varf r sommard ck r idealiska f r varma v derf rh llanden n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Varför Sommardäck Är Idealiska För Varma Väderförhållanden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Varför Sommardäck Är Idealiska För Varma Väderförhållanden

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Varför Sommardäck Är Idealiska För Varma Väderförhållanden - PowerPoint PPT Presentation


  • 3 Views
  • Uploaded on

Precis lika viktigt som att byta till dedikerade vinterdäck när den kalla säsongen kommer, är det att byta till sommardäck när den varma säsongen kommer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Varför Sommardäck Är Idealiska För Varma Väderförhållanden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
varf r sommard ck r idealiska f r varma v derf rh llanden 1
VarförSommardäckÄrIdealiskaFör Varma Väderförhållanden

Precis likaviktigtsomattbyta till dedikeradevinterdäcknär den kallasäsongenkommer, ärdetattbyta till sommardäcknär den varmasäsongenkommer. När du väl vet fördelarnasom du kanfåfrånsommardäckenkommer du attinseatt de ärvärda de extra arbetsinsatsernaochinvesteringarna. Allsäsongsdäckkanfortfarandevara bra påsommarvägar, men derasprestandaärmedelmåttigjämfört med dedikeradesommardäcken. Du kommerattdranyttaavenhel del närdetgällersäkerhetochkomfort om du köperenuppsättningdäcksomärenbartavseddaför den varmasäsongen.

varf r sommard ck r idealiska f r varma v derf rh llanden 2
VarförSommardäckÄrIdealiskaFör Varma Väderförhållanden

Den kompromissfriadesignensomettsommardäckshar, innebäratt du fårbättrekontrollsamtfäste vid varmtväderjämfört med allsäsongsdäck. Även om att ha tvåuppsättningardäckiditt garage kandetvara lite dyrare, såbordedetvaravärtdet om du bara fokuserarpå de fördelarsom du kommerattfåpålångsikt. När du köpersommardäck ska du intefokuseraförmycketpå de pengarsom du kommerattpungaut med förattbetalafördemutansnarare den säkerhet, effektivitetochkomfortsom du kommerattkunnanjutaavsomettresultatavatt ha dessadäck.

varf r sommard ck r idealiska f r varma v derf rh llanden 3
VarförSommardäckÄrIdealiskaFör Varma Väderförhållanden

Med dedikeradesommardäckkommerkörningpåbådevåtaochtorrasommarvägarattblienunderbarupplevelse. Dessadäcktillverkas med endistinktgummiblandningsomförblirflexibelävennärtemperaturenblirextremt het. Du fårintesvårtattaccelerera, saktaned, svängaochbromsapåtorraochvåtasommarvägar. De harspecialiseradeslitbanorsomsäkerställerökadkontakt med vägensytaochöverlägsenbromsningibådelågaochhögahastigheter.

varf r sommard ck r idealiska f r varma v derf rh llanden 4
VarförSommardäckÄrIdealiskaFör Varma Väderförhållanden

Om entyståkturärväldigtviktigtför dig, kommersommardäckeninteattgöra dig besvikenalls. Dessadäckharspåriderasmönsterförattkanaliseravattensåatt de lättkanskäragenomvåtaförhållanden. Vissaavdemharettcentraltspårsomhjälper till attavvisamervattenföratthjälpa dig attförbättrakontrollenavdittfordon under våtaförhållanden. När du körpåvägenochdetbörjar regna, behöver du inteoroa dig förnågontingeftersom du fortfarandekanköradittfordonsäkertochbekvämt.

varf r sommard ck r idealiska f r varma v derf rh llanden 5
VarförSommardäckÄrIdealiskaFör Varma Väderförhållanden

Av flerskälvarförsommardäckärbästförhetaväderförhållanden, besökossidagpåwww.nokiantyres.se.