zku enosti agentury integrovan prevence za rok 2003 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zkušenosti Agentury integrované prevence za rok 2003 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zkušenosti Agentury integrované prevence za rok 2003

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Zkušenosti Agentury integrované prevence za rok 2003 - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Zkušenosti Agentury integrované prevence za rok 2003. ČEÚ – AIP Kodaňská 10 Praha 10 www.ceu.cz www.ippc.cz. Struktura přijatých žádostí do 31.12.2003. Kategorie 1. Energetika 1.1 Spalovací zařízení - 9 (+1 pilotní projekt) 1.2 Rafinerie minerálních olejů a plynu - 2 

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zkušenosti Agentury integrované prevence za rok 2003' - oistin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zku enosti agentury integrovan prevence za rok 2003

Zkušenosti Agentury integrované prevenceza rok 2003

ČEÚ – AIP

Kodaňská 10

Praha 10

www.ceu.cz

www.ippc.cz

struktura p ijat ch dost do 31 12 2003
Struktura přijatých žádostí do 31.12.2003

Kategorie1. Energetika

 • 1.1 Spalovací zařízení - 9 (+1 pilotní projekt)
 • 1.2 Rafinerie minerálních olejů a plynu - 2 
 • 1.3 Koksovací pece - 2 (1 pilotní projekt)
 • 1.4 Zařízení na zplyňování a zkapalňování uhlí -- 
pilotn projekt v r mci phare projektu 2002
Pilotní projekt v rámci Phare projektu 2002

Velká spalovací zařízení

Elektrárna Prunéřov I + II, ČEZ, a.s.

ve spolupráci se zpracovatelem

Orgrez, a.s.

dost o ip vzor na www env cz jako p loha vyhl ky 554 2002 sb
Žádost o IPvzor na www.env.cz jako příloha vyhlášky 554/2002 Sb.

1. Obsah žádosti

2. Identifikace provozovatele

3. Informace vztahující se k vydání IP

4. Inf. vztahující se ke změně vydaného IP

5. Popis zařízení a s ním přímo spojených činností !!!! (+ 5.4. Porovnání s BAT)

6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti

7. Popis surovin a pomocných materiálů, energií….!!!!(+7.1.4. Realiz. a plán. opatření, 7.4.6. Energetická účinnost a BAT)

dost o ip pokra ov n
Žádost o IP - pokračování

8. Emise a jejich zdroje, další vlivy ze zařízení !!!! (+ porovnání s BAT)

9. Charakteristika stavu a ovlivnění dotčeného území

10. Popis dosavadních nebo uvažovaných opatření k předcházení vzniku, úpravě, využívání či odstraňování odpadu

11.Popis dosavadních a uvažovaných opatření k měření a monitorování emisí vypouštěných do životního prostředí (ovzduší, voda, půda)

12. Popis dalších plánovaných opatření k zajištění plnění povinností preventivního charakteru

13. Návrh závazných podmínek provozu zařízení a jejich časové plnění !!!!

14. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy

15. Další podklady ; 16. Seznam použitích zkratek ; Přílohy

vhodnost konzultac p ed pod n m dost
Vhodnost konzultací před podáním žádostí

Na KÚ:

 • Ujasnění množství požadovaných informací
 • Možnost dohodnutí termínu podání
 • Navázání kladných vztahů a seznámení s provozem X možnost zjistit stanovisko KÚ

S účastníky řízení:

 • Předběžná znalost budoucích závazných podmínek
ide ln povolovac proces
Možnost předjednání

Podání úplné žádosti

Žádost na OZO (včetně hodnocení env. dopadů a navržených podmínek ze strany provozovatele a předjednání s účastníky řízení)

Možnost řešení problematických záležitostí bez přerušení procesu

Možnost zkrácení lhůt v procesu

Rychlé předání žádosti k posouzení OZO

Rychlé zpracování vyjádření

Vydání POVOLENÍ v kratší lhůtě než 162 dnů

Ideální povolovací proces
obsah vyj d en
Obsah vyjádření

1. Předmět vyjádření

1.1 Identifikační údaje provozovatele zařízení

1.2 Popis zařízení a přímo spojených činností

2. Stanovisko k žádosti

3. Návrh závazných podmínek provozu

3.1 Emisní limity, opatření na ochranu ovzd., vody, hluk a monitoring

3.2 Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování ŽP a ohrožení zdraví .. po ukončení činnosti

slide12

Obsah vyjádření – pokračování 1

3.3 Podmínky při nakládání s odpady

3.4 Podmínky zajišťující ochranu zdraví a ochranu ŽP

3.5 Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

3.6 Opatření pro předcházení haváriím

3.7 Opatření pro provoz, situace odlišné od podmínek běžného provozu

3.8 Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření

3.9 Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění

slide13
Obsah vyjádření – pokračování 2

3.10 postup vyhodnocování plnění podmínek IP

3.11 Další zvláštní podmínky s ohledem na místní podmínky ŽP a technickou charakteristiku zařízení

3.12 Ostatní podmínky

4. Vypořádání se stanovisky a připomínkami účastníků řízení

5. Porovnání s BAT (dle BREF a příl. č.3 Zákona 76/2003 Sb.)

6. Odůvodnění stanoviska k žádosti

7. Seznam zkratek

ve ejn projedn n
Veřejné projednání

Příprava:

 • Ze znalosti požadavků jednotlivých účastníků řízení a znalosti vyjádření
 • Při již splněných požadavcích nebo nedostatcích možnost doložení splnění
 • argumentace proti nepřijatelným podmínkám (vhodná účast zmocněnce na projednání a odborníka z odvětví )
vyd no rozhodnut nabyt pr vn moci
Vydáno rozhodnutí / nabytí právní moci

Rozhodnutí o žádosti

Krajský úřad XY kraje

*************

Rozhodnutí o žádosti o vydání IP společnosti XY pro zařízení XY**

***vydává******

Integrované povolení

***********

Závazné podmínky provozu: