ta inir mal y netmel n n uygulanmasinda l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINDA PowerPoint Presentation
Download Presentation
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINDA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 78

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINDA - PowerPoint PPT Presentation


  • 650 Views
  • Uploaded on

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINDA. İDARELERCE KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Taşınır Kod Listesi sürekli olarak güncellenecek mi?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINDA' - nyla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ta inir mal y netmel n n uygulanmasinda

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINDA

İDARELERCE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

slide3
Yönetmeliğin yürürlülük maddesi olan 39 uncu maddesinin (a) fıkrasında; "Yönetmelik ekinde yer alan Taşınır Kod Listesi ile defter, belge ve cetvellerde değişiklik yapmaya, b)Taşınır II nci düzey detay kodundan sonraki detay kodları belirlemeye Bakanlık yetkilidir."  denilmek suretiyle Maliye Bakanlığı Taşınır Kod Listesini değiştirmeye yetkili kılınmıştır.

Bu yetki çerçevesinde Taşınır Kod Listesi değişikliği, I. ve II. düzey kodlar da dahil olmak üzere, kurumlardan gelen talepler de değerlendirilerek belirli dönemler itibarıyla Tebliğ ile gerçekleştirilecektir.

slide4
Konuyla ilgili olarak, 31/03/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmi Gazetede 2007/1 sayılı Taşınır Kod Listesi Genel Tebliği yayımlanmış ve söz konusu Tebliğ eki Taşınır Kod Listesi ile taşınır detay kodları 5.düzey detay koduna kadar tespit edilmiştir.

Kamu idareleri, Taşınır Kod Listesi Genel Tebliği ile belirlenen düzeyleri esas almak suretiyle oluşturdukları alt düzeyleri, söz konusu Tebliğin geliştirilmesi ve kapsamdaki tüm kamu idareleri için uygulanabilecek standart bir kod listesinin oluşturulmasını sağlamak amacıyla Bakanlığa bildireceklerdir.

slide5
Kamu idarelerinin kod listesinde belirlenen düzeyde değişiklik yapmaya veya söz konusu düzeyde ek yapmaya ihtiyaç duymaları halinde, değişiklik veya ek yapılması istenilen düzeyler kamu idareleri tarafından Bakanlığımıza bildirilecek ve Bakanlık tarafından uygun bulunması halinde Taşınır Kod Listesinde yeni kodlar açılabilecektir.
slide6
Yıl içerisinde Bakanlıkça Taşınır Kod Listesinde yapılacak değişiklikler www.muhasebat.gov.tr web sitesinde bulunan kod listesine ilave edilerek kamu idarelerine duyurulacak, ayrıca Taşınır Kod Listesinde yapılan değişiklik ve ekler, Bakanlıkça uygun görülen dönemler itibariyle Tebliğ olarak yayımlanmak suretiyle kurumlara bildirilecektir.
slide8
“Taşınır sicil numarası” ve “taşınır kodu” aynı şeyi mi ifade ediyor? Sadece taşınır kodu kullanılabilir mi?
slide9
Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde taşınır kodu; “Taşınırın kayıtlarda detaylı izlendiği, taşınır hesap kodu ile taşınır I ve II nci düzey detay kodu ve sonraki düzey detay kodlarının birleşiminden oluşan kod” olarak tanımlanmıştır.

Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde ise sicil numarasının üç grup rakamdan oluşacağı, taşınır kodunun ise sicil numarasının sadece birinci grup rakamlarını ifade ettiği belirtilmiştir. Ayrıca, 2 örnek numaralı Dayanıklı Taşınırlar Cetvelinin 8 numaralı açıklamasında elektronik ortamda tutulan kayıtlarda sicil numarasının, bilgisayar tarafından otomatik olarak verilecek numaranın kullanılacağı belirtilmiştir. Numaranın, bilgisayar tarafından verildiği durumlarda bu numara ile 36 ncı maddede tanımlanan sicil numarası arasında arka planda ilişkinin kurulması gerekmektedir.

slide10
Ayrıca, 2 nolu cetvelde olduğu gibi her sayfa taşınır kodu itibarıyla, diğer bir ifadeyle taşınırın sınıflandırıldığı son düzey itibarıyla düzenlenmekte, taşınırlar ise ambara girişte kendilerine verilen sicil numaraları itibarıyla satır bazında takip edilmektedir. Dolayısıyla  taşınır gruplarının birbirinden ayrılması için taşınır kodunun kullanılması; taşınırların her birinin birbirinden ayrılabilmesi için sicil numarasının tutulması gerekmektedir.

Taşınır kodu ile sicil numarasının kullanım alanlarının ve amaçlarının farklı olması nedeniyle hem sicil numarası hem de taşınır kodunun uygulanması gerekmektedir.

slide12
Taşınır Mal Yönetmeliğin hazırlanmasına ilişkin yetkinin verildiği 5018 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde " Bu malların kaydı ile taşınırların muhafazası, kullanımı, mal yönetim hesabının verilmesi ve mal yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesine ilişkin usûl ve esaslar, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir." denilmek suretiyle verilen yetki çerçevesi belirlenmiştir.
slide13
Amortisman uygulaması ve yeniden değerleme muhasebe işlemlerine ilişkin hususlar olması nedeniyle Yönetmelikte yer verilmemiştir. Ayrıca, bu hususun muhasebeyle paralel gitmesi gerektiği düşünüldüğünde, taşınırlara uygulanacak amortisman ve yeniden değerlemelerin temellerinin öncelikle muhasebe sistemlerinde oluşturulması gerekmektedir. Diğer taraftan kayıtların bilgisayar ortamında tutulması öngörüldüğünden, yeniden değerlemenin programlamayla aşılabileceği düşünülmektedir. Uygulamada sıkıntıların yaşanması halinde hazırlanacak tebliğ ile Genel Müdürlük tarafından uygulamaya yön verilmesi düşünülebilir.
slide15
Taşınır İşlem Fişi, taşınırın hem ambara girişinde ve çıkışında hem de harcama birimleri arasındaki transferlerde kullanılması nedeniyle çok sayıda bilgiyi içermektedir. Dolayısıyla TİF'e yüklenen görevler azaltılmadan TİF'in sadeleştirilmesi mümkün görülmemektedir. Ancak, hazırlanacak programda, her bir işlem çeşidi için istenilen bilgiler doğrultusunda TİF düzenlenmesi sağlanarak, bilgi eksikliğine yol açmamak kaydıyla işlemlerin basitleştirilmesi sağlanabilir.
slide16
Servise gönderilen makine ve ekipmanların bakım, onarım ve tamiratında kullanılan yedek parçalar için TİF düzenlenecek mi?
slide17
TİF in düzenlenmeyeceği hallerin sayıldığı, Yönetmeliğin, 10 uncu maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde " Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile ......." denilmektedir. Dolayısıyla sondaj makinesi ve ekipmanlarının bakım, onarım ve tamiratında kullanılan yedek parçalar için TİF düzenlenmesi gerekmemektedir.
slide18
Tesis, Makine ve Cihazlar ile Taşıtlar grubunda yer alan taşınırlar demirbaş değil midir? Bu nitelikteki taşınırlara sicil no no verilecek midir? Zimmeti yapılacak mıdır?
slide19
Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde demirbaşlar; “Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süreye tâbi olmaksızın uzun süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 255 hesap detayında yer alan taşınırlar” şeklinde tanımlanmıştır.

Dayanıklı taşınırların numaralanması başlıklı 36 ıncı maddesinde “Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından bir sicil numarası verilir.” denilmek suretiyle, dayanıklı taşınır olarak kabul edilen ve Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde yer alan taşınırlar için sicil numarası verileceği ifade edilmiştir. Dolayısıyla Tesis, Makine ve Cihazlar grubunda yer alan taşınırlara da sicil numarası verilecek ve dayanıklı taşınırların kullanım suretiyle çıkışlarında Zimmet Fişi düzenlenecektir.

slide20
Taşınır İşlem Fişi Numarası kayıt sırasında otomatik olarak mı verilecek? Bu numaranın, her harcama birimi için 1 den mi başlaması mı gerekiyor?
slide21
Girişte veya çıkışta oluşturulan TİF, düzenlendiğinde değil onaylandığında sistem tarafından otomatik olarak tarih ve sıra numarası alır. Her harcama birimi, alım, satım, devir ve benzeri taşınır işlemlerini kendi yetkisi çerçevesinde gerçekleştirdiği için TİF’lerin de harcama birimi bazında düzenlenmesi ve dolayısıyla numaralandırılmasının da harcama birimi itibarıyla yapılması gerekmektedir.
slide23
Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı, bilgisayar üzerinde düzenlenecek şekilde oluşturulabilir ve sayının, sistem tarafından otomatik olarak sırayla verileceği bir uygulama benimsenebilir.

Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı defteri oluşturularak, manuel olarak Tutanaklara numara verilebilir ve takibi bu şekilde yapılabilir.

slide24
Ayniyat saymanı ve ambar memurlarının Taşınır Mal Yönetmeliğindeki yeri ve özlük hakları nasıl olacaktır? Yönetmelikle birlikte, mali sorumluluk yüklenecek olan Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin özlük hakları nasıl olacaktır?
slide25
Konuyla ilgili olarak henüz herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Konuyla ilgili düzenleme yapmaya Genel Müdürlüğümüz yetkili olmayıp, gerekli düzenlemenin yapılmasına yönelik ilgili üst yöneticilere bilgi verilmektedir.

slide26
Harcama birimlerinin kodlaması nasıl yapılacak ve Sayıştaya nasıl ve hangi birim tarafından bildirilecektir?
slide27
Harcama birimi kodlaması iki aşamadan oluşacaktır.Buna göre;

1.aşamada : 1.grupta, toplam 8 haneli kurumsal kod yazılacaktır.Kurumsal kodlar, analitik bütçe sınıflandırmasındaki, 4 düzeyli ve 8 haneli koddur.

2. aşamada : Öncelikle, say2000i sistemini kullanan kurumlar için, Maliye Bakanlığınca tespit edilen ve say2000i sisteminde yer alan harcama biriminin kodu kullanılacaktır.Söz konusu kodlar, ödeme emri belgelerinde de yer almakta olup, bağlı bulunulan muhasebe birimlerinden de öğrenilebilinir.

Eğer, kurum, say2000i sistemini kullanmıyorsa, harcama biriminin bulunduğu ilçe, il, bölge veya merkezdeki harcama birimi sayısı toplam 3 karakter olmak üzere yazılacaktır.

slide28
Örnek : A İl Milli Eğitim Müdürlüğü için;

1.aşama : Analitik bütçe sınıflandırmasındaki kurumsal kod = 13.01.00.62

2.aşamada : say2000i kullandığı için = muhasebe birimindeki birim kodu yazılacaktır.(diyelim ki 366 olsun muhasebe birim kodu)

Bu durumda, harcama birim kodu : 13010062366 olacaktır.

slide29
Örnek : Iğdır Belediyesi özel kalem için;

1.aşama : Analitik bütçe sınıflandırmasındaki kurumsal kod = 44.76.02.02

2.aşama : say2000i kullanmadığı için ildeki toplam harcama birimi sayısı kodlanacaktır.İlde söz konusu idareye ait toplam 4 tane harcama birimi olduğunu varsayarsak ikinci grup kod harcama birimleri itibarıyla (001, 002, 003, 004) olacaktır.

Bu durumda, harcama birimi kodu : 44760202001, 44760202002, 44760202003, 44760202004 olacaktır.

slide30
Tespit edilen kodlar, idarelerin strateji geliştirme başkanlıkları, strateji geliştirme daire başkanlıkları, strateji geliştirme ve mali hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükler, mahalli idarelerde ilgili mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde kurulacak birimler ve strateji geliştirme birimi kurulmayan idarelerin mevcut yapılarında mali hizmetleri yürüten birimler tarafından Sayıştaya bildirilecektir.
slide31
Harcama birimi ambarlarının kodlaması nasıl yapılacak ve Sayıştaya nasıl ve hangi birim tarafından bildirilecektir?
slide32
Ambarların kodlanması ise, yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilen harcama birimi kodlarına, harcama yetkilisince verilecek ve o harcama birimine bağlı ambar sayısını gösteren 2 karakterden oluşan kodun eklenmesi suretiyle belirlenir.

Örnek :Harcama Birimi kodu 44760202015 olsun ve bu harcama birimine ait 2 tane ambar olsun.

1. ambarın Ambar Kodu, 4476020201501 olacaktır.

