CO, GDZIE, JAK ? - PowerPoint PPT Presentation

ogden
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CO, GDZIE, JAK ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
CO, GDZIE, JAK ?

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
CO, GDZIE, JAK ?
120 Views
Download Presentation

CO, GDZIE, JAK ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CO, GDZIE, JAK ? czyli przewodnik w sieci procedur dotyczących zagospodarowania przestrzennego

 2. SPRAWDŹ CZY NA INTERESUJĄCYM CIĘ OBSZARZE OBOWIĄZUJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.)! Zadzwoń do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: (61) 84-55-031lub skorzystaj z wyszukiwarek: MPUlubGEOPOZ ZGODNIE Z UZYSKANĄ INFORMACJĄ WYBIERZ JEDNĄ Z OPCJI ! NIE, PROJEKT MPZP. JEST W OPRACOWANIU NIE TAK

 3. SPRAWDŹ CZY NA INTERESUJĄCYM CIĘ OBSZARZE OBOWIĄZUJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.)! Zadzwoń do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: (61) 84-55-031lub skorzystaj z wyszukiwarek: MPUlubGEOPOZ ZGODNIE Z UZYSKANĄ INFORMACJĄ WYBIERZ JEDNĄ Z OPCJI ! NIE, PROJEKT MPZP. JEST W OPRACOWANIU NIE TAK

 4. NA OBSZARZE OBOWIĄZUJE MPZP. SPRAWDŹ PRZEZNACZENIE I USTALENIA DLA TERENU, NA KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ TWOJA DZIAŁKA

 5. NA OBSZARZE OBOWIĄZUJE MPZP. SPRAWDŹ PRZEZNACZENIE I USTALENIA DLA TERENU, NA KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ TWOJA DZIAŁKA

 6. PRZYGOTUJ PROJEKT BUDOWLANY ZGODNY Z MPZP. ZŁÓŻWNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Aby otrzymać decyzję trzeba mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wniosek złóż do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. TAK ZGODNOŚĆ ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH Z OBOWIĄZUJĄCYM MPZP. SZUKAJ INNEJ LOKALIZACJI W POZNANIU DLA REALIZACJI SWOICH ZAMIERZEŃ NIE DOSTOSUJ SWÓJ PROJEKT ZŁÓŻ WNIOSEK O ZMIANĘ MPZP. ROZPATRZENIE WNIOSKÓW Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, niekoniecznie właściciel danej nieruchomości. Wniosek złóż do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Wnioski o zmianę mpzp. rozpatrywane są dwa razy w roku przez Prezydenta Miasta Poznania. Analizy wniosków przeprowadza Miejska Pracownia Urbanistyczna. WNIOSEK UWZGLĘDNIONY WNIOSEK NIEUWZGLĘDNIONY Zmiana mpzp. sporządzana jest w taki sam sposób jak mpzp. Projekt zmiany mpzp. sporządza Prezydent, a w jego imieniu Miejska Pracownia Urbanistyczna. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MPZP.

 7. NA OBSZARZE OPRACOWYWANY JEST PROJEKT MPZP. ZŁÓŻ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY LUB DECYZJI LOKALIZACJI INWESTYJI CELU PUBLICZNEGO SPRAWDŹ NA JAKIM ETAPIE OPRACOWANIA JEST PROJEKT MPZP. POCZEKAJ NA UCHWALENIE MPZP. Zadzwoń do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: (61) 84-55-031lub skorzystaj z wyszukiwarki MPU Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, niekoniecznie właściciel danej nieruchomości. Wniosek złóż do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. Miejska Pracownia Urbanistyczna opiniuje ww. wnioski pod względem zgodności z projektem mpzp. !!! PRZYGOTUJ PROJEKT BUDOWLANY ZGODNY Z MPZP. WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ W OPRACOWANIU PROJEKTU MPZP. PRZYGOTUJ PROJEKT BUDOWLANY ZGODNY Z DECYZJĄ Aby otrzymać pozwolenie na budowę trzeba mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wniosek złóż do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. ZŁÓŻ WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

