1 / 36

Система за контрол и сертификация на биологичното земеделие

Система за контрол и сертификация на биологичното земеделие. Доц. Д-р Анна Карова Р-л катедра Агроекология Факултет по растителна защита и агроекология Аграрен Университет - Пловдив.

nyla
Download Presentation

Система за контрол и сертификация на биологичното земеделие

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Система за контрол и сертификация на биологичното земеделие Доц. Д-р Анна Карова Р-л катедра Агроекология Факултет по растителна защита и агроекология Аграрен Университет - Пловдив

 2. За да може да продава продуктите си с означение „биологични” и да използва логото на Европейския съюз, всеки земеделски стопанин, преработвател или вносител, трябва да включи стопанството или предприятието си в система на контрол и да бъде проверяван поне веднъж годишно, за да се осигури спазване на изискванията на ЕС. • Целта на сертификацията е да гарантира качеството на биологичните продукти и да предотврати злоупотреби при търговията.

 3. За да сертифицира стопанството си, фермерът, освен традиционните извършвани във фермата дейности, трябва да въведе и някои нови: • Запознаване със стандартите за биологично производство, които регламентират всички детайли на стопанството и производствените процеси „от фермата до вилицата”, например съхранение, транспорт, означаване, продажби. • Постигане и поддържане на съответствие — стопанството, оборудването, производствените методи трябва да са в съответствие с изискванията на стандартите, което може да означава промяна на помещения, техника, доставчици и др. • Поддържане на документална отчетност — изисква се поддържане на значителна по обем документация, в която детайлно е описано стопанството, историята на полетата, мероприятията, евентуални резултати от анализи на почви, води, растения. Ежедневно фермерът трябва да води записи, които се отнасят до всички извършвани в стопанството дейности. Обикновено тези записи са под формата на дневници и е необходимо да бъдат на разположение по всяко време и особено по време на инспекция.

 4. Планиране — необходимо е всяка година фермерът да изготвя годишен план за производство и да планира всички мероприятия от сеитбата/засаждането до продажбата на продукцията. Това включва доставчици на семена и посадъчен материал, сеитбообращения, поддържане на почвеното плодородие, мероприятия за растителна защита, прибиране на реколтата, помещения за съхранение на продукцията и т.н. • Проверки на място (инспекции) — ежегодно се извършват инспекции на стопанството, по време на които се проверяват производствените площи и помещения и документацията на стопанството. • Плащане на такса за контрол и сертификация — размерът на таксата зависи от избрания контролен орган, спецификата на дейността, размера на стопанството и честотата на инспекциите.

 5. Процесът на контрол и сертификация е непрекъснат и преминава през следните основни етапи: • Запознаване с действащото законодателство и изисквания по отношение на биоземеделието; • Свързване с контролен орган и подаване на заявка за контрол и сертификация на биологично производство; • Включване в система на контрол; • Поддържане на сертификацията.

 6. Заявление за сертификация и включване в системата за контрол • Всеки контролен орган разполага с пакет от документи за контрол и сертификация, които предоставя на производителите при поискване. • Производителят представя на контролния орган изискуемите документи заедно с план за управление. • Контролният орган извършва оценка на документацията и насрочва проверка на място (инспекция), по време на която се проверява съответствието на подадената в заявката за сертификация информация с реалната ситуация в стопанството и се оценява дали стопанството е подходящо за биологично производство.

 7. В резултат от проверката се съставя доклад, в който са идентифицирани възможните пропуски и неспазвания на разпоредбите за биологично производство. Операторът също подписва този доклад и предприема необходимите коригиращи действия за отстраняване на несъответствията. • Впоследствие при поддържането на сертификацията операторът трябва своевременно да уведомява контролния орган за всяка промяна в описанието или мерките, предвидени в плана за управление.

 8. План за управление на стопанството • Фермерът трябвадасъстави и впоследствиедаподдържапланзаконкретнимеркиилипланзауправление, койтосъдържа: • пълноописаниенамястото и/илипомещението, и/илидейностите, • описаниенавсичкиконкретнимерки, коитотрябвадасеприложат в отделнатаединица и/илипомещения и/илидейност, задасеосигуриспазваненаразпоредбитезабиологичнопроизводство, • предпазнитемерки, коитотрябвадасевзематзанамаляваненарискаотзамърсяване с неразрешенипродуктииливещества, и • меркизапочистваненаместатазасъхранение, както и нацялатапроизводственавериганаоператора. Акооператорътприлагасистемазауправлениенакачеството, описанието и меркитемогатдабъдатчастотнея.

