Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu M a g i s t a r s k i r a d - PowerPoint PPT Presentation

nysa
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu M a g i s t a r s k i r a d PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu M a g i s t a r s k i r a d

play fullscreen
1 / 35
Download Presentation
Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu M a g i s t a r s k i r a d
212 Views
Download Presentation

Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu M a g i s t a r s k i r a d

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru Fakultet humanističkih nauka Interdisciplinarni postdiplomski studijiz metodologije humanističkih naukaKolegij za menadžment i upravaljanje u obrazovanju Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu M a g i s t a r s k i r a d Mentor: Prof.dr.Sait Kačapor Kandidat: Aida Omersoftić Mostar, oktobar, 2010.

 2. I Teorijsko istraživanjeŠkola kao profesionalna organizacija koja uči Promjene u društvu: • Transformacija škole • Menadžment u obrazovanju • Menadžeri- nosioci procesa menadžmenta Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 3. Menadžment promjena u organizacijama koje uče • Decentralizacija • Autonomija u odlučivanju • Nastavničko prihvatanje odgovornosti • Podrška direktora /glavnog vođe/ • Školska klima Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 4. Menadžerska/liderska funkcija nastavnika • Terminološka razgraničenja • Nove uloge nastavnika • Profesionalna odgovornosti Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 5. Faktori koji utiču na nastavničko vodstvo • Spremnost na promjene • Profesionalne nastavničke vještine • Motivacija za postignućem • Jasna filozofija obrazovanja Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 6. Uloge nastavnika kao menadžera/lidera • Organizator • Planer • Voditelj • Saradnik • Pomagač • Koordinator • Dijagnostičar • Terapeut • Evaluator Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 7. Upravljanje nastavnim procesom/clasroom management/ • Osposobljenost za nove načine rada • Osposobljenost za načine rada izvan razreda • Razvoj kompetencija i novih znanja kod učenika • Razvoj vlastitog profesionalizma • Upotreba informaciono- komunikacijskih tehnologija Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 8. II Empirijsko istraživanje Metodološke osnove istraživanja Predmet istraživanja: Međuovisnost nastavničke menadžerske/liderske funkcije i unaprjeđivanja odgojno-obrazovnog rada nastavnika u razredu i školi u cjelini Cilj istraživanja: Unaprjeđivanje razvoja pedagoške prakse kroz izgrađivanje menadžerske/liderske funkcije nastavnika Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 9. Zadaci istraživanja • Ispitivanje stavova nastavnika osnovnih škola o prihvatanju promjena kao preduvjeta ostvarivanja menadžerske funkcije. 2. Ispitivanje stavova nastavnika o motiviranosti za postignućem kao preduvjeta ostvarivanja menadžerske funkcije nastavnika. 3. Ispitivanje stavova nastavnika o organizacionim i tehničkim pretpostavkama kao uvjeta za realizaciju menadžerske funkcije nastavnika. 4. Ispitivanje stavova nastavnika o aspektima metodičko-didaktičkeorganizacije nastave kao preduvjeta ostvarivanja menadžerske funkcije nastavnika. 5. Ispitivanje stavova nastavnika o odnosu prema primjeni inovativnih modela nastave kao uvjeta ostvarivanja menadžerske uloge nastavnika. Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 10. Hipoteze istraživanja Nastavnici osnovne škole prihvataju promjenu kao preduvjet ostvarivanja menadžerske funkcije. Nastavnici osnovne škole imaju visoko razvijen motiv za postignućem. Nastavnici osnovne škole se ne razlikuju značajno u svojim stavovima o organizacionim i tehničkim pretpostavkama u školi kao uvjetu za ostvarivanje menadžerske funkcije. Nastavnici osnovne škole se ne razlikuju značajno u stavovima prema metodičko-didaktičkim aspektima u školi kao uvjeta za ostvarivanje menadžerske funkcije. Nastavnici osnovne škole se ne razlikuju značajno u svojim stavovima prema primjeni inovativnih modela nastave kao uvjeta ostvarivanja menadžerske funkcije. Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 11. Glavna hipoteza • Nastavnici osnovne škole prepoznaju bitna obilježja nastavničkih menadžerskih/liderskih funkcija kao determinanti unaprjeđivanja odgojno-obrazovnog rada nastavnika u nastavnom procesu i školi u cjelini Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 12. Varijable istraživanja Nezavisne /Karakteristike nastavnika/ • spol • obrazovanje • godine radnog staža (1-10, 11-20, 21-30, preko 30 godina); • nastavna oblast (razredna nastava i predmetna nastava); • lidersko iskustvo: a) instrukcijsko liderstvo (mentor, savjetnik, viši savjetnik), b) profesionalno liderstvo (predsjednik aktiva, član školskog odbora i ostalo), c) instrukcijsko-profesionalno liderstvo; • tip škole: a) urbane, b) ruralne, c)urbano-ruralne. Zavisne • Prihvatanje promjena • Motiv za postignućem • Organizaciono- tehničke pretpostavke u školi • Metodičko-didaktička organizacija nastave • Primjena inovativnih modela nastave Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 13. Metode, tehnike i instrumenti istraživanja Metode istraživanja • Metoda teorijske analize • Surrvey metoda Tehnike • Anketiranje Instrumentarij KMFN • Anamnestički upitnik • Skale procjene Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 14. Postupci statističke obrade Statistička obrada podataka je obrađena i analizirana pomoću statističkog programa R (2009) i paketa G6PLOT2 (2009), PSYCH (2009) i Hmisc (2009). Pri obradi podataka i testiranju postavljenih hipoteza smo koristili sljedeće statističke postupke: • izračunavanje aritmetičkih sredina, standardnih devijacija, koeficijenta korelacije rezultata; prosječne vrijednosti, strukturni postoci, • HI-kvadrat test kao neparametrijski statistički postupak; • t-test, Wilcoxon test; • Mann-Whitney U test za testiranje značajnosti razlike u učestalosti; • Kruskal Valisov test. Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 15. Uzorak istraživanjaUzorak čini 169 nastavnika Općine Stari Grad Kantona Sarajevo Struktura uzorka Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 16. Interpretacija rezultata istraživanja Prvi zadatak • Ispitivanje stavova nastavnika osnovnih škola o prihvatanju promjena kao uvjeta izgradnje menadžerske funkcije. Hipoteza • Nastavnici osnovne škole prihvataju promjenu kao preduvjet ostvarivanja menadžerske funkcije. Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 17. Procentualni podaci o stavovima nastavnika prema indikatorima varijable prihvatanje promjena

