slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Таълимда ги инновациялар : назария ва амалиёт

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Таълимда ги инновациялар : назария ва амалиёт - PowerPoint PPT Presentation


 • 464 Views
 • Uploaded on

Таълимда ги инновациялар : назария ва амалиёт. Таълимдаги инновация-бу таълим-тар-бия тизимини тубдан исло ҳ килиш. Инновация бу-ижтимоий зарурат. Квалиметрия машқи. ТЕСТ Инновация иборасини изохланг ? А) янгилик киритиш В) янги методлар тизими С) исло ҳ от. МУАММОЛИ ТОПШИРИК

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Таълимда ги инновациялар : назария ва амалиёт' - oakley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Таълимдаги инновациялар: назария ва амалиёт

Таълимдаги инновация-бу таълим-тар-бия тизимини тубдан ислоҳ килиш

Инновация бу-ижтимоий зарурат

slide2
Квалиметрия машқи

ТЕСТ

Инновация иборасиниизохланг?

А) янгиликкиритиш

В) янгиметодлар тизими

С) ислоҳот

МУАММОЛИТОПШИРИК

Анъанавийваинновационтаълимниқиёсий таққосланг:

АМАЛИЙ КЎНИКМА

Педагогик тажрибангиздан келиб чиқиб, энг самарали инновацион ўқитиш методларидан 5 та мисол келтиринг?

СИМПТОМ

Ўқитувчинингинновацион

фаолиятибосқичларини сананг…

slide4
Натижалар:

11-14 балл – қониқарли;

15-17 балл – яхши;

18-20 - аъло

slide5
SWOT -таҳлил
 • S- кучли томонлари
 • W- кучсиз томонлари
 • О – имкониятлар
 • T - тўсиқлар
slide7
Таълимда инновация:
 • Таълим тизимида;
 • Ўқитиш тизимида;
 • Ўқитувчи ва ўқувчи фаолиятида;
slide8
Таълим тизимидаги инновциялар:
 • 1997 йилКадрлартайёрлашмиллийдастуриваТаълимтўғрисидагиҚонунингқабулқилинишибиланасосланди. Унингнатижасмидатаълим-тарбиятизимитубданислоҳэтилиб, таълимтизиминингузлуксизлигишаклланди.
slide9
Педагогик фанлар тизимида:
 • Педагогик аскиология;
 • Андрогогика;
 • Электрон педагогика;
 • Эвристик педагогика в.ҳ.к
slide10
Ўқитиш тизимида:
 • Ўқитишнингинновационшакл, методвавоситаларишаклланди.
 • Инновационўқитишшакллари: тренинг, даврасуҳбати, интерактивмаъруза, интерактивэкскурсия…
 • Методлари: Ақлийҳужум, Кластер, Ассесмент, Қарорларшажараси…
 • Воситалари: интерфаолдоска, слайд, электрондарслик, графикорганайзер…
slide11
Ўқитувчи фаолиятида инновация:
 • Аксиологикёндашув(шахсгаолийқадриятсифатидақараш);
 • Акмеологикёндашув (олийнуқта, гуллагандавр);
 • Креативёндашув (яратувчилик, ижодкорлик);
 • Рефлексия (ортганазар)
ad