 9. План за управление на стопанството Планътзауправлениевключва и декларация, подписанаотоператора, с коятотойпоемазадължение: • даосъществявавсичкидейности в съответствие с разпоредбитезабиологичнопроизводство, • даприема, приналичиенанарушенияилинередности, налаганетонасанкции, • дауведомява в писменаформакупувачитенапродукта, задагарантира, чеозначениятазабиологичнопроизводствосазаличениотпродукция, коятоевентуално е обектнанесъответствие.

 10. План за управление на стопанството Минималнатаинформация, коятотрябвадабъдепосочена в описаниетонастопанството, включва: • име и адреснаоператора, • местоположениенасградите, когато е необходимо, • местоположениенаплощите (данниоткадастъраназемеделскитеземи), накоитосеизвършвапроизводството, • естествотонапроизводството и продуктите, • датата, накоятопроизводителят е преустановилизползванетонанеразрешенизабиологичнопроизводствопродуктивърхусъответнатаобработванаплощ, • наименованиетонаодобренияорган, накойтооператорът е поверилконтролнадстопанството.

 11. План за управление на стопанството За животновъдни стопанства пълното описание на производствените единици включва: • описание на сградите на животните, пасищата, местата на открито за раздвижване и т.н.; • помещенията за съхраняване, пакетиране и преработване на животински продукти, суровини и ресурси; • пълно описание на инсталациите за съхраняване на оборския тор.

 12. Практическите мерки трябва да включват: • план за разпръскване на животинския тор, съгласуван с контролния орган, заедно с пълно описание на площите, предоставени за производството на растителни култури, по отношение на разпръскването на животинския тор, • писмени споразумения с други биологични стопанства от същия район, които спазват условията на разпоредбите за биологичното производство; • план за управление на единицата за отглеждане на животни по биологичен начин.

 13. План за управление на стопанството • Животните трябва да се идентифицират трайно, като се използват техники, които са пригодени за отделните видове, индивидуално за едрите бозайници и индивидуално или на групи за птици и дребни бозайници. • Операторът води регистър на животните, който по всяко време е на разположение в стопанството.

 14. Поддържаната документация трябва да осигурява информация за: • животните, които постъпват в стопанството (произход и дата на пристигане, период на преход към биологично производство, идентификационен знак и здравен картон); • животните, напускащи стопанството (възраст, брой глави, тегло, ако са изпратени в кланица, идентификационен знак и местоназначение); • подробности за всяко загубено животно и причини за загубата; • фуражите (вид фураж, включително добавките към фуража, пропорционално съотношение на отделните съставки в дажбите и периоди на достъп до местата за раздвижване, периоди на смяна на пасищата при наложени ограничения); • превенцията на заболяванията; • лечение и ветеринарни грижи (дата на лечение, подробности за диагнозата, дозировка, вид на лечебния продукт, означение на включените активни фармакологични вещества, метод на лечение и предписано ветеринарно лечение с изреждане на причините и прилаганите карентни срокове, преди да се пуснат продуктите на пазара с етикет за биологични).

 15. Когато се използват ветеринарни лекарствени продукти, информацията трябва да се декларира пред надзорния или контролния орган, преди животните или продуктите от тях да се пуснат на пазара като биологични продукти. Лекуваните животни трябва да се посочват ясно, за едри животни — индивидуално; за домашните птици, дребните животни или пчелите — индивидуално, по партиди или по кошери.

 16. План за управление на стопанството • Пчеларите трябва да представят на контролните органи карта в подходящ мащаб, на която е указано местоположението на кошерите, както и доказателства, включително при необходимост подходящи анализи, показващи, че районите, до които пчелните семейства имат достъп, отговарят на условията за биологично пчеларство. • Зоната, в която се намира пчелинът, е регистрирана заедно с идентификацията на кошерите. • Надзорният или контролният орган се уведомява, когато се налага преместване на пчелините. • По отношение на употребата на храни в регистъра на пчелините се въвежда информация за вида на използвания продукт, дати, количества и кошерите, в които е използван.

