Orthogonal comparison
Download
1 / 15

Orthogonal contrast (class comparisons) ????????????????????????????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Orthogonal comparison. Orthogonal contrast (class comparisons) เมื่อจุดประสงค์ของการทดลองต้องการเปรียบเทียบเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มยาที่ใช้สมุนไพร กับ กลุ่มที่ใช้ยาปฏิชีวนะ วางแผนการเปรียบเทียบล่วงหน้าได้ Orthogonal polynomial (trend comparisons)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Orthogonal contrast (class comparisons) ?????????????????????????????????????????????????????' - ojal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Orthogonal contrast class comparisons

Orthogonal comparison

 • Orthogonal contrast (class comparisons)

  • เมื่อจุดประสงค์ของการทดลองต้องการเปรียบเทียบเป็นกลุ่ม

  • เช่น กลุ่มยาที่ใช้สมุนไพร กับ กลุ่มที่ใช้ยาปฏิชีวนะ

  • วางแผนการเปรียบเทียบล่วงหน้าได้

 • Orthogonal polynomial(trend comparisons)

  • เมื่อต้องการตรวจสอบแนวโน้มการตอบสนองของตัวแปรต่อการเพิ่มหรือลดทรีทเมนต์


Orthogonal contrast class comparisons

Orthogonal comparison

 • F – testในการวิเคราะห์ความแปรปรวนเป็นขั้นแรกของการตรวจสอบผลการทดลอง ผู้ทดลองไม่สามารถบอกได้ว่า การยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐานหลักนั้นมีทรีทเมนต์คู่ใดบ้างที่มีความแตกต่างหรือไม่มีความแตกต่างกัน

 • ขั้นต่อไปในการวิเคราะห์ก็คือการตรวจสอบค่าเฉลี่ยทรีทเมนต์และขนาดความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทรีทเมนต์


Orthogonal contrast class comparisons

Orthogonal comparison

ซึ่งการทดสอบดังกล่าวอยู่ในรูปของ planned comparison ซึ่งเป็นการตั้งคำถามไว้ล่วงหน้าก่อนการทดลองว่า จากลักษณะของทรีทเมนต์ที่ใช้ในการทดลอง หรือจากความสนใจของผู้ทำการทดลองนั้น ผู้ทดลองต้องการเปรียบเทียบความแตกต่างของทรีเมนต์ใดกับทรีทเมนต์ใดบ้าง ภายหลัง

การวิเคราะห์ความแปรปรวน


Orthogonal contrast class comparisons

Orthogonal comparison

การกำหนดการเปรียบเทียบนี้เรียกว่า Orthogonal contrast เป็นการเปรียบเทียบภายหลังการทดสอบสมมุติฐานหลักและผู้ทดลองอาจต้องการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทรีทเมนต์หนึ่งกับทรีทเมนต์หนึ่ง หรือผู้ทดลองอาจต้องการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทรีทเมนต์กลุ่มหนึ่งกับทรีทเมนต์กลุ่มหนึ่งก็ได้


Orthogonal contrast class comparisons

Orthogonal comparison

ข้อดี

• สามารถเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์กับทรีทเมนต์หรือ ระหว่างกลุ่มของทรีทเมนต์ก็ได้

ข้อเสีย

• ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าก่อนการทดลอง

การเปรียบเทียบแบบ Orthogonal contrast เป็นการเปรียบเทียบล่วงหน้า การกำหนดสัมประสิทธิ์จะต้องทำก่อนดำเนินการทดลอง


Orthogonal contrast class comparisons

จากการเปรียบเทียบการป้องกันโรคท้องร่วงในลูกสุกร โดยใช้ยาสมุนไพร และ yogurt วางแผนการทดลอง CRD และมี 4 ซ้ำ

T1 = ไม่เติมยาป้องกันท้องร่วง T2 = เติมฟ้าทะลายโจร

T3 = เติมสารสกัดจากใบพลู T4 = เติม yogurt

 • จุดประสงค์

 • การใช้ยาป้องกันโรคท้องร่วงในอาหารสามารถป้องกันโรคได้หรือไม่?

 • การใช้ยาสมุนไพรป้องกันโรคท้องร่วงได้ดีกว่าการใช้ yogurt หรือไม่?

 • ถ้าหากต้องการใช้ยาสมุนไพรควรเลือกใช้ชนิดใด?


Orthogonal contrast class comparisons

 • จุดประสงค์ โดยใช้ยาสมุนไพร และ

 • การใช้สารป้องกันโรคท้องร่วงในอาหารสามารถรักษาโรคท้องร่วงได้หรือไม่?

 • การใช้ยาสมุนไพรป้องกันโรคท้องร่วงดีกว่าการใช้ yogurt หรือไม่?

 • ถ้าหากต้องการใช้ยาสมุนไพรควรเลือกใช้ชนิดใด?