2. ambarın Ambar Kodu, 4476020201502 olacaktır.

slide33
Tespit edilen kodlar, idarelerin strateji geliştirme başkanlıkları, strateji geliştirme daire başkanlıklar, strateji geliştirme ve mali hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükler, mahalli idarelerde ilgili mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde kurulacak birimler ve strateji geliştirme birimi kurulmayan idarelerin mevcut yapılarında mali hizmetleri yürüten birimler tarafından Sayıştaya bildirilecektir.
slide34
Harcama birimlerinin ve ambarların kodlanmasına ilişkin 38 inci madde yürürlüğe girmediği halde, harcama birimlerinin ve ambarların kodlarının Sayıştaya bildirilmesi hakkındaki geçici 1 inci madde yürürlüğe girmiştir.Bu durumda kodlar belirlenerek Sayıştaya bildirilecek midir?
slide35
Geçici 1 inci maddenin gereği yapılarak, 38 inci maddeye göre tespit edilen kodlar Sayıştaya süresi içinde bildirilecektir.
slide36
Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen ve envanteri yapılan taşınırların 01/07/2007 tarihindeki açılış kayıtları hangi hesaplar çalıştırılarak yapılacaktır?
slide37
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 500-Net Değer hesabının anlatıldığı 87 nci maddesinde, hesaplarında kayıtlı olmayan varlık ve yabancı kaynaklarından kaydi envanteri yapılarak hesaplara alınanların söz konusu hesaba kaydedileceği belirtildiğinden, 500-Net Değer hesabına alacak, ilgili varlık hesabına borç kaydedilerek hesaplara alınacaktır.
slide38
Konsolide görevlisi merkezde ve taşrada kim olacak, nasıl görevlendirilecek ve kaç tane olacaktır?
slide39
Merkezde; strateji geliştirme birimi yöneticisine bağlı mali hizmetleri yürüten birim bünyesindeki taşınır kayıt işlemlerinden sorumlu yöneticidir.

Taşrada ise, ilçe(gerek görülmesi halinde), il veya bölge teşkilatlarında, bu teşkilatların en üst yöneticileri tarafından belirlenen kişi olacaktır.İlçede bir tane(gerek görülmesi halinde), ilde bir tane ve varsa bölge de bir tane taşınır konsolide görevlisi olacaktır ve bunların taşra teşkilatının en üst yöneticileri tarafından yazılı olarak görevlendirilmeleri gerekir.

slide41
İl kodundan kastedilen, il plaka kodudur.

İlçe kodundan kastedilen ise, Başbakanlık tarafından her ilin ilçeleri için belirlenen ilçe kodudur.

Örnek :

Mersin Merkez = 33.00 (il trafik plaka kodu.ilçe kodu)

Mersin Anamur ilçesi = 33.01 (il trafik plaka kodu.ilçe kodu)

Ankara Merkez = 06.00 (il trafik plaka kodu.ilçe kodu)

Ankara Şereflikoçhisar= 06.24 (il trafik plaka kodu.ilçe kodu)

Örnek :

İdarelerin merkez birimleri için : 00.00 şeklinde olacaktır.

