slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dodatni protokol h Konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino glede genetskega testiranja za zdravstvene nam PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dodatni protokol h Konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino glede genetskega testiranja za zdravstvene nam

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Dodatni protokol h Konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino glede genetskega testiranja za zdravstvene nam - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Dodatni protokol h Konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino glede genetskega testiranja za zdravstvene namene. Brnič Ana Marija. Dodatni protokoli h Konvenciji o človekovih pravicah. Slovenija je ta protokol ratificirala 23. julija 2009.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dodatni protokol h Konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino glede genetskega testiranja za zdravstvene nam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Dodatni protokol h Konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino glede genetskega testiranja za zdravstvene namene

Brnič Ana Marija

slide3

Slovenija je ta protokol ratificirala 23. julija 2009.

 • Določbe od 1. do 20. člena tega protokola se obravnavajo kot dodatni členi Konvencije o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino
sestava
Sestava
 • Preambula
 • I. poglavje – Predmet in področje uporabe
 • 1. člen – Predmet in namen
 • 2. člen – Področje uporabe
 • II. poglavje – Splošne določbe
 • 3. člen – Prvenstvo človeškega bitja
 • 4. člen – Prepoved diskriminacije in stigmatizacije
 • III. poglavje – Genetske storitve
 • 5. člen – Kakovost genetskih storitev
 • 6. člen – Kakovost genetskih storitev
 • 7. člen – Individualizirani nadzor
 • IV. poglavje – Informacije, genetsko svetovanje in privolitev
 • 8. člen – Informacije in genetsko svetovanje
 • 9. člen – Privolitev
 • V. poglavje – Osebe, ki niso sposobne dati privolitve
 • 10. člen – Varstvo oseb, ki niso sposobne dati privolitve
 • 11. člen – Informacije pred pridobitvijo dovoljenja, genetsko svetovanje in podpora
 • 12. člen – Dovoljenje
 • VI. poglavje – Testi v korist družinskih članov
 • 13. člen – Testi pri osebah, ki niso sposobne dati privolitve
 • 14. člen – Testi na bioloških materialih, kadar z zadevno osebo ni mogoče vzpostaviti stika
 • 15. člen – Testi pri umrlih osebah
slide5

VII. poglavje – Zasebno življenje in pravica do informacij

 • 16. člen – Spoštovanje zasebnega življenja in pravica do informacij
 • 17. člen – Biološki vzorci
 • 18. člen – Informacije, pomembne za družinske člane
 • VIII. poglavje – Programi genetskega presejanja za zdravstvene namene
 • 19. člen – Programi genetskega presejanja za zdravstvene namene
 • IX. poglavje – Obveščanje javnosti
 • 20. člen – Obveščanje javnosti
 • X. poglavje – Razmerje med tem protokolom in drugimi določbami ter ponovni pregled protokola
 • 21. člen – Razmerje med tem protokolom in konvencijo
 • 22. člen – Večje varstvo
 • 23. člen – Ponovni pregled protokola
 • XI. poglavje – Končne določbe
 • 24. člen – Podpis in ratifikacija
 • 25. člen – Začetek veljavnosti
 • 26. člen – Pristop
 • 27. člen – Odpoved
 • 28. člen – Uradno obvestilo
preambula
Preambula

Podpisnice so:

> Države članice Sveta Evrope, druge države in Evropska skupnost

Države podpisnice sprejmejo take ukrepe, kot so potrebni za zaščito človeškega dostojanstva ter temeljnih pravic in svoboščin posameznika v zvezi z genetskim testiranjem za zdravstvene namene

1 len predmet in namen
1. člen – Predmet in namen

Protokol zagotavlja:

 • varovanje dostojanstva in identitete vseh človeških bitij
 • jamčenje spoštovanja njegove duševne in telesne nedotakljivosti ter drugih pravic in temeljnih svoboščin v zvezi s testiranji
2 len podro je uporabe
2. člen – Področje uporabe

Protokol velja za:

 • teste, ki se izvajajo za zdravstvene namene, vključujejo analizo bioloških vzorcev človeškega izvora in so namenjeni posebej ugotavljanju genetskih značilnosti posameznika, ki so dedne ali pridobljene v zgodnjem obdobju razvoja zarodka (v nadaljnjem besedilu »genetski testi«).