Contrast 1 (L1):

HO: µ1 = 1/3 (µ2 + µ3 + µ4)

HA: µ1 1/3 (µ2 + µ3 + µ4)

Contrast 2 (L2):

HO: µ4 = 1/2 (µ2 + µ3)

HA: µ4 1/2 (µ2 + µ3)

Contrast 3 (L3):

HO: µ2 = µ3

HA: µ2 µ3


Orthogonal contrast class comparisons

Contrast 1 (L1): โดยใช้ยาสมุนไพร และ

HO: µ1 = 1/3 (µ2 + µ3 + µ4)

HA: µ1 1/3 (µ2 + µ3 + µ4)

Contrast 2 (L2):

HO: µ4 = 1/2 (µ2 + µ3)

HA: µ4 1/2 (µ2 + µ3)

Contrast 3 (L3):

HO: µ2 = µ3

HA: µ2 µ3

ตารางค่าสัมประสิทธิ์ของการเปรียบเทียบ (contrast coefficient)

T1 T2 T3 T4

 • -3 +1 +1 +1L1

จุดประสงค์

(contrast)

 • 2 0 -1 -1 +2L2

 • 3 0 -1 +1 0 L3


Orthogonal contrast class comparisons

ข้อกำหนดของค่าสัมประสิทธิ์การเปรียบเทียบข้อกำหนดของค่าสัมประสิทธิ์การเปรียบเทียบ

 • ผลรวมของผลคูณของสัมประสิทธิ์ของสมาชิกที่เกี่ยวข้องในการเปรียบเทียบ = 0; Ci = 0

 • C1C2 = 0 เช่น L1L2 = (-3)*(0) + (+1)*(-1) + (+1)*(-1) + (+1)*(+2) = 0

 • จุดประสงค์/การเปรียบเทียบ/contrast ต้องเป็นอิสระต่อกัน (orthogonal)

 •  จำนวนการเปรียบเทียบจึงมีได้ไม่เกิน dfของทรีทเมนต์

ตัวอย่าง กรณีที่ไม่เป็นอิสระ

L1: T1 vs (T2+T3+T4) -3 +1 +1 +1

L2: T2 vs. (T1 + T3) +1 -2 +1 0

L1 L2 = (-3) + (-2) + (+1) + 0 = -4


Orthogonal contrast class comparisons

ANOVA; CRDข้อกำหนดของค่าสัมประสิทธิ์การเปรียบเทียบ

SOV df SS MS F

Trt 3 SSTrt

L1:T1 vs. (T2+T3+T4) 1SS(L1) S12S12/S2

L2:T4 vs. (T2+T3) 1 SS(L2)S22S22/S2

L3:T2 vs. T3 1SS(L3) S32S32/S2

Error 12 SSE S2

Total 15 SST

การสรุปผลและแปลความหมายให้ดูค่าเฉลี่ยประกอบกับผลจาก ANOVA


Orthogonal contrast class comparisons

( ข้อกำหนดของค่าสัมประสิทธิ์การเปรียบเทียบTi * Ci)2

ri Ci2

การคำนวณหา Sum of square (SS)

 • Total SS, Treatment SS, Error SS คำนวณเหมือน CRD

 • SS (Li) =

ผลรวมของ Treatmenti

ค่าสัมประสิทธิ์ของ Trti

จำนวนซ้ำของ Trti


Orthogonal contrast class comparisons

ตัวอย่างข้อกำหนดของค่าสัมประสิทธิ์การเปรียบเทียบ:

จากการเปรียบเทียบการป้องกันโรคท้องร่วงในลูกสุกร โดยใช้ยาสมุนไพร และ yogurt โดยใช้ลูกสุกร 32 ครอกที่สม่ำเสมอกัน วางแผนการทดลองแบบ CRD และมี 4 ซ้ำ

T1 = ไม่เติมยาป้องกันท้องร่วง T2 = เติมฟ้าทะลายโจร

T3 = เติมสารสกัดจากใบพลู T4 = เติม yogurt

เปอร์เซ็นต์การเกิดท้องร่วงเฉลี่ยของลูกสุกร

T1 T2 T3 T4

12 9 10 8

14 8 11 7

11 10 9 5

13 8 8 6


Orthogonal contrast class comparisons

( ข้อกำหนดของค่าสัมประสิทธิ์การเปรียบเทียบTi * Ci)2

riCi2

T1 T2 T3 T4

12 9 10 8

14 8 11 7

11 10 9 5

13 8 8 6

Total 50 35 38 26

Mean 12.5 8.75 9.5 6.5

ค่าสัมประสิทธิ์

 • -3 +1 +1 +1L1

 • 0 -1 -1 +2L2

 • 0 -1 +1 0L3

((50*-3)+ (35*+1) + (38*+1) + (26*+1))2

4 (9+1+1+1)

SS (L1) =

=

= 54.1875


Orthogonal contrast class comparisons

ANOVAข้อกำหนดของค่าสัมประสิทธิ์การเปรียบเทียบ

SOV df SS MS F

Trt 3 73.69 24.56 16.61

L1:T1 vs. (T2+T3+T4) 154.1954.1936.63**

L2:T4 vs. (T2+T3) 118.3818.3812.42**

L3:T2 vs. T3 11.131.130.76 ns

Error 12 17.75 1.48

Total 15 91.44

F.05, 1, 12 = 4.75

F.01, 1, 12 = 9.33


Orthogonal contrast class comparisons

 • สรุปผลการทดลองข้อกำหนดของค่าสัมประสิทธิ์การเปรียบเทียบ:

 • การใช้ยาสามารถป้องกันการเกิดท้องร่วงในลูกสุกรได้โดย yogurt สามารถป้องกันท้องร่วงได้ดีกว่ายาสมุนไพร อย่างไรก็ตาม ถ้าหากต้องการใช้ยาสมุนไพรสามารถใช้ได้ทั้งฟ้าทะลายโจรและสารสกัดจากใบพลู