 17. Когато се налага употребата на ветеринарни лекарствени продукти, видът продукт се отбелязва ясно, включително и с означение на активните фармакологични вещества, заедно с подробности за диагнозата, дозировката, начина на прилагане, продължителността на лечението и законоустановения карентен срок. • Тази информация се записва ясно и се декларира пред надзорния или контролния орган, преди продуктите да бъдат пуснати на пазара като произведени по биологичен начин. • Особено внимание се отдава на правилното изваждане, обработване и съхранение на пчелните продукти. • Изваждането на питите и операциите по ваденето на меда се записват в регистъра на пчелина. • Всички мерки, взети, за да бъдат спазени тези изисквания, грижливо се документират.

 18. Съпровождаща документация В стопанството операторът трябва да съхранява отчети за наличности и финансови отчети, за да може контролният орган да провери: • доставчика, вида и количествата на биологичните продукти, доставени в мястото; • всички закупени материали и употребата им; • вида и количествата биологични продукти, съхранявани в помещенията; • вида, количествата и получателите на всички продукти, които са напуснали стопанството.

 19. Всяка година преди датата, посочена от надзорния или контролния орган, производителят трябва да уведоми за своята програма за производство на растителни култури, като даде разбивка по парцели. • Операторът води документация за растениевъдството във формата на регистър (дневник), който се съхранява в стопанството и е на разположение на надзорните или контролните органи по всяко време. • В този дневник трябва да бъде налице информация за: • използваните торове - дата на употреба, вид и количество на тора, съответните парцели, на които е използван; • за употребата на продукти за растителна защита - причина и дата на третиране, вид на продукта, метод на третиране; • за закупуването на земеделски ресурси - дата, вид и количество на закупения продукт; • за прибирането на реколтата - дата, тип и количество на биологичните продукти или растителните култури в преход • за продажбите на биологични продукти.

 20. СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ Контролът се осъществява от контролни органи (контролиращи лица), получили разрешение от Министъра на земеделието и храните, въз основа на договор с производителя на земеделския продукт или храна. Контролните органи работят в съответствие със Стандарт EN 45011 и разполагат със: • Стандартна процедура за инспекция, която съдържа детайлно описание на изискванията и мерките, които прилага спрямо операторите, включени в системата за контрол; • Система от санкции, които се прилагат при установяване на несъответствия; Списък на одобрените контролни органи в Република България: - Електронна страница на МЗХ - Официален вестник на ЕС

 21. СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ Всеки оператор, който произвежда или преработва биологични продукти с цел търговия е длъжен да: Информира контролен орган, да се регистрира и контролира от този контролен орган Ежегодно до определената дата да предоставя на контролния орган Годишен план за производство, в който се указват предвидените за биологично производство площи и култури; Води счетоводство, което позволява да се проследи произходът, видът и количествата на закупените суровини и тяхното използване, количеството и направлението на произведените продукти; Осигурява достъп на контролния орган до проверяваните площи, места за преработка и съхранение, до счетоводните документи и предоставят цялата необходима за контролната дейност информация.

 22. СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ Всеки оператор, който произвежда или преработва биологични продукти с цел търговия е длъжен да: Предостави на МЗХ информация относно своята дейност: Име и адрес Местоположениенапомещенията и идентификаторнанедвижимитеимоти, накоитосеотглеждатрастенияпобиологиченначин; Вид на дейността и произвежданите продукти Задължение на оператора да извършва дейността в съответствие с изискванията на регламента Датата на последно използване на несъвместими с биологичното производство торове и препарати Името на избрания контролен орган  Дата на сключване на договор с контролния орган Формуляри – електронна страница на МЗХ

 23. СИСТЕМА ЗА ИНСПЕКЦИЯ • Системата за инспекция се базира на минимум една пълна инспекция годишно на място при оператора. Броят на инспекциите се определя на база на анализ на риска. • Ако е необходимо, може да се взимат проби за анализ на растения, почва, поливни води за наличие на неразрешени субстанции. • По време на инспекцията се проверяват различните етапи на производство, документацията и процедурите в зависимост от произвежданите продукти, които ще се сертифицират.

 24. При преход към биологично производство в част от стопанството производителят е длъжен: • да определи точните граници на тази част; • да води отделна документация за тази част, вкл. счетоводна; • да предоставя възможност за контрол на биологичното производство; • да почиства добре машините и инвентара при използването им върху полетата с биологично производство. • да складира суровините и продуктите на биологичното производство отделно от останалите; Не се допуска отглеждането в едно стопанство на едни и същи сортоверастения или видове животни по биологичен и конвенционален метод.

