korm nyhivatalok integr lt gyf lszolg lati munkat rsak k pz se
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kormányhivatalok Integrált ügyfélszolgálati munkatársak képzése

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 80

Kormányhivatalok Integrált ügyfélszolgálati munkatársak képzése - PowerPoint PPT Presentation


 • 49 Views
 • Uploaded on

Kormányhivatalok Integrált ügyfélszolgálati munkatársak képzése. Szabálysértési eljárás Téma: Méltányossági kérelem. Napirend. Ismerkedés Ismerkedés az ügykörrel 3. Szabálysértési ügyekben alkalmazott és ehhez kapcsolódó főbb jogszabályok felidézése és a kérelem

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kormányhivatalok Integrált ügyfélszolgálati munkatársak képzése' - nydia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
korm nyhivatalok integr lt gyf lszolg lati munkat rsak k pz se

Kormányhivatalok Integrált ügyfélszolgálati munkatársak képzése

Szabálysértési eljárás

Téma: Méltányossági kérelem

Készítette: Rostás Ilona Anna BFKH Hatósági Főosztály

napirend
Napirend
 • Ismerkedés
 • Ismerkedés az ügykörrel
 • 3. Szabálysértési ügyekben alkalmazott és ehhez kapcsolódó főbb jogszabályok felidézése
 • és a kérelem
 • benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók
 • 4. Gyakorlati feladat megoldása
 • és ellenőrző kérdések
 • 2

Rostás Ilona Anna

2014.09.11.

a tant rgy meghat roz sa
A tantárgy meghatározása:

Önkormányzati hatáskörbe tartozó szabálysértési ügyben hozott pénzbírságot kiszabó, elkobzást kimondó határozat jogerőre emelkedése után, a végrehajtás mellőzése.

Rostás Ilona Anna

kapcsol d anyagok
Nyilvántartások Kapcsolódó anyagok

Szabálysértési

tv

Ket.

Pénzbírság

Büntetések és intézkedések

Vezetői engedély bevonás

Közlekedési igazgatás

Illeték

Elkobzás

Rostás Ilona Anna

szab lys rt si gyekben alkalmazott f bb jogszab lyok jegyzet 1 dia
Szabálysértési ügyekben alkalmazott főbb jogszabályok:(jegyzet 1. dia)
 • 1999. évi LXIX. törvény – a szabálysértésekről
 • 1972. évi V. törvény – a Magyar Köztársaság ügyészségéről
 • 218/1999. (XII.26.) Korm. rendelet – az egyes szabálysértésekről
 • 11/2000. (II.23.) BM rendelet – a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról
 • 7/2000. (III. 29.) IM-BM együttes rendelet –az elzárás, illetőleg a pénzbírságot helyettesítő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól
 • 10/2000. (II. 23.) BM rendelet – helyszíni bírságolás részletes szabályiról
 • 39/2009. (XII. 22.) PM rendelet a szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok kezeléséről és értékesítéséről
 • 59/2009. (XI.3.) IRM rendelet a központi szabálysértési nyilvántartás részére történő adatközlés formájáról és módjáról, valamint az adatszolgáltatás rendjéről
 • 1999. évi LXIII: törvény a közterület-felügyeletről

Rostás Ilona Anna

egy b kapcsol d jogszab lyok jegyzet 1 dia
Egyéb, kapcsolódó jogszabályok:(jegyzet 1. dia)
 • 1990. évi XCIII. Törvény az illetékekről - Itv
 • 180/2005. (IX. 9.) Korm. Rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról
 • 168/1997. (X. 6.) Korm. Rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról
 • 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
 • 1979. évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról
 • 2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről
 • 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
 • a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
 • 1988. évi I. törvény a közlekedésről
 • 2004. évi CXL. Törvény közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól – Ket - (28/A.§, 28/B.§, 28/C.§, 38/A.§, 38/B.§, 38/C.§)
 • 2009. évi LX. Törvény – az elektronikus közszolgáltatásról

Rostás Ilona Anna

a ket 13 1 bek jegyzet 1 dia
A Ket 13. § (1) bek.:(jegyzet 1.dia)

E törvény hatálya nem terjed ki:

 • a szabálysértési eljárásra,
 • a választási eljárásra,
 • a népszavazás előkészítésére és lebonyolítására,
 • a területszervezési eljárásra
 • és - az állampolgársági bizonyítvány kiadásának kivételével - az állampolgársági eljárásra,

Rostás Ilona Anna

1999 vi lxix t rv ny a szab lys rt sekr l 27 2 jegyzet 1 dia
1999. évi LXIX. törvénya szabálysértésekről - 27.§ (2)(jegyzet 1.dia)

A szabálysértési nyilvántartással kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit az e törvényben és az elektronikus kapcsolattartás formájára és módjára vonatkozóan az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.

Rostás Ilona Anna

1999 vi lxix t rv ny a szab lys rt sekr l jegyzet 1 dia
1999. évi LXIX. törvénya szabálysértésekről(jegyzet 1.dia)

Célja:

gyors és eredményes fellépést biztosítson azokkal a jogsértő magatartásokkal szemben, melyek a bűncselekményekhez képest enyhébb fokban sértik vagy veszélyeztetik a társadalom általánosan elfogadott együttélési normáit, akadályozzák vagy zavarják a közigazgatás működését, illetve meghatározott tevékenység vagy foglalkozás gyakorlására vonatkozó jogszabályokba ütköznek. E célok megvalósítása érdekében a törvény meghatározza a szabálysértések elkövetése miatt alkalmazható joghátrányokat, e cselekmények elbírálásának rendjét

Rostás Ilona Anna

a szab lys rt s fogalma jegyzet 1 dia
A szabálysértés fogalma:(jegyzet 1. dia)

az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget

Rostás Ilona Anna

a t rv ny hat lya 2
A törvény hatálya 2. §

Területi és személyi:

A törvényt - ha törvény kivételt nem tesz –

a belföldön elkövetett szabálysértésekre kell alkalmazni,

az eljárás alá vont személy állampolgárságára tekintet nélkül,

feltéve, hogy nemzetközi szerződés vagy a szabálysértést meghatározó jogszabály másként nem rendelkezik.

