slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROZWÓJ TRWAŁY (w tym r. przekr. gr. wzr.) ŚS albo kryzys i globalna katastrofa [ θ = θ (i)] PowerPoint Presentation
Download Presentation
ROZWÓJ TRWAŁY (w tym r. przekr. gr. wzr.) ŚS albo kryzys i globalna katastrofa [ θ = θ (i)]

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 239

ROZWÓJ TRWAŁY (w tym r. przekr. gr. wzr.) ŚS albo kryzys i globalna katastrofa [ θ = θ (i)] - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Updated on

Globalne bezpieczeństwo ekologiczne – Ujęcie cybernetyczne Wykład 2012/2013 - zintegrowany i uzupełniony. Lesław Michnowski Wieloletni (1993-2011) członek Komitetu Prognoz “Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ROZWÓJ TRWAŁY (w tym r. przekr. gr. wzr.) ŚS albo kryzys i globalna katastrofa [ θ = θ (i)]


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Globalne bezpieczeństwo ekologiczne –Ujęcie cybernetyczneWykład 2012/2013 - zintegrowany i uzupełniony

  2. LesławMichnowskiWieloletni (1993-2011) członek Komitetu Prognoz “Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Naukwww.kte.psl.plleslaw.michnowski@gmail.com

  3. Bezpieczeństwo ekologiczne w ujęciu systemowym:z wykorzystaniem - w analizie systemowej – aparatury/modeli cybernetyki rozwoju.

  4. Główny wniosek z systemowego badania istoty kryzysu globalnego oraz uwarunkowań trwałego rozwoju (sustainable development) światowej społeczności (ŚS):Współczesnym warunkiem zapewnienia globalnego bezpieczeństwa ekologicznego jest przeprowadzenia ekohumanistycznej przemiany cywilizacyjnej – niezbędnej dla odrzucenia darwinizmu społecznego i osiągnięcia zdolności trwałego rozwoju ŚS

  5. EKOHUMANIZM:partnerskiewspółdziałanie dla dobra wspólnego/win-win – wszystkich ludzi (bogatych i biednych, społeczności wysokorozwiniętych i w rozwoju opóźnionych), ich następców oraz środowiska przyrodniczego – POWSZECHNIE WSPOMAGANE nauką i wysoką techniką oraz KULTURĄ INFORMACYJNĄ.==================================Apel Warszawski - O ekorozwójhttp://www.kte.psl.pl/apelw.htm

  6. Kultura informacyjna: wiedza o (m.in. synergetycznych) właściwościach informacji oraz metodach jej tworzenia i wykorzystywania w celu wspomagania życia, w tym obrony i rozwoju systemów życia (sż).

  7. Rozwój trwały (sustainable development) – rozwój bezkryzysowy, idealna, wizyjna, docelowa forma rozwoju społeczno-gospodarczo-przyrodniczego, uzależniona od zintegrowania trzech jego filarów: rozwoju społecznego, rozwoju gospodarczego oraz ochrony (w tym właściwego kształtowania) środowiska przyrodniczego(patrz m.in.. Capra F., Punkt zwrotny, Rio+20 The Future We Want)

  8. ROZWÓJ TRWAŁY (w tym r. przekr. gr. wzr.) ŚSalbo kryzys i globalna katastrofa [θ = θ(i)] I – poziom informacji światowej społeczności (ŚS) - wg N. Wienera; s – poziom entropii ŚS (j.w.); n – ilość elementów ŚS; q – jakość elementów ŚS; Θ – trwałość ŚS. Monitoring Dynamiczny (MD) – przetwarzanie danych statystycznych w prognozy ostrzegawcze i informację o jakości i dynamice oraz przyszłym przebiegu procesu życia ŚS, pod warunkiem braku interwencji w ten przebieg. Ekohumanizm w przezwyciężaniu globalnego kryzysu: http://www.kte.psl.pl/episteme103-skr.pdf

  9. W trakcie wykładu będziemy poszukiwali dróg doprowadzenie do zrozumienia konieczności takiej wielkiej, EKOHUMANISTYCZNEJ cywilizacyjnej przemiany, oraz metod jej przeprowadzenia

