Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

125 Views Download Presentation
Download Presentation

Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Voorstel van methode voor de verlaging van de administratieve lasten in de Nederlandse sociale sector dooreen rationeel informatiebeheer,gebaseerd op de Belgische ervaring Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: Frank.Robben@ksz.fgov.be Website KSZ: http://www.ksz.fgov.be Eigen website: http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

 2. Plan van de uiteenzetting • korte beschrijving van de Belgische situatie • missie Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) • toegepaste strategie en methode • uitgebouwde diensten • enkele cijfers en resultaten • gehanteerde principes inzake rationeel informatie-beheer • modellering van informatie • eenmalige inzameling van informatie • beheer van informatie • elektronische uitwisseling van informatie • beveiliging van informatie • enkele concrete voorstellen van actiepunten voor de Gemengde Commissie

 3. Missie Kruispuntbank Sociale Zekerheid • de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) is de motor van E-government in de sociale sector, d.w.z. • zij zet de actoren in de Belgische sociale sector aan tot en ondersteunt ze bij • een effectieve en efficiënte dienstverlening met een minimum aan administratieve lasten en kosten voor alle betrokkenen, en waar mogelijk op eigen initiatief van de actoren • op een wijze die optimaal afgestemd is op de verschillende eindgebruikers van de diensten • door de permanente verbetering van hun (onderlinge) processen en relaties m.b.v. nieuwe technologieën (E-government) • vanuit een gemeenschappelijke, onderling overlegde visie • zij bevordert de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door de actoren in de Belgische sociale sector, zodat alle betrokkenen terecht vertrouwen kunnen hebben • zij stelt geïntegreerde, sectoroverschrijdende beleidsonder-steunende gegevens ter beschikking van de beleidsvoerders en de onderzoekers

 4. Sociale sector • in de eerste plaats instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van • de sociale verzekeringen in alle stelsels (zowel inning van bijdragen als toekenning van rechten) • de sociale bijstand • de aanvullende voordelen voorzien in CAO’s • geleidelijk ook instanties actief bij het beheer, de uitvoering of toekenning van bijvoorbeeld • de aanvullende pensioenen (tweede pijler) • de sociale voordelen voorzien door andere overheidsniveau’s dan de federale overheid (gemeenten, provincies, gewesten, gemeenschappen, …) • de afgeleide rechten toegekend op basis van het sociaal statuut van de begunstigde (belastingdiensten, vervoersmaatschappijen, openbare-nutsbedrijven, …) • externe preventiediensten

 5. Strategie • herziening van alle processen en relaties • in de schoot van elke actor in de sociale sector • tussen actoren in de sociale sector • tussen actoren in de sociale sector enerzijds en burgers en ondernemingen anderzijds • informatie wordt gecoördineerd beheerd als een strategische productiefactor met naleving van een aantal vaste principes inzake • modellering van informatie • eenmalige inzameling en hergebruik van informatie • beheer van informatie • elektronische uitwisseling van informatie • beveiliging van informatie

 6. Strategie • uitwerking van waardeketens afgestemd op de leefsituatie van de eindgebruikers van de diensten • maximale mogelijkheid tot elektronische aangifte, verbetering en raadpleging van informatie, bij voorkeur van toepassing tot toepassing • afdoende standaardisatie van de begrippen en procedures over de verschillende takken van de sociale zekerheid heen • harmonisering van de administratieve instructies • neutraliteit inzake • het niveau van de rechten van de sociaal verzekerden • het niveau van de socialezekerheidsbijdragen voor de ondernemingen • het niveau van informatie van de actoren in de sociale sector

 7. Methode • permanent overleggen en samenwerken met alle actoren in de sociale sector, de vertegenwoordigers van de ondernemingen en de burgers en de beleidsvoerders op sociaal vlak • proactieve formulering en uitdraging van de visie inzake E-government, de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en de strategie om de visie te bereiken t.a.v. de omgeving • nieuwe technologieën worden ondersteunend ingezet • niet als breekijzer voor • een wijziging van de bevoegdheidsverdeling • een centralisatie van het informatiebeheer • flexibel aanpasbaar bij de wijziging van de bevoegdheidsverdeling door de regelgever