slide42
Kamu idareleri arasında bedelsiz devirlerdeki 5 yıl şartı, kamu idarelerinin kendi harcama birimleri arasında da geçerli midir?
slide44
Yönetmelikte yer alan cetvel ve belgeler elektronik ortamda düzenleneceğinden, bununla ilgili program alımı nereden yapılabilir?
slide45
Bu konu idarelerin kendi insiyatifleri ile değerlendirilecektir.Bakanlığımızca bu konuda herhangi bir yönlendirme yapılmamaktadır.
slide46
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasında, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin ambarı devir teslim etmeden görevinden ayrılamayacağı düzenlenmiş olup, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin herhangi bir nedenle geçici olarak kısa süreli görevden ayrıldığı durumlarda (izin, hastalık v.s.) devir işlemi kime ve nasıl yapılacak?
slide47
Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında, “Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin geçici görev, aylıksız izin, hastalık izni gibi on günlük süreyi aşmayan geçici ayrılmalarında, harcama yetkilisi tarafından idarenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınmak suretiyle ambar kapalı tutulabilir. Bu süre gerektiğinde harcama yetkilisi tarafından uzatılabilir.” Ancak, ambarın devri konusunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.Bu konuyu, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin kısa süreli ayrılmasından önce, ilgili harcama birimlerine bilgi verilerek, ihtiyaçlarının taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi ayrılmadan önce talep edilmesi yoluyla çözümlenebilir.
slide48
Harcama yetkisi devredilen görevliler, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini görevlendirebilirler mi?
slide49
31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğe göre, harcama yetkisinin devredilmesinde, devredilen yetkinin sınırlarının yazılı olarak açıkça belirleneceği düzenlenmiştir.Buna göre, yapılan yetki devrinde, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini belirleme yetkisi verilmiş ise, harcama yetkisi devredilen görevliler de taşınır kayıt ve kontrol yetkilisini belirleyebileceklerdir.
slide50
Harcama yetkisinin devredildiği durumlarda Sayıştaya yönetim dönemi hesabının verilmesinden harcama yetkilisi mi yoksa yetki devri yapılan harcama yetkilisi mi sorumlu olacaktır?
slide51
Yetki devrinin “tüm taşınır işlemlerini yapmak üzere” yazılı ve açık olarak devredilmesi halinde yetki devri yapılan harcama yetkilileri sorumlu olacaktır.
slide52
Kurumlarında işçi olarak çalışanlar Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi olarak görevlendirilebilirler mi?
slide53
Yönetmelikte taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görevlendirilmelerinde, “memuriyet ve çalışma unvanına bakılmayacağı” ibaresi kullanıldığından, ilgili Kurumun kadro veya pozisyonunda bulunmak kaydıyla memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak görevlendirilebileceklerdir.
slide54
Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında, “Sicil numarası üç grup rakamdan oluşur. Birinci grup rakam, taşınırın Dayanıklı Taşınırlar Defterinde ayrıntılı izlenmek üzere kaydedildiği taşınır kodundan; ikinci grup rakam, taşınırın giriş kaydedildiği yılın son iki rakamından; üçüncü grup rakam ise taşınıra verilen giriş sıra numarasından oluşur.” denilmektedir.Dayanıklı taşınırlara sicil numarası verirken, aynı fatura ile alınarak, aynı taşınır işlem fişi ile girişi yapılan örneğin 10 adet bilgisayarın sicil numarası birbiri ile aynı olmayacak mıdır? Bu durumda ne yapılacaktır?
slide55
Taşınır işlem fişi ile giriş kaydedilen dayanıklı taşınırlar, Dayanaklı Taşınırlar Defterine kaydedilirken sicil numarası verilmesinde öncelikle elektronik ortamda otomatik olarak verilen sicil numarasının kullanılması gerekir.

Bu durumun dışında ise, aynı fatura ile alınarak aynı taşınır işlem fişi ile giriş kaydedilen dayanıklı taşınırların, Dayanaklı Taşınırlar Defterine kaydedilirken sicil numarası verilmesinde her bir malzeme ayrı ayrı giriş kaydedilecek ve dolayısıyla giriş sıra numaraları da farklı olacaktır.Böylece, sicil numarasının 3 üncü grubu olan giriş sıra numarası hepsinin farklı olacak ve sicil numarası da farklı olacaktır.

slide56
Sayım Tutanağı Cetvelinin düzenlenmesinde, sayımı yapılan Dayanıklı Taşınırlar ile Tüketim Malzemeleri ayrı ayrı mı kaydedilecektir?
slide57
Sayım Tutanağı Cetvelinin düzenlenmesi, tüketim malzemesi ve dayanıklı taşınır ayrımına göre değil, Taşınır II düzey detay bazında taşınır hesap kodları itibari ile yapılacaktır.
slide58
Aynı kişi hem taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi hem de taşınır konsolide görevliliğini bir arada yürütebilir mi?
slide61

5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 30 uncu Maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendinde; 5018 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (g) bendinin, yani, “Mal yönetim hesabı icmal cetvellerinin kesin hesap kanun tasarısına bağlanmasına” ilişkin,hükmünün 2007 yılında uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.Bu nedenle, 2006 yılı mal hesabının Sayıştaya verilmesinde, Ayniyat Talimatnamesi hükümleri uygulanacaktır.