 18. Značajnosti razlika u stavovima o prihvatanju promjena Stavovi o promjenama s obzirom na spol Indikator 7 . Bolje je opredjeliti se za ono što je u školi izvjesno, nego za promjene koje uvijek mogu donijeti neizvjesnost (U=2557.5, p=0.04319927). Indikator 9. tek sa 20 godina radnog iskustva nastavnik može biti dovoljno zreo da bi bio nastavnik-menadžer (U=1560, p=0.024). Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 19. Stavovi o promjenama s obzirom na tip škole Indikator 2. krupnije promjene u školi dovode do pogoršanja međuljudskih odnosa, te ih zato treba izbjegavati (chi-kvadrat=13, df=2, p=0.001829). Indikator 8. spremnost na promjene preduvjet razvoja nastavnikovih mogućnosti, potencijala i znanja Kruskal-Wallis chi-squared = 10, df = 2, p= 0.0054). Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 20. Povezanost stavova o tvrdnji da tek sa 20 godina radnog iskustva nastavnik može biti dovoljno zreo da bi bio nastavnik-menadžer s jedne strane i liderstva i spola s druge strane. Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 21. Drugi zadatak • Ispitivanje stavova nastavnika o motivaciji za postignućem kao preduvjetu ostvarivanja menadžerske funkcije nastavnika Hipoteza • Nastavnici osnovne škole imaju visoko razvijen motiv za postignućem Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 22. Procentualna rangiranost motivacije za postignućem M=3.2, SD=.40 Maksimalna moguća vrijednost je 4.