 8. Methode • actief beheren van de multidimensionele relaties met de actoren in de sociale sector voor het bereiken van win-win-situaties op basis van wederzijdse inspanningen • intensieve sensibiliseringscampagnes (infosessies, mailcampagnes, contact center, …) en waar nodig individuele coaching (testomgevingen, begeleiding ter plaatse, …)

 9. Aangeboden diensten • een netwerk tussen 2.000 openbare en private actoren in de sociale sector, met een veilige verbinding met alle andere overheidsnetwerken, het internet en het interbancair netwerk Isabel • een unieke identificatieselutel voor elke burger, elektronisch leesbaar vanop de sociale identiteitskaart (SIS-kaart) en de elektronische identiteitskaart, en voor elke onderneming en elke vestiging van een onderneming • elektronische gegevensuitwisseling aan de hand van gestructureerde berichten tussen alle op het netwerk aangesloten actoren in de sociale sector • elektronische transacties tussen enerzijds de actoren in de sociale sector en anderzijds de ondernemingen en de burgers • hetzij door de uitwisseling van gestructureerde elektronische berichten • hetzij via een geïntegreerd portaal • een geïntegreerd portaal met • informatie betreffende alle aspecten van de sociale zekerheid • elektronische transacties • geharmoniseerde instructies mbt de elektronische transacties • een persoonlijke pagina voor elke onderneming • een geïntegreerd, multi-modaal contact center ondersteund door een customer relations management tool

 10. FTP R Portaal R Interbancair R R FW FW FW FW FW R R R R R R R Het netwerk Gebruikers FW Vocale server Backbone RVA RSZ KSZ NIC …

 11. Het verwijzingsrepertorium • basis voor de organisatie van de elektronische gegevensuitwisseling • bestaat uit drie onderling gerelateerde tabellen • de wie-waar-hoe-wanneer-tabel (personenrepertorium) geeft aan welke personen in welke hoedanigheden dossiers bezitten bij welke actoren in de sociale sector m.b.t. welke periodes • de wat-waar-tabel (gegevensbeschikbaarheidstabel) geeft aan welke gegevens beschikbaar zijn bij de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector m.b.t. de verschillende soorten dossiers • de wie-krijgt-wat-tabel (toegangsmachtigingstabel) geeft aan welke gegevens de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector mogen verkrijgen m.b.t. de verschillende soorten dossiers • functies • routering van informatie • preventieve toegangscontrole • automatische mededeling van gewijzigde gegevens

 12. Gegevensuitwisseling tussen actoren in sociale sector • toegang tot informatieservers • verwijzingsrepertorium • rijksregister (basisidentificatiegegevens van personen verblijvend in België) • KSZ-registers (basisidentificatiegegevens van andere personen) • registers van de kandidaat-politieke vluchtelingen • centraal bestand van de SIS-kaarten en van de beroepskaarten • werkgeversrepertorium • personeelsbestand van alle werkgevers • loon- en arbeidstijdgegevensbank van alle werknemers • aangeboden diensten • interactieve raadpleging • raadpleging in massa • automatische mededeling van wijzigingen

 13. Gegevensuitwisseling tussen actoren in sociale sector • elektronische attesten (voorverwerkte informatie) • rechten van de zelfstandigen • rechten van de sociaal verzekerden in de werkloosheidssector • rechten van de sociaal verzekerden in de kinderbijslagsector • rechten van de sociaal verzekerden in de sector geneeskundige verzorging en uitkeringen • bijdragebons • maximumfactuur en verhoogde tegemoetkoming in de kosten voor gezondheidszorg • rechten van de sociaal verzekerden in de pensioensector • individuele pensioenrekening • pensioenkadaster • automatische opening van het recht op pensioen • rechten in de sector van de maatschappelijke steun – OCMW’s • rechten van de migrerende werknemers • bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid

 14. Gegevensuitwisseling tussen actoren in sociale sector • elektronische attesten (voorverwerkte informatie) • afgeleide rechten van de sociaal verzekerden bij de Gewesten en Gemeenschappen • kankeronderzoek – mammografie • onroerende voorheffing • milieubelasting • afgeleide rechten van de sociaal verzekerden bij de provincies en gemeenten • afgeleide rechten van de sociaal verzekerden bij ondernemingen die belast zijn met opdrachten van algemeen belang, zoals openbaar vervoer • stromen voor de sociale inspectiediensten • verminderingen van de werkgeversbijdragen in het kader van de aanwerving van langdurig werkzoekenden • aangeboden diensten • individuele overmaking van attesten op vraag • overmaking van attesten in massa op vraag • automatische overmaking van attesten

 15. Bijdragebons werknemers vroeger Werknemers Werkgever Ziekenfonds Controle RIZIV RSZ

 16. Werknemers Werkgever KSZ-BCSS Ziekenfonds Controle RIZIV RSZ Bijdragebons werknemers nu

 17. Gemeentelijke belastingvoordelen: wat ? • bepaalde categorieën van personen, zoals invaliden, gepensioneerden, weduwen, wezen, ... • hebben recht op een verhoogde terugbetaling van gezondheidszorgen • heel wat gemeenten en provincies kennen aan deze personen bovendien vrijstellingen of vermindering van belastingen toe

 18. Gemeentelijke belastingvoordelen vroeger Ziekenfonds

 19. Gemeentelijke belastingvoordelen nu KSZ NIC

 20. Gegevensuitwisseling met ondernemingen • basisidee: multifunctionele aangifte • doelstellingen • waarborgen van een eenmalige aangifte door sociaal verzekerden en hun ondernemingen van alle gegevens nodig voor • de berekening en inning van sociale zekerheidsbijdragen op arbeidsinkomsten van werknemers, incl. bijdrageverminderingen • de berekening van alle loon- en arbeidstijdgerelateerde uitkeringen van sociale zekerheid • maximale onderlinge gegevensuitwisseling tussen de actoren in de sociale sector

 21. Gegevensuitwisseling met ondernemingen • 4 soorten elektronische aangiften • onmiddellijke aangifte van het begin en het einde van een arbeidsrelatie (DIMONA-aangifte) • kwartaalaangifte van loon- en arbeidstijdgegevens • aangifte van een sociaal risico (ASR) wanneer dat risico ((arbeids)ongeval, (beroeps)ziekte, werkloosheid, pensioen, ouderschap, …) zich voordoet • overige aangiften, zoals de tijdelijke detachering van een buitenlandse werknemer naar België of de werfmelding • mogelijkheid tot interactieve elektronische verbetering van aangiften • mogelijkheid tot interactieve elektronische raadpleging van • aangiften • personeelsbestand • andere nuttige informatie, zoals het feit of een werkgever in orde is met zijn socialezekerheidsverplichtingen

 22. DIMONA De vereenvoudiging Arbeidscontract Studenten contract Individueel document Speciaal Personeels-register Personeels-register RSZ Online consultatie Inspectie Personeels- bestand KSZ

 23. DIMONA • kan enkel elektronisch gebeuren via • het portaal van de sociale zekerheid • FTP/MQSeries • het interbancair netwerk • een vocale server • binnenkort via SMS • geen papier of fax • kan 24/7 gebeuren • biedt de werkgever een sleutel tot on line raadpleging en verbetering • van de DIMONA-gegevensbank en zijn eigen personeelsbestand • mits een elektronisch certificaat, van de kwartaalaangiften van de loon- en arbeidstijdgegevens en de afgeleide gegevensbanken • m.b.t. de betrokken werknemers en hun periode van tewerkstelling bij hem • gestart op 1/1/1999, algemeen verplicht sedert 1/1/2003

