Zondag 2 juni middagdienst - PowerPoint PPT Presentation

oded
zondag 2 juni middagdienst n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zondag 2 juni middagdienst PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zondag 2 juni middagdienst

play fullscreen
1 / 28
Download Presentation
Zondag 2 juni middagdienst
98 Views
Download Presentation

Zondag 2 juni middagdienst

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zondag 2 juni middagdienst • Gezang 259 • Psalm 107 : 1 en 3 • Psalm 68 : 9 • Gezang 242 : 1 en 2 • Gezang 257 • Ezechiël 47 : 1-12; • Handelingen 2 : 37-39; 41-42

 2. Welkom in deze middagdienst • Voorganger: Ds. A. van der Maarl • Ouderling: Anne Geurtsen • Organist: Krijn van Veen

 3. Welkom en mededelingen

 4. Gezang 259: 1, 2 • Halleluja! Lof zij het Lam, • die onze zonden op zich nam, • wiens bloed ons heeft geheiligd; • die dood geweest is, en Hij leeft; • die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, • in eeuwigheid beveiligt!

 5. Gezang 259 : 1, 2 • Aanbidt de Vader in het woord! • Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord! • Aanbidt de Geest uit beiden! • Van zijn gemeenschap, zijn gena, • zijn liefd' en trouw, halleluja, • zal ons geen schepsel scheiden.

 6. Stil gebed, votum, groet

 7. Psalm 107 : 1, 3 • Gods goedheid houdt ons staande • zolang de wereld staat! • Houdt dan de lofzang gaande • voor God die leven laat. • Al wie, door Hem bevrijd • uit ongastvrije streken, • naar huis werd heengeleid, • zal van zijn liefde spreken.

 8. Psalm 107 : 1, 3 • Zij moeten God aanbidden, • rondom zijn altaar staan, • omdat Hij in hun midden • zijn wonder heeft gedaan: • maaltijd en lafenis • meer dan zij durfden dromen; • de last van hun gemis • heeft Hij hun afgenomen.

 9. Gebed

 10. We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling: Ezechiël 47 : 1-12; Handelingen 2 : 37-39; 41-42

 11. 1 Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar, naar beneden.

 12. 2 Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit sijpelen. 3 Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten, en hij mat 1000 el. Daar liet hij mij door het water waden: het water kwam tot mijn enkels. 4 Hij mat nog eens 1000 el en liet me weer door het water waden: het water kwam tot mijn knieën.

 13. Hij mat nog eens 1000 el en liet me er weer door waden: het water kwam tot mijn heupen. 5 Hij mat nog eens 1000 el en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water was zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon, het was een ondoorwaadbare rivier. 6 De man zei tegen mij: ‘Zie je dat, mensenkind?’ en hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier.

 14. 7 Toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. 8 Hij zei tegen mij: ‘Dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in, en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee in stroomt wordt het water daar zoet. 9 Het zal er wemelen van levende wezens, overal waar de rivier stroomt komt leven, er zal vis zijn in overvloed.

 15. Als dit water in de Dode Zee aankomt wordt het water daar zoet; overal waar de rivier stroomt komt leven. 10 Van Engedi tot En-Eglaïm zullen er vissers staan, en er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen net zo veel soorten vis zijn als in de Grote Zee. 11 Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet, die blijven vol staan met zout water.

 16. 12 Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken; elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig.’

 17. Handelingen 2 : 37-39 37 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’38 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, 39 want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’

 18. Handelingen 2 : 41 - 42 41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

 19. Psalm 68 : 9 God is de bron, de klare wel, springader voor heel Israël, uit Hem vloeit louter zegen. Zijn lof ontspringt als een fontein, zijn volk zal louter vreugde zijn, komend van allerwege. …

 20. God, onze sterke bondgenoot, toon ons uw macht, uw krachten groot; Gij zult uw stad gedenken. Vorsten van verre bieden Hem terwille van Jeruzalem hun eerbied, hun geschenken.

 21. Verkondiging

 22. Gezang 242 : 1, 2 • Komt laat ons deze dag • met heilig vuur bezingen • en met vernieuwde vreugd, • want God deed grote dingen. • Eens gaf de Heilge Geest • aan velen heldenmoed. • Bidt dat Hij ons vandaag • verlicht met Pinkstergloed.

 23. Gezang 242 : 1, 2 • O Geest der eeuwigheid, • gij Trooster aller tijden, • deel thans uw zegen uit • aan wie uw komst verbeiden. • O heldere fontein, • die uit Gods tempel welt, • gij wordt een brede stroom • die met de eeuwen zwelt.

 24. Gebeden

 25. Collecten • De collecten zijn vandaag voor: • 1. Red een kind • 2. Kerk

 26. Geloofsbelijdenis

 27. Gezang 257 • Halleluja, eeuwig dank en ere, • lof, aanbidding, wijsheid, kracht, • word' op aard' en in de hemel, Here, • voor uw liefd' U toegebracht! • Vader, sla ons steeds in liefde gade; • Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; • uw gemeenschap, Geest van God, • amen, zij ons eeuwig lot!

 28. Zegen te beantwoorden met