  10. Cybernetyka - ogólna teoria sterowania (przebiegiem różnorodnych procesów), - ogólna teoria informacji

  11. Informacja – pojęcie używane w trzech ujęciach:1) jako, przeciwstawna entropii. konceptualna miara poziomu jakości, w tym zorganizowania sż;2) jako informacja realna, zawarta w strukturze nadsystemu, czyli każdy czynnik, który przyczynia się do życia lub bardziej trwałego i sprawnego funkcjonowania sż;3) jako informacja odwzorowująca układ: system życia – środowisko, w tym wiedza dotycząca jego przyszłości.

  12. W ramach cybernetyki rozwoju traktujemy różnej formy społeczności, organizacje, lub ekosystemy, w tym narody, przedsiębiorstwa, innej postaci organizacje (np naukowo-wytwórcze, finansowe), itp – jak również ekosystemy lokalne lub ekosystem globalny (Ziemia) - jako systemy życia (sż).Również środowisko takich systemów traktujemy jako system życia.

  13. Życie jako proces tworzenia informacji realnej w układzie: system życia – środowisko, lub przeciwstawiania się wzrostowi entropii (dezorganizacji) w tym układzie.

  14. Rozwój sż a tworzenie informacjiTworzenie informacji polega na dokonywaniu właściwych zmian w czasoprzestrzennych konfiguracjach już istniejących elementów układu: system życia–środowisko.W wyniku - kształtowana jest coraz mniej prawdopodobna i wyższej jakości dynamiczna struktura tego układu

  15. Proces to ciąg zmian zachodzących zgodnie z jego logiką, określającą jego fazy i etapy.

  16. Uruchomienie lub podtrzymywanie pożądanego procesu wymaga znajomości:(1) jego logiki, w tym dynamiki;2) AKTUALNYCH – w tym środowiskowych - ograniczeń zmian, oraz(3) kolejności podejmowanych działań.(np etapów nie można „przeskakiwać”)

  17. Istnieją takie oddziaływania, których konsekwencją jest cały ciąg pozytywnych lub negatywnych zmian następujących w ślad za nimi już spontanicznieLawina, zapałka, błąd kierowcy, ale także poprawne: edukacja, system ekonomiczny, itp.Błędna strategia obronna – zagrożenie globalną katastrofą!

  18. Odpowiednie działanie może wywołać cały ciąg - wymuszanych dynamiką procesu – pożądanych zmian w: obiekcie, którego dotyczy dany proces, lub jego środowisku.

  19. albolub (i/albo)

  20. Proces życia składa się z rozwoju i regresu.System życia w trakcie rozwoju zwiększa poziom informacji, a wraz z tym, swą trwałość i jakość w nim życia

  21. Kryteria zmian rozwojowych dotyczących społeczności (zachodzących łącznie):(1) wzrost („tu i teraz”) jakości życia stanowiących społeczność OSÓB;(2) zwiększenie szansdługotrwałego życia społeczności (θ → max);(3) zwiększanie poziomu rezerw materialnych i intelektualnych zasobów życia społeczności; (4) zwiększanie jakości środowiska społeczno-przyrodniczego.

  22. A więc, w wyniku rozwoju system człowiek – technika (SCT): - zwiększa swą trwałości i jakość życia tworzących go osób, - zwiększa sprawność działania, w tym pomniejsza jednostkowe wewnętrzne i zewnętrzne koszty jego życia, a wraz z tym - zwiększa skuteczność swych działań rozwojowych, lecz takżezwiększa tempo zmian środowiska.

  23. Proces życia sż jest nieodwracalny i podlega zmianom wraz z upływem czasu

  24. Zależność procesu od:(1) struktury układu w którym się dokonuje; (2) stanu środowiska tego układu, oraz(3) kolejności oddziaływań;Medycyna: dieta, smog elektromagnetyczny, tworzywa sztuczne, materiały budowlane itp.„Struktury grzechu” (JPII)

  25. Kondycja i bezpieczeństwo społeczności (lokalnej lub globalnej), w tym wzrost jakość życia stanowiących ją osób, szczególnie zależy od: (1) zgodności funkcjonowania społeczności, w tym zgodności jej infrastruktury, z potrzebami życia środowiska (społecznego lub przyrodniczego);(2) kondycji środowiska i sposobu jego oddziaływania na społeczność.

