slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mis Hanes LGBT LGBT History Month Ein Harwyr LGBT - Our LGBT Heroes

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Mis Hanes LGBT LGBT History Month Ein Harwyr LGBT - Our LGBT Heroes - PowerPoint PPT Presentation


  • 503 Views
  • Uploaded on

Mis Hanes LGBT LGBT History Month Ein Harwyr LGBT - Our LGBT Heroes Enwebwyd gan Gyfeillion LGBT y Cynulliad Nominated by the Assembly’s LGBT Allies. Mis Hanes LGBT LGBT History Month. Arwyr LGBT Heroes.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mis Hanes LGBT LGBT History Month Ein Harwyr LGBT - Our LGBT Heroes' - nysa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Mis Hanes LGBT

LGBT History Month

Ein Harwyr LGBT - Our LGBT Heroes

Enwebwyd gan Gyfeillion LGBT y Cynulliad

Nominated by the Assembly’s LGBT Allies

slide2

Mis Hanes LGBT

LGBT History Month

slide3

Arwyr LGBT Heroes

Bu Syr Ian McKellen yn arwr ymhlith arwyr LGBT a hir y bydd ei waith ymgyrchu dros gydraddoldeb cyfreithiol a chymdeithasol i bobl hoyw ar draws y byd yn parhau.

Sir Ian McKellen is an LGBT hero among heroes and long may his work for legal and social equality for gay people worldwide continue.

Rhian Richards- Cyfaill LGBT Ally

slide4

Arwyr LGBT Heroes

Nigel Owens - Mae ei onestrwydd a’i agwedd gadarnhaol wedi bod yn ysbrydoliaeth i lawer o bobl

Nigel Owens – His integrity and positive attitude have been an inspiration to many people

Glenys Llewelyn - Cyfaill LGBT Ally

slide5

Mis Hanes LGBT

LGBT History Month

Ein Harwyr LGBT - Our LGBT Heroes

Enwebwyd gan Gyfeillion LGBT y Cynulliad

Nominated by the Assembly’s LGBT Allies

slide6

Arwyr LGBT Heroes

Capten Hoci Prydain, Kate Richardson-Walsh. Dangosodd ei phriodas y llynedd â chyd-chwaraewr rhyngwladol, Helen Richardson pa mor gyffredin y gallai fod i bobl chwaraeon elit fod yn rhan o briodas o’r un rhyw.

Gareth Price - Cyfaill LGBT Ally

GB Hockey captain Kate Richardson-Walsh. Her marriage last year to fellow international player Helen Richardson showed how unremarkable it could be for elite sports people to be part of a same-sex marriage

slide7

Arwyr LGBT Heroes

Craig Stephenson sydd wedi bod ar flaen y gad wrth lywio diwylliant yn y Cynulliad sy'n cefnogi ac yn dathlu gwahaniaethau yn hytrach na chreu rhwystrau neu ofn ohonynt.

Y Fonesig Rosemary Butler AC a Steve O’Donoghue/Dame Rosemary Butler AM & Steve O’Donoghue - Cyfeillion LGBT Allies

Craig Stephenson who has been a driving force in shaping a culture at the Assembly that embraces and celebrates differences rather than creating barriers or fear of them.

slide8

Mis Hanes LGBT

LGBT History Month

Ein Harwyr LGBT - Our LGBT Heroes

Enwebwyd gan Gyfeillion LGBT y Cynulliad

Nominated by the Assembly’s LGBT Allies

slide9

Arwyr LGBT Heroes

Mae'n amlwg bod Nigel Owens yn cael ei barchu’n aruthrol ar draws y gamp, ac mae hynny’n gwbl briodol, nid yw ei fywyd personol yn gymorth nac yn rhwystr i'w swydd.

Dave Tosh - Cyfaill LGBT Ally

It's clear that Nigel Owens is hugely respected across the sport and quite rightly, his personal life is neither a help or a hindrance to his job.

slide10

Arwyr LGBT Heroes

Tom Daley - am beidio labelu ei gyfeiriadedd rhywiol yn ei neges wrth ddod allan, a oedd yn onest ac yn agored

Ross Davies -Cyfaill LGBT Ally

Tom Daley – for not labelling his sexual orientation in his honest and open coming out message

slide11

Mis Hanes LGBT

LGBT History Month

Ein Harwyr LGBT - Our LGBT Heroes

Enwebwyd gan Gyfeillion LGBT y Cynulliad

Nominated by the Assembly’s LGBT Allies

slide12

Arwyr LGBT Heroes

Stephen Fry. A long-time advocate for equality not just in the LGBT arena but also on mental health issues. His recent programmes for the BBC 'Out There' examined homophobia across the Globe. Years in the making he did not shy away from meeting some pretty vile homophobes and exposing the worst stories of persecution and bullying you are likely to see on the BBC.

Stephen Fry. Mae’n eiriolwr cydraddoldeb er samser maith, nid yn unig yn y maes LGBT ond hefyd ar faterion iechyd meddwl. Roedd ei rhaglenni diweddar ar gyfer y BBC 'Out There' yn archwilio homoffobia ar draws y byd. Cymeroedd flynyddoedd i’w cynhyrchu ac nid oedd ofn mentro cwrdd â rhai homoffobiaid eithaf ffiaidd a thynnu sylw at rai o’r straeon gwaethaf o erledigaeth a bwlio yr ydych yn debygol o’u gweld ar y BBC.

Sian Wilkins -Cyfaill LGBT Ally

slide13

Arwyr LGBT Heroes

Jeanette Winterson. Mae wedi bod yn driw iddi hi ei hun o oedran cynnar, er gwaethaf ei magwraeth. Mae ganddi farn bersonol ond deallusol iawn o faterion LGBT ond yn fwyaf pwysig i mi, mae'n ysgrifennu’r geiriau harddaf rwyf wedi’u darllen erioed.

Virginia Hawkins - Cyfaill LGBT Ally

Jeanette Winterson. She has been true to herself from an early age against the odds of her upbringing. She has a very personal yet intellectual view of LGBT issues but most importantly to me, she writes the most beautiful words I have ever read.

slide14

Mis Hanes LGBT

LGBT History Month

Ein Harwyr LGBT - Our LGBT Heroes

Enwebwyd gan Gyfeillion LGBT y Cynulliad

Nominated by the Assembly’s LGBT Allies

slide15

Arwyr LGBT Heroes

Nichi Vendola - Gwleidydd Eidalaidd, actifydd ac aelod blaenllaw o'r mudiad hoyw Eidalaidd Arcigay. Yr wyf yn edmygu ei uniondeb a'i ymrwymiad tymor hir i hyrwyddo a chefnogi hawliau pobl hoyw yn enwedig mewn gwlad lle mae homoffobia yn dal i fod yn eithaf cyffredin.

Alice Randone - Cyfaill LGBT Ally

Nichi Vendola - an Italian politician and an activist and leading member of the Italian gay organisation Arcigay. I admire his integrity and his long term commitment to promote and support gay rights especially in a country where homophobia is still quite common.

slide16

Arwyr LGBT Heroes

Syr Ian McKellen – actor gwych ar y llwyfan a’r sgrin, ac un o'r ychydig arglwyddi agored-hoyw. Mae'n enwog am ddod allan yn gyhoeddus ym 1988 yn ystod dadl fyw ar Radio 3 ynghylch Adran 28 (deddfwriaeth gwahardd "hyrwyddo cyfunrywioldeb").

Chris Warner - Cyfaill LGBT Ally

Sir Ian McKellen - a brilliant stage and screen actor, and one of the few openly-gay knights. He famously came out publicly in 1988 during a live Radio 3 debate about Section 28 (legislation banning the "promotion of homosexuality").

slide17

Mis Hanes LGBT

LGBT History Month

slide18

Arwyr LGBT Heroes

Mae profiad Adele Anderson yn dangos pam mae cyfeillion yn bwysig. Mae ganddi hi ei hun lawer o ysbryd, dewrder, penderfyniad, ond mae hi wedi ffynnu oherwydd ei bod hefyd wedi cael cefnogaeth y bobl o'i chwmpas ac, fel y mae hi wedi dweud mewn cyfweliadau, gan bobl yn gyffredinol.

Claire Clancy - Cyfaill LGBT Ally

Adele Anderson’s experience shows why allies are important. She herself has great spirit, courage, determination, but she has thrived because she has also had the support of people around her and, as she has said in interviews, of people in general.

slide19

Mis Hanes LGBT

LGBT History Month

Ein Harwyr LGBT - Our LGBT Heroes

Enwebwyd gan Gyfeillion LGBT y Cynulliad

Nominated by the Assembly’s LGBT Allies

slide20

Arwyr LGBT Heroes

David Cameron – oherwydd yr arweiniad a roddodd i’w blaid mewn perthynas â’r Bil Priodas.

Gwyn Griffiths - Cyfaill LGBT Ally

David Cameron – because of the leadership he gave his party in respect of the Equal Marriage Bill.

slide21

Arwyr LGBT Heroes

Peter Tatchell am ymgyrchu yn ddi-ofn dros hawliau LGBT o gwmpas y byd, gan herio'r hyn a alwodd yn apartheid rhyw. Mae wedi gwneud gweithredu gwleidyddol a hawliau dynol yn yrfa oes, gan gynnwys ymgais ddewr fel dinesydd cyffredin i arestio’r Arlywydd Mugabe, gyda'r canlyniad iddo gael ei guro’n anymwybodol gan warchodwyr Mugabe.