Rostás Ilona Anna

id beli hat ly 4
Időbeli hatály 4. §

A cselekményt az elkövetés idejénhatályban lévő jogszabályok alapján kell elbírálni.

Ha a szabálysértés elbírálásakor hatályban lévő új jogszabály szerint a cselekmény már nem minősül jogellenesnek, vagy enyhébben bírálandó el, akkor az új jogszabályt kell alkalmazni.

Rostás Ilona Anna

a szab lys rt s rt val felel ss g
A szabálysértésért való felelősség

5. §Szabálysértés miatt az vonható felelősségre, akinek a cselekménye szándékos vagy gondatlan…

6. §A szabálysértést elköveti az is, aki mást a szabálysértés elkövetésére szándékosan rábír (felbujtás), és aki másnak a szabálysértés elkövetéséhez szándékosan segítséget nyújt (bűnsegély)

7. § Kísérlet miatt akkor van helye felelősségre vonásnak, ha a szabálysértést meghatározó jogszabály így rendelkezik.

Rostás Ilona Anna

a szab lys rt s miatt alkalmazhat jogk vetkezm nyek 13 1 2 jegyzet 2 dia
A SZABÁLYSÉRTÉS MIATT ALKALMAZHATÓ JOGKÖVETKEZMÉNYEK13. § (1)- (2)(jegyzet 2.dia)

A szabálysértés miatt alkalmazható büntetések:

 • az elzárás
 • a pénzbírság

A szabálysértés miatt alkalmazható intézkedések:

 • a járművezetéstől eltiltás
 • az elkobzás
 • a figyelmeztetés
 • kitiltás

Rostás Ilona Anna

a p nzb rs g
A pénzbírság

16. § (1) A pénzbírság legalacsonyabb összege háromezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint.

(2) Önkormányzati rendelet ötvenezer forintban állapíthatja meg a pénzbírság legmagasabb összegét.

17. § (1) A pénzbírságot meg nem fizetés esetén, ha adók módjára nem hajtható be, közérdekű munkára vagy elzárásra kell átváltoztatni.

(2) Nincs helye elzárásra, közérdekű munkára átváltoztatásnak , ha az eljárás alá vont személy

a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényben meghatározott fogyatékos személy, illetve kórházi fekvőbeteg ellátásban részesül,

b) a terhesség negyedik hónapját elérő nő, tizennegyedik életévét be nem töltött gyermekét egyedül nevelő szülő vagy fogyatékos, illetőleg folyamatos ápolást igénylő hozzátartozójáról egyedül gondoskodik.

Rostás Ilona Anna

a j rm vezet st l eltilt s
A járművezetéstől eltiltás

18. § (1) Ha a szabálysértést meghatározó jogszabály lehetővé teszi, a pénzbírság kiszabása mellett vagy önálló intézkedésként az eljárás alá vont személy eltiltható a járművezetéstől, ha a szabálysértést engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megszegésével követte el.

(2) A vezetői engedély visszaadása külön jogszabályban meghatározott feltétel teljesítésétől tehető függővé.

(3) A járművezetéstől eltiltás meghatározott járműkategóriára és járműfajtára is vonatkozhat.

(4) A járművezetéstől eltiltás legrövidebb tartama egy hónap, leghosszabb tartama egy év.

19. § (1) A járművezetéstől eltiltás hatálya - kivéve, ha a rendőr a vezetői engedélyt a helyszínen elveszi - a határozat jogerőre emelkedésével kezdődik.

(2) A járművezetéstől eltiltás tartamába be kell számítani azt az időt, amelynek tartamára az eljárás alá vont személy vezetői engedélyét a szabálysértéssel összefüggésben visszavonták.

Rostás Ilona Anna

11 2000 ii 23 bm rendelet a szab lys rt sekr l sz l 1999 vi lxix t rv ny v grehajt s r l
11/2000. (II. 23.) BM rendeleta szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról

4. § (1) A pénzbírság kiszabása mellett vagy önálló intézkedésként alkalmazott járművezetéstől eltiltásról szóló határozatban meg kell jelölni az eltiltás időtartama mellett azt a járműfajtát, illetve járműkategóriát, amelyre az eltiltás vonatkozik, és a határozatnak a vezetői engedély vagy igazolvány számát is tartalmaznia kell.

(2) A közúti járművezetéstől eltiltás esetén a lakóhely (tartózkodási hely) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatósághoz kell a jogerős határozatot megküldeni...

Rostás Ilona Anna

az elkobz s
Az elkobzás

20. § (1) El kell kobozni azt a dolgot:

 • szabálysértés elkövetéséhez eszközül használtak,
 • az eljárás alá vont személy tulajdona
 • birtoklása a közbiztonságot veszélyezteti;
 • szabálysértés útján jött létre
 • az eljárás alá vont személy a szabálysértés elkövetéséért a tulajdonostól vagy annak hozzájárulásával mástól kapott
 • amelyre nézve a szabálysértést elkövették

Rostás Ilona Anna

az elkobz s1
Az elkobzás

El lehet kobozni azt a dolgot:

amelyre nézve a szabálysértést elkövették.

Az elkobzás önállóan és akkor is alkalmazható, ha az eljárás alá vont személy nem vonható felelősségre.

Az eljárás alá vont személy tulajdonában lévő dolog elkobzása kivételesen mellőzhető, ha az a szabálysértés súlyával arányban nem álló, méltánytalan hátrányt jelentene az eljárás alá vont személy számára.

Az elkobzott dolog tulajdonjoga az államra száll.

Nincs helye elkobzás elrendelésének, ha a cselekmény elkövetése óta két év eltelt, kivéve, ha az elkobzás tárgyának birtoklása jogellenes

Rostás Ilona Anna

a b ntet s kiszab sa az int zked s alkalmaz sa
A büntetés kiszabása, az intézkedés alkalmazása

23. § (1) A büntetést és az intézkedést a jogszabályban meghatározott keretek között úgy kell megállapítani, hogy igazodjék a cselekmény súlyához. Az eljárás alá vont személy személyi körülményeit annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azok a szabálysértési hatóság vagy a bíróság rendelkezésére álló adatokból kitűnnek.

