Konwencja praw dziecka
Download
1 / 26

Konwencja Praw Dziecka - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Konwencja Praw Dziecka. Przygotował Jakub Stachów. Konwencja Praw Dziecka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konwencja Praw Dziecka' - nuri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Konwencja praw dziecka

Konwencja Praw Dziecka

Przygotował Jakub Stachów


Konwencja praw dziecka1
Konwencja Praw Dziecka

 • Międzynarodowa konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Jest to dokument obowiązujący w niemal wszystkich państwach świata – liczba ratyfikacji (maj 2010) wynosi 193. W konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka.


Historia praw dziecka w polsce
Historia Praw Dziecka w Polsce

 • Uchwalenie Konwencji jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka. W roku 1978 Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie i przedstawiła projekt, który był później dwukrotnie modyfikowany.Na podstawie Konwencji powołano do życia organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które ją ratyfikowały - Komitet Praw Dziecka.


Za o enia konstytucji
Założenia Konstytucji:

 • Dziecko jest samodzielnym podmiotem. Ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prywatnej.

 • Dziecko, jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności.

 • Rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka.

 • Państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać w jej funkcjach.


Zasady konwencji
Zasady Konwencji:

 • Zasada dobra dziecka - wszystkie działania podejmowane są w interesie dziecka;

 • Zasada równości - wszystkie dzieci są równe wobec prawa, niezależnie od ich cech (koloru skóry, narodowości, płci itp.);

 • Zasada poszanowania praw i obojga rodziców za rozwój i wychowanie dziecka; - zgodnie z nią ochronie podlega rodzina i prawa obojga rodziców do decydowania o sprawach dzieckarodziny.

 • Zasada pomocy państwa w zabezpieczeniu odpowiednich warunków socjalnych i zdrowotnych rodziny.Prawo do informacji
Prawo do informacji

Masz prawo być informowanym z różnych źródeł, taka informacja nie może podlegać cenzurze z wyjątkiem koniecznych ograniczeń, np. ze względu na wiek.Masz prawo do informacji dotyczących Ciebie, np. o zapadających w szkole decyzjach - przeniesienie do innej klasy, oceny, skutki różnych decyzji, kary i nagrody.Prawo do informacji może być ograniczone ze względu m.in. na: poszanowanie praw i reputację innych osób albo dla ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego.


Prawo do informacji w praktyce
Prawo do informacji w praktyce

 • Dyrektor zapewnia uczniom możliwość zapoznania się ze statutem. Powinieneś być też informowany o środkach, jakie przysługują Ci w przypadku naruszenia twoich praw.

 • Szkoła powinna Cię poinformować o podejmowanych w Twojej sprawie decyzjach, np. o przeniesieniu do innej klasy.

 • Na Twoją lub rodziców prośbę wystawiona ocena powinna być krótko uzasadniona.


Prawo do informacji w praktyce1
Prawo do informacji w praktyce

 • Masz prawo wiedzieć, jaka będzie ocena okresowa lub roczna. Informacja taka musi być przekazana przez każdego nauczyciela w sposób i w terminie określonym w statucie szkoły.

 • Masz prawo poznać kryteria oceniania zachowania oraz wiedzieć, jakie są możliwości odwołania od ustalonej oceny, poprawienia jej lub przystąpienia do egzaminu poprawkowego.


Prawo do nauki
Prawo do nauki

To po prostu stworzenie warunków do nauki dla każdego. Zgodnie z Konstytucją RP: "Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18. roku życia jest obowiązkowa. [...]. Państwo zobowiązane jest do tego, aby nauczanie podstawowe było bezpłatne.


Prawo do nauki w praktyce
Prawo do nauki w praktyce

 • Masz zapewniony swobodny dostęp na zajęcia lekcyjne. Zakazane jest ograniczanie tego prawa, np. wyproszenie Cię z klasy lub nie wpuszczenie do sali lekcyjnej z jakiegokolwiek powodu.

 • Masz prawo do pomocy w nauce, a także do pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym np. do udziału w zajęciach wyrównawczych.

 • Jeśli jesteś zdolny, po spełnieniu określonych warunków, masz prawo do indywidualnego toku lub programu nauki.

 • Nikt nie może Ci zabronić zapisania się do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły.


Wolno wypowiedzi i wyra ania opinii
Wolność wypowiedzi i wyrażania opinii

To wolność posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów na każdy temat i w dowolnej formie. Prawo to może zostać ograniczone wobec naruszenia dóbr innych osób, a także ze względu na ochronę zdrowia i moralności.


Wolno wypowiedzi i wyra ania opinii w praktyce
Wolność wypowiedzi i wyrażania opinii w praktyce

 • Masz prawo do wypowiadania opinii na temat programów i metod nauczania oraz spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu.

 • Masz prawo do wyrażenia opinii i przedstawienia stanowiska we własnej sprawie (np. w sytuacji konfliktu) lub w sprawie decyzji dotyczących twojego kolegi.