Kathryn Potter - Cyfaill LGBT Ally

Peter Tatchell for fearless campaigning for LGBT rights around the world, challenging what he called sexual apartheid. He has made a life’s work of political and human rights activism, including a courageous attempt at a citizen’s arrest of President Mugabe, with the result that he was beaten unconscious by Mugabe's bodyguards.

slide22

Mis Hanes LGBT

LGBT History Month

Ein Harwyr LGBT - Our LGBT Heroes

Enwebwyd gan Gyfeillion LGBT y Cynulliad

Nominated by the Assembly’s LGBT Allies

slide23

Arwyr LGBT Heroes

George Takei o Star Trek - am ei weithgarwch LGBT ar-lein

Ross Davies - Cyfaill LGBT Ally

George Takei from Star Trek – for his online LGBT activism

slide24

Arwyr LGBT Heroes

Nigel Owens y dyfarnwr rygbi sydd ar frig ei broffesiwn - am gadw gafael ar ei synnwyr digrifwch gwych er gwaethaf pawb a phopeth!

Mair Parry-Jones -Cyfaill LGBT Ally

Rugby referee Nigel Owens who is at the top of his profession - for keeping hold of his great sense of humour despite everything and everyone!

slide25

Mis Hanes LGBT

LGBT History Month

Ein Harwyr LGBT - Our LGBT Heroes

Enwebwyd gan Gyfeillion LGBT y Cynulliad

Nominated by the Assembly’s LGBT Allies

slide26

Arwyr LGBT Heroes

Rock Hudson – Actor golygus, gwych, hen-amser Hollywood a wnaeth bron i 70 o ffilmiau. Roedd yn gyfrinachol hoyw am ran helaeth o'i fywyd oherwydd y stigma ynghylch pethau o'r fath yn y 1950au a'r 1960au

Cathryn Newman - Cyfaill LGBT Ally

Rock Hudson – a handsome, magnificent, old-time Hollywood actor who made nearly 70 films. Secretly gay for much of his life because of the stigma which surrounded such things in the 1950s and 1960s

slide27

Arwyr LGBT Heroes

Mae Carl Hester yn farchog medrus diymdrech ac mae'n rhoi yn hael o'i amser a'i arbenigedd i alluogi eraill i lwyddo yn y gamp. Mae bob amser wedi ymddangos yn hollol gyfforddus gyda’i fywyd ac yn hapus i ddangos emosiwn a'r hyn sy’n agos at ei galon.

Claire Clancy - Cyfaill LGBT Ally

Carl Hester’s riding is effortlessly skilled and he gives freely of his time and expertise to enable others to succeed in the sport. He has always seemed totally at ease with his life and happy to show his emotions and what he cares about.

slide28

Mis Hanes LGBT

LGBT History Month

Ein Harwyr LGBT - Our LGBT Heroes

Enwebwyd gan Gyfeillion LGBT y Cynulliad

Nominated by the Assembly’s LGBT Allies

slide29

Arwyr LGBT Heroes

Cymeriad 'Hayley Cropper' arCoronation Street am godi’r llen ar fenywod trawsrywiol

Ross Davies -Cyfaill LGBT Ally

Coronation Street character ‘Hayley Cropper’for demystifying transgender women

slide30

Arwyr LGBT Heroes

Ian McKellen yw fy arwr am ei fod yn Gandalf a Magneto!

Dean Beard - Cyfaill LGBT Ally

Ian Mckellen is my hero because he is Gandalf and Magneto!

slide31

Mis Hanes LGBT

LGBT History Month

slide32

Arwyr LGBT Heroes

Alan Turing oherwyddmaint ei gyflawniadau - tad gwyddoniaeth gyfrifiadurol a chyfraniad enfawr at ennill yr Ail Ryfel Byd a'r eironi fod dyn a helpodd i drechu'r Natsïaid, a fu’n erlid a lladd pobl hoyw, yn cael ei erlid gan ei genedl ei hun am fod yn hoyw.

Elisabeth Jones - Cyfaill LGBT Ally

Alan Turing for the magnitude of his achievements – father of computer science & huge contribution to winning the 2nd World War and the irony that a man who helped to defeat the Nazis, who persecuted and killed gay people, was then persecuted by his own nation for being gay.

slide33

Arwyr LGBT Heroes

Tom Daley - Pencampwr y Byd FINA yn 15 oed, ‘enwogrwydd’ teledu, daeth allan yn 2013 a bu farw ei dad yn 2011. Drwy hyn i gyd, mae Tom wedi dangos cryfder a phenderfyniad sydd wedi ei wneud yn annwyl i nifer cynyddol o bobl Prydain a thu hwnt.

Mike Snook - Cyfaill LGBT Ally

Tom Daley - FINA World Champion at age 15, TV fame,  coming out in 2013 and the sad passing on of his dad in 2011. Throughout all of this Tom has shown strength and determination which has  endeared him to an ever increasing number of the British population and beyond.