(2) Büntetés kiszabásakor és az intézkedés alkalmazásakor figyelembe kell venni a szabálysértés elkövetésének időpontját megelőző két éven belül az elkövető által elkövetett ugyanolyan vagy hasonló jellegű szabálysértés miatt történt felelősségre vonást.

24/A. § A közlekedési szabálysértéssel okozott kár kivételével elzárás és pénzbírság alkalmazása esetén a kiszabható büntetési tételfelső határa a felére csökken, ha az eljárás alá vont személy a sértettnek a szabálysértéssel okozott kárt - a szabálysértési hatóság határozatának, illetve a bíróság első fokú határozatának meghozataláig megtérítette.

Rostás Ilona Anna

fiatalkor akra vonatkoz rendelkez s 29 jegyzet 3 dia
Fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezés 29. §(jegyzet 3.dia)

Fiatalkorú az, aki a szabálysértés elkövetésekor a tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem.

Fiatalkorúval szemben pénzbírságot akkor lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme) vagy megfelelő vagyona van

az elz r s s a p nzb rs g el v l se
Az elzárás és a pénzbírság elévülése

26. § (1) Nem lehet végrehajtani az elzárást és a pénzbírságot, ha a határozat jogerőre emelkedésétől számítva egy év eltelt.

(2) Az elévülési időbe nem számít be az elzárás elhalasztására, illetve a pénzbírság esetében a halasztásra és a részletfizetésre engedélyezett idő.

(3) Az elévülést félbeszakítja az elzárás, illetőleg a pénzbírság végrehajtása iránt tett intézkedés. A félbeszakítás napjával az elévülés határideje újrakezdődik.

A határozat jogerőre emelkedésétől számított két év elteltével végrehajtásnak nincs helye.

Rostás Ilona Anna

a k zponti szab lys rt si nyilv ntart s
A központi szabálysértési nyilvántartás
 • 27. § (1) A központi szabálysértési nyilvántartás (a továbbiakban: szabálysértési nyilvántartás) célja az eljárás alá vont személy szabálysértési előéletének nyilvántartása a szabálysértési eljárás gyors és pontos lefolytatása, a szabálysértési végrehajtási rendszer megerősítése, továbbá a nyilvántartásból történő adatszolgáltatás útján az érintett jogai gyakorlásának biztosítása, valamint mások jogainak és biztonságának védelme érdekében.
 • (2) A szabálysértési nyilvántartással kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit az e törvényben és az elektronikus kapcsolattartás formájára és módjára vonatkozóan az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.
 • (4) A szabálysértési nyilvántartás törvényességi felügyeletét a Legfőbb Ügyészség látja el

Rostás Ilona Anna

a szab lys rt s miatt elj r hat s gok jegyzet 4 dia
A SZABÁLYSÉRTÉS MIATT ELJÁRÓ HATÓSÁGOK(jegyzet 4.dia)

32. § (1) Szabálysértés miatt - ha a szabálysértést meghatározó jogszabály másként nem rendelkezik - a községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi jegyző jár el.

(2) Ha az eljárás alá vont személlyel szemben a jegyző hatáskörébe tartozó szabálysértésen kívül más szabálysértés miatt is eljárás indul, a jegyző - a közlekedésrendészeti és a vámszabálysértések kivételével - az egyébként hatáskörébe nem tartozó szabálysértés miatt is eljárhat.

33. § (1) A rendőrség hatáskörébe utalt szabálysértések miatt a rendőrkapitányságok vagy az egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri szervek járnak el.

(2) Ha az eljárás alá vont személlyel szemben közúti közlekedési szabálysértésen kívül más szabálysértés miatt is eljárás indul, a rendőrség - a vámszabálysértések kivételével - az egyébként hatáskörébe nem tartozó szabálysértés miatt is eljárhat.

34. § (1) A pénzügyi szabálysértés, valamint kormányrendeletben meghatározott szabálysértések miatt a vámhatóság jár el.

Rostás Ilona Anna

szab lys rt s miatt elj r m s szervek jegyzet 5 dia
Szabálysértés miatt eljáró más szervek(jegyzet 5.dia)

35. § A jogszabályban hatáskörükbe utalt szabálysértési ügyekben a szabálysértési hatóság jogkörét gyakorolják

 • az egészségügyi államigazgatási szerv;
 • a fogyasztóvédelmi hatóság;
 • a bányafelügyelet;
 • a munkaügyi hatóság és a munkavédelmi hatóság;
 • a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv;
 • az állami adóhatóság;
 • a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal;
 • az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv;
 • a szociális hatóság

Rostás Ilona Anna

b r s g jegyzet 6 dia
Bíróság(jegyzet 6. dia)

36. § (1) A szabálysértési hatóság határozata ellen benyújtott kifogást - az e törvényben meghatározott szabályok szerint - a helyi bíróság bírálja el.

(2) Elzárással is sújtható szabálysértés miatt első fokon a helyi bíróság jár el. Az elsőfokú bíróság határozata ellen benyújtott fellebbezést - az e törvényben meghatározott szabályok szerint - másodfokon a megyei bíróság bírálja el.

(3) A szabálysértési hatóság eljárása, határozatai és intézkedései ellen emelt ügyészi óvást - ha azzal a szabálysértési hatóság nem ért egyet - a helyi bíróság bírálja el.

(4) E törvény alkalmazásában helyi bíróság alatt a városi és kerületi bíróságot, a megyei bíróság alatt a Fővárosi Bíróságot is érteni kell.

(5) E törvény alkalmazásában a helyi bíróság jogkörében bírósági titkár is eljárhat.

Rostás Ilona Anna

a felettes k zigazgat si szerv jogk re 37 jegyzet 7 dia
A felettes közigazgatási szerv jogköre 37. §(jegyzet 7.dia)

A felettes közigazgatási szerv irányítási jogköre ellátása érdekében:

a) a szabálysértési hatóságtól tájékoztatást, iratokat, adatgyűjtést, egyéb információkat kér;

b)törvényességi ellenőrzést tart;

c)az ellenőrzés eredményeként felhívja a szabálysértési hatóság vezetőjének figyelmét a jogszabálysértésre;

d) ha az érdemi határozat törvényessége aggályos, ezt az illetékes ügyészségnek jelzi.

