Ba n co the la m ca n bo oa n
Download
1 / 8

- PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Baïn coù theå laøm caùn boä Ñoaøn?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nuru


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ba n co the la m ca n bo oa n

Baïn coù theå laøm caùn boä Ñoaøn?

Naêng löïc quaûn lyù nhaân söï laø raát quan troïng ñoái vôùi ngöôøi caùn boä Ñoaøn, ñaëc bieät laø ñoái vôùi caùc ñoàng chí giöõ chöùc vuï bí thö hoaëc phoù bí thö. Môøi baïn tham gia töï ñaùnh giaù naêng löïc baûn thaân baèng caùch ñöa ra söï löïa choïn ñuùng vôùi suy nghó cuûa mình nhaát. Söï löïa choïn theo 4 soá sau:

Soá 1: Khoâng bao giôø.

Soá 2: Thænh thoaûng.

Soá 3: Thöôøng xuyeân.

Soá 4: Luoân luoân.


Ba n co the la m ca n bo oa n

 • Caâu 1: Toâi chaéc chaén raèng caùch cö xöû cuûa mình vôùi ngöôøi khaùc laø khaùch quan vaø hôïp lyù.

 • Caâu 2: Toâi coá gaéng tìm hieåu yù nghó cuûa ngöôøi khaùc vaø ñieàu chænh nhöõng caûm nhaän quan troïng

 • Caâu 3: Toâi tìm caùch naâng cao loøng töï haøo vaø söï thoûa maõn cuûa caùn boä caáp döôùi vôùi coâng vieäc.

 • Caâu 4: Toâi tin töôûng laø caùn boä caáp döôùi laøm vieäc toát maø khoâng caàn giaùm saùt vaø can thieäp lieân tuïc

 • Caâu 5: Toâi chuù yù ñeán nguyeân taéc ñuùng ngöôøi, ñuùng vieäc.

 • Caâu 6: Toâi saün saøng ñoùn tieáp caùn boä caáp döôùi caàn ñeán gaëp mình.


Ba n co the la m ca n bo oa n

 • Caâu 7: Toâi chuaån bò kyõ löôõng cho taát caû caùc buoåi hoïp ban chaáp haønh, hoïp giao ban ñònh kyø.

 • Caâu 8: Toâi döïa vaøo söï khaùt khao töï nhieân ñöôïc laøm vieäc toát cuûa caùn boä caáp döôùi, maø khoâng phaûi ra leänh.

 • Caâu 9: Toâi theo doõi xem caùn boä caáp döôùi ñaõ nhaän ñuû möùc ñoä ñaøo taïo chaát löôïng cao chöa.

 • Caâu 10: Toâi coá gaéng phaùt hieän ra taøi naêng trong soá caùn boä caáp döôùi vaø tieàm naêng.

 • Caâu 11: Toâi baøn baïc nhöõng vaán ñeà quan troïng vôùi nhaân vieân vaø tham khaûo yù kieán cuûa hoï.

 • Caâu 12: Toâi taïo ra ñoäng löïc laøm vieäc baèng caùch khích leä vaø neâu göông thay vì ra meänh leänh.


Ba n co the la m ca n bo oa n

 • Caâu 13: Toâi traân troïng moïi yù töôûng caûi tieán vaø trieån khai nhöõng saùng kieán hay.

 • Caâu 14: Toâi yeâu caàu thoâng tin phaûn hoài veà coâng vieäc cuûa mình töø caáp döôùi vaø töø ñoàng nghieäp.

 • Caâu 15: Toâi taän duïng moïi cô hoäi ñeå ñaøo taïo caùn boä caáp döôùi caùch thöùc caûi tieán hieäu quaû coâng vieäc.

 • Caâu 16: Toâi taïo cô hoäi cho caùn boä caáp döôùi theå hieän khaû naêng quaûn lyù cuûa hoï.

