stanovisko oponentn rady ke zpr v nez visl energetick komise n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Stanovisko oponentní rady ke zprávě Nezávislé energetické komise

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Stanovisko oponentní rady ke zprávě Nezávislé energetické komise - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Stanovisko oponentní rady ke zprávě Nezávislé energetické komise. Miroslav Vrba, člen oponentní rady. Česká energetika na rozcestí Zámek Mělník 22. - 23. června 2009. Vznik Nezávislé energetické komise. Z programového prohlášení vlády :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stanovisko oponentní rady ke zprávě Nezávislé energetické komise' - oceana


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stanovisko oponentn rady ke zpr v nez visl energetick komise

Stanovisko oponentní rady ke zprávě Nezávislé energetické komise

Miroslav Vrba,

člen oponentní rady

Česká energetika na rozcestí

Zámek Mělník 22. - 23. června 2009

vznik nez visl energetick komise
Vznik Nezávislé energetické komise

Z programového prohlášení vlády :

Zachovány zůstanou územní limity těžby hnědého uhlí. Vláda nebude plánovat a podporovat výstavbu nových jaderných bloků a na základě konsenzu všech tří politických stran zúčastněných na vládě zřídí po konzultaci s opozicí nezávislou odbornou komisi k posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém horizontu.

Komise byla zřízena 24. ledna 2007 usnesením vlády č. 77. Jejím účelem bylo:

přezkoumat minulé energetické koncepce ČR

posoudit realizační možnosti současného programového prohlášení vlády v oblasti energetiky

na základě nezávislých odborných analýz doporučit vládě další postup při zajišťování energetických potřeb ČR.

Komise se svým spektrem činnosti soustředí především na dlouhodobé koncepce a možnosti jejich realizace, které svým významem přesahují horizont jednoho volebního období.

slide3

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 24. ledna 2007 č. 77 o zřízení Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu

Vláda

I. zřizuje Nezávislou odbornou komisi pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu jako poradní orgán vlády;

II. jmenuje prof. RNDr. Václava Pačese, DrSc., předsedu Akademie věd České republiky, předsedou Komise;

III. pověřuje předsedu Komise oslovit politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky s žádostí o nominaci dvou nezávislých odborníků do Komise;

IV. ukládá

1. vedoucímu Úřadu vlády a předsedovi Komise vypracovat a předložit vládě návrh statutu Komise,

2. vedoucímu Úřadu vlády zajistit pro potřeby Komise technické a administrativní zázemí včetně tajemníka Komise.

Provedou:

předseda vlády, Předseda vlády

vedoucí Úřadu vlády Ing. Mirek Topolánek v. r

pr ce nez visl energetick komise
Práce Nezávislé energetické komise

členové NEK (v abecedním pořádku): Ing. Josef Bubeník Ing. Vladimír Dlouhý prof. Ing. Petr Moos, CSc.Prof. Ing. František Hrdlička, CSc Ing. Miroslav Kubín, DrSc Doc. Ing. Petr Otčenášek, CSc Ing. Edvard Sequens Ing. Vladimír Vlk tajemník komise: Ing. Hynek Beran Komise (NEK) zahájila svoji činnost na svém prvním zasedání dne 7. dubna 2007. Dalšími milníky byly:

Tisková konference 4.7. 2008 (Stručná zpráva o výsledcích práce NEK)

Zveřejnění Zprávy NEK – verze k oponentuře 1.10. 2008

Odborná a tisková konference NEK k Závěrečné zprávě 24.11. 2008

zad n vl dy r pro nek
Snížit energetickou náročnost ČR

Uspokojit rozvoj společnosti energií

Motivovat k investicím do špičkových inovací a snížení emisí

Omezit rizika zásobování ČR energií

Vysoká profesionalita

Nezávislost a spolehlivost

Inovativní přístup bez oprašování starých scénářů

Kvalitně plánovaný a organizovaný projekt

Reporting na sytému řízení programových projektů vlády – Programový projekt 06-07

Spolupráce s expertním týmem předsedy vlády

Zadání vlády ČR pro NEK

Hlavní motivy nové energetické koncepce

Styl práce komise

vznik oponentn rady
Vznik oponentní rady
 • Oznámení premiéra na tiskové konferenci 4.7. 2008
 • Jmenování členů oponentní rady (OR) k 1.8. 2008

