zku enosti agentury integrovan prevence za rok 2003 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zkušenosti Agentury integrované prevence za rok 2003 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zkušenosti Agentury integrované prevence za rok 2003

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Zkušenosti Agentury integrované prevence za rok 2003 - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Zkušenosti Agentury integrované prevence za rok 2003. ČEÚ – AIP Kodaňská 10 Praha 10 www.ceu.cz www.ippc.cz. Struktura přijatých žádostí do 31.12.2003. Kategorie 1. Energetika 1.1 Spalovací zařízení - 9 (+1 pilotní projekt) 1.2 Rafinerie minerálních olejů a plynu - 2 

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Zkušenosti Agentury integrované prevence za rok 2003


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zku enosti agentury integrovan prevence za rok 2003

Zkušenosti Agentury integrované prevenceza rok 2003

ČEÚ – AIP

Kodaňská 10

Praha 10

www.ceu.cz

www.ippc.cz

struktura p ijat ch dost do 31 12 2003
Struktura přijatých žádostí do 31.12.2003

Kategorie1. Energetika

 • 1.1 Spalovací zařízení - 9 (+1 pilotní projekt)
 • 1.2 Rafinerie minerálních olejů a plynu - 2 
 • 1.3 Koksovací pece - 2 (1 pilotní projekt)
 • 1.4 Zařízení na zplyňování a zkapalňování uhlí -- 
pilotn projekt v r mci phare projektu 2002
Pilotní projekt v rámci Phare projektu 2002

Velká spalovací zařízení

Elektrárna Prunéřov I + II, ČEZ, a.s.

ve spolupráci se zpracovatelem

Orgrez, a.s.

dost o ip vzor na www env cz jako p loha vyhl ky 554 2002 sb
Žádost o IPvzor na www.env.cz jako příloha vyhlášky 554/2002 Sb.

1. Obsah žádosti

2. Identifikace provozovatele

3. Informace vztahující se k vydání IP

4. Inf. vztahující se ke změně vydaného IP

5. Popis zařízení a s ním přímo spojených činností !!!! (+ 5.4. Porovnání s BAT)

6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti

7. Popis surovin a pomocných materiálů, energií….!!!!(+7.1.4. Realiz. a plán. opatření, 7.4.6. Energetická účinnost a BAT)

dost o ip pokra ov n
Žádost o IP - pokračování

8. Emise a jejich zdroje, další vlivy ze zařízení !!!! (+ porovnání s BAT)

9. Charakteristika stavu a ovlivnění dotčeného území

10. Popis dosavadních nebo uvažovaných opatření k předcházení vzniku, úpravě, využívání či odstraňování odpadu

11.Popis dosavadních a uvažovaných opatření k měření a monitorování emisí vypouštěných do životního prostředí (ovzduší, voda, půda)

12. Popis dalších plánovaných opatření k zajištění plnění povinností preventivního charakteru

13. Návrh závazných podmínek provozu zařízení a jejich časové plnění !!!!

14. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy

15. Další podklady ; 16. Seznam použitích zkratek ; Přílohy

vhodnost konzultac p ed pod n m dost
Vhodnost konzultací před podáním žádostí

Na KÚ:

 • Ujasnění množství požadovaných informací
 • Možnost dohodnutí termínu podání
 • Navázání kladných vztahů a seznámení s provozem X možnost zjistit stanovisko KÚ

S účastníky řízení:

 • Předběžná znalost budoucích závazných podmínek
ide ln povolovac proces
Možnost předjednání

Podání úplné žádosti

Žádost na OZO (včetně hodnocení env. dopadů a navržených podmínek ze strany provozovatele a předjednání s účastníky řízení)

Možnost řešení problematických záležitostí bez přerušení procesu

Možnost zkrácení lhůt v procesu

Rychlé předání žádosti k posouzení OZO

Rychlé zpracování vyjádření

Vydání POVOLENÍ v kratší lhůtě než 162 dnů

Ideální povolovací proces
obsah vyj d en
Obsah vyjádření

1. Předmět vyjádření

1.1 Identifikační údaje provozovatele zařízení

1.2 Popis zařízení a přímo spojených činností

2. Stanovisko k žádosti

3. Návrh závazných podmínek provozu

3.1 Emisní limity, opatření na ochranu ovzd., vody, hluk a monitoring

3.2 Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování ŽP a ohrožení zdraví .. po ukončení činnosti

slide12

Obsah vyjádření – pokračování 1

3.3 Podmínky při nakládání s odpady

3.4 Podmínky zajišťující ochranu zdraví a ochranu ŽP

3.5 Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

3.6 Opatření pro předcházení haváriím

3.7 Opatření pro provoz, situace odlišné od podmínek běžného provozu

3.8 Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření

3.9 Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění

slide13
Obsah vyjádření – pokračování 2

3.10 postup vyhodnocování plnění podmínek IP

3.11 Další zvláštní podmínky s ohledem na místní podmínky ŽP a technickou charakteristiku zařízení

3.12 Ostatní podmínky

4. Vypořádání se stanovisky a připomínkami účastníků řízení

5. Porovnání s BAT (dle BREF a příl. č.3 Zákona 76/2003 Sb.)

6. Odůvodnění stanoviska k žádosti

7. Seznam zkratek

ve ejn projedn n
Veřejné projednání

Příprava:

 • Ze znalosti požadavků jednotlivých účastníků řízení a znalosti vyjádření
 • Při již splněných požadavcích nebo nedostatcích možnost doložení splnění
 • argumentace proti nepřijatelným podmínkám (vhodná účast zmocněnce na projednání a odborníka z odvětví )
vyd no rozhodnut nabyt pr vn moci
Vydáno rozhodnutí / nabytí právní moci

Rozhodnutí o žádosti

Krajský úřad XY kraje

*************

Rozhodnutí o žádosti o vydání IP společnosti XY pro zařízení XY**

***vydává******

Integrované povolení

***********

Závazné podmínky provozu: