spr stupnenie a publikovanie geoinform ci n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sprístupnenie a publikovanie geoinformácií PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sprístupnenie a publikovanie geoinformácií

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Sprístupnenie a publikovanie geoinformácií - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Sprístupnenie a publikovanie geoinformácií. Miroslav Antalík , Štefan Káčer. Obsah. 1.Mapový server ŠGÚDŠ – aktuálny stav 2.Podsystém - geofyzikálne mapy 3.Príklad prepájania informačných systémov. 1. MAPOVÝ SERVER. OBSAH 32 aplikácií 5 atlasov 5 registrov Geofondu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sprístupnenie a publikovanie geoinformácií' - odysseus-soto


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
spr stupnenie a publikovanie geoinform ci

Sprístupnenie a publikovanie geoinformácií

Miroslav Antalík, Štefan Káčer

Sprístupnenie a publikovanie geoinformácií

slide2

Obsah

 • 1.Mapový server ŠGÚDŠ – aktuálny stav
 • 2.Podsystém - geofyzikálne mapy
 • 3.Príklad prepájania informačných
 • systémov

Sprístupnenie a publikovanie geoinformácií

slide3

1. MAPOVÝ SERVER

 • OBSAH
 • 32 aplikácií
 • 5 atlasov
 • 5 registrov Geofondu
 • Environmentálne a zdravotné indikátory
 • Hmotná dokumentácia
 • WMS client
 • DMR
 • Slovenská aj anglická verzia
 • HW
 • HP Proliant
 • 1. DB server
 • 2. Aplikačný server
 • 3. GIS server
 • 4. CM server
 • SW
 • ORACLE 11g
 • 11.2.0.1
 • 2. ArcSDE 10, SP1
  • 3. Tomcat v6 na
  • platforme JAVA EE
  • 4. ArcGIS Server 10
  • SP1

Sprístupnenie a publikovanie geoinformácií

slide4

2.1. GEOFYZIKÁLNE MAPY SR

VES – geoelektrická metóda, vhodná na vyhľadávanie (sub)horizontálnych rozhraní geologických vrstiev.

Aplikácia: - 18 167 meraní VES (určenie hrúbky a litológie kvartérnych a čiastočne aj neogénnych sedimentov)

- 31 záverečných správ (zobrazenie na mape + kompletná dokumentácia vrátane

grafických príloh vo formáte pdf)

Download: Pozície VES z geofyzikálnej databanky M 1:500 000.jpg

Karotáž – geoefyzikálne merania vo vrte.

Sprístupnenie: - 1 210 karotovaných vrtov ČSUP z povrchu (hĺbková trieda 100 – 2 000 m)

- cca 1 800 naskenovaných rastrov (geologická dokumentácia vrtu, resp. prehľad

výsledkov karotáže)

Sprístupnenie a publikovanie geoinformácií

slide5

2.2. GEOFYZIKÁLNE MAPY SR

Download: - 4 záverečné správy (zobrazenie na mape + kompletná dokumentácia

vrátane grafických príloh vo formáte pdf)

- M 1 : 500 00

Mapa koncentrácií draslíka K [%]

Mapa koncentrácií ekvivalentného uránu eU [ppm]

Mapa koncentrácií ekvivalentného tória eTh [ppm]

Mapa celkovej prírodnej rádioaktivity eUt [ur]

Mapa dávkového príkonu žiarenia gama Da [nGy/hod]

Prognóza radónového rizika M 1:500 000

Pozemná spektrometria gama – anomálne objekty M 1:500 000

Rádiohydrochemické vzorkovanie M 1:500 000

- M 1 : 200 000

Mapa koncentrácií draslíka K [%]

Mapa koncentrácií ekvivalentného uránu eU [ppm]

Mapa koncentrácií ekvivalentného tória eTh [ppm]

Mapa celkovej prírodnej rádioaktivity eUt [ur]

Mapa dávkového príkonu žiarenia gama Da [nGy/hod]

Súbor máp plošnej aktivity 137Cs dokumentuje stav kontaminácie územia SR

k dátumu 01.01.2005.

Aplikácia: - 19 791 meraní aktivity 137Cs

- plošná aktivita 137Cs (grid)

Download: - Plošná aktivita 137Cs M 1:500 000.jpg

- Plošná aktivita 137Cs M 1:200 000.jpg (mapové listy)

Súbor prehľadných máp prírodnej rádioaktivity SR M 1:500 000 a M 1:200 000 (výstupné mapy konštruované na podklade „Prehľadnej geologickej mapy SR v M 1 : 200 000“ (Bezák V. et al., 2008)).

Aplikácia: - súbor 9 prehľadných máp prírodnej rádioaktivity z územia SR

- Spektrometria gama - anomálne objekty; Spektrometria gama

- Radónové riziko OAR (objemová aktivita radónu)

- Koncentrácia draslíka (grid); ekvivalentného uránu (grid); ekvivalentného tória (grid)

- Celková prírodná rádioaktivita (grid)

- Dávkový príkon žiarenia gama vo vzduchu (grid); Rádiohydrochemické vzorkovanie

Sprístupnenie a publikovanie geoinformácií

slide6

2.3. GEOFYZIKÁLNE MAPY SR

Gravimetria – oblasť aplikovanej geofyziky, zaoberajúca sa meraním a vyhodnocovaním tiažového zrýchlenia gravitačného poľa Zeme, využívaná na vyhľadávanie podpovrchových dutín.

Aplikácia: - 212 500 bodov tiažových meraní

- Úplné bouguerove anomálie

- Reziduálne tiažové anomálie

- Záverečná správa

Download: - Mapa úplných bouguerových anomálií M 1:500 000

- Mapa reziduálnych tiažových anomálií M 1:500 000

Magnetometria – oblasť aplikovanej geofyziky, skúmajúca magnetické pole Zeme.

Aplikácia: - Magnetická mapa

- 2 záverečné správy

Download: - Magnetická mapa M 1:500 000

Sprístupnenie a publikovanie geoinformácií

slide7

2.4. GEOFYZIKÁLNE MAPY SR

Seizmika – súbor metód, pomocou ktorých zisťujeme stavbu zemskej kôry.

Aplikácia: - základné metainformácie k seizmickým objektom (profily, resp. plochy)

- Záverečná správa

Geofyzikálne práce

Aplikácia: - Geofyzika SR

- SGR – geofyzika (Spišsko-gemerské rudohorie)

- Geofyzika ČSUP (Kutacie ryhy, Aerogama, Autogama, Geoelektrika, Magnetometria, Rádiometria)

Sprístupnenie a publikovanie geoinformácií

slide9

3. PREPÁJANIE INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

Dobudovanie informačného systému environmentálnych záťaží

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Operačný program životného prostredia

Prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo

Vykonávateľ: SAŽP Banská Bystrica

v spolupráci rezortných organizácií MŽP SR

Sprístupnenie a publikovanie geoinformácií

slide14

Register skládok odpadov (RSO):

Obvodné úrady životného prostredia

- Aktualizácia údajov

 • ŠGÚDŠ
 • Fyzická prevádzka na serveroch
 • Poskytovanie webových služieb, ich metaúdajov (v zmysle zákona č. 3/2010 Z. z. o NIPI a smernice 2007/2/ES, INSPIRE)

SAŽP

- Prezentácia údajov (Internetová aplikácia s web server architektúrou postavenou na JAVA platforme)

Sprístupnenie a publikovanie geoinformácií

slide15

RIEŠENIE PREPOJENIA IS

1. Vytvorenie mapovej služby RSO.

2. Zabezpečiť otvorenie komunikačného rozhrania, ktoré umožní SAŽP použiť údaje spravované ŠGÚDŠ pri tvorbe vlastnej web aplikácie.

Služby sú postavené na štandardoch OGC konzorcia ako zobrazovacia (WMS) a ukladacia (WFS) služba a technológiách fy ESRI – ArcGis mapovej služby s REST a SOAP rozhraním.

3. Namapovanie jednotlivých položiek RSO tak, aby korešpondovali s položkami IS EZ.

4. Harmonizácia použitých číselníkov (okres, kraj, kataster).

5. Interoperabilita (schopnosť IS používať informácie a funkcie iného IS používaním spoločných štandardov) je zabezpečená mapovými službami, ktoré sa používajú pri publikovaní informácií na webe.

Sprístupnenie a publikovanie geoinformácií

slide16

Ďakujem za pozornosť.

Ing. Miroslav Antalíkmiroslav.antalik@geology.skRNDr. Štefan Káčerstefan.kacer@geology.sk

Sprístupnenie a publikovanie geoinformácií