Protokol ne velja za:

 • genetske teste, ki se izvajajo pri človeškem zarodku ali plodu;
 • genetske teste, ki se izvajajo za raziskovalne namene.
pojmi
Pojmi…

»analiza«

 • kromosomsko analizo,
 • analizo DNK ali RNK,
 • analizo katerega koli drugega elementa, ki omogoča pridobitev enakovrednih informacij

»biološki vzorci«

 • biološke vzorce, odvzete za namen zadevnih testov,
 • biološke vzorce, odvzete predhodno za drug namen.
3 in 4 len prvenstvo love kega bitja in prepoved diskriminacije in stigmatizacije
3. In 4. člen Prvenstvo človeškega bitja in Prepoved diskriminacije in stigmatizacije

3. člen:

 • Testi se izvajajo v korist človeškega bitja,pri katerem se izvajajo genetski testi
 • Njegova korist je pred koristjo družbe ali znanosti

4. člen:

 • Prepoved vsake oblike diskriminacije na podlagi genetske zasnove
 • preprečevanje stigmatizacije oseb ali skupin v zvezi z genetskimi značilnostmi.
5 in 6 len kakovost genetskih storitev
5. In 6. člen – Kakovost genetskih storitev

Pogodbenice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotavljanje genetskih storitev ustrezne kakovosti.

Še zlasti poskrbijo:

 • da genetski testi izpolnjujejo splošno sprejeta merila znanstvene in klinične veljavnosti;
 • da se v vsakem laboratoriju uvede program zagotavljanja kakovosti, v laboratorijih pa se opravlja redni nadzor;
 • da so osebe, ki izvajajo genetske storitve, ustrezno usposobljene, da lahko opravljajo svoje naloge skladno s strokovnimi zahtevami in standardi.

Klinična korist genetskih testov je temeljno merilo pri odločanju glede testiranja.

7 len individualiziran nadzor
7. člen – Individualiziran nadzor

Genetski test za zdravstvene namene se sme opraviti le pod individualiziranim zdravniškim nadzorom.

Izjema: če so ob upoštevanju načina izvedbe testa zagotovljeni ustrezni ukrepi, ki omogočajo izvajanje drugih določb tega protokola.

Razen, če imajo ti testi pomemben vpliv na zdravje vključenih oseb ali njihovih družinskih članov oziroma s pomembnim vplivom na odločanje glede izbire pri oploditvi.

8 in 9 len informacije in genetsko svetovanje in privolitev
8. In 9. člen – Informacije in genetsko svetovanje in privolitev
 • Osebo je potrebno pred testiranji informirati – zlasti o namenu in naravi testiranja in posledicah. Oseba mora imeti tudi možnost genetskega svetovanja, katerega oblika se določi glede na izsledke testiranj.
 • Testiranje se sme izvesti le na podlagi prostovoljne privolitve, ki se dokumentira. Svojo privolitev lahko kadarkoli svobodno prekliče.
10 len varstvo oseb ki niso sposobne dati privolitve
10. člen – Varstvo oseb, ki niso sposobne dati privolitve
 • Genetski test se sme opraviti pri osebi, ki ni sposobna dati privolitve, samo kadar je to v njeno neposredno korist.
 • Pri mladoletni osebi, ki ni sposobna dati privolitve se test odloži, če le to ne škodi njenemu zdravju.
11 len informacije pred pridobitvijo dovoljenja genetsko svetovanje in podpora
11. člen – Informacije pred pridobitvijo dovoljenja, genetsko svetovanje in podpora
 • Pri osebi, ki ni sposobna dati privolitve, se ustrezno predhodno informira osebo, zavod ali organ, katerega dovoljenje je potrebno za njeno testiranje
 • Osebo, ki ni sposobna dati privolitve, se predhodno informira v obsegu, ki ustreza njeni zmožnosti razumevanja.
 • Na razpolago mora biti usposobljena oseba, da odgovarja na morebitna vprašanja vključenih subjektov in kadar je to pomembno tudi ustrezna podpora osebi, katere dovoljenje je potrebno.
12 len dovoljenje
12. člen – Dovoljenje
 • Mladoletna oseba: testiranje le z dovoljenjem zastopnika ali zavoda ali osebe ali organa, upoštevajoč mnenje mladoletne osebe (višja kot je starost bolj je zavezujoče mnenje).
 • Odrasla oseba, ki ni sposobna privoliti zaradi duševnih bolezni in podobnih razlogov:

testiranje le z dovoljenjem njenega zastopnika ali zavoda ali osebe ali organa, upoštevajoč želje, ki jih je odrasla oseba izrazila, ko je še bila sposobna dati privolitev.

