Kodeks karn y skarbow y
Download
1 / 14

Kodeks karn y skarbow y - PowerPoint PPT Presentation


  • 98 Views
  • Uploaded on

Kodeks karn y skarbow y. Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Zasda ścigania z urzędu (art. 9 § 1 kpk w zw. z art. 113 § 1 kks ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kodeks karn y skarbow y' - nyla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kodeks karn y skarbow y

Kodekskarnyskarbowy


Kodeks karn y skarbow y

Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe


Zasda cigania z urz du art 9 1 kpk w zw z art 113 1 kks
Zasda ścigania z urzędu (art. 9 przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe § 1 kpk w zw. z art. 113 § 1 kks)

Organy procesowe prowadzą postępowanie i dokonują czynności z urzędu, chyba że ustawa uzależnia je od wniosku określonej osoby, instytucji lub organu albo od zezwolenia władzy.


Zasada legalizmu art 10 kpk w zw z art 113 1 kks
Zasada legalizmu (art. 10 przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe kpk w zw. z art. 113 § 1 kks)

Organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia – o czyn ścigany z urzędu.


Zasada skargowo ci
Zasada skargowości przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Zasada skargowości zdominowała postępowanie sądowe. Zgodnie z tą dyrektywą organ procesowy prowadzi postępowanie tylko na żądanie innego uprawnionego podmiotu. Skargą zasadniczą w postępowaniu karnym, jak i karnym skarbowym jest akt oskarżenia.


Zasada prawdy obiektywnej
Zasada prawdy obiektywnej przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Umieszczoną ją w art. 2§2 kpk w zw. z art. 113 § 1 kks. Znajduje ona odzwierciedlenie w art. 92 kpk i w art. 167 kpk w zw. z art. 113 § 1 kks. Jest ona ponadto powiązana z prawem do sprawiedliwego rozpoznania sprawy (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP) i prawidłowego przypisania odpowiedzialności karnej (art. 42 ust. 1 Konstytucji RP).


Zasada prawdy obiektywnej cd
Zasada prawdy obiektywnej - cd przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Zobowiązuje organy procesowe do oparcia decyzji na rzeczywistym stanie rzeczy. Wynika z niej równocześnie wiążąca urząd celny jako finansowy organ postępowania przygotowawczego dyrektywa zobowiązująca go do podjęcia wszelkich działań zmierzających do dotarcia do prawdy.


Zasada swobodnej oceny dowod w art 7 kpk w zwi zku z art 113 1 kks
Zasada swobodnej oceny dowodów (art. 7 kpk w związku z art.113 § 1 kks)

Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.


Zasada domniemania niewinno ci
Zasada domniemania niewinności art.113

Podejrzanego (oskarżonego) uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem (art. 5 § 1 kpk w zw. z art. 113 § 1 kks). Zasada ta jest zasadą konstytucyjną, opisaną w art. 42 ust. 3 Konstytucji RP.


Zasada domniemania niewinno ci1
Zasada domniemania niewinności art.113

Domniemanie niewinności nie wymaga dowodzenia: to obalenie tego domniemania wymaga dowodów. Taki jest ciężar dowodzenia w procesie karnym.


Zasada in dubio pro reo
Zasada in dubio pro reo art.113

Nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść podejrzanego. Stosuje się je tylko wtedy, gdy pomimo przeprowadzonego postępowania dowodowego, pozostają nadal nie wyjaśnione okoliczności. Prowadzący śledztwo lub dochodzenie powinien wówczas wybrać wersję najkorzystniejszą dla podejrzanego, choć nie wyklucza to, że zdarzenie mogło mieć zupełnie inny przebieg, ale nie zdołano tego potwierdzić.


Zasada prawa do obrony
Zasada prawa do obrony art.113

Zasada ta ma swoje źródło w art. 42 ust. 1 Konstytucji RP. W kpk to art. 6, zgodnie z którym podejrzany ma prawo bronić w procesie swych interesów osobiście i ma prawo do pomocy obrońcy.


Zasada informacji procesowej
Zasada informacji procesowej art.113

Organ prowadzący dochodzenie lub śledztwo jest zobowiązany pouczyć uczestników postępowania o ciążących obowiązkach i o przysługujących im uprawnieniach. Brak takiego pouczenia lub mylne pouczenie nie może wywoływać ujemnych skutków procesowych dla uczestnika postępowania lub innej osoby, której to dotyczy.