Pavel A. Stehlík

Petr J. Kalaš

František Janouch

Milan Kajtman

Miroslav Vrba

c le pr ce oponentn rady
Cíle práce oponentní rady
 • Posoudit úplnost a kvalitu vstupů pro zprávu NEK
 • Posoudit relevanci závěrů NEK
 • Posoudit implikace a východiska pro státní energetickou koncepci ČR (SEK)
 • Posoudit proveditelnost scénářů vypracovaných NEK
 • Posoudit kritéria a váhy, podle kterých NEK identifikovala optimální dlouhodobou energetickou koncepci ČR
 • Navrhnout případné korekce a doplnit doporučení zprávy NEK
 • Přispět k zajištění kvality závěrečné zprávy NEK
principy a zp sob pr ce oponentn rady
Principy a způsob práce oponentní rady
 • Odbornost
 • Nezávislost
 • Rozdělení odpovědností za jednotlivé oblasti energetiky
 • Pravidelné pracovní schůzky členů OR
 • NEK poskytla OR podkladové studie, které si nechala zpracovat
 • NEK poskytla OR pracovní verzi analytické části závěreční zprávy
 • Konzultace se členy NEK i s autory podkladových studií
 • Posouzení závěrečné zprávy NEK z hlediska její úplnosti, vyváženosti, vnitřní koheze a kompatibility, formálních náležitostí
oponentn rada se zam ila na to zda nez visl energetick komise
Oponentní rada se zaměřila na to, zda Nezávislá energetická komise:
 • Naplnila zadání
 • Respektovala priority, které si sama stanovila
 • Pokryla celé potřebné spektrum s vlivem na energetiku
 • Navrhla relevantní závěry a implikace pro SEK
 • Navrhla proveditelné scénáře vývoje energetiky ČR
 • Provedla jejich kriteriální posouzení podle zadání, cílů a priorit
 • Dala relevantní doporučení pro dlouhodobou SEK
oponentn rada
Oponentní rada
 • Konstatovala shodu názorů se zprávou NEK
 • Upozornila na nesrozumitelnost některých konkrétních částí zprávy
 • Vyjádřila odlišné názory na některé závěry závěrečné zprávy a zdůvodnila je
 • Formulovala vlastní doporučení pro dlouhodobou Státní energetickou koncepci
o ek v n or k obsahu z v re n zpr vy nek
Očekávání OR k obsahu závěrečné zprávy NEK
 • analýza současného stavu české energetiky a jejího minulého vývoje
 • diagnostika hlavních problémových oblastí a návrhy realizovatelných řešení
 • posouzení přiměřeného spektra realizovatelných alternativních scénářů budoucího rozvoje české energetiky v krátkodobém (2015), střednědobém (2020) a dlouhodobém (2050) horizontu
 • vyhodnocení alternativních scénářů a citlivostních analýz vlivů na základě tří hlavních kriterií: ekonomického, ekologického a strategicko-bezpečnostního
o ek v n or k obsahu z v re n zpr vy nek1
Očekávání OR k obsahu závěrečné zprávy NEK
 • identifikace možných krizových situací a stavů v české energetice a jejich řešení/ošetření
 • závěry, doporučení a úvahy založené na kvantifikovaných rozborech
 • potřebná doprovodná opatření k dosažení rozvojových cílů energetiky (legislativní, fiskální, institucionální či jiná)
 • propojení a kompatibilita scénářů s energetickou politikou a direktivami EU
v em vid oponentn rada p nos zpr vy nek
Předkládá kvalitní studie a analýzy stavu energetiky ČR

Pokrývá všechny významné oblasti a aspekty energetiky ČR

Identifikuje významné světové a EU trendy v energetice

Obsahuje řadu podnětných závěrů a doporučení pro aktualizaci SEK ČR

Akcentuje program úspor a zvýšení energetické efektivnosti

Nachází významnou roli obnovitelných zdrojů energie (OZE) v budoucím energetickém mixu

Modeluje několik scénářů vývoje energetiky ČR

Dokladuje, že bez využití jaderné energie nelze pro ČR současně zajistit spolehlivé dodávky elektřiny pro rozvoj společnosti, nezvyšovat závislost na jejím dovozu a omezovat vypouštění emisí

Iniciuje potřebné legislativní změny pro zjednodušení a urychlení příprav energetických staveb