Dovoljenje k testom se dokumentira in ga je mogoče kadarkoli preklicati, če je to v korist zadevne osebe.

13 len testi pri osebah ki niso sposobne dati privolitve
13. člen – Testi pri osebah, ki niso sposobne dati privolitve

Izjemoma je lahko dovoljeno opraviti genetski test pri osebi, ki ni sposobna dati privolitve, kadar je to v korist družinskih članov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • je v korist družinskega člana, pomembna za njihovo zdravje
 • predvidena korist se ne da doseči brez tega testa
 • tveganje in breme posega sta za osebo, pri kateri se opravi ta test, minimalni
 • pričakovane koristi so bistveno večje kot je tveganje za zasebno življenje
 • pri osebi, ki ni sposobna dati privolitve, da dovoljenje njen zakoniti zastopnik ali zavod ali oseba ali organ
 • oseba, ki ni sposobna dati privolitve, skladno s svojimi zmožnostmi razumevanja sodeluje v postopku pridobitve dovoljenja. Test se ne opravi, če ta oseba temu nasprotuje.
slide24
14. In 15. člen – Testi na bioloških materialih, kadar z zadevno osebo ni mogoče vzpostaviti stika in Testi pri umrlih osebah

Kadar ni mogoče vzpostaviti stika z osebo za izvedbo genetskega testa v njeno korist ali korist njenih družinskih članov na njenem biološkem materialu, odvzetem predhodno za kak drug namen, je zakonsko dopustno opraviti testiranje v skladu z načelom sorazmernosti, kadar pričakovane koristi ni mogoče doseči kako drugače in se test ne da odložiti.

Genetski test v korist drugih družinskih članov se lahko opravi na bioloških vzorcih:

– odvzetih s/iz telesa umrle osebe ali

– odvzetih umrli osebi še za časa njenega življenja, samo če je bila pridobljena privolitev

16 len spo tovanje zasebnega ivljenja in pravica do informacij
16. člen – Spoštovanje zasebnega življenja in pravica do informacij

Vsakdo ima pravico

 • do spoštovanja svojega zasebnega življenja (varovanje osebnih podatkov v zvezi z genetskimi testi).
 • do informacij o svojem zdravju, zbranih s pomočjo testa.
 • do njemu razumljive oblike ugotovitev testa

Potrebno je spoštovati

 • željo osebe, ki ne želi biti obveščena
17 in 18 len biolo ki vzorci in informacije pomembne za dru inske lane
17. In 18. člen – Biološki vzorci in Informacije, pomembne za družinske člane
 • Biološki vzorci se smejo uporabljati in shranjevati le ob zagotovitvi njihove varnosti in zaupnosti podatkov.
 • Kadar so lahko izsledki genetskega testa, opravljenega pri neki osebi, pomembni za zdravje drugih družinskih članov, je treba testirano osebo o tem obvestiti.
19 len programi genetskega presejanja za zdravstvene namene
19. člen – Programi genetskega presejanja za zdravstvene namene

Zdravstveni program presejanja, ki vključuje uporabo genetskih testov, se sme izvajati, samo če ga je odobril pristojni organ.

Ta odobritev pa lahko temelji samo na neodvisni oceni etične sprejemljivosti in izpolnjevanja teh posebnih pogojev:

 • program pomemben za zdravje celotnega ali dela zadevnega prebivalstva
 • ugotovljeni sta znanstvena veljavnost in učinkovitost programa
 • zadevni osebi so na razpolago ustrezni preventivni ali terapevtski ukrepi za bolezen ali motnjo, ki je predmet presejanja
 • zagotavljanje enakopravnega dostopa do programa
 • program vključuje ukrepe za ustrezno obveščanje prebivalstva ali dela zadevnega prebivalstva o obstoju in namenu programa presejanja ter načinu dostopa do njega in o prostovoljni naravi sodelovanja v njem.
20 len obve anje javnosti
20. člen – Obveščanje javnosti

Javnosti je omogočen dostop do objektivnih splošnih informacij o genetskih testih