slide62
Taşınır işlem fişinde yer alan “Teslim Eden” kısmı kim tarafından imzalanacaktır?
slide63
TİF te yer alan “Teslim Eden” kısmı, taşınırı teslim eden firma yetkilisince imzalanacaktır.
slide64
Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri harcama yetkilisine mi bağlı olacak, yoksa çalıştığı birimin yöneticisine mi?
slide65
18/01/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, harcama yetkililerinin, taşınır kayıtlarını anılan Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getireceği, 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında ise, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin memuriyet ve çalışma unvanına bağlı kalınmaksızın görevlendirileceği hükümleri yer almakta olduğundan, taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri taşınır işlemlerinin harcama yetkilisi adına gerçekleştirmekle birlikte, söz konusu görevlilerin kadro unvanının bağlı olduğu birimlerdeki görev ve sorumlulukları da devam edecektir.
slide67
Bakanlar Kurulu’nun 08/08/1984 tarihli ve 84/8422 sayılı kararıyla kabul edilerek 12/09/1984 tarihli ve 18513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Mühür Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde; “Resmi Mühürler yalnızca kuruluş kanunları ve bunlara dayanılarak çıkarılan kararnameler gereği kendilerine kamu görevi verilmiş kurum ve kuruluşlarca kullanılabilir.

Bu kurum ve kuruluşların hangi birimlerinin mühür kullanacağı

a) Cumhurbaşkanlığında Genel Sekreter,

b) T.B.M.Meclisinde Genel Sekreter,

c) Başbakanlık, Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında ilgili Bakan,

d) Bağımsız yargı organlarında Başkan,

e) Türk Silahli Kuvvetlerinde Genel Kurmay Başkanı, Kuvvet Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanı,

f) Üniversiteler ve bağlı kuruluşlarında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı,

slide68
g) Mahalli İdarelerde İçişleri Bakanı,

Mahkemeler, icra daireleri ve noterlerde Adalet Bakanı, onayı ile tespit edilir.”,

4 üncü maddesinde ise; “Resmi mühürleri kullanacak birimlerin tespitinde kuruluş kanunlarında yazılı hiyerarşik kademelerden müdürlük ve daha üst kademeler esas alınır.Bir birim oluşturmayan alt kuruluşlar ile birimlere bağlı yardımcılıklar için aynen mühür yapılmaz.

Aynı birim içinde birden fazla kişi ile görevleri gereği tek başına bir birim gibi düşünülmesi gereken (Müfettiş, Tapu Kadastro memuru, icra memuru gibi) kişilerin mühür kullanması gerektiğinde bu ihtiyacı belirleyen onay ile bu birim için 1 numaradan başlamak üzere ve sıra takip eden numaralı birden fazla mühür yapılabilir.” denilmekte olup, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin mühür kullanıp kullanmayacağı hususunun, anılan Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilmesi gerekmektedir.

slide69
Aynı harcama biriminde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilmesi halinde, taşınır hesabı harcama birimi bazında birleştirilerek mi taşınır konsolide görevlisine gönderilecek yoksa harcama birimindeki her taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi hesaplarını ayrı ayrı mı konsolide görevlisine göndercektir?
slide70
Aynı harcama biriminde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirildiğinde, bu görevlilerden bir tanesi sorumlu olarak belirlenecek ve bu kişi harcama birimi için tek bir taşınır hesabının verilmesini sağlayacaktır.
slide71
Aynı ülkedeki farklı kamu idarelerine bağlı dış temsilcilikler, taşınır hesaplarının konsolidesini tek bir konsolide görevlisi aracılığıyla mı yapacaklardır? Yoksa aynı yerdeki her kamu idaresi kendi arasında mı konsolide yapacaktır? Ayrıca, aynı yerdeki aynı kamu idaresine bağlı her dış temsilcilik ayrı ayrı mı konsolide yapacaktır?
slide72
Dış temsilciliklerde, konsolidasyon işlemi yapılmayacak, her harcama birimi taşınır hesap cetvelini idaresinin merkez teşkilatına gönderecek ve konsolidasyon merkezde yapılacaktır.
slide73
Muhasebe yetkilisi ile Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevi aynı kişi tarafından yürütülebilir mi?
slide74
Muhasebe yetkilileri, harcama birimlerinin Sayıştaya gönderecekleri harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetvellerini muhasebe kayıtları ile karşılaştırarak, mutabakatını onaylamak görevi olduğundan dolayı, Yönetmelikte aksine bir hüküm bulunmamasına rağmen, anılan iki görevin aynı kişide birleşmesinin uygun olmayacağı düşünülmektedir.