 23. Treći zadatak • Ispitivanje stavova nastavnika o neophodnim organizacionim i tehničkim pretpostavkama kao uvjeta za obavljanje menadžerske uloge nastavnika Hipoteza • Nastavnici osnovne škole se ne razlikuju značajno u svojim stavovima o organizacionim i tehničkim pretpostavkama kao uvjetu za ostvarivanje menadžerske funkcije. Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 24. c1 manji broj učenika u odeljenju (najviše do 24 učenika) c2 da se radikalno smanji obim sadržaja kako bi se više vremena posvetilo jednoj temi, c3 da postoji veća produkcija evaluativnih didaktičkih materijala (mikro-testova, skala procjene, evidentnih lista za evaluacijuisamoevaluaciju rada učenika), c4 da se temeljno promijeni organizacija školskog prostora u školi, da se u učionici stvori povoljnije didaktičko-tehničko okruženje zarad i interakciju s učenicima c5 da se urede interaktivne multimedijalne učionice za kvalitetniju pezentaciju sadržaja i kontinuirano pribavljanje povratneinformacije o učeničkom radu u toku i na kraju časa c6 bolja osposobljenog nastavnika iz oblasti profesionalnog razvoja škole Stavovi nastavnika prema organizacionim i tehničkim promjenama u školi SD=.52 M=3.76 SD=.75 M=3.42 SD=.82 M=3.30 SD=.66 M=3.38 SD=.71 M=3.17 SD=.85 M=3.11 Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 25. Značajnosti razlika u stavovima o organizacionim i tehničkim promjenama Statistički značajna povezanost između godina radnog staža i nivoa slaganja sa stavom da je radikalno smanjenje obima sadržaja neophodan organizacioni i tehnički uvjet za efikasno ostvarivanje menadžerske funkcije u razredu (r = 0.25, p = 0.001). Povezanost stavova o potrebi radikalnog smanjenja nastavnih sadržaja s jedne strane i godina radnog staža i spola s druge strane. Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 26. Razlike u stavovima o neophodnim organizacionim i tehničkim promjena s obzirom na tip škole Tip škole ima statistički značajan efekat na nivo slaganja sa stavom da je bolja osposobljenost nastavnika iz oblasti profesionalnog razvoja škole preduvjet za efikasno ostvarivanje menadžerske funkcije (Kruskal-Wallis chi-squared = 10, df = 2, p-value = 0.005392). Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 27. Četvrti zadatak • Ispitivanje stavova nastavnika o aspektima metodičko-didaktičkeorganizacije nastave kao preduvjeta ostvarivanja menadžerske funkcije nastavnika Hipoteza • Nastavnici osnovne škole se ne razlikuju značajno u stavovima o metodičko-didaktičkim primjenama u školi kao uvjetu za ostvarivanje menadžerske funkcije. Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 28. Stavovi o metodičko-didaktičkim promjenama u organizaciji nastave • d1 ograničiti vrijeme za frontalni oblik rada nastavnika, obezbijediti prostor za interaktivnu nastavukakobi se povećao • samostalni rad učenika • d2 uključiti učenike u sve faze planiranja kako bi oni unaprijed znali koje se teme i kojeg dana obrađuju • d3 na časovima učenici treba više samostalno da rade, da na njih dolaze pripremljeni, da više uče putem rasprave i na taj način • češće dobijaju povratnu informaciju o svom znanju • d4 umjesto obaveznih domaćih zadataka učenici bi se pripremali za pojedine unaprijed poznate teme • d5 učenicima bi bilo dozvoljeno da prave šeme i različite kreativne podsjetnike i da ihkoriste u raspravama ili prilikom o • odgovaranja na času SD=.63 M=3.35 SD=.64 