Rostás Ilona Anna

slide29
Illetékesség 38. §

(1) Az eljárásra az eljárás alá vont személy lakóhelye szerinti szabálysértési hatóság illetékes.

(2) Ha az eljárás gyorsabb és eredményesebb lefolytatása indokolja, szabálysértési ügyben az eljárás alá vont személy tartózkodási helye, munkahelye, szolgálati helye, az elkövetés helye, továbbá a cselekmény felderítésének helye szerint illetékes szabálysértési hatóság is eljárhat.

Rostás Ilona Anna

tt tel 40 jegyzet 8 dia
Áttétel 40. §(jegyzet 8. dia)

Ha a szabálysértési hatóságnak az ügyben nincs hatásköre vagy illetékessége, az ügyet az eljárásra jogosult illetékes szervhez haladéktalanul átteszi.

Rostás Ilona Anna

szab lys rt si elj r sban r szt vev szem lyek jegyzet 9 dia
Szabálysértési eljárásban részt vevő személyek(jegyzet 9.dia)

Eljárás alá vont személy

Védő

Sértett

az elj r s al vont szem ly 47
Az eljárás alá vont személy 47. §

(1) E törvény alkalmazásában eljárás alá vont személy az, akivel szemben a szabálysértési eljárást lefolytatják.

(2) Az eljárás alá vont személy jogosult megismerni, hogy milyen cselekmény miatt és milyen tények és bizonyítékok alapján folyik ellene szabálysértési eljárás.

(3) Az eljárás alá vont személy az eljárás valamennyi szakaszában az eljárás résztvevőihez kérdést intézhet, észrevételeket, indítványokat tehet, a szabálysértési hatóságtól, az ügyésztől és a bíróságtól felvilágosítást kérhet.

(4) Az eljárás alá vont személy az ügy iratait az eljárás bármely szakaszában megtekintheti, azokról másolatot kérhet, illetve készíthet. A minősített adatot tartalmazó másolatot a hatóság épületéből nem viheti ki.

Rostás Ilona Anna

a v d 48
A védő 48. §

(1) Védő lehet a szabálysértési eljárás bármely szakaszában:

a) meghatalmazás, illetőleg kirendelés alapján az ügyvéd, továbbá az eljárás alá vont személy nagykorú hozzátartozója;

b) az eljárás alá vont személy törvényes képviselője.

(2) Ügyvéd helyetteseként ügyvédjelölt is eljárhat.

(3) Védőt az eljárás alá vont személy, törvényes képviselője, továbbá nagykorú hozzátartozója hatalmazhat meg.

(4) Több eljárás alá vont személy érdekében ugyanaz a védő csak akkor járhat el, ha az eljárás alá vont személyek érdekei nem ellentétesek.

Rostás Ilona Anna

a s rtett 51
A sértett 51. §

(1) Sértett az, akinek jogát vagy jogos érdekét a szabálysértés sértette vagy veszélyeztette.

(2) A sértett

a) az eljárás során az őt érintő iratokat megtekintheti, azokról másolatot kérhet, illetőleg készíthet;

b) a minősített adatot tartalmazó másolatot a hatóság épületéből nem viheti ki;

c) az eljárás minden szakaszában észrevételt, indítványt tehet, jogairól és kötelességeiről az eljáró hatóságtól felvilágosítást kérhet;

d) az eljárás alá vont személlyel szemben a szabálysértés folytán keletkezett kárának megtérítését az e törvényben meghatározott feltételek mellett kérheti.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogok megilletik azt az államigazgatási szervet is, amely a feladatkörébe tartozó érdek oltalmára a feljelentést tette.

Rostás Ilona Anna

a mulaszt s igazol sa
A mulasztás igazolása

71. § (1) Aki önhibáján kívül nem jelent meg a kitűzött határnapon vagy elmulasztott valamilyen határidőt, igazolási kérelmet nyújthat be.

(2) Az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól, illetőleg az elmulasztott határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül lehet előterjeszteni. Ha a mulasztás az eljárás alá vont személynek (kifogásra jogosultnak), a tanúnak, a szakértőnek később jutott tudomására, vagy az akadály később szűnt meg, a nyolcnapos határidő a tudomásra jutástól, illetőleg az akadály megszűnésétől kezdődik.

(3) Az elmulasztott határnaptól (határidőtől) számított három hónapon túl igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni.

(4) Az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vétlenségét valószínűsítik. Határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelem előterjesztésével együtt az elmulasztott cselekményt is pótolni kell. Az igazolási kérelmet méltányosan kell elbírálni.

72. § (1) Az igazolási kérelemről - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - az a szerv határoz, amelynek eljárása során a mulasztás történt.

Rostás Ilona Anna

elj r si k lts g 73
Eljárási költség 73. §

(1) Eljárási költség

a) mindaz a költség, amelyet az állam az eljárás alapjául szolgáló cselekmény miatt, az eljárás megindításától a szabálysértési büntetés végrehajtásának befejezéséig előlegezett;

b) az eljárás alá vont személynek az ügyben felmerült készkiadása;

c) a sértett indokolt készkiadása.

(2) Az eljárás alá vont személy viseli az eljárási költséget, ha megállapították, hogy a szabálysértést elkövette.

(3) Az állam viseli azt a költséget, amely annak következtében merült fel, hogy az eljárás alá vont személy a magyar nyelvet nem ismeri.

(4) Az eljárás megszüntetése esetében az eljárási költség az államot terheli, kivéve, ha figyelmeztetés alkalmazásával fejeződik be az eljárás.

(5) A sértett viseli az eljárási költséget, ha a szabálysértési hatóság az eljárást a 131. § (1) bekezdése a) pontja alapján szünteti meg.

Rostás Ilona Anna

a lefoglal s 80
A lefoglalás 80. §

(1) A szabálysértési hatóság lefoglalhatja azt a dolgot, amely

a) tárgyi bizonyítási eszköz;

b)a törvény értelmében elkobozható.

(2) A szabálysértési hatóság lefoglalja azt a dolgot, amelynek birtoklása jogszabályba ütközik.

