sp nac a m c p stroje v rozvodn ch n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Spínací a měřící přístroje v rozvodnách

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Spínací a měřící přístroje v rozvodnách - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Spínací a měřící přístroje v rozvodnách. Střední odborná škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. František Kocián

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Spínací a měřící přístroje v rozvodnách' - ofira


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sp nac a m c p stroje v rozvodn ch

Spínací a měřící přístrojev rozvodnách

Střední odborná škola Otrokovice

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. František Kocián

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

www.zlinskedumy.cz

slide3

Spínací a měřící přístroje v rozvodnách

Náplň výuky

Odpojovače

Odpínače

Vypínače

Měřící transformátor proudu

Měřící transformátor napětí

Reaktory

odpojova e

Odpojovač je elektrický přístroj, který slouží k zapojování a odpojování nezatížených elektrických obvodů a k viditelnému a bezpečnému odpojení elektrických zařízení od napájecího napětí. Na rozdíl od spínače neobsahuje zhášecí komoru, takže k odpojení nesmí dojít v situaci, kdy je obvod zatížen a odpojovačem protéká elektrický proud. Vlivem kapacitních proudů může dojít k elektrickému oblouku i při odpojování nezatíženého obvodu, nicméně s takovým obloukem konstrukce odpojovače počítá. Přípustné je i odpojování magnetizačního proudu nezatížených transformátorů.

Odpojovače

Obr. 1: Odpojovač

odp na e

Odpínač – na rozdíl od odpojovače je schopný vypnout malý nebo jmenovitý proud. Používají se rovněž k bezpečnému a viditelnému rozpojení proudového okruhu. U odpínačů nn i proud zkratový. Odpínačů je celá řada: např. pákový, nožový, kloubový, apod.

.

Odpínače

Obr. 2: Venkovní odpínač

odp na

Specifickým druhem odpínačů jsou úsečníky. Úsečníky jsou zařízení pouze pro VN (vysoká napětí), jsou ručně (mechanicky) ovládané, výhodou úsečníků je, že mohou vypínat jmenovité proudy. Jmenovitý proud je 200 nebo 400 A, jmenovitý vypínací proud je 40 A.

Odpínač

Obr. 3: Úsečník

vyp na e

Vypínač – obecný název přístroje, který zapíná a vypíná elektrický obvod pod proudem, bez určení velikosti tohoto proudu. Důležitou vlastností vypínače je schopnost bezpečného zhášení oblouku, který se vytvoří při vypínání mezi jeho kontakty.

Tlakovzdušné vypínače – zhášecím prostředím v tlakovzdušných vypínačích je stlačený vzduch. Proto nedílnou součástí bývá zásobník tlakového vzduchu a jeho rozvod. Ofukovat oblouk proudem vzduchu lze dvojím způsobem: příčně a axiálně. Příčné ofukování je velmi účinné (lze vypnout proud až 100 kA), ale má velkou spotřebu vzduchu. Po vysunutí kontaktu vznikne oblouk, který se snažíme vyfouknout (natáhnout) co nejvíce.

Vypínače

Obr. 4: Tlakovzdušný vypínač

vvn s rozpojovačem

Obr. 5: Zhášedlo tlakovzdušného

vypínače s příčným ofukováním oblouku

vyp na e1

Máloolejové vypínače – jsou takové, které olej používají jen ke zhášení oblouku. Izolaci živých částí proti zemi obstarávají (na rozdíl od kotlových) tuhé izolanty. Kontakt má tvar štíhlého, vždy svisle orientovaného válce. Vypínací roubík je ovládán klikovým mechanismem od hřídele natáčené vnějším pohonem. Máloolejové vypínače využívají zhášecí komory. Teplem oblouku se olej zplyňuje a tlak ve zhášecí komoře narůstá. Při nejbližším průchodu proudu nulou oblouk zhasne. Páry a olej deionizují dráhu oblouku a znemožňují znovu zapálení oblouku.

Vypínače

Obr. 6: Máloolejový vypínač

Obr. 7 : Řez pólem máloolejového vypínače vn s roubíkem

vysouvaným a) nahoru b) dolů

m c transform tor proudu

Měřící transformátor proudu – přístroj, který slouží ke změně rozsahu střídavých ampérmetrů a úpravě proudu pro ochrany a další elektronické prvky. Používá se jak ke zmenšení, tak i ke zvětšení proudu. Do obvodu se primární vinutí připojí do série se zátěží, kterou protéká měřený proud a na sekundární vinutí se připojují jednotlivé přístroje sériově (ampérmetr, proudové cívky wattmetru a ochran, elektroměr, atd.).

