slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Taustaa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Taustaa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Taustaa - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Hyönä, Tommola & Alaja: Pupil Dilation as a Measure of Processing Load in Simultaneous Interpretation and Other Language Tasks. Taustaa. kognitiivisen kuormituksen kasvaessa pupillin koko suurenee (esim. Beatty 1982, Janisse 1977)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Taustaa' - oksana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Hyönä, Tommola & Alaja: Pupil Dilation as a Measure of Processing Load in Simultaneous Interpretation and Other Language Tasks

taustaa
Taustaa
 • kognitiivisen kuormituksen kasvaessa pupillin koko suurenee (esim. Beatty 1982, Janisse 1977)
 • pupillin koon muutos nopeaa: reaktio 300-500ms kuormituksen alettua, pupillin koko palaa perustilaan nopeasti prosessoinnin päätyttyä (Beatty 1982, Hoeks & Levelt 1993)
taustaa1
Taustaa
 • pupillin koko kognitiivisen kuormituksen osoittajana läpäisee Kahnemanin (1973) vaatimukset
  • fysiologisen indikaattorin tulee kyetä erottelemaan kognitiivisen kuormituksen määrä myös laadullisesti erilaisten kognitiivisten tehtävien välillä (esim. lukeminen ja laskeminen)
taustaa2
Taustaa
 • jos tehtävän osia muutetaan siten, että tehtävän vaativuus muuttuu, fysiologisen indikaattorin tulee osoittaa nämä muutokset
  • esim. Kahneman & Beatty (1966) lyhytkestoisen muistin kokeet
taustaa3
Taustaa
 • fysiologisen mittauksen tulee erotella ihmisten väliset erot kognitiivisissa kyvyissä (sama tehtävä voi olla vaikea tai helppo yksilön kognitiivisista kyvyistä riippuen)
  • Ahern & Beatty (1979, 1982) korkeammat pisteet SAT-testissä saaneilla koehenkilöillä pienemmät pupilliresponssit
koe 1 taustaa
Koe 1: Taustaa
 • simultaanitulkkaus vaativaa kognitiivista työtä, jossa kielen havaitseminen, ymmärtäminen, kääntäminen ja kielen tuottaminen tehtävä lähes samanaikaisesti
  • tutkimuksessa koehenkilöille suuri kognitiivinen kuormitus
koe 1 taustaa1
Koe 1: Taustaa
 • tulkki joutuu pitämään suurta määrää tietoa muistissaan samanaikaisesti kun hän tuottaa toista lausetta kohdekielellä
 • tutkittaessa kielen prosessoinnin vaatimaa kognitiivista kuormitusta tekniikan pitää pystyä reaaliaikaiseen muutosten havaitsemiseen
koe 1
Koe 1
 • kokeen tarkoitus: tutkia pupillin käyttäytymistä kielelliseen prosessointiin liittyvissä, vaikeustasoltaan erilaisissa tehtävissä
  • tehtävä 1: tekstikappaleen kuuntelu
  • tehtävä 2: varjostaminen (puheen toistaminen)
  • tehtävä 3: simultaanitulkkaus (englanti-suomi)
koe 1 hypoteesi
Koe 1: Hypoteesi
 • pupillin koko vaihtelee tehtävän vaikeustason mukaan
  • tehtävän 1 aikana pupillin koko suurenee vähiten, tehtävän 3 aikana eniten, tehtävän 2 aikainen pupillin koko näiden kahden välillä
koe 1 menetelm t
Koe 1: Menetelmät
 • 9 koehenkilöä, 3. ja 4. vuoden käännöstieteen opiskelijoita
 • pupillin kokoa mitattiin ASL:n eye-trackerilla (taajuus 50 Hz)
 • kokeessa käytettiin kolmea englannin- kielistä tekstiä (sisältö simuloi kansain- välisen konferenssin avajaispuhetta), tekstien järjestys varioitiin systemaat- tisesti koehenkilöiden kesken
koe 1 kokeen kulku
Koe 1: Kokeen kulku
 • koehenkilöt istuivat n. kolmen metrin päässä tietokoneen ruudusta
 • tehtävien aikana ruudulla oli fiksaatiokuvio
 • ennen varsinaista koetta kolme lämmittelytekstiä, joissa samanlaiset tehtävät kuin itse kokeessa
 • kokeen kokonaiskesto n. 19 minuuttia
koe 1 datan analyysi
Koe 1: Datan analyysi
 • silmänräpäykset poistettiin aineistosta tietyn algoritmin avulla
 • pupillidata keskiarvoistettiin kolmen sekunnin aikaikkunoissa
koe 1 tulokset
Koe 1: Tulokset
 • varianssianalyysin mukaan tehtävän päävaikutus oli erittäin merkitsevä
 • parittaisvertailut osoittivat, että pupillin koko vaihteli hypoteesin mukaisesti
 • pupillin koko suurin tehtävän ensimmäisen kolmanneksen aikana
koe 1 p telm t
Koe 1: Päätelmät
 • pupillin koko vaihtelee prosessoinnin vaativuuden mukaan
 • pupillin koon mittaaminen täyttää siis Kahnemanin vaatimuksen (eri tehtävät eritasoisia kognitiivisen kuormituksen suhteen, fysiologisen mittarin tulee kyetä tämän eron osoittamiseen)
koe 1 jatkokysymykset
Koe 1: Jatkokysymykset
 • vaihteleeko pupillin koko myös hetkittäisten prosessointivaatimusten muutosten mukaan vai ovatko tulokset selitettävissä pitkän aikavälin vireystilan nousulla?