 24. Activiteit 3 Activiteit 2 Activiteit 1 KSZ RSZ RIZIV RKW FAO RVP RVA RJV FBZ Kwartaalaangifte lonen/arbeidstijden De vereenvoudiging Werkgever 1 elektronische aangifte Pensioen Vakantiegeld

 25. Kwartaalaangifte lonen/arbeidstijden • kan enkel elektronisch gebeuren via • het portaal van de sociale zekerheid • FTP/MQSeries • het interbancair netwerk • geen papier of fax • kan 24/7 gebeuren • hergebruik van gevalideerde identificatiegegevens uit DIMONA-aangifte • kan, mits een elektronisch certificaat, achteraf on line • door de werkgever worden geraadpleegd en verbeterd • m.b.t. zijn werknemers en hun periode van tewerkstelling bij hem • verplicht voor iedereen sedert 1/1/2003

 26. Kwaliteitscontrole • onderscheid tussen • formele kwaliteit • blokkerende fouten, die leiden tot weigering van de aangifte • onleesbaarheid van de aangifte (verkeerde structuur) • onmogelijkheid om de socialezekerheidsbijdragen te berekenen • onmogelijkheid om de onderneming te identificeren • in uitzonderlijke gevallen, fouten m.b.t. de identificatie van de werknemers • niet-blokkerende fouten, die niet leiden tot weigering van de aangifte • fouten m.b.t. de identificatie van de werknemers • fouten m.b.t. sommige loon- en arbeidstijdgegevens • fouten m.b.t. de toekenning van bijdrageverminderingen • inhoudelijke kwaliteit • inhoudelijke juistheid • volledigheid

 27. Kwaliteitsdebat

 28. Aangiften sociale risico’s • van meervoudige opvraging van informatie via diverse, complexe, niet-gecoördineerde papieren formulieren

 29. Aangiften sociale risico’s • naar • de beperking van de ingezamelde informatie tot de nog niet in het netwerk van de sociale zekerheid beschikbare informatie (afschaffing of minstens vereenvoudiging van formulieren) • eenmalige inzameling van informatie • gestandaardiseerd over alle instellingen van sociale zekerheid heen • aangifte kan gebeuren • op papier (tijdelijk) • elektronisch (24/7) via • het portaal van de sociale zekerheid • FTP/MQSeries • het interbancair netwerk • aan de hand van éénvormige instructies

 30. Aangiften sociale risico’s • één aangifte = één scenario • 3 mogelijke aangiftemomenten • aanvang van het sociaal risico • herhaling of verderzetting van het sociaal risico (bv. maandelijks) • einde van het sociaal risico • structuur van de aangifte • identificatiegegevens • eventueel loon- en arbeidstijdgegevens die nog niet zijn aangegeven via een kwartaalaangifte (= mini-aangifte) • specifieke gegevens m.b.t. het sociaal risico

 31. kwartaal- aangifte aan RSZ Algemeen overzicht werking ASR 15.03.2005 : datum dat het sociaal risico zich voordoet Sociaal Risico + 1 maand, + 2 maand, ... laatste trimester 2004 Einde risico eerste trimester 2005 • Identificatiegegevens • blok natuurlijk persoon • sommige gegevens van: • blok werkgever • werknemerslijn • tewerkstellingslijn • Identificatiegegevens • blok natuurlijk persoon • sommige gegevens van: • blok werkgever • werknemerslijn • tewerkstellingslijn • Identificatiegegevens • blok natuurlijk persoon • sommige gegevens van: • blok werkgever • werknemerslijn • tewerkstellingslijn Deel 1 Deel 1 Deel 1 Eventueel mini = lonen en arbeidstijden = mini kwartaalaangifte voor de periode die nog niet werd aangegeven en die de periode dekt tussen de vorige kwartaalaangifte en het sociaal risico Deel 3 Specifieke gege-vens, eigen aan het sociaal risico Specifieke gege-vens, eigen aan het sociaal risico Deel 2 Deel 3 Specifieke gege-vens, eigen aan het sociaal risico Scenario aanvang Deel 3 Scenario einde risico Scenario herhaling