Měřící transformátor proudu

Obr. 8: Zapojení měřícího trafa proudu

m c transform tor nap t

Přístrojový transformátor napětí – přístroj, který slouží ke změně rozsahu střídavých voltmetrů a úpravě napětí pro ochrany a další elektronické prvky. Používá se převážně k úpravě napětí vyšších než 1 kV. Do obvodu se primární vinutí zapojuje jako voltmetr a na sekundární svorky se připojují paralelně přístroje (voltmetr, napěťové cívky wattmetru a ochran, kmitoměr, atd.). Sekundární cívka měřícího transformátoru napětí se musí uzemnit.

Měřící transformátor napětí

Obr. 9: Zapojení měřícího transformátoru napětí

reaktory

Reaktory – se používají pro zvětšení reaktance elektrického obvodu, a to tím zároveň pro omezování zkratových proudů. Jsou to v podstatě mohutné cívky bez železného jádra. Jsou provedení vzduchové nebo olejové. Při montáži reaktoru je nutné respektovat minimální vzdálenosti od železných konstrukcí, které by se v jeho silném magnetickém poli zahřívaly.

Reaktory

ve vývodech

v přívodu

Mezi podélnými úseky přípojnic

Obr. 11: Zapojení reaktoru do

elektrického obvodu

Obr. 10: Zapojení reaktoru do

elektrického obvodu

kontroln ot zky
Kontrolní otázky:
 • Odpojovač ?
 • Spíná obvody pod napětím, avšak bez zatížení
 • Spíná obvody pod napětím
 • Spíná obvody pod napětím při plném výkonu
 • Odpínač?
 • Spíná obvody pod napětím, vypíná jmenovité proudy
 • Spíná obvody pod napětím, avšak bez zatížení
 • Spíná obvody pod napětím, vypíná velké zkratové proudy
 • Měřící transformátor proudu?
 • Transformuje napětí
 • Používá se jak ke zmenšení, tak i ke zvětšení proudu
 • Využívá se místo jističe
kontroln ot zky e en
Kontrolní otázky – řešení
 • Odpojovač ?
 • Spíná obvody pod napětím, avšak bez zatížení
 • Spíná obvody pod napětím
 • Spíná obvody pod napětím při plném výkonu
 • Odpínač?
 • Spíná obvody pod napětím, vypíná jmenovité proudy
 • Spíná obvody pod napětím, avšak bez zatížení
 • Spíná obvody pod napětím, vypíná velké zkratové proudy
 • Měřící transformátor proudu?
 • Transformuje napětí
 • Používá se jak ke zmenšení, tak i ke zvětšení proudu
 • Využívá se místo jističe
seznam obr zk
Seznam obrázků:

Obr. 1: [vid. 22. 5. 2013], dostupné z:

http://www.ivep.cz/vyrobni-program/venkovni-odpinace-a-odpojovace-vn

Obr. 2: [vid. 22. 5. 2013], dostupné z: http://p.kobrle.sweb.cz/pristroje/odpojovace.pdf

Obr. 3: BANZET, I., HONYS, V., Rozvod elektrické energie II, Praha 1985, SNTL

Obr. 4: [vid. 22. 5. 2013], dostupné z:

http://www.outech-havirov.cz/skola/files/knihovna_eltech/eti/el_pristroje.pdf

Obr. 5: [vid. 22. 5. 2013], dostupné z:

http://www.outech-havirov.cz/skola/files/knihovna_eltech/eti/el_pristroje.pdf

Obr. 6: [vid. 22. 5. 2013], dostupné z:

http://www.outech-havirov.cz/skola/files/knihovna_eltech/eti/el_pristroje.pdf

Obr. 7: [vid. 22. 5. 2013], dostupné z:

http://www.outech-havirov.cz/skola/files/knihovna_eltech/eti/el_pristroje.pdf

seznam obr zk1
Seznam obrázků:

Obr. 8: [vid. 24. 5. 2013], dostupné

http://soseza.edupage.org/files/Rozvodne.pdf

Obr. 9: [vid. 24. 5. 2013], dostupné

http://soseza.edupage.org/files/Rozvodne.pdf

Obr. 10: BANZET, I., HONYS, V., Rozvod elektrické energie II, Praha 1985, SNTL

Obr. 11: BANZET, I., HONYS, V., Rozvod elektrické energie II, Praha 1985, SNTL

seznam pou it literatury
Seznam použité literatury:

[1] BANZET, I., HONYS, V., Rozvod elektrické energie II, Praha 1985, SNTL

[2] ELEKTRICKÉ STANICE. In: Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline [online], 2013. Dostupné z: http://soseza.edupage.org/files/Rozvodne.pdf

[3] KOSTKA, T., ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE. In: Střední odborné učiliště Havířov [online],

2013. dostupné z: http://www.outech-havirov.cz/skola/files/knihovna_eltech/eti/el_pristroje.pdf