Rostás Ilona Anna

a rendb rs g 81
A rendbírság 81. §

(1) A szabálysértési hatóság, továbbá a bíróság az eljárás során előírt kötelességek teljesítése érdekében, továbbá az eljárás rendjének megzavarása miatt rendbírságot szabhat ki.

(2) A szabálysértési hatóság által kiszabott rendbírság ellen halasztó hatályú panasznak, a bíróság által kiszabott rendbírság ellen a határozat kézbesítésétől számított nyolc napon belül benyújtott halasztó hatályú fellebbezésnek van helye.

(3) A rendbírság legalacsonyabb összege ötszáz, legmagasabb összege a szabálysértési hatóság előtt folyó eljárásban ötezer forint, a bírósági eljárásban ötvenezer forint

Rostás Ilona Anna

panasz a szab lys rt si hat s g el tti elj r sban 86
Panasz a szabálysértési hatóság előtti eljárásban 86. §
 • A szabálysértési hatóságnak a 79-81. §-a, valamint 128/A. § (3) bekezdése alapján hozott határozatával, illetőleg intézkedésével szemben az eljárás alá vont személy és jogi képviselője, valamint a rendbírsággal sújtott személy, a 84. § alapján hozott határozatával szemben a sértett panaszt tehet. A 74/A. § (8) bekezdése alapján hozott határozattal szemben az eljárás alá vont személy és jogi képviselője, valamint a sértett és jogi képviselője panaszt tehet.

(2) A panaszt a határozat közlésétől számított nyolc napon belül kell szóban vagy írásban megtenni a szabálysértési hatóságnál.

(3) Amennyiben a szabálysértési hatóság a panasznak nem ad helyt, az iratokat három napon belül az illetékes ügyészségnek küldi meg.

Rostás Ilona Anna

a szab lys rt si hat s g hat rozata 87 1 jegyzet 10 dia
A szabálysértési hatóság határozata87. § (1)(jegyzet 10.dia)

Ha az eljárás adatai elegendő alapot szolgáltatnak az eljárás alá vont személy felelősségének megállapítására, a szabálysértési hatóság

 • pénzbírságot szabhat ki,
 • járművezetéstől eltiltást,
 • elkobzást,
 • figyelmeztetést,
 • kitiltást alkalmazhat,
 • eljárási költséget,
 • kártérítést állapíthat meg.

A határozat alaki kellékeit a tv. határozza meg (fejléc, rendelkező és indokolási rész, záró rész)

Rostás Ilona Anna

a kifog s int z s nek szab lyai jegyzet 11 dia
A kifogás intézésének szabályai(jegyzet 11. dia)

88. § (1) A pénzbírság kiszabását, a járművezetéstől eltiltást, az elkobzást, a figyelmeztetést, a kitiltást megállapító határozattal szemben az eljárás alá vont személy, törvényes képviselője vagy védője, az okozott kár megtérítésére kötelezés esetén, kizárólag e rendelkezéssel szemben a sértett is, a marasztaló határozatot hozó szabálysértési hatóságnál a határozat közlésétől számított nyolc napon belül kifogást nyújthat be.

89. § (1) A kifogás alapján a szabálysértési hatóság a határozatát visszavonhatja, vagy - a kifogást tevő javára - módosíthatja.

(2) Amennyiben a szabálysértési hatóság a kifogással támadott határozatát nem módosítja, illetőleg nem vonja vissza, továbbá az eljárás alá vont személy javára módosított határozat ellen ismételten kifogást terjesztenek elő, az iratokat a szabálysértési hatóság az illetékes helyi bírósághoz teszi át.

90. § (1) Az elkésett vagy nem a jogosult által előterjesztett kifogást a szabálysértési hatóság elutasítja. E határozattal szemben a közléstől számított három napon belül az illetékes ügyészségen panaszt lehet előterjeszteni. A panaszt a 86. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kell elbírálni.

(3) Ha a kifogást a jogosult visszavonta, a visszavonásnak a szabálysértési hatósághoz érkezése napján a határozat jogerőssé válik

Rostás Ilona Anna

gy szi t rv nyess gi fel gyelet 91
ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET 91. §

(1) Az ügyész e törvényben szabályozott eltérésekkel gyakorolja az ügyészségről szóló jogszabályokban meghatározott törvényességi felügyeleti jogait a szabálysértési hatóságok eljárása, határozata (intézkedése) felett.

(2) A szabálysértési ügyben benyújtott óvásnak a kifogásolt határozat (intézkedés) végrehajtására halasztó hatálya van.

(3) Az elkövető terhére óvásnak csak a határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül van helye.

(4) Ha a szabálysértési hatóság az óvást alaposnak tartja, a törvénysértő rendelkezést köteles nyolc napon belül hatályon kívül helyezni vagy módosítani, és erről egyidejűleg az ügyészt értesíteni.

(5) Ha a szabálysértési hatóság az óvással nem ért egyet, köteles a kifogásolt rendelkezésre vonatkozó iratokat az óvással és az észrevételeivel együtt az óvás elbírálásától számított nyolc napon belül az ügyész egyidejű értesítése mellett a bíróságnak megküldeni.

Rostás Ilona Anna

a felel ss get meg llap t hat rozat joger re emelked se s v grehajt sa jegyzet 12 dia
A felelősséget megállapító határozat jogerőre emelkedése és végrehajtása (jegyzet 12. dia)

Jogerős a határozat: a határozat közlésétől számított 8.nap után , ha jogorvoslati kérelem – kifogás - nem érkezett.

A jogerős határozat végrehajtható.

A pénzbírságot, egyéb pénzösszeget az elkövetőnek a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belüla pénzösszeg illetékbélyeggel történő lerovásával vagy más, külön jogszabályban meghatározott módon kell megfizetnie. Az okozott kár értékét a sértett részére kell megtéríteni.

A határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül nem fizeti meg a tartozást, a szabálysértési hatóság elrendeli a tartozás adók módjára történő behajtását.

Rostás Ilona Anna

v grehajt s jegyzet 13 dia
Végrehajtás (jegyzet 13. dia)

Határidőben történő önkéntes teljesítés hiányában a szabálysértési hatóság köteles a végrehajtásra intézkedni.