 • johtuiko pupillin vähäinen laajeneminen kuuntelutehtävässä (tehtävä 1) siitä, ettei tehtävässä tarvinnut tuottaa puhetta (vs. vähäisestä kognitiivisesta kuormituksesta)?
koe 2
Koe 2
 • ärsykkeinä yksittäiset sanat
  • mahdollistaa lyhyen aikavälin muutosten mittaamisen
 • sekä suomi että englanti lähdekielenä
 • kääntämisen kannalta helppoja (esim. ”journal”, ”korostaa”) ja vaikeita (esim. ”undertake”, ”harrastaa”) sanoja
koe 2 teht v t
Koe 2: Tehtävät
 • tehtävä 1: sanojen kuuntelu, sanan tunnistamisen jälkeen koehenkilön tuli sanoa ääneen ”on”
 • tehtävä 2: varjostaminen
 • tehtävä 3: sanan kääntäminen
koe 2 menetelm t
Koe 2: Menetelmät
 • 17 koehenkilöä
 • vaikeat ja helpot sanat valittiin esitestin perusteella, kokeessa joka toinen sana oli vaikea
 • ennen koetehtävää oli viisi harjoitussanaa
 • tehtävien järjestys varioitiin systemaattisesti koehenkilöiden välillä (?)
 • sanat esitettiin 10 sekunnin välein, 1 sekunti ennen sanaa äänimerkki
koe 2 datan analyysi
Koe 2: Datan analyysi
 • pupillin koon keskiarvo ja maksimiarvo mitattiin kahden ajanjakson aikana
  • baseline: 1 sekunti 4 sekuntia ennen äänimerkkiä
  • tehtävän aikainen pupillin koko: sanan esittämisestä käännöksen alkuun (1100ms-2500ms)
 • 2x3x2 within-subject design (kieli, tehtävä, sanojen vaikeus)
koe 2 tulokset
Koe 2: Tulokset
 • tehtävän päävaikutus oli erittäin merkitsevä, myös parittaisvertailujen tulokset olivat merkitsevät (mitä vaike- ampi tehtävä, sitä suurempi pupilli)
 • analyysissa käytetty pupillin koon keskiarvoa, maksimiarvot käyttäytyivät samalla tavoin
 • pupilli laajeni enemmän englannin- kielisille kuin suomenkielisille sanoille
koe 2 tulokset1
Koe 2: Tulokset
 • pupilli laajeni enemmän vaikeiden sanojen kuin helppojen sanojen jälkeen
 • pupilli laajeni eniten vaikeiden sanojen jälkeen käännöstehtävässä (0.40 mm vaikeiden jälkeen, 0.25 mm helppojen)
koe 2 tulokset2
Koe 2: Tulokset
 • blinkkejä enemmän käännöstehtävän aikana (vs. kuuntelu ja varjostus)
 • vastausajat pidempiä
  • suomen ollessa lähdekielenä
  • tehtävien vaikeusasteen kasvaessa
  • sanojen käännettävyyden vaikeutuessa
koe 2 p telm t
Koe 2: Päätelmät
 • pupillin koko vaihtelee tehtävän vaikeuden funktiona, responssi riippumaton pupillin koon baseline-arvosta
 • vaikeat sanat aiheuttivat pupillin koossa suuremman kasvun kuin helpot sanat  pupillin koosta tunnistettavissa saman tehtävän sisällä tapahtuvat prosessointivaatimusten muutokset
koe 2 p telm t1
Koe 2: Päätelmät
 • pupilli laajeni enemmän kun koehenkilöt toistivat englanninkielisiä (vs. suomen- kielisiä) sanoja
 • pupillin koon baseline-arvoissa havait- tavissa vireystilan nousu tehtävien vaikeusasteen kasvaessa?
kommentteja
Kommentteja
 • Beatty (1982) sanoo paperissaan, että pupillin laajeneminen alkaa 100-200ms ärsykkeestä, Hyönä & al. viittaavat samaan paperiin ja sanovat että viive on 300-500ms…
 • tulosten visualisointi olisi auttanut paperin lukemista
kommentteja1
Kommentteja
 • hyvin tehdyt ja raportoidut kokeet
 • diskussio suppea, ”So what?” –kysymykseen ei juuri yritetty vastata
  • mihin tietoa kognitiivisen kuormituksen tasosta voitaisiin käyttää?
 • paperissa lähinnä validoitiin menetelmä, ei juuri muuta kontribuutiota