 25. ПРОВЕРКИ НА МЯСТО - ИНСПЕКЦИИ ПЪРВОНАЧАЛНА ИНСПЕКЦИЯ: • Извършва се след подаване на Заявление за сертификация • Включва проверка на всички площи и помещения, посочени в заявлението • Има за цел: • Да се установи съответствието на подадената в Заявлението информация • Да се оцени пригодността на площите за биологично производство • Да се направят предписания\препоръки с оглед спазване на изискванията на Регламент 834\2007 и Регламент 889/2008

 26. ПЛАНОВИ ИНСПЕКЦИИ • Извършват се минимум един път годишно • Включват: • Проверка на производствените площи, складове и помещения; • Проверка на съответствието с Годишния план за производство за всеки блок; • Проверка на документацията: Дневник на покупките - списък на доставчиците; - произход и квалификация на закупените материали (семена, посадъчен материал, средства за подхранване на почвата, средства за растителна защита и др. ) Дневник на продажбите - списък на купувачите - описание на произхода и количествата на продадените продукти;

 27. ПЛАНОВИ ИНСПЕКЦИИ • Дневник на селскостопанските мероприятия: • дата на провеждане • вид мероприятие – почвообработка, засаждане, растително-защитни мероприятия, мероприятия за поддържане и повишаване на почвеното плодородие, резитби, прибиране на реколтата и др. • вид и количество на използваните средства за РЗ и торове  Всяка друга документация, необходима за целите на контролната дейност Операторът трябва да съхранява всички финансови документи, приемо-предавателни протоколи, стокови разписки, образци от етикети и\или опаковки на използваните торове и средства за растителна защита

 28. ВНЕЗАПНИ ИНСПЕКЦИИ • Извършват се при: • съмнение, че операторът не спазва изискванията на Регламент 834\2007 и Регламент 889/2008 – например при съмнение за употреба на неразрешени торове и препарати • установени несъответствия при предходни проверки • на случаен принцип • при сигнали на трети страни ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ЗА АНАЛИЗ: • Извършва се при съмнение за употреба на неразрешени средства или на случаен принцип • Съставя се протокол от пробовземането • Анализите се извършват в акредитирани лаборатории

 29. В резултат от всяка инспекция се изготвя инспекторски доклад, който съдържа: • пълноописаниенастопанството, включващоидентификаторитенанедвижимитеимотизапроизводство и/илирайонитезабране, складоватабаза и местатазапреработкаилиразфасовка; • описаниенамерките, коитопроизводителяттрябвадапредприемезаспазванеизискваниятанарегламента • дататанапоследнототретираненаплощите и/илирайоните, откоитоседобивареколтата, с продуктизарастителназащита, чиятоупотреба е несъвместима с биологичнияначиннапроизводство. Докладът се подписва от производителя. При положителна оценка производителят може да поиска издаване на документ за сертификация.

 30. По време на проверките операторът трябва да разрешава на контролния орган достъп с цел контрол до всички части на единицата и до всички помещения, както и до отчетите и съответните придружителни документи, да осигурява на контролния орган всякаква информация за целите на проверката, да предава при поискване на контролния орган резултатите от собствените си програми за управление на качеството.

 31. Възможни несъответствия НЕЗНАЧИТЕЛНИ • Неточно или непълно попълване на плана за производство; • Неправилно поддържане на дневниците на стопанството; • Непълно или неточно описание на стопанството ЗНАЧИТЕЛНИ • Наличие на средства за РЗ, несъвместими с биологичния метод на производство в изцяло биологична ферма; • Отказ на достъп на инспекторите до местата на производство и/или съхранение; • Използване на неразрешени средства; • Наличие на един и същ сорт/порода като биологичен и конвенционален; • Използване на семена и посадъчен материал в противоречие с установените норми;

 32. Възможни санкции • Предупредително писмо • Отнемане на сертификат за определена площ/партида • Отнемане на индикациите за съответствие за определен срок от време • Изключване на оператора от системата за контрол

 33. Благодаряза вниманието Контрол и сертификация: „Кю Сертификейшън“ АД, BG-BIO-03, гр. Пловдив, ул. „Леонардо да Винчи“ №42а, www.qcertification.bg, info@qcertification.bg, 032/649 228, 0896 610 383

More Related