Identifikuje vnitřní i vnější energetická rizika

V čem vidí Oponentní rada přínos zprávy NEK
co pokl d oponentn rada ve zpr v nek za diskutabiln
Co pokládá Oponentní rada ve zprávě NEK za diskutabilní
 • Podhodnocuje budoucí konečnou spotřebu energie v ČR
 • Nebyl zpracován žádný scénář s využitím alespoň části uhlí těžitelného za stávajícími limity těžby pro eliminaci rizik teplárenství, dovozů a OZE
 • Základní scénář NEK pro teplárenství je prakticky nerealizovatelný
 • Realizací základního scénáře by se dovozní energetická závislost ČR zvýšila během 30let ze 42% na 80% s riziky z toho vyplývajícími
 • Nenavrhuje program omezení rizik nepokrytí energetických potřeb ČR pro případ nenaplnění podílu OZE na výrobě
 • Predikce NEK je založená na mnohonásobném zvýšení objemu investic v domácnostech a v dopravě, které je z pohledu financování v čase nepravděpodobné
 • Základní scénář netlumí růst cen energie
 • NEK pro základní scénář zadává vysoké ceny povolenek ETS, což zásadním způsobem určuje energetický mix, který základní scénář navrhuje.
oponentn rada doporu uje pro sek r
Oponentní rada doporučuje pro SEK ČR
 • Respektovat princip 4/40 a stavět SEK ČR na horizont „40“ let
 • Korigovat predikci konečné spotřeby energií ČR na více pravděpodobný vývoj
 • Zohlednit alespoň část uhelných zásob za současnými limity do SEK ČR (cca 400mil.t) pro omezení rizik zásobování ČR energií a pro stabilizaci teplárenství
 • Přijmout urgentně sadu opatření pro zajištění dodávek tepla pro podniky a domácnosti v oblasti centrálního zásobování teplem
 • Realizovat národní „Program energetické odolnosti ČR“. (Hlavní prvky: zvýšení energetické efektivnosti, úspory, bezpečnost dodávek, tlumení růstu cen energie. Prioritou úspor jsou budovy, energetická výrobní zařízení, průmysl a motory vozidel)
 • Posílit roli a účast státu při zajištění dodávek energie a tranzitu elektřiny, plynu a ropy
 • Prověřit reálnou míru využití OZE v čase, realizovatelnost a náklady takového scénáře, připravit rezervní plán pro případ jeho nenaplnění.
shrnut
Shrnutí
 • V energetice se investuje na 40 let. Volební cyklus je 4 roky. SEK musí být dlouhodobá a změna exekutivy by neměla vést k změně energetické politiky a nástrojů. Opak by vedl ke ztrátám pro podniky i domácnosti a oslabení energetické odolnosti ČR.

Prioritou je vyšší účinnost přeměny paliva na energii a snížení ztrát v rozvodech. To vyžaduje investice do nových technologií.

Vysoká energetická náročnost ČR je významným rizikem. Úspory zejména u budov a v dopravě musí být iniciovány účinnějšími nástroji a to rychle.

Princip

4/40

SEK ČR

Zabezpečení rozvoje společnosti energií

Úspory energie

u spotřebitelů

Úspory v

energetických

zařízeních

Rostoucí dovozní energetická závislost ohrožuje bezpečnost dodávek energie do ČR Toto riziko lze tlumit využitím domácích zdrojů – OZE, uhlí, uranu. Urgentní je palivové zabezpečení CZT.

Výstavba nových jaderných zařízení je spolu s tepelnými elektrárnami nového typu a OZE zárukou spolehlivých dodávek při omezení emisí za rozumnou cenu.

Využití domácích

paliv a OZE

Urychlení výstavby

a obnovy

zdrojů

Výzkum a vývoj

zaměřený

na úspory, OZE a

GEN IV

Posílení rolestátu v zajištění bezpečnosti dodávek a

v tranzitu

Legislativní a

motivační

nástroje

Výzkum a vývoj musíme zaměřit na místa s největším efektem, česká specifika a tam, kde získáme konkurenční výhodu. Nové technologie lze i koupit.

Bezpečnost dodávek energie je v tranzitních zemích vyšší. Investice do přenosové soustavy, distribučních soustav a plynovodů a ropovodů posílí i vnitřní odolnost ČR.

Legislativa a regulace musí být spolehlivými dlouhodobými signály pro investory i spotřebitele. Zjednodušení a urychlení schvalovacích procesů je zcela nezbytné.

program energetick odolnosti r
Program energetické odolnosti ČR
 • Hlavní prvky energetické odolnosti ČR
 • Cílové stavy
 • Klíčové změny oproti současnosti
 • Nástroje státu a dotčené subjekty
 • Časový rozvrh
 • Harmonogram a klíčové oblasti programu
 • Organizace zapojené do realizace
 • Koordinace
 • Financování

VIZE

A

STRATEGIE

 • Jaké problémy / rizika je třeba řešit urgentně
 • Jaká rozhodnutí je třeba přijmout
 • V jakém čase
 • Co je třeba udělat pro jejich zvládnutí

PLÁN

A ORGANIZACE

RIZIKA a PROBLÉMY

PROGRAM

ENERGETICKÉ

ODOLNOSTI ČR

 • Přínosy programu
 • Kdo bude vlastníkem vzniklých přínosů
 • Jak se budou přínosy sledovat a měřit
 • Jaký bude dopad na současné rozpočty/ cíle vlády
 • Struktura programu
 • Klíčoví manažeři programu
 • Rozhodovací procesy
 • Systémové zajištění

ŘÍZENÍ PROGRAMU

PŘÍNOSY

KLÍČOVÉ PRINCIPY

PROGRAMU

KLÍČOVÉ MILNÍKY PROGRAMU

 • Programové priority versus obvyklé činnosti
 • Zásady pro výběr realizačního týmu
 • Rozhodovací procesy
 • Stupeň otevřenosti a přístupu k informacím
 • Projekty programu
 • Klíčové milníky programu a projektů
 • Co se musí udělat pro Den 1 a pro realizaci programu
 • Jak lze program urychlit
ad