114. § A fiatalkorúakra kiszabott pénzbírságot, továbbá minden egyéb pénzösszeget adók módjára kell behajtani.

115. § (1) A pénzbírság, illetőleg az eljárási költség megfizetésére a szabálysértési hatóság, illetőleg a bíróság legfeljebb hat hónapi tartamra részletfizetési kedvezményt vagy halasztást adhat.

Rostás Ilona Anna

m lt nyoss gi k relem 116 1 jegyzet 14 dia
Méltányossági kérelem 116. § (1)(jegyzet 14.dia)
 • Az elzárás büntetés elengedése, illetőleg mérséklése,
 • a pénzbírság megfizetésének elengedése,
 • a járművezetéstől eltiltás mellőzése,
 • illetőleg az elkobzott dolog visszaadása érdekében
 • az elkövető
 • az elkövető beleegyezése esetében védője is méltányossági kérelmet nyújthat be.

Rostás Ilona Anna

11 2000 ii 23 bm rendelet a szab lys rt sekr l sz l 1999 vi lxix t rv ny v grehajt s r l 30
11/2000. (II. 23.) BM rendeleta szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról 30. §
 • pénzbírság,
 • járművezetéstől eltiltás

Végrehajtása részben vagy teljesen mellőzhető

 • elkobzott dolog

Visszaadható kivéve azt, amelynek birtoklása jogszabályba ütközik

(A rendőrség hatáskörébe tartozó szabálysértések esetén a méltányossági kérelmet és az eljárási iratokat a szolgálati út betartásával, az Országos Rendőr-főkapitánysághoz kell felterjeszteni.)

Rostás Ilona Anna

slide47
A pénzbírság, illetőleg a járművezetéstől eltiltás végrehajtását méltányosságból mellőzheti, az elkobzott dolgot visszaadhatja:
 • önkormányzati hatáskörbetartozó szabálysértések esetében aközigazgatási hivatal

b) a felügyeletet ellátó miniszter, ha az ügyben más szabálysértési hatóság járt el

c) központi hivatal vezetője, amennyiben a felügyeletet nem miniszter látja el

d) amennyiben az elkövetőt elzárással sújtották, a méltányossági jogkört a köztársasági elnök gyakorolja.

Rostás Ilona Anna

1990 vi xciii tv itv mell klet 1 pontja
1990 évi XCIII. Tv –Itv –Melléklet 1.pontja

A szabálysértési eljárás illetéke

 • A becsületsértés és magánlaksértés miatt indult szabálysértési eljárás illetéke 3000 forint,

az ilyen eljárásban hozott büntetést vagy intézkedést alkalmazó határozat elleni kifogás, valamint az eljárást megszüntető határozat elleni panasz illetéke 3500 forint.

2. Az 1. pontban nem említett szabálysértési eljárás illetékmentes, kivéve a részletfizetési kedvezmény, halasztás engedélyezésére irányuló eljárást, amelyre a törvény 29. §-ában foglaltak az irányadóak.

Rostás Ilona Anna

sszegezve
Összegezve:

Benyújtható Jegyzőnél, közigazgatási hivatalnál, ügyfélszolgálaton

Mellékletek

benyújtása

nem kötelező

JOGHATÁSA

Végrehajtás mellőzése

j rm vezet st l eltilt s 117
Járművezetéstől eltiltás 117. §

A járművezetéstől eltiltást a jogerős határozatot hozó szabálysértési hatóság, illetve bíróság értesítése alapján a körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzője hajtja végre.

Rostás Ilona Anna

a szab lys rt si hat s g jogk r t gyakorl szervek elj r s nak szab lyai 133
A szabálysértési hatóság jogkörét gyakorló szervek eljárásának szabályai 133. §

A hatósági ellenőrzés alkalmával észlelt szabálysértés elkövetőjét

a)helyszíni bírsággal sújtja, vagy

b) a szabálysértést a helyszínen elbírálja, amennyiben további bizonyításra nincs szükség

Rostás Ilona Anna

slide52
134. §

A szabálysértés tetten ért elkövetőjét helyszíni bírsággal sújthatják.

(2) Helyszíni bírság kiszabására jogosult

 • a rendőrség, a vám- és pénzügyőrség, a hivatásos tűzoltóság;
 • a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézője;
 • a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr, a természetvédelmi hatóság részéről eljáró és erre felhatalmazott személy, a közterület-felügyelő;
 • a 35. § a)-h) és j) pontjaiban felsorolt szervek részéről eljáró személy;
 • a közlekedési hatóság ellenőre.

Rostás Ilona Anna

slide53
135. §
 • A helyszíni bírság összege háromezer forinttól húszezer forintig terjedhet.
 • Ha az elkövető a helyszíni bírság kiszabását - a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatás után - tudomásul veszi, a bírságolás ellen jogorvoslatnak helye nincs.
 • A tudomásul vett helyszíni bírság a befizetés elmulasztása esetén kizárólag adók módjára hajtható be.

Rostás Ilona Anna

slide54
35/2000. (XI. 30.) BM rendeleta közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

31. § (1) A közlekedési igazgatási hatóság a vezetési jogosultság szünetelésének elrendelésével korlátozza a közúti közlekedésben járművezetőként történő részvételét annak, aki

a) a 27. § (1) bekezdésében meghatározott szabályszegéseket elkövette, illetőleg

b) a külön jogszabályban meghatározott egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak nem felel meg.

(2) A vezetési jogosultság szünetelése a bíróság vagy szabálysértési hatóság határozata alapján járműkategóriába, alkategóriába, kombinált kategóriába, járműfajtába tartozó jármű vezetésére is kiterjedhet.

