- PowerPoint PPT Presentation

nydia
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
101 Views
Download Presentation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Seminář Odborné skupiny Pedagogická fyzika České fyzikální společnosti JČMFTRENDY VE FYZICE A FYZIKÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍv pohledu brněnských fyzikálních pracovišťBrno, 17. 9. 2008____________________________________________________Informaceo Odborné skupiněČFSJČMFOrganizace výzkumu Martin ČernohorskýÚstav teoretické fyziky a astrofyziky PřF MUcernohorsky@physics.muni.cz

 2. Instituce s vědeckými, výzkumnými a příbuznými aktivitami a jejich představitelé projevují různou míru spokojenosti i nespokojenosti s důsledky jak existujících,tak i nově připravovaných legislativních norem pro výzkum, jeho organizaci a jeho hodnocení. Do těchto norem se promítají mj. i dva základní typy snah:

 3. 1. Snaha mít v České republice dobrou univerzální legislativu pro složitou oblast od vědy a badatelského výzkumu přes průzkumné akce, aplikovaný výzkum, vývoj až k nejrůznějším formám inovací.2. Snaha mít zákonnou bázi pro naplňování aktuálních institucionálních, skupinových a i individuálních zájmů.

 4. Názory, zda a jak je který z obou uvedených druhů snah úspěšný, se různí. Samotné složení Rady pro výzkum a vývoj lze použít pro podporu nejen druhého, ale i prvního typu snah. To proto, že členy tohoto grémia, které je vrcholným vpodstatě rozhodujícím orgánem, jsou – byť jen ve výrazné menšině – i renomovaní vědci.

 5. Tímto faktem lze účinně operovat proti názoru, že oblast skutečné vědy se stává bezprizorní. Zvlášť silným argumentem pro názor, že skutečná věda se nestává bezprizorní, se může jevit oficiální zastoupení Rady vysokých škol a České konference rektorů jejich úřadujícími předsedy. Názory se různí i na to, do jaké míry jsou příslušné procesy transparentní a zda jsou postupy připomínkových i jiných řízení korektní.


 6. Specifickým prvkem v tomto dění je ochota a schopnost nejen porozumět potřebným mj. matematicko-přírodovědným zákonitostem, ale také je kvalifikovaně uplatňovat. Nositelé rozhodovacích pravomocí nedisponují vždy potřebnými znalostmi a někteří z nich by dali možná přednost včasnému konstruktivnímu upozornění před pozdější oprávněně nepříznivou kritikou některých svých rozhodnutí, vedoucích ke značným škodám nejen materiální povahy.

 7. Příspěvkem k žádoucímu respektování matematicko-přírodovědných zákonitostí mohou být aktivity České fyzikální společnosti, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků, konkrétně její Odborné skupiny Organizace výzkumu.

 8. Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF zřídil Výbor České fyzikální společnosti 19. 5. 2008 z podnětu tříčlenné přípravné skupiny.Stručná informace o tom byla zařazena i na program Valného shromáždění ČFS konaného 9. 9. 2008 v rámci 16. konference českých a slovenských fyziků, Hradec Králové, 8.-11. 9. 2008. K podrobnější informaci a diskusi byla tam určena jedna z konferenčních sekcí.

 9. OS Organizace výzkumu ČFS JČMF připravuje trojici seminářů "Optimalizace organizace výzkumu" s částmi Představy, Skutečnost, Perspektivy. Představy – Čtvrtek 23. října 2008O postavení a aktivitách různých institucí v legislativních procesech (vlastní návrhy legislativních norem, vyjádření k návrhům jiných institucí) existují nejrůznější představy.

 10. Na semináři budou prezentovány představy mj. o těchto institucích:Akreditační komise,Akademie věd,Centrum pro studium vysokého školství,Česká konference rektorů,Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,Rada pro výzkum a vývoj,Rada vysokých škol,Učená společnost.

 11. Je málo pravděpodobné, že představy účastníků semináře budou odpovídat plně skutečnosti. Informace o prezentovaných představách však může být právě proto pro zainteresované instituce užitečná. Všem uvedeným institucím bude zaslána zpráva o prezentovaných, ve veřejnosti existujících různých představách, a to i v případě, že mylné představy byly už na samotném semináři korigovány.

 12. Skutečnost – Čtvrtek 27. listopadu 2008Ohlasy a reakce na materiály říjnového semináře "Představy" budou předmětem jednání listopadového semináře "Skutečnost", jehož výsledkem bude popis stavu organizace výzkumu v České republice, jak se bude jevit z autentických vyjádření těch institucí, které budou reagovat na zprávu o semináři "Představy". Zpráva ze semináře "Skutečnost" bude rovněž zaslána všem uvedeným institucím.

 13. Perspektivy – Čtvrtek 29. ledna 2009Z podkladů získaných ze seminářů "Představy" a "Skutečnost" a i z jiných zdrojů vznikne materiál "K perspektivám organizace výzkumu", který bude předložen k diskusi na semináři "Perspektivy". Zpráva o tomto semináři bude mj. vodítkem pro povahu dalších aktivit Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF.

 14. K založení Odborné skupiny České fyzikální společnosti JČMF Organizace výzkumu (19. 5. 2008) dochází v době, kdy probíhá realizace Usnesení č. 287 Vlády České republiky ze dne 26. března 2008 k návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice.

 15. Vrcholné instituce akademické obceAkademie věd, Česká konference rektorů, Rada vysokých školse vlastní tvorbou legislativy pro Reformu, která se jich bytostně týká, dosud nezabývaly.

 16. Ucelený legislativní materiál nevytvářejí, spokojují se s možností problematického vypořádávání připomínek. Může být jistě k obecnému prospěchu, začnou-li se v souvislosti s potřebou jak primárních, tak sekundárních legislativních norem chovat jinak.

 17. Zdá se, že vůli k tomu projevila zřetelně Rada vysokých škol: Její předseda reagoval po operativním projednání v Předsednictvu RVŠ na dopis OS ČFS JČMF Organizace výzkumu (11.6.2008) kladnou odpovědí na všechny tři body jeho posledního odstavce:

 18. "(1) zda má Česká konference rektorů / Rada vysokých škol zájem být informována o budoucích veřejných akcích, resp. aktivitách Odborné skupiny ČFS Organizace výzkumu, (2) zda považuje za potřebné propojit úsilí skupin či jednotlivců především z ČKR, RVŠ a Akademie věd, zainteresovaných na odborně plně kvalifikovaných aktivitách ve prospěch naší vědy, a v případě, že ano, (3) zda se chce s využitím své prestiže stát vůdčím protagonistou těchto snah nebo jinak se v nich angažovat."

 19. OS ČFS JČMF Organizace výzkumu (současné složení: Martin Černohorský – předseda, Jana Musilová – místopředsedkyně, Jiří Rákosník – místopředseda, Vladimír Roskovec, Jaroslav Smítal, Jiří Zlatuška) se zaměří v nejbližších měsících na posílení zájmu akademické obce a jejích institucí o uplatnění jejich vysokého odborného potenciálu už při samotném vzniku legislativních norem.

 20. Realizaci tohoto záměru poslouží tři zmíněné semináře "Optimalizace organizace výzkumu – Představy, Skutečnost, Perspektivy."

 21. Náprava současného neuspokojivého stavu je dobře možná a je žádoucí nejen z hlediska samotné vědy, ale potřebná i v zájmu prestiže řídicích mocenských orgánů.