automatick centr ln monitoring stavu za zen vvn a zvn ps syst m acm n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Automatický centrální monitoring stavu zařízení vvn a zvn PS ( Systém ACM)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Automatický centrální monitoring stavu zařízení vvn a zvn PS ( Systém ACM) - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Automatický centrální monitoring stavu zařízení vvn a zvn PS ( Systém ACM). Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu 17.-18.4.2013 ČEPS, a.s., Petr Spurný, vedoucí oddělení Koncepce údržby a standardizace. Obsah. Co je to ACM Předpoklady řešení

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Automatický centrální monitoring stavu zařízení vvn a zvn PS ( Systém ACM)' - nydia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
automatick centr ln monitoring stavu za zen vvn a zvn ps syst m acm

Automatický centrální monitoring stavu zařízení vvn a zvnPS(Systém ACM)

Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu

17.-18.4.2013

ČEPS, a.s., Petr Spurný, vedoucí oddělení Koncepce údržby a standardizace

obsah
Obsah
 • Co je to ACM
 • Předpoklady řešení
 • Hlavní funkcionality a jejich příklady
 • Výčet cílů = výstupů a přínosů ACM
 • Stav před a po skončení projektu
 • Závěr
slide3

Co je to ACM

 • ACM – automatický centrální monitoring stavu zařízení vvn a zvn
 • monitoruje technický stav zařízení
 • vydává doporučení pro další provoz, změnu obsahu či intenzity jeho údržby
slide4

Co je to ACM – hlavní součásti

SW eSADA

= jednoduchý uživatelsky přátelský systém

k prohlížení databáze zařízení centrálního infomačního systému SAP a výsledků monitorování

= aktivní analytický a výpočtový systém pro kontrolu, vyhodnocení provozu a doporučení údržby

SW AROPO (automatické rozpoznání poruch)

= automatické rozpoznání zhoršeného provozního

stavu zařízení nebo jeho nadměrného nebo

nestandardního zatížení

architektura a zdroje dat
Architektura a zdroje dat
 • Systém pracuje s existujícími daty (DŘS, ochrany, zapisovače poruch…), není třeba pořizovat data,
 • Vysoká spolehlivost dat – existující data z jiných aplikací
 • Systém je jen SW, nepotřebuje další HW ani komunikační cesty
 • ACM eviduje a monitoruje VŠECHNA zařízení vvn a zvn
 • ŘS: U,I,P a Q, stavy(ZAP -VYP), čas, alarmy
 • Zapisovače poruch: detailní analogové křivky (průběh poruchového děje (obdoba osciloperturbografu)
 • SAP: topologie a evidence zařízení v síti, záznamy poruch a závad, plánování a vyhodnocování údržby a diagnostiky

Zdroje dat

hlavn funkce acm
Hlavní funkce ACM
 • Střednědobé :
 • sledování zatěžování a přetěžování zařízení
 • sledování poruchovosti a výpočty spolehlivostních parametrů (včetně modelování křivek stárnutí),
 • výpočty nepohotovostí částí sítě,
 • vyhodnocení výkonů a příkonů na předávacích místech,
 • sledování a vyhodnocování atm. přepětí v síti,
 • zpracování dat o V a polích R pro určování mezní zatížitelnosti pro DŘ,
 • modelování strategií údržby, plánování výkonové údržby

Krátkodobé :

 • odhalení nestandardního chování nebo zatěžování jednotlivých zařízení
 • Dlouhodobé :
 • Monitorování tech. stavu a provozní historie zařízení a výpočet jejich indexu zdraví,
 • Stanovení priorit zásahů údržby a obnovy podle důležitosti a míry rizika
moduly pro odhalov n z vad za zen
Moduly pro odhalování závad zařízení
 • MODUL PRURAZ : rozpoznání průrazů vypínačů při vypínání (odhaleno 11 případů u 9 vypínačů, 4 vypínače vyměněny)
 • MODUL PREST : rozpoznání předzápalů vypínačů při zapínání (odhalen 1 vypínač)
 • MODUL QMCAS : rozpoznání nepřípustného zpoždění funkcí mezi póly vypínače (odhaleny 4 vypínače – v 2012 naplánována jejich diagnostika)
 • MODUL PETAN : rozpoznání proražených polepů kapacitních PTN (odhaleno 6 případů, všechny PTN vyměněny)
 • MODUL FREK : rozpoznání poruch antirezonančního obvodu kapacitních PTN (nový)
monitorov n nestandardn ho zat en
Monitorování nestandardního zatížení
 • MODUL FERO : rozpoznání stavu ferorezonance v síti (odhaleno 15 polí rozvoden, u 1 změna fyzického uspořádání, u ostatních změna spínací sekvence)
 • MODUL ASYNCHRON: rozpoznání nesynchronního spínání v síti a monitorování s tím spojeného zatížení průchozím proudem
 • MODUL SATUR : rozpoznání nasycení jader PTP, které může mít za následek nesprávnou reakci a funkci ochran
 • MODUL PREP: monitorování provozních přepětí a rozpoznání přepětí neúměrně namáhajících izolaci
 • MODUL NARAZ: monitorování zatížení transformátorů nárazovým proudem
monitorov n zat en zkratov m proudem
Monitorování zatížení zkratovým proudem
 • MODUL ZKRAT : monitorování zatížení zařízení průchodem zkratového proudu
 • MODUL VPROUD : monitorování proudů vypnutých vypínačem – výpočet ∑i2t a porovnání s limitní hodnotou
slide10

