dzeram dens kvalit tes uzraudz ba 2010 gad
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dzeramā ūdens kvalitātes uzraudzība 2010. gadā

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Dzeramā ūdens kvalitātes uzraudzība 2010. gadā - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

Dzeramā ūdens kvalitātes uzraudzība 2010. gadā. Veselības inspekcija Vides veselības nodaļas vadītāja Solvita Muceniece. Veselības inspekcijas kompetence. Saskaņā ar LR MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.76 “Veselības inspekcijas nolikums” kontrolē dzeramā ūdens nekaitīguma nodrošināšanas

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dzeramā ūdens kvalitātes uzraudzība 2010. gadā' - obert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dzeram dens kvalit tes uzraudz ba 2010 gad

Dzeramā ūdens kvalitātes uzraudzība 2010. gadā

Veselības inspekcija

Vides veselības nodaļas vadītāja Solvita Muceniece

Pārtikas padomes sēde

slide2
Veselības inspekcijas kompetence
 • Saskaņā ar LR MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.76 “Veselības inspekcijas nolikums”
 • kontrolē dzeramā ūdens nekaitīguma nodrošināšanas
 • prasību izpildi publiskajos dzeramā ūdens apgādes
 • objektos no ūdens ņemšanas vietas līdz patērētājam,
 • kontrolē dzeramā ūdens ņemšanas vietu aizsardzības
 • prasību izpildi, veic dzeramā ūdens auditmonitoringu.

Pārtikas padomes sēde

auditmonitoringa realiz cija 2010 gad
Auditmonitoringa realizācija 2010. gadā
 • Dzeramā ūdens kvalitātes noteikšana, veicot dzeramā ūdens mikrobioloģiskās un ķīmiskās analīzes, nepieciešama lai izpildītu Eiropas padomes 1998. gada 3. novembra Direktīvas 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti prasības un Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasības.
 • 2010. gadā auditmonitorings veikta 188 ŪAS 223 dzeramā ūdens paraugiem (iepriekš līdz 2009. gadam katru gadu 600 paraugi, 2009. gadā - 253)

Pārtikas padomes sēde

auditmonitoringa ietvaros izmekl to paraugu sadal jums p c densvadu apjoma
Auditmonitoringa ietvaros izmeklēto paraugu sadalījums pēc ūdensvadu apjoma

Pārtikas padomes sēde

2004 2010 gad monitoringa ietvaros izmekl to dzeram dens paraugu neatbilst ba
2004.-2010. gadā monitoringa ietvaros izmeklēto dzeramā ūdens paraugu neatbilstība (%)

Pārtikas padomes sēde

auditmonitoringa programmas ietvaros konstat t neatbilst ba miskie r d t ji
Auditmonitoringa programmas ietvaros konstatētā neatbilstība (ķīmiskie rādītāji)

Pārtikas padomes sēde

paraugu atbilst ba mikrobiolo iskajiem r d t jiem
Paraugu atbilstība mikrobioloģiskajiem rādītājiem

E.coli, enterokoki, koliformas baktērijas, mikroorganismu kopējais skaits

E.coli, enterokoki

Pārtikas padomes sēde

iedz vot ju kuri sa em nekvalitat vu dzeramo deni patsvars
Iedzīvotāju, kuri saņem nekvalitatīvu dzeramo ūdeni, īpatsvars %

SIA “Rīgas ūdens” īpašā norma

dzelzs jonu koncentr ciju atbilst bas patsvars dzeramaj den 2004 2010 gad
Dzelzs jonu koncentrāciju atbilstības īpatsvars dzeramajā ūdenī 2004 .-2010. gadā

Pārtikas padomes sēde

dzeram dens paraugu neatbilst ba p rtikas uz mumos p c mikrobiolo iskajiem r d t jiem
Dzeramā ūdens paraugu neatbilstība pārtikas uzņēmumos pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem

Pārtikas padomes sēde

dzeram dens paraugu neatbilst ba p rtikas uz mumos p c miskajiem r d t jiem
Dzeramā ūdens paraugu neatbilstība pārtikas uzņēmumos pēc ķīmiskajiem rādītājiem

Pārtikas padomes sēde

kontroles rezult ti
Kontroles rezultāti

Kontrolētas 1175 ūdens apgādes sistēmas, neatbilstības gl.k. saistītas ar neatbilstošu dzeramā ūdens kvalitāti.