 32. 27 operationele aangiften • RSZ-kwartaalaangifte • RSZPPO-kwartaalaangifte • wijziging van de kwartaalaangifte aan de RSZ en de RSZPPO • DIMONA-aangifte • raadpleging van het eigen personeelsbestand • raadpleging van het werkgeversrepertorium • geïntegreerde elektronische melding van een bouwwerf • inhoudingsplicht • aanvraag tot detachering van een werknemer naar het buitenland • on-line mededeling van tijdelijke werkloosheid aan de RVA en validatieboek • raadpleging van het vakantiebestand • aangifte van een arbeidsongeval, maandelijks rapport en werkhervatting • vereenvoudigde aangifte van een arbeidsongeval • aangifte van de aanvang van deeltijdse arbeid met behoud van rechten (sector werkloosheid) • privé-sector + leerkrachten betaald door de Gemeenten of Provincies

 33. 27 operationele aangiften • maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering (sector werkloosheid) • privé-sector + + leerkrachten betaald door de Gemeenten of Provincies • jaarlijkse aangifte tijdelijke werkloosheid • maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid • maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats (sector werkloosheid) • maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma (sector werkloosheid) • aangifte voor het vaststellen van het recht op jeugdvakantie (sector werkloosheid) • maandelijkse aangifte van de uren jeugdvakantie (sector werkloosheid) • gemachtigde aanvraag van verwijdering van een zwangere werkneemster (sector beroepsziekten)

 34. Geplande nieuwe aangiften • aanvraag van een werkloosheidsuitkering • aangifte van een voltijds of halftijds brugpensioen • elektronische uitwisseling van gegevens tussen de werkgevers en de ziekenfondsen nodig voor de behandeling van een aanvraagvan een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, volledige of gedeeltelijke werkverwijdering als maatregel ter bescherming van het moederschap of vaderschapsverlof • aangifte van de vakantiedagen van een bediende • aangifte van een werkhervatting na een arbeidsongeschiktheid • aangifte van een verwijdering van een zwangere werkneemster (privé-sector) • maandelijkse aangifte in geval van hervatting van aangepaste arbeid in de loop van een periode van arbeidsongeschiktheid • attest met het oog op de vergoeding van de borstvoedingspauzes

 35. @ Eranova Intern FOD SZ RSZ Contact center • multimodaal bereikbaar: telefoon, e-mail, formulier op portaal, … • ondersteund door customer relation management tool • gemiddeld 15.000 contacten per maand • stricte service level agreements (wachttijd, afhandeltijd, …) • ondersteuning van informatie en sensibiliseringscampagnes E-mail Telefoon Internet

 36. Enkele cijfers en resultaten • de elektronische gegevensuitwisseling tussen de 2.000 actoren in de sociale sector vindt plaats aan de hand van 181 soorten elektronische berichten, gedefinieerd na procesoptimalisatie • omzeggens alle rechtstreekse of onrechtstreekse (via burgers of ondernemingen) onderlinge gegevensuitwisselingen op papier tussen actoren in de sociale sector zijn afgeschaft • in 2004 werden 378,3 miljoen elektronische berichten uitgewisseld tussen de actoren in de sociale sector, waardoor evenveel papieren gegevensuitwisselingen werden uitgespaard • 50 soorten aangifteformulieren aan de sociale zekerheid zijn afgeschaft

