……My school…… - PowerPoint PPT Presentation

okalani-brayden
my school n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
……My school…… PowerPoint Presentation
Download Presentation
……My school……

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
……My school……
75 Views
Download Presentation

……My school……

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ……My school……

 2. มานะ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย

 3. ประวัติของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา โรงเรียนบ้านไร่วิยา สังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เดิมสังกัดกรมสามัยศึกษา)กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่ 101 หมู่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่ทั้งหมด 92ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับการบริจาคจากบุคคลดังต่อไปนี้ 1.นายสว่าง สีสัน (อดีตศึกษาธิการอำเภอบ้านไร่) จำนวน 25 ไร่ 2.นายเล็ก แห้วเพชร จำนวน 25 ไร่ 3.นายเพ็ง เงินทองดี (อดีตกำนันตำบลบ้านไร่) และนางขุน เงินทองดี จำนวน 42 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำของอำเภอบ้านไร่ รับนักเรียนแบบสหศึกษา มีนักเรียนเดินทางไปกลับและพักอาศัยอยู่ในบ้านพักนักเรียน ใช้สถานที่สำหรับพักในโรงเรียนบ้านไร่ เดิม(ประถมปลาย) เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันมี่ 19 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2514 โดยมีนายทองหล่อ จันทร์หนัก ศึกษาธิการอำเภอบ้านไร่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 1 มีจำนวน 24 คน มีครู 1 คนคือ นายสมพร ไชยะ และทางจังหวัดอุทัยธานีได้แต่งตั้งนายปรีชา ภู่กำจัด ครูโรงเรียนอุทัยทวีเวท(ปัจจุบันคือโรงเรียนอุทัยวิทยาคม) มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา

 4. โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำของอำเภอบ้านไร่ รับนักเรียนแบบสหศึกษา มีนักเรียนเดินทางไปกลับและพักอาศัยอยู่ในบ้านพักนักเรียน ใช้สถานที่สำหรับพักในโรงเรียนบ้านไร่ เดิม(ประถมปลาย) เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันมี่ 19 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2514 โดยมีนายทองหล่อ จันทร์หนัก ศึกษาธิการอำเภอบ้านไร่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 1 มีจำนวน 24 คน มีครู 1 คนคือ นายสมพร ไชยะ และทางจังหวัดอุทัยธานีได้แต่งตั้งนายปรีชา ภู่กำจัด ครูโรงเรียนอุทัยทวีเวท(ปัจจุบันคือโรงเรียนอุทัยวิทยาคม) มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา

 5. ตำแหน่งบริหารโรงเรียนมีดังต่อไปนี้1.นายปรีชา ภู่จำกัด ปี พ.ศ.2514 2.นายสมนึก ยุวพันธ์ ปี พ.ศ.2515 3.นายนิวัฒน์ รังสิมาศ ปี พ.ศ.2519 4.นายวรศักดิ์ เถาวัน ปี พ.ศ.2527 5.นายสมบุญ ทิพรังศรี ปี พ.ศ.2535 6.นายนพดล วัฒนา ปี พ.ศ2541 7.นายชาญศักดิ์ คันศร ปี พ.ศ.2544 8.นางสงวนทรัพย์ ทิพรังศรี ปี พ.ศ.2548 9.นายวิชัย ยุชางกูล ปี พ.ศ.2554

 6. ตราประจำโรงเรียน ตราประจำโรงเรียนเป็นคบเพลิงเปล่งแสงประทีปให้ความสว่างมีรัศมีกระจายออกโดยรอบ

 7. ปรัชญาของโรงเรียนการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมคำขวัญของโรงเรียน มานะ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัยสีประจำโรงเรียนฟ้า - ขาว สีฟ้า หมายถึง ความเฉลียวฉลาดความก้าวหน้าในอนาคตความมีเกียรติ สีขาว หมายถึง ความสะอาดทั้งกาย วาจา ใจ และหมายถึงผู้มีศีลธรรม มีสติปัญญารู้จักช่วยเหลือสังคม

 8. เพลง มาร์ชประจำโรงเรียน เพลง เลือดฟ้า – ขาวอันฟ้าขาวเป็นสีเลือดของเรา สุขหรือทุกข์ไม่ทำเนาอยู่ได้ ยามเรียนมานะเราไม่หวั่น ยามกีฬาเราฝึกไว้ไม่ให้อายใคร ลูกฟ้าขาวเราต้องสามัคคี ร่วมแรงกายใจพลีชั่วชีวัน รักเกียรติวินัยดีทุกเมื่อ ซื่อสัตย์ฟ้าขาวนั้นมั่นไว้จนตาย

 9. ซุ้มพระ

 10. หน้าเสาธง

 11. สนามฟุตบอล

 12. โรงยิม

 13. ห้องพยาบาล

 14. ตึกอุตสาหกรรมและคหกรรมตึกอุตสาหกรรมและคหกรรม

 15. ลานใต้ต้นไม้ใหญ่

 16. ตึกเกษตรและดนตรี

 17. ตึกประชาร่วมจิต

 18. โรงอาหาร

 19. ตึกวิทยปัญญา

 20. ตึกกาญจนาภิเษก

 21. ตึกเฉลิมพระเกียรติ

 22. ผู้จัดทำ นายกิตติชัย สุคำภา เลขที่ 6 ชั้น ม.6/1