  26. Kryzys globalny

  27. Kryzys globalny w świetle symulacyjnych badań komputerowych/monitoringu dynamicznego Raportu dla Klubu Rzymskiego: Granice wzrostu (GW/LtG).

  28. Monitoring dynamiczny: przetwarzanie metodą symulacji komputerowej danych statystycznych odwzorowujących proces życia danej społeczności w prognozę dalszego przebiegu tego procesu, w tym potencjalnych zagrożeń – pod warunkiem, iż nie będzie interwencji w ten przebieg.

  29. Meadows, D.H., …Granice wzrostu (1972)

  30. Globalny Monitoring Dynamiczny (GMD) GW/LtG 1972 m.in. ukazuje:(1) nieadekwatność stosunków społecznych, w tym metod gospodarowania, względem aktualnych uwarunkowań życia; (2) krótkowzroczność polityki społ.-gospod.; (3) wielką bezwładność ŚS, w tym gospodarki, oraz(4) wielką zmienność uwarunkowań życia

  31. Stosunki (relacje) społeczne (orgware):sposób zorganizowania ludzi, dysponowanej przez nich techniki, wiedzy i innych zasobów życia, wraz z dominującą aksjologią, w systemową całość: system społeczno-gospodarczy/system życia.

  32. Uwarunkowania życia: stan społeczno-techniczno-przyrodniczego środowiska człowieka/systemu życia, w tym dostępność zasobów naturalnych i energii, kondycja środowiska przyrodniczego (zgodność z potrzebami życia sż), poziom rozwarstwienia społecznego, poziom rozwoju n-t, dostępność wiedzy, itp,

  33. W kolejnym badaniu GW/LtG 1972 – także przy pozostawieniu ówczesnych stosunków społecznych, w tym metod gospodarowania – przy założeniu braku ograniczeń w dostępie do zasobów naturalnych i energii, również globalna katastrofa, tym razem na skutek zdegradowania środowiska przyrodniczego

  34. Prymitywnym antykryzysowym wnioskiem GW/LtG 1972 jest uznanie przeludnienia Ziemi za główną przyczynę kryzysu globalnego.

  35. Meadows, Limits to Growth The 30-Year Update, 2004.

  36. Dwie koncepcje przezwyciężania kryzysu globalnego („wyprostowania linii”) (I):(1) ekohumanistyczna - drogą kooperacji dla globalnego dobra wspólnego ukształtowanie zdolności trwałego rozwoju całej światowej społeczności, nowej rewolucji naukowo-techniczno-przemysłowej, w tym jakościowo nowych – powszechną mądrością oraz sztuczną inteligencją wspomaganych – metod sterowania procesem życia społeczno-gospodarczo-przyrodniczego Ziemi. ( ONZ „three-pillars” sustainable development, JPII CŻM.)

  37. MĄDROŚĆ zdolność: (1) - OBSERWOWANIA zdarzeń zachodzących w układzie: podmiot życia społeczno-gospodarczego – środowisko (społeczno-przyrodnicze); (2) - ROZPOZNAWANIA procesów, których te zdarzenia dotyczą; (3) - PRZEWIDYWANIA przyszłego biegu tych procesów; (4) - ich POPRAWNEGO (współcześnie EKOHUMANISTYCZNEGO) WARTOŚCIOWANIA, (5) - WSPOMAGANIA procesów pozytywnych i PRZECIWSTAWIANIA się procesom negatywnym.

  38. Dwie koncepcje przezwyciężania kryzysu globalnego („wyprostowania linii”) (II):(2) neo-socjaldarwinistyczna – schładzania gospodarki (bezrobocie), radykalnego zmniejszenia ilości konkurentów do deficytowych zasobów życia (energia, naturalne, ekologiczne) – zerowego wzrostu/„ekologicznego holokaustu” (JPII, Sycylia 1993).