Rostás Ilona Anna

slide55
(3) Szünetel a vezetésre való jogosultság:
 • a) a közlekedésbiztonsági alkalmatlanság jogerős megállapításának napjától az alkalmasság igazolásának a közlekedési igazgatási hatóság előtti bemutatás időpontjáig, ha a járművezető a járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan,
 • b) a vezetői engedély helyszíni elvételének, a büntetőeljárás megindításától, illetve ismeretlen tettes ellen indult eljárás esetén a megalapozott gyanú közlésének napjától a büntetőeljárás jogerős befejezéséig, ha az eljárás közúti veszélyeztetés [Btk. 186. §], közúti baleset okozása [Btk. 187. § (2) bekezdésében meghatározott] minősített esete, illetve a járművezetés ittas vagy bódult állapotban (Btk. 188. §) elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult,
 • c) a közúti járművek vezetésétől történő eltiltás lejáratának a napjától az utánképzésen való részvétel közlekedési igazgatási hatóság előtti igazolásáig, ha a járművezető külön jogszabály alapján engedélyét csak az utánképzést követően kaphatja vissza,
 • d) ha a járművezetőt egészségi, pályaalkalmassági szempontból alkalmatlannak minősítették, az alkalmatlanság megállapításának a napjától az alkalmas minősítésű igazolás közlekedés igazgatási hatóság előtti bemutatásáig, továbbá ha a soron kívül elrendelt vagy kezdeményezett egészségi, illetve rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton a járművezető önhibájából nem jelent meg, illetve, ha az időszakos egészségi alkalmassági vizsgálat során az egészségügyi hatóság alkalmatlannak minősítette. Nem kell elrendelni a vezetési jogosultság szünetelését, ha az alkalmas minősítésű igazolást az ügyfél a közlekedési igazgatási hatóság határozatának meghozatal előtt önként bemutatja,
 • e) a vizsga érvénytelenítését elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjától az érvényes vizsgaigazolás közlekedési igazgatási hatóság előtti bemutatásáig, ha a járművezetői vizsgát a közlekedési hatóság külön jogszabály alapján érvénytelenítette,

Rostás Ilona Anna

slide56
(9) A (3) bekezdés b) pontja esetén az ügyben eljáró ügyészség értesítése alapján a vezetői engedélyt a határidő letelte előtt vissza kell adni.

(büntető eljárás befejezéséig szóló visszavonás)

(10) A közlekedési igazgatási hatóság a vezetői engedélyt a (9) bekezdésben meghatározott esetben visszaadja, ennek és a vezetési jogosultság folytatásának tényét a nyilvántartásba bejegyzi, és erről az eljáró hatóságot abban az esetben értesíti, ha a visszavonás alapját képező cselekmény miatti eljárás még folyamatban van.

Rostás Ilona Anna

ut nk pz s 1988 vi i t rv ny 18
Utánképzés 1988. évi I. törvény 18. §

(2) A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek tanfolyami képzése, továbbképzése és utánképzése a közlekedési hatóság engedélye alapján végezhető. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésére engedéllyel rendelkező szervezetekről a közlekedési hatóság jogosult a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben, valamint a közlekedési hatóság tevékenységével összefüggésben adatokat nyilvántartani. Az iskolavezetői, a szakoktatói és a vizsgabiztosi tevékenység folytatásához a közlekedési hatóság engedélye szükséges. A tanfolyami képzést, továbbképzést és utánképzést a közlekedési hatóság ellenőrzi, valamint ellátja annak szakfelügyeletét.

(4) Utánképzésen kell részt vennie annak a járművezetőnek

 • a) akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább 6 hónapra, illetve
 • b) akit a bíróság közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt a járművezetéstől eltiltott, továbbá
 • c) akinek vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszer alapján az eljáró hatóság visszavonta.

(5) A vezetői engedély csak abban az esetben adható vissza, ha az érintett személy igazolja, hogy az utánképzésen részt vett.

(6) Az utánképzésen nem kell részt vennie a járművezetőnek, ha az eltiltás csak járműkategóriára vagy járműfajtára terjed ki, és az a vezetői engedély visszavonásával nem jár.

Rostás Ilona Anna

gyakorlati tudnival k
Gyakorlati tudnivalók:

Jogszabály által rendszeresített nyomtatvány a méltányossági kérelemre nincs.

Jogszabály a méltányossági kérelemhez csatolandó kötelező mellékletről nem rendelkezik.

A méltányossági kérelem bármilyen formában (szóban, írásban) benyújtható.

A méltányossági kérelem tartalmazza a kérelmező azonosításához szükséges adatokat.

A kérelmező a méltányossági kérelméhez csatolhat a méltányosság gyakorlását alátámasztó igazolásokat (pl. jövedelemigazolás, nyugdíjszelvény, orvosi igazolás, a lakás fenntartását (rezsiköltségét) igazoló számlák, stb.).

Amennyiben rendelkezésre áll, csatolható a szabálysértési felelősséget megállapító határozat.

k relmez azonos t sa
Kérelmező azonosítása
 • Eljárás alá vont személy
 • Törvényes képviselő
 • Védő

Rostás Ilona Anna

sz ban beny jtott k relem
Szóban benyújtott kérelem

Jegyzőkönyvet kell felvenni, annak szabályai szerint

Tartalmaznia kell:

a kérelmező azonosításához szükséges adatokat, a méltányosság gyakorlását alátámasztó indokokat, a szabálysértési felelősséget megállapító hatóságot, illetve ezen hatóság határozatának a számát.

Hiányos írásbeli kérelem esetén is át kell venni és a közigazgatási hivatal szervezeti egységéhez érdemi ügyintézés végett továbbítani kell.

slide61
Méltányossági kérelmet alátámasztó iratok, igazolások csatolása

(bármi, ami alátámasztja a méltányolhatóságot)

Rostás Ilona Anna

a folyamat le r sa
A folyamat leírása:
 • Az ügyfélszolgálat feladata egyrészről a szabálysértési méltányossági eljárásról való tájékoztatás,
 • másrészről a kérelmek írásba foglalása, illetve a kérelmek és az esetlegesen csatolt mellékletek hitelt érdemlő módon történő átvétele.
 • A méltányossági eljárásról történő tájékoztatás az alábbiakra terjed ki: kérelem előterjesztésére jogosult személy, más szabálysértési hatósághoz történő áttétel szabálya, a kérelem elbírálásának szabályai.
 • Az átvett kérelmeket iktatni kell, amennyiben az ügyfélszolgálaton történik az iktatás, ezt követően az ügyfélszolgálatokra vonatkozó szabályozás szerint továbbítani kell az illetékes szervhez (megyei közigazgatási hivatal).