 37. Enkele cijfers en resultaten • in de overblijvende 30 aangifteformulieren aan de sociale zekerheid is het aantal rubrieken verminderd tot gemiddeld één derde van de voorheen bestaande rubrieken • 2 soorten aangiften door de ondernemingen kunnen enkel elektronisch worden verricht en een 20-tal soorten aangiften kunnen elektronisch of op papier worden verricht; alle andere soorten van aangiften zullen elektronisch kunnen worden verricht na grondige testen • het personeelsregister is afgeschaft in alle ondernemingen • in 2004 werden door de ondernemingen 13,4 miljoen elektronische aangiften verricht

 38. Voordelen • efficiënte, effectieve en klantgerichte dienstverlening aan de burgers en de ondernemingen • efficiënt • goedkoop: dezelfde diensten aan een lagere totale kost • zoveel mogelijk: meer diensten aan een zelfde totale kost • snel: dezelfde diensten aan eenzelfde totale kost in minder tijd • effectief: betere sociale bescherming • verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening • aanbod van nieuwe soorten diensten, bvb. • maximale automatische toekenning van rechten • actief zoeken naar non-take-up via datawarehousingtechnieken • rechtstreekse controle over de eigen gegevens • gepersonaliseerde simulatie-omgevingen • minimale administratieve lasten • efficiëntere fraudebestrijding • betere ondersteuning van het sociaal beleid

 39. Kritische succesfactoren • E-government als een structureel hervormingsproces • procesherziening • integratie van de back-office voor de automatische toekenning van diensten • geïntegreerde en gepersonaliseerde front-office dienstverlening • ondersteuning van en toegang tot beleidsvormers tot op het hoogste niveau • breed maatschappelijk draagvlak • vertrouwen van alle stakeholders inzake behoud van nodige autonomie en veiligheid van het systeem

 40. Kritische succesfactoren • samenwerking tussen alle betrokken actoren gebaseerd op een taakverdeling eerder dan op een centralisering van de taken • quick wins in combinatie met een visie op lange termijn • focus op een meer efficiënte en effectieve dienstverlening eerder dan op de strijd tegen fraude • inachtneming van de wettelijke bevoegdheidsverdeling tussen actoren • wettelijk kader dat principes inzake strategisch informatiebeheer afdwingbaar maakt • oprichting van een instelling die bevordert en coördineert

 41. Belangrijkste hinderpalen • zoeken van een gepast evenwicht tussen enerzijds efficiëntie en anderzijds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de informatieveiligheid • een gemiddeld project in de openbare sector is ingewikkelder dan een gemiddeld project in de private sector, omwille van • een groter aantal stakeholders (politici, ambtenaren, belangengroepen, kiezers, belastingbetalers, gebruikers van openbare diensten, ander overheidsdiensten, andere overheidsniveau’s, …) • de uitvoering in een minder stabiele omgeving • een race voor quick wins (cf surveymania) stimuleert niet de ontwikkeling van goed geconcipieerde systemen gebaseerd op procesherziening • in de openbare sector is er doorgaans weinig financiële marge voor innovatie

 42. Belangrijkste hinderpalen • tussenpersonen zien de ontwikkeling van e-government vaak als een bedreiging • tekort aan competenties en kennis bij de actoren in de sociale sector => oprichting van een ondersteunende vzw die medewerkers kan aantrekken aan marktvoorwaarden en ter beschikking kan stellen van de actoren in de sociale sector • nood aan een radicale cultuurverandering binnen de overheid • van hiërarchie naar netwerken • afstemming van de dienstverlening op de behoeften van de gebruikers, en niet op de organisatie van de overheid • empowerment ipv loutere dienstbaarheid • belonen van ondernemerschap binnen de overheid • ex post evaluatie van de output, eerder dan ex ante controle op de input

 43. Principes inzake rationeel informatiebeheer • modellering van informatie • eenmalige inzameling en hergebruik van informatie • beheer van informatie • elektronische uitwisseling van informatie • beveiliging van informatie Informatie wordt gecoördineerd beheerd als een strategische productiefactor met naleving van een aantal vaste principes inzake