 8. WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ W OPRACOWANIU PROJEKTU MPZP. PROCEDURASPORZĄDZANIA PROJEKTU MPZP. zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.i zasadami przyjętymi w Poznaniu 1. Podjęcie przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzania MPZP. 2. PIERWSZE KONSULTACJE SPOŁECZNE 3. ZBIERANIE WNIOSKÓW 4. Rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta 5. Sporządzanie projektu planu miejscowego 6. Opiniowanie wewnętrzne przez miejskie jednostki organizacyjne 7. DRUGIE KONSULTACJE SPOŁECZNE 8. Opiniowanie – m.in. przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną 9. Uzgadnianie 10. (Uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych ) 11. WYŁOŻENIE PROJEKTU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU ORAZ ZBIERANIE UWAG 12. Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta 13. Opiniowanie przez Komisje Rady Miasta przed uchwaleniem 14. Podjęcie przez Radę Miasta uchwały o uchwaleniu planu miejscowego 15. Przekazanie planu do Wojewody 16. Opublikowanie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa i jej uprawomocnienie WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ

 9. WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ W OPRACOWANIU PROJEKTU MPZP. PROCEDURASPORZĄDZANIA PROJEKTU MPZP. zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.i zasadami przyjętymi w Poznaniu 1. Podjęcie przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzania MPZP. 2. PIERWSZE KONSULTACJE SPOŁECZNE 3. ZBIERANIE WNIOSKÓW 4. Rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta 5. Sporządzanie projektu planu miejscowego 6. Opiniowanie wewnętrzne przez miejskie jednostki organizacyjne 7. DRUGIE KONSULTACJE SPOŁECZNE 8. Opiniowanie – m.in. przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną 9. Uzgadnianie 10. (Uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych ) 11. WYŁOŻENIE PROJEKTU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU ORAZ ZBIERANIE UWAG 12. Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta 13. Opiniowanie przez Komisje Rady Miasta przed uchwaleniem 14. Podjęcie przez Radę Miasta uchwały o uchwaleniu planu miejscowego 15. Przekazanie planu do Wojewody 16. Opublikowanie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa i jej uprawomocnienie WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ

 10. PIERWSZE KONSULTACJE SPOŁECZNE • Odbywają się na terenie objętym opracowaniem mpzp. • Organizowane są przez Biuro Kształtowania Relacji Społecznych UMP. • Termin i miejsce spotkania są ogłaszane: • poprzez plakaty rozwieszane na terenie objętym opracowaniem mpzp., • na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz na portalu Poznania. • Tylko w Poznaniu organizuje się konsultacje społeczne dla każdego projektu mpzp.!!! ZAPOZNAJ SIĘ Z CELEM SPORZĄDZENIA MPZP. WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH WŁĄCZ SIĘ DO DYSKUSJI

 11. ZBIERANIE WNIOSKÓW • Zbieranie wniosków trwa co najmniej 21 dni. • O terminie, w którym możesz złożyć wniosek dowiesz się: • z ogłoszenia Prezydenta w gazecie lokalnej (obecnie: Gazeta Wyborcza), • z obwieszczenia Prezydenta na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Poznania (na pl. Kolegiackim 17) oraz w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU), • z obwieszczenia na stronie internetowej BIP UMP i MPU, • podczas I-wszych konsultacji społecznych. ZŁÓŻ WNIOSEK DO PROJEKTU MPZP.! MASZ POMYSŁY NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU? • Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, niekoniecznie właściciel danej nieruchomości. • Wniosek powinien zawierać: • dane wnioskodawcy (imię i nazwisko/nazwa, adres), • przedmiot wniosku, • adres lub oznaczenie geodezyjne (obręb, arkusz, nr ewidencyjny działki) nieruchomości, której dotyczy. • Na wniosek nie przysługuje odpowiedź pisemna, można natomiast wystąpić z prośbą pisemną o podanie sposobu rozstrzygnięcia wniosku przez Prezydenta Miasta Poznania. SZUKAJ INNEJLOKALIZACJI W POZNANIU DLA REALIZACJI SWOICH PLANÓW ROZPATRZENIE WNIOSKÓW WNIOSEK UWZGLĘDNIONY WNIOSEK NIEUWZGLĘDNIONY