Rostás Ilona Anna

slide63
A közigazgatási hivatal elbírálja a méltányossági kérelmet.

Méltányosságot megalapozó körülmények esetén a kérelemnek helyt ad, a pénzbírság végrehajtását méltányosságból mellőzi, az elkobzott dolog visszaadását elrendeli.

Amennyiben méltányosságot megalapozó körülmények nem állnak fenn, úgy a kérelmet határozattal elutasítja.

Nincs jogorvoslatnak helye!

A határozat postai úton való kézbesítése, jogerőre emelkedést követően irattározás, kérelemnek helyt adó döntés esetén a Központi Szabálysértési Nyilvántartás felé adatközlés

csukjuk be a jegyzeteket s pr b lunk n ll an megoldani
Csukjuk be a jegyzeteket és próbálunk önállóan megoldani:

PROBLÉMA:

A kérelmező helyszíni bírság megállapítása esetén kéri méltányosságból a végrehajtás mellőzését.

slide65
1.Megoldás:

Tájékoztatni kell a kérelmezőt arról, hogy helyszíni bírság kiszabása esetén nincs jogszabályi lehetőség méltányosság gyakorlására, az csak pénzbírság esetén lehetséges.

Amennyiben kérelmét a továbbiakban is fenntartja, úgy azt át kell venni és továbbítani kell az illetékes közigazgatási hivatalhoz a kérelem érdemi elbírálása érdekében.

slide66
2. PROBLÉMA:

A kérelmező bemutat egy rendőrkapitányság által hozott pénzbírságot kiszabó szabálysértési határozatot, és kérelmet nyújt be a végrehajtás méltányosságból való mellőzésére.

slide67
2. Megoldás:

Tájékoztatni kell a kérelmezőt arról, hogy a méltányossági eljárás lefolytatására a közigazgatási hivatal nem rendelkezik hatáskörrel, ezért a kérelmét át fogja tenni a kérelem elbírálására jogosult szervhez.

A kérelmet át kell venni és továbbítani kell az illetékes közigazgatási hivatalhoz.

slide68
3. PROBLÉMA:

A kérelmező házastársa nyújt be az ügyfélszolgálaton méltányosság iránti kérelmet.

slide69
3. Megoldás:

A kérelmező hozzátartozójától nem lehet írásbeli meghatalmazást kérni, tekintettel arra, hogy az csak az ügyvéd esetében jogszabályi kötelezettség. Ugyanakkor az elkövető beleegyezése szükséges.

A kérelmet át kell venni és továbbítani kell az illetékes közigazgatási hivatalhoz.

slide70
4. PROBLÉMA:

A kérelmező ügyvédje nyújt be az ügyfélszolgálaton méltányosság iránti kérelmet.

slide71
4. Megoldás:

Tájékoztatni kell az ügyvédet arról, hogy védői minőségét írásbeli meghatalmazással kell igazolnia, továbbá az elkövető beleegyezése is szükséges.

A kérelmet át kell venni és továbbítani kell az illetékes közigazgatási hivatalhoz.

slide72
5. PROBLÉMA:

A kérelmező bemutat egy önkormányzati szabálysértési hatóság által hozott, pénzbírságot kiszabó szabálysértési határozatot és kérelmet nyújt be a végrehajtás méltányosságból való mellőzésére. Kérelmező kérelmében hivatkozott arra, hogy a jegyzői határozatot két nappal ezelőtt vette kézhez, hivatkozott továbbá arra is, hogy a jegyző által megállapított szabálysértést nem követte el. Ezek mellett nehéz anyagi helyzetét is megemlítette.

slide73
5. Megoldás:

Tájékoztatni kell a kérelmezőt arról, hogy a jegyzői határozat ellen indokoltabb lenne kifogást benyújtani, figyelemmel arra, hogy a határozat nem emelkedett jogerőre. Tájékoztatni kell a kérelmezőt a kifogás, mint jogorvoslati kérelem intézményéről, továbbá arról, hogy a kifogás érdemi elbírálását követően – feltéve, hogy ránézve kedvezőtlen döntés születik – nincs jogi akadálya annak, hogy a kiszabott pénzbírság végrehajtásának mellőzése iránt kérelmet nyújtson be. Amennyiben a kérelmező kifogásként kéri a beadvány elbírálását, tájékoztatni kell, hogy azt a további intézkedések megtétele végett a közigazgatási hivatal a jegyzőnek át fogja tenni.

A kérelmet át kell venni és továbbítani kell az illetékes közigazgatási hivatalhoz.

Amennyiben a kérelmező méltányossági kérelemként kéri a beadvány elbírálását, tájékoztatni kell, hogy azt a közigazgatási hivatalnak el kell utasítani, mert azt idő előtt (jogerőre emelkedést megelőzően) terjesztették elő. A kérelmet át kell venni és továbbítani kell az illetékes közigazgatási hivatalhoz.

slide74
6. PROBLÉMA:

A kérelmező 17 éves.

slide75
6. Megoldás:

A kérelmet át kell venni és továbbítani kell az illetékes közigazgatási hivatalnak. A 17 éves elkövető önállóan jár el, törvényes képviselő közreműködésére nincs szükség.

slide76
7. PROBLÉMA:

A 17 éves elkövető törvényes képviselője (gyám, szülő) nyújt be ügyfélszolgálaton méltányosság iránt kérelmet.

slide77
7. Megoldás:

A törvényes képviselőtől nem lehet írásbeli meghatalmazást kérni, tekintettel arra, hogy az csak az ügyvéd esetében jogszabályi kötelezettség. Ugyanakkor az elkövető beleegyezése szükséges.

A kérelmet át kell venni és továbbítani kell az illetékes közigazgatási hivatalhoz.

m g egy kis adal k
Még egy kis adalék:

Közigazgatási eljárásban a méltányossági eljárást

a Ket.-novella megszüntette!

Rostás Ilona Anna

elhat rol sa m s k relmekt l s jogorvolatokt l
Elhatárolása más kérelmektől és jogorvolatoktól

Fizetési halasztás

Újrafelvételi eljárás

Részletfizetés

Kifogás

Fellebbezés

Rostás Ilona Anna

slide80
Köszönöm a figyelmet!

Rostás Ilona Anna

ad