 44. Modellering van informatie • informatie wordt gemodelleerd op een wijze die zo nauw mogelijk aansluit bij de feitelijke realiteit • definitie van informatie-elementen • definitie van kenmerken van informatie-elementen • definitie van relaties tussen informatie-elementen • de modellering houdt rekening met zoveel mogelijk voorzienbare gebruiksbehoeften van de informatie • de modellering kan flexibel worden uitgebreid en aangepast indien de feitelijke realiteit of de gebruiksbehoeften wijzigen (verminderen of vermeerderen) • de concrete implementatie van het model wordt afgestemd op de bestaande gebruiksbehoeften van de informatie

 45. Inzameling en hergebruik • informatie wordt enkel ingezameld voor welbepaalde doeleinden en in de mate dat ze proportioneel is met deze doeleinden • informatie wordt slechts één keer ingezameld, zo dicht mogelijk bij de authentieke bron • de inzameling geschiedt via een kanaal gekozen door degene waarbij de informatie wordt ingezameld, maar bij voorkeur elektronisch, en met uniforme basisdiensten (single sign on, ontvangstmelding per bestand, notificatie per bericht, …)

 46. Inzameling en hergebruik • de inzameling geschiedt op basis van het informatiemodel en op basis van zo eenvormig en eenvoudig mogelijke instructies • met de mogelijkheid tot kwaliteitscontrole door degene waarbij de informatie wordt ingezameld vóór de informatie-overdracht • de ingezamelde informatie wordt één keer gevalideerd overeenkomstig een vastgelegde taakverdeling, door de instelling die daartoe over de meeste competenties beschikt of daarbij het meest belang heeft • en dan gedeeld met en hergebruikt door gemachtigde gebruikers

 47. Beheer van informatie • een functionele taakverdeling is afgesproken omtrent welke instelling welke informatie in authentieke vorm opslaat en beheert en toegankelijk stelt voor alle gemachtigde gebruikers • informatie wordt bewaard overeenkomstig het informatiemodel • de informatie kan flexibel worden geaggregeerd in functie van de wijzigende wettelijke begrippen • afspraken worden gemaakt inzake de toepassing van de nodige maatregelen voor het behoud van de integriteit en de consistentie van de informatie

 48. Beheer van informatie • elke instelling is verplicht om vermoede onjuistheden van de informatie te melden aan de instelling die ze dient te valideren overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling • elke instelling die informatie overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling moet valideren, is verplicht om de gemelde vermoede onjuistheden te onderzoeken, zo nodig te verbeteren en de verbeterde informatie ter beschikking te stellen van de gekende belanghebbende instellingen • informatie wordt enkel beheerd zolang dat nodig is in functie van de bedrijfsbehoeften, het beleid of de regelgeving, of nog, bij voorkeur geanonimiseerd of gecodeerd, zolang ze relevante historische of archiefwaarde heeft

 49. Uitwisseling van informatie • eenmaal ingezameld en gevalideerd, wordt de informatie zoveel mogelijk elektronisch opgeslagen, beheerd en uitgewisseld, om manuele heringave te vermijden • informatie wordt enkel uitgewisseld wanneer dat nodig is in functie van de bedrijfsbehoeften, het beleid of de regelgeving • de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt op initiatief van • de instantie die over de informatie beschikt of • de instantie die de informatie nodig heeft of • de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

 50. Uitwisseling van informatie • de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt aan de hand van een functioneel en technisch interoperabiliteitsframework, dat geleidelijk, maar permanent mee-evolueert met open marktstandaarden, en onafhankelijk is van de gebruikte techniek van informatie-uitwisseling • de beschikbare informatie wordt proactief gebruikt voor • de automatische toekenning van rechten • de voorinvulling bij informatie-inzameling • de informatieverstrekking aan de betrokkenen