M=3.25 SD=.90 M=2.86 SD=.87 M=2.87 SD=.71 M=3.08 Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 29. Statističke značajnosti S obzirom na obrazovanje S obziriom na liderstvo Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 30. Peti zadatak • Ispitivanje stavova nastavnika o odnosu prema primjeni inovativnih modela nastave kao uvjeta ostvarivanja menadžerske uloge nastavnika. Hipoteza • Nastavnici osnovne škole se ne razlikuju značajno u svojim stavovima prema primjeni inovativnih modela nastave kao uvjetu ostvarivanja menadžerske funkcije. . Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 31. Stavovi nastavnika prema primjeni inovativnih modela nastave SD=.59 M=3.30 SD=.73 M=3.28 SD=.79 M=3.10 SD=.71 M=3.12 SD=.72 M=3.01 SD=.70 M=3.12 SD=.72 M=3.15 SD=.69 M=2.96 SD=.69 M=3.04 Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 32. Razlike u stavovima S obzirom na nastavnu oblast M=3.4 SD=.55 S obzirom na tip škole M=2.9 SD=.72 M=3.1 SD=.73 M=2.8 SD=.74 M=3.1 SD=.61 M=3.3 SD=.69 M=3.5 SD=.51 M=3.2 SD=.72 M=2.9 SD=.75 M=3.2 SD=.53 e2- razvijajuća nastava Kruskal-Wallis chi-squared = 3.8, df = 1, p-value = 0.05166 e3 -modularna nastava Kruskal-Wallis chi-squared = 4.5, df = 1, p-value = 0.0347 e5- integrativna nastava Kruskal-Wallis chi-squared = 12, df = 2, p-value = 0.001958 e6 -individualizirana nastavaKruskal-Wallis chi-squared = 20, df = 2, p-value = 0.000054 Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 33. Zaključna razmatranja Dobijeni rezultati u okviru pet postavljenih zadataka istraživanja djelomično su potvrdili glavnu hipotezu: Nastavnici osnovne škole prepoznaju bitna obilježja menadžerskih/liderskih funkcija kao determinanti unaprjeđivanja odgojno-obrazovnog procesa. Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 34. Nastavnici su iskazali spremnost na promjene zbog prepoznavanja potrebe neophodnog stručnog usavršavanja • Nastavnici imaju visok motiv za postignućem unatoč tome što žive i rade u vremenu izrazito teške socijalne i ekonomske krize kao i nedovoljnog poštivanja i neadekvatnog vrednovanja njihovograda rada • Nastavnici su onemogućeni da rade kvalitetnije u sadašnjim organizacionim i tehničkinm uvjetima • Prihvatanje metodičko-didaktičkih promjena je na nivou slaganja • Nastavnici ne prepoznaju dovoljno u savremenim metodama rada pretpostavku za izgrađivanje menadžerskog/ liderskog djelovanja. • Prihvataju inovativne oblika rada kao pretpostavke za produktivniji rad. Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu

 35. Preporuke • Treba istrajavati u istraživanjima prepoznavanja i izgrađivanja nastavničke menadžerske/liderske uloge • Potrebna je temeljita transformacija obrazovanja kroz izgradnju profesionalnih organizacija koje uče • U profesionalnim organizacijama koje uče nastavnici treba da participiraju u donošenju odluka i na taj način preuzmu odgovornost za kvalitet svoga rada i rada škole u cjelini • Nastavnicima treba stvoriti optimalne organizacione i materijalne uvjete za rad kako bi jačali svoje i učeničke kompetencije • Nastavničko vodstvo potencijalno nudi novi profesionalizam koji se zasniva na kvaliteti rada, uzajamnom povjerenju i samopoštovanju. • Postoji hitna potreba za buđenjem uspavanog diva nastavničkog vodstva jer bez podijeljene odgovornosti, kvalitetnih promjena u našim školama dugo neće biti Nastavnik osnovne škole u ulozi menadžera u nastavnom procesu