 • Caâu 17: Toâi ñaët tieâu chuaån cao vaø khaúng ñònh raèng nhöõng tieâu chuaån naøy phaûi ñöôïc thöïc hieän.

 • Caâu 18: Toâi ñaët ra cho caùn boä caáp döôùi nhöõng traùch nhieäm roõ raøng ñoái vôùi coâng vieäc maø hoï sôû höõu.


Ba n co the la m ca n bo oa n

 • Caâu 19: Toâi taïo ra nhöõng nhoùm nhoû ñeå giaûi quyeát nhöõng coâng vieäc cuï theå.

 • Caâu 20: Toâi môøi moïi ngöôøi trong ban chaáp haønh thaûo luaän veà moät vaøi yù kieán môùi.

 • Caâu 21: Toâi giaûi quyeát caùc vaán ñeà caù nhaân cuûa moïi ngöôøi moät caùch nhanh choùng vaø tình caûm.

 • Caâu 22: Toâi saün saøng laéng nghe moïi ngöôøi vaø thay ñoåi yù kieán ñoái vôùi caùc vaán ñeà.

 • Caâu 23: Toâi kìm neùn söï töùc giaän vaø nhöõng caûm xuùc khoâng toát khi ra quyeát ñònh vaø haønh ñoäng.

 • Caâu 24: Toâi coá tìm hieåu quan ñieåm ñoái laäp trong caùc tröôøng hôïp xung ñoät.


Ba n co the la m ca n bo oa n

 • Caâu 25: Toâi giaûi quyeát tranh chaáp giöõa moïi ngöôøi moät caùch nhanh choùng vaø khoâng coù ñònh kieán.

 • Caâu 26: Toâi söû duïng vieäc ñaùnh giaù ñeå naâng cao thaønh tích töông lai, khoâng phaûi moå xeû thaát baïi.

 • Caâu 27: Toâi xem sai soùt vaø thaát baïi nhö laø cô hoäi ñeå ñaït ñöôïc thaønh coâng môùi.

 • Caâu 28: Toâi noã löïc toái ña trong quyeàn haïn cuûa mình ñeå khen thöôûng nhöõng caùn boä xöùng ñaùng.

 • Caâu 29: Toâi noùi chuyeän vôùi caáp döôùi nhö moät ngöôøi bình ñaúng vaø ñoái xöû vôùi hoï gioáng nhau.

 • Caâu 30: Toâi tieáp xuùc vôùi caáp döôùi vaø kieåm tra tieán ñoä hoaït ñoäng so voùi keá hoaïch.


Ba n co the la m ca n bo oa n

- Töø 30 ñeán 55 ñieåm: Baïn ñang gaëp khoù khaên trong quaûn lyù nhaân söï, aûnh höôûng xaáu ñeán chaát löôïng coâng vieäc. Baïn phaûi haønh ñoäng ngaøy laäp töùc caûi thieän nhöõng gì voâ cuøng caàn thieát.

- Töø 56 ñeán 87 ñieåm: Taïm oån, baïn ñaõ taïo ñöôïc moái quan heä khaù toát vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh. Nhöng vaãn chöa ñuû, baïn cuõng phaûi nhanh choùng tìm ra nhöõng ñieåm yeáu ñeå ñaït keát quaû cao hôn.

- Töø 88 ñeán 120 ñieåm: Baïn coù theå haøi loøng veà caùch cö xöû cuûa mình voùi ngöôøi khaùc nhöng cuõng caàn nhôù raèng laøm vieäc vôùi ngöôøi khaùc laø moät quaù trình khoâng ngöøng ñöôïc cuûng coá.


Ba n co the la m ca n bo oa n

“Treân böôùc ñöôøng thaønh coâng, khoâng coù daáu chaân cuûa keû löôøi bieáng”

 • CAÛM ÔN CAÙC BAÏN RAÁT NHIEÀU!

 • CHUÙC THAØNH COÂNG!


ad