 12. DRUGIE KONSULTACJE SPOŁECZNE • Odbywają się na terenie objętym opracowaniem mpzp. • Organizowane są przez Biuro Kształtowania Relacji Społecznych UMP. • Termin i miejsce spotkania są ogłaszane: • poprzez plakaty rozwieszane na terenie objętym opracowaniem mpzp., • na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz na portalu Poznania. • Tylko w Poznaniu organizuje się konsultacje społeczne dla każdego projektu mpzp.!!! ZAPOZNAJ SIĘ Z PROJEKTEM MPZP. PRZEDSTAWIONYM PRZEZ MPU WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH NIE ODPOWIADAJĄ CI PRZYJĘTE W PROJEKCIE MPZP. ROZWIĄZANIA? WŁĄCZ SIĘ DO DYSKUSJI ZŁÓŻ PISMO DO MPU • Termin składania pism zostanie podany podczas konsultacji

 13. WYŁOŻENIE PROJEKTU MPZP. DO PUBLICZNEGO WGLĄDU • O terminie, w którym możesz złożyć wniosek dowiesz się: • z ogłoszenia Prezydenta w Gazecie Wyborczej (ogłoszenie ukazuje się na tydzień przed rozpoczęciem wyłożenia), • z obwieszczenia Prezydenta na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Poznania (na pl. Kolegiackim 17) oraz w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU), • z obwieszczenia na stronie internetowej BIP UMP i MPU, ZAPOZNAJ SIĘ Z PROJEKTEM MPZP. WEŹ UDZIAŁ W DYSKUSJI PUBLICZNEJ Spotkanie odbywa się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - ul. B. Prusa 3. O terminie dowiesz się z ww. ogłoszenia.

 14. ZBIERANIE UWAG • Zbieranie uwag trwa co najmniej 35 dni. • O terminie, w którym możesz złożyć wniosek dowiesz się: • z ogłoszenia Prezydenta w Gazecie Wyborczej (ogłoszenie ukazuje się na tydzień przed rozpoczęciem wyłożenia do publicznego wglądu), • z obwieszczenia Prezydenta na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Poznania (na pl. Kolegiackim 17) oraz w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU), • z obwieszczenia na stronie internetowej BIP UMP i MPU, ZŁÓŻ UWAGĘ DO PROJEKTU MPZP. ROZPATRZENIE UWAG UWAGA UWZGLĘDNIONA UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA • Uwagę może złożyć każdy zainteresowany, niekoniecznie właściciel danej nieruchomości. • Uwaga powinna zawierać: • dane składającego (imię i nazwisko/nazwa, adres), • przedmiot uwagi, • adres lub oznaczenie geodezyjne (obręb, arkusz, nr ewidencyjny działki) nieruchomości, której dotyczy. • Na uwagi nie przysługuje odpowiedź pisemna, można natomiast wystąpić z prośbą pisemną o podanie rozstrzygnięcia uwagi przez Prezydenta Miasta Poznania. SZUKAJ INNEJLOKALIZACJI W POZNANIU DLA REALIZACJI SWOICH PLANÓW ZMIANA PROJEKTU Jeśli zmiany są istotne, konieczne jest ponowienie procedury planistycznej (w tym ponowne wyłożenie projektu do publicznego wglądu).

 15. NA OBSZARZE NIE MA MPZP. Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, niekoniecznie właściciel danej nieruchomości. Wniosek złóż do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU). Wnioski o sporządzenie mpzp. rozpatrywane są dwa razy w roku przez Prezydenta Miasta Poznania. Analizy wniosków przeprowadza MPU. ZŁÓŻ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY LUB LOKALIZACJI INWESTYJI CELU PUBLICZNEGO ZŁÓŻ WNIOSEK O SPORZĄDZENIE MPZP. Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, niekoniecznie właściciel danej nieruchomości. Wniosek złóż do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. ROZPATRZENIE WNIOSKÓW WNIOSEK UWZGLĘDNIONY WNIOSEK NIEUWZGLĘDNIONY PRZYGOTUJ PROJEKT BUDOWLANY ZGODNY Z DECYZJĄ PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA MPZP. SZUKAJ INNEJ LOKALIZACJI W POZNANIU DLA REALIZACJI SWOICH PLANÓW Aby otrzymać decyzję trzeba mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wniosek złóż do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. ZŁÓŻ WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Projekt sporządza Miejska Pracownia Urbanistyczna. Projekt mpzp. sporządza się zgodnie z PROCEDURĄ.