Sadarbība starp LIC, VI, Tehnisko universitāti, pašvaldību un ŪAS

Pārtikas padomes sēde

pa s normas
Īpašās normas

No š.g. 1. janvāra inspekcija izsniedz atzinumus par dzeramā ūdens īpašas normas piemērošanu (2011. gadā izsniegti atzinumi 21 ŪAS)

Uz šo brīdi izsniegti darbībā atzinumi 284ŪASno kurām 25 atzinumi ir izsniegti jau trešo reizi.

Fe - 272 īpašās normas, jeb 96% visu piešķīrumu

Amonijs – 38 īpašās normas, jeb 13% piešķīrumu (Latgale, Kurzemes piejūras teritorijas)

Sulfāti – 9 īpašās normas, jeb 3% piešķīrumu (Engure, Babīte, Dobele, Jelgava)

Pārtikas padomes sēde

p rejas periods 2011 gada 31 decembris
Pārejas periods 2011. gada 31. decembris

Direktīvas prasību atbilstošs līmenis jāsasniedz apdzīvotās teritorijās, kur iedzīvotāju skaits ir robežās no 10’000 līdz 100’000.

Fe jonu koncentrācija – 0,2 mg/l

Inspekcijas kontroles un uzraudzības rezultāti liecina, ka no 19 apdzīvotām vietām kvalitātes prasības netiks sasniegtas Jelgavas pilsētā, daļēji Jūrmalā (Bulduru dārzkopības tehnikuma ŪAS)

Pārtikas padomes sēde

secin jumi
Secinājumi
 • Vērojama stabila ūdens kvalitātes uzlabošanās tendence
 • Samazinājies īpašo normu pieprasījumu skaits, taču jau 25 ŪAS īpašo normu saņēmušas 3 – pēdējo reizi
 • Pārejas perioda noteiktos dzeramā ūdens kvalitātes rādītājus no 19 apdzīvotām vietām (virs 10’000 iedzīvotāju) pilnībā nesasniegs 2 apdzīvotas vietas
 • Pilnveidota informācija Inspekcijas mājas lapā par dzeramā ūdens uzraudzības un kvalitātes rādītājiem
 • Būtiski pieaudzis dzeramā ūdens datu pieprasījumu skaits (zinātne, projekti)
 • 2010. gadā Inspekcija uzraudzības un kontroles ietvaros akcentējusi uzmanību profilaktiskās dezinfekcijas pasākumu veikšanai ŪAS

Pārtikas padomes sēde

direkt vas rev zijas secin jumi
Direktīvas revīzijas secinājumi

Eiropas Komisijas Vides Ģenerāldirektorāts ir informējis dalībvalstis par izmaiņām 2011. gada 3. ceturkšņa darba programmā.

Sākotnēji šajā periodā bija plānots sagatavot priekšlikumus Dzeramā ūdens direktīvas pārskatīšanai. Komisijas secinājums pēc plašas apspriešanas, zinātnisko pierādījumu izvērtēšanas un ietekmes novērtējuma pētījuma ir šāds - tiesību aktu pārskatīšana nav vajadzīga. Būs nepieciešama papildus pasākumu īstenošana jomā, kas garantē drošu dzeramo ūdeni mazajās ūdensapgādes sistēmās.

Pārtikas padomes sēde

kontakti
Kontakti

Veselības inspekcija:

Juridiskā adrese: Klijānu iela 7,Rīgā, LV-1012 tālrunis: 67819671 fakss: 67819672 e-pasts: [email protected], mājas lapas adrese: www.vi.gov.lv.

Sadarbībai: Komunikācijas nodaļa, tālrunis 67081614

Pārtikas padomes sēde

ad