Index zdraví (technické kondice) zařízení

 • IZ vychází ze:
 • Stáří zařízení (W1) Skupinový index (nabývá hodnot 1-4)
 • Kumulativní zatížení zařízení (W2)Skupinový index (nabývá hodnot 1-4)
 • Aktuální stav zařízení (W3)Skupinový index (nabývá hodnot 1-4)
 • Provozní historie zařízení (W4) Skupinový index (nabývá hodnot 1-4)
 • Historietechnologického typu (W5) Skupinový index (nabývá hodnot 1-4)
 • Udržovatelnost a opravitelnost typu (W6)Skupinový index (nabývá hodnot 1-4)
 • Celkový normovaný index zdraví IZnorm(nabývá hodnot 25 - 100)
z kladn vizualizace indexu zdrav
Základní vizualizace indexu zdraví

Index zdraví se používá k vydání rozhodnutí o očekávané spolehlivosti, opravě, výměně nebo vyřazení daného zařízení - (barevný symbol na mapě). Podle indexu zdraví se též řídí způsob a intenzita údržby.

slide12

Výpočet indexu důležitosti

 • Zásady stanovení ID:
 • Pro výpočet jsou rozhodující tzv. „hlavní a odvozené váhové objekty“, jejichž hranice jsou dány algoritmy vypínání ochran.
 • Jednotlivé hlavní váhové objekty (vedení, transformátory a tlumivky) jsou posuzovány podle toho, jakou má jejich výpadek (porucha) dopad na :
   • Okolní subjekty (16 kritérií)
   • Vlastní PS (8 kritérií)
 • Váhy jednotlivých dopadů z ad B) jsou určeny skupinou expertů ČEPS pomocí stanovení důležitosti prostřednictvím ankety
 • Váhy odvozených objektů (všechny části rozvoden) jsou určeny výpočtem z hlavních váhových objektů
 • Každé zařízení přebírá váhu váhového objektu, na kterém právě stojí, a do výpočtu je zahrnuta i doba potřebná pro obnovení přenosu v daném místě
v et v stup a p nos acm
Výčet výstupů a přínosů ACM
 • Prevence poruch zařízení PS

(prevence výpadků přenosových objektů)

 • Poskytování dat pro analýzu příčin poruch zařízení PS, umožňuje ve většině případů dopátrat se příčiny, vést expertní jednání s výrobci (vč. reklamací) a předejít dalším poruchám podobného druhu
 • Výpočty (ne)pohotovosti jednotlivých částí sítě

vč. poskytování dat pro řešení příčin výpadků vedení PS - zejména úspěšných OZ

 • Poskytování vstupních dat a doporučení pro plánování výměn (obnovy) zařízení PS

optimalizace technické životnosti ve vztahu ke střední očekávané životnosti skupiny zařízení

v et v stup a p nos acm1
Výčet výstupů a přínosů ACM
 • Generování doporučení pro plánování údržby zařízení PS a modelování nákladů různých strategií
 • Stanovení limitů zatěžování přenosových objektů pro dispečerské řízení
 • Poskytování vstupních dat pro řízení rizik v ČEPS, a.s.
 • Kontrola příkonů a výkonů v předávacích místech, poskytování vstupních dat pro optimalizaci smluv o předávaných příkonech a výkonech
 • Vedlejší efekty – Kontroly a opravy ve zdrojích dat

(SW i hardwarově) a uživatelsky intuitivní náhledy na všechna zdrojová data

z v r
Závěr

Systém ACM je funkční, vykazuje přínosy a sbírají se zkušenosti z jeho provozu

 • DALŠÍ POSTUP
 • „Doladění“ hotových částí podle výsledků praktického provozu
 • Údržba systému zejména s ohledem na nová zařízení instalovaná nebo vyměněná v PS
 • Vývoj nových funkcí (např. automatické hlídání izolačních stavů, zahrnutí výsledků leteckých revizí vedení)
 • Vznik nového subsystému Vedení, kde se kombinují data z výsledků a nálezů údržby s evidenčními daty a dostupnými informacemi z ACM
 • Podpora plánování údržby na základě skutečného stavu zařízení co do obsahu i do nákladů

Děkuji za pozornost

Dotazy?

ad