  39. Social darwinizm „tradycyjny” – ery nadmiaru dostępnych zasobów życia: energii, surowców naturalnych, „czystego powietrza” – silniejsi podporządkowują słabszych czyniąc z nich „narzędzia” dostępu do – i przetwarzania - zasobów życia, aby w ten sposób (kosztem pracy słabszych) zwiększać swe szanse długotrwałego życia.

  40. Cele NEO-SOCJALDARWINISTYCZNYCH działań antykryzysowych:(1) radykalnie zmniejszyć ilość użytkowników deficytowych – naturalnych i przyrodniczych - zasobów życia;(2) zmniejszyć zdolności rozrodcze Peryferii/słabszej części światowej społeczności (ŚS);(3) pogorszyć, tej słabszej części, warunki wyżywienia i ochrony zdrowia oraz dostępności do innych osiągnięć rozwoju nauki i techniki (np. mieszkań);(4) wzmocnić zdolność obrony i samoobrony Centrum/silniejszej części ŚS.

  41. Kryzys globalny jest kryzysem cywilizacyjnym, w tym aksjologicznymJego przezwyciężenie wymaga zastąpienia współczesnej cywilizacji społecznego darwinizmu – cywilizacji śmierci – Cywilizacją Życia i Miłości -Cywilizacją Ekohumanistyczną.

  42. Neo-socjaldarwinizm – pozorna troska o środowisko przyrodnicze – jako główne współcześnie zagrożenie

  43. Ostrzeżenia przed ekologicznym holokaustem, czyli patologicznym, neo-socjaldarwinistycznym sposobem przezwyciężania globalnego kryzysu:

  44. Mamy więc zwolenników koncepcji (…) analogii do „łodzi ratunkowej”. Te analogie (…) wyrażają myśl (…) że skoro zasoby są ograniczone, a liczba ludności wzrasta, tak że nie można wyżywić wszystkich, trzeba biednych podzielić na takich, którzy zginą (…) Ponieważ łódź już jest pełna, zabranie do niej biednych spowodowałoby zatonięcie wszystkich. Niech więc toną biedni[1]. [1] Patrz: O nowy styl rozwoju. Raport fundacji Hammarskjolda dla ONZ w sprawie rozwoju i współpracy międzynarodowej, (w:) Nowy Międzynarodowy Ład Ekonomiczny, PWE, Warszawa 1979, s. 147.

  45. Another mental model says that the limits are real and close, and that there is not enough time, and that people cannot be moderate or responsible or compassionate. At least not in time. That model is self-fulfilling. If the world’s people choose to believe it, they will be proven right. The result will be collapse.(Meadows, 1992, 2004).

  46. UNEP Report - 12 maja 2011 (1)By 2050, humanity could consume an estimated 140 billion tons of minerals, ores, fossil fuels and biomass per year – three times its current appetite –(…) is "far beyond what is likely sustainable” if realized at all given FINITE WORLD RESOURCES(…).

  47. UNEP Report (2) Scenario 3: tough contraction of consumption in developed countries, converging with others.Industrialized nations reduce per capita consumption by two thirds and other nations remain at current rates, resulting in a global per capita consumption rate (…) the same as in year 2000. Humanity Can and Must Do More with Less: UNEP Report

  48. Dr. J. Kenneth Smail, Professor of Anthropology, Emeritus, at Kenyon CollegeGlobal population reduction: confronting the inevitable(2004)the long-term sustainability of civilization will require not just a leveling-off of human numbers as projected over the coming half-century, but a COLOSSAL reduction in both population and consumption.

  49. the Earth's long-term sustainable human carrying capacity, at what might be defined as an "adequate" to "moderately comfortable" developed-world standard of living, MAY NOT BE MUCH GREATER THAN 2 TO 3 BILLION.(…)several investigators and organizations have developed reasonably well thought out positions on future global population optima, and those estimates have all clustered IN THE RANGE OF1 TO 3 BILLION.http://www.worldwatch.org/node/563http://growthmadness.org/2007/07/13/global-population-reduction-confronting-the-inevitable/