 • O ile nie narusza dobra innych osób, możesz wygłaszać kontrowersyjne poglądy i opinie niezgodne z kanonem nauczania. Możesz np. wypowiadać własne sądy i opinie o bohaterach historycznych, literackich. Ale to nie zwalnia cię jednak od znajomości materiału nauczania.


Wolno wypowiedzi i wyra ania opinii w praktyce1
Wolność wypowiedzi i wyrażania opinii w praktyce

 • Poglądy i opinie kontrowersyjne lub niezgodne z poglądami nauczyciela nie mogą mieć wpływu na okresowe oceny merytoryczne.

 • Masz prawo do przedstawiania radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, także w dotyczących podstawowych praw uczniów.


Wolno od przemocy fizycznej i psychicznej
Wolność od przemocy fizycznej i psychicznej

To zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej i nakaz poszanowania godności (m.in. zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej) Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.


Wolno od przemocy fizycznej i psychicznej w praktyce
Wolność od przemocy fizycznej i psychicznej w praktyce

 • Szkoła musi cię chronić przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.

 • Nauczyciel nie może zwracać się do ciebie w sposób obraźliwy.

 • Wszelkie kary, jakie stosuje się w szkole, muszą być zapisane w statucie szkoły i nie mogą naruszać nietykalności osobistej oraz godności ucznia.

 • Masz prawo być jednakowo oceniany i traktowany bez względu na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy inny.

 • Masz prawo do jednakowego traktowania w sytuacji konfliktu (np. nauczyciel - uczeń), a także masz zawsze prawo dowiedzenia swoich racji.


Prawo do ochrony prywatno ci
Prawo do ochrony prywatności

Masz prawo do tajemnicy życia prywatnego

i rodzinnego.


Prawo do ochrony prywatno ci w praktyce
Prawo do ochrony prywatnościw praktyce

 • Szkoła ma prawo wiedzieć tylko tyle o uczniu, np. o jego sytuacji materialnej, ile uczeń i rodzice chcą o tym sami powiedzieć. Wszelkie informacje dotyczące twojego życia prywatnego, np. sytuacji materialnej, stanu zdrowia, wyników testów psychologicznych, informacje dotyczące rodziny - wykształcenie rodziców, ewentualne problemy, np. alkoholizm, rozwód itd. znane wychowawcy czy innym pracownikom szkoły, nie mogą być rozpowszechniane.


Prawo do ochrony zdrowia
Prawo do ochrony zdrowia

Generalnie chodzi o higieniczne warunki nauki. Masz prawo do odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.


Prawo do ochrony zdrowia w praktyce
Prawo do ochrony zdrowia w praktyce

 • Rozkład lekcji powinien być ustalany z uwzględnieniem: równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach w tygodniu, różnorodności zajęć w każdym dniu, nie łączenia w kilkugodzinne lekcje zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.

 • Nad bezpieczeństwem uczniów w czasie przerw powinni czuwać nauczyciele.

 • W klasie powinna być odpowiednia temperatura. W przypadku braku możliwości zapewnienia minimalnej temperatury (+15o C ) dyrektor szkoły musi zawiesić czasowo zajęcia.


Prawo do odpowiedniego standardu ycia
Prawo do odpowiedniego standardu życia

Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji materialnej, masz prawo do otrzymywania pomocy finansowej.


Prawo do odpowiedniego standardu ycia w praktyce
Prawo do odpowiedniego standardu życia w praktyce

 • Pieniądze na ten cel powinien zapewnić organ prowadzący szkołę, np. samorząd.

 • Masz prawo do: stypendium socjalnego, korzystania z posiłków w stołówce i do zasiłków losowych.

 • Jeżeli jesteś zdolny, masz prawo do stypendium za wyniki w nauce.


Prawa proceduralne
Prawa proceduralne

To możliwość dochodzenia swoich praw, czyli m.in. możliwość obrony.


Prawa proceduralne w praktyce
Prawa proceduralne w praktyce

 • Niedopuszczalne jest stosowanie kar nie zapisanych w statucie oraz kar, które w momencie dokonania przewinienia nie były w nim umieszczone.

 • Wymierzenie kary bez dania uczniowi możliwości obrony jest naruszeniem prawa do obrony i może być podstawą do uchylenia kary.

 • W statucie powinna być zawarta droga prawnaodwołania się od wymierzonej kary.


Twoje prawa zosta y z amane
Twoje prawa zostały złamane?

W przypadku łamania Twoich praw z pomocą rodziców możesz odwołać się od krzywdzącej Ciebie decyzji do organu prowadzącego szkołę (np. samorządu) lub nadzorującego (kuratorium, ministerstwo), a także do sądu. Możesz też zwrócić się o pomoc do rzecznika praw obywatelskich lub rzecznika praw dziecka.


Konwencja praw dziecka2

Konwencja Praw Dziecka

Przygotował Jakub Stachów