admir ivi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Admir Ćivić PowerPoint Presentation
Download Presentation
Admir Ćivić

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Admir Ćivić - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

MIKROTALASNA ISPITIVANJA. Admir Ćivić. UVOD . Jedna od metoda ispitivanja bez razaranja Koristi mikrotalase koji su dio elektromagnetnog spektra Područje mikrotalasnog ispitivanja obuhvata talasne dužine od 1 mm do 10 mm

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Admir Ćivić


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
admir ivi

MIKROTALASNA

ISPITIVANJA

Admir Ćivić

slide2
UVOD
 • Jedna od metoda ispitivanja bez razaranja
 • Koristi mikrotalase koji su dio elektromagnetnog spektra
 • Područje mikrotalasnog ispitivanja obuhvata talasne dužine od 1 mm do 10 mm
 • Danas su zastupljeni u područjima kao što su: mikrovalna pećnica, mobilna telefonija, komunikacioni sateliti, radarima, i dr.
slide3
UVOD
 • Korištenje mikrotalasa za ocjenjivanje materijala i diskontinuiteta u materijalu
 • Interakcija mikrotalasa sa materijalom
 • Mikrotalasi se ponašaju poput svijetlosnih talasa
 • Korištenje mikrotalasnih tehnika i u druge svrhe
prednosti
Prednosti
 • Širokopojasni frekventni odziv
 • Učinkovita spojka kroz zrak od antene do materijala
 • Nije problem kontaminacija materijala izazvana spojkom
 • Mikrotalasi se lako propagiraju kroz zrak
 • Nema fizičkog kontakta između uređaja za mjerenje i materijala
 • Nema promjena u materijalu prilikom mjerenja
 • Kompletan mikrotalasni sistem mora biti napravljen od čvrstih komponenata
 • Mogu se koristiti za lociranje i dimenzionisanje pukotina u materijalu
nedostaci
Nedostaci
 • Slabo prodiranje mikrotalasa u provodnike ili metale
 • Niža frekvencije mikrotalasa i njihova relativno niska snaga za riješavanje lokalizovanih nedostataka
 • Ako koristimo prijemnu antenu, nedostatak je da je efektivna dimenzija manja od talasne dužine
 • Kratke talasne dužine za koje današnji mikrotalasni aparati postoje
fizi ki principi
Fizički principi

U slobodnom prostoru elektromagnetni talasi su transverzalni, to je oscilovanje električnog i magnetng polja njihovog sadržaja su transverzalni do smijera talasnog puta. Relativni smijerovi ova dva polja i propagacije talasa su šematski prikazani na slici 1:

slika 1.

Relativni smijerovi električnog polja intenziteta (E), magnetno polje intenziteta (H), smijer propagacije (z) za linearnu polarizaciju, ravan elektromagnetne dužine.

fizi ki principi1
Fizički principi

Kao dužina puta, duž ose x, električno i magnetno polje intenziteta na proizvoljnoj fiksnoj lokaciji u varirajućoj veličini u prostoru. Partikularni primjer propagacije elektromagnetne dužine je linearno polarizovana, sinusoidualno varira, ravan elektromagnetne dužine je prikazana na slici 2:

Dijagram linearne polarizacije,

različitih sinusoida, ravan

elektromagnetne propagacije

u praznom prstoru ,λtalasna

dužina , z smijer talasne

propagacije , E smijer električnog polja, H amplituda magnetnog polja

stoje i talasi
STOJEĆI TALASI

Ineterferencija uslova obično preovladava kada su mikrotalasi korišteni za ispitivanje bez razaranja zato što su talasne dužine i brzine uključene, korištena koherentna priroda mikrotalasa, velika providnost većine nemetalnih materijala, i činjenica da čvrstoća nemetalnih materijala je unutra nekoliko talasnih dužina.

Stojeći talas prikazan je na slici,

proizveden kada dva talasa neke

frekvencije se propagiraju naspram

smijerova i interferencije sa svakim

drugim.

Slika 4

rasipanje mikrotalasa
Rasipanje mikrotalasa

Nehomogeno odbijanje mokrotalasa je proces nazvan kao rasipanje. Rasipanje se općenito koristi da opiše talas interakcijom sa malim česticama ili nehomogenosti. Pojam odbijanja je općenito koristi da opiše talas sa površinama da se uveliko usporedi sa talasnim dužinama.

Kada površina nije ravna, srazmjerna je

skali sa talasnom dužinom korištenih

mikrotalasa, odbijeni talas nije primjer

jednostavnog talasa, ali je u suštini

kompozitni od nekih dužina relativnih

amplituda, faza, i smijera propagacije.

slika 5

specijalne tehnike mikrotalasnog ispitivanja
Specijalne tehnike mikrotalasnog ispitivanja
 • tehnika transmisije:

1. kontinuirani talas fiksne frekvencije

2. kontinuirani talas promjenljive frekvencije

3. impulsno modulirani talas

 • tehnika odbijanja:

1. sa jednom antenom

2. sa dvije antene

--kontinuirani talas fiskne frekvencije

--kontinuirani talas promjenljive frekvencije

--impulsno modulirani talas

tehnika transmisije
Tehnika transmisije

Osnovne komponente tehnike transmisije su su šematski prikazane na slici 6. Mikrotalasni generator napaja obe transmisijske antene i fazno osjetljiv detektor (ili komparator). Transmisijska antena prizvodi elektromagnetni talas na nevažnu površinu kontrolisanog materijala.

Transmisijski talas ide kroz materijal

na prijemnu antenu. mikrotalasni

signal od prijemne antene može biti

upoređen u amplitudi i fazi direktno

sa referentnim signalom od

mikrotalsnog generatora.

slika 6

tehnike odbijanja
Tehnike odbijanja

Imamo dvije vrste tehnika odbijanja: s jednom antenom i s dvije antene. Sistem sa jednom antenom u kojem nevažni i odbijeni talasi prenešeni putem talasa između generatora mikrotalasa i antene, je šematski prikazano na slici 7.

slika 7

tehnika stoje eg talasa
Tehnika stojećeg talasa

Stojeći talas je podržan od konstruktivne interferncije dva talasa iste frekvencije puta u naspramnim smijerovima. Rezultat je stojeći talas u prostoru. Ako je mala antena postavljena kao fiksna tačka u prostoru napon konstantne amplitude i frekvencije je detektovan.

Grafik amplitude napona kao funkcija

pozicije duž stojećeg talasa je prikazana

na slici 8. Jednom antenom proizvodimo

nevažan talas, a drugom je potrebno

napraviti mjerenja duž stojećeg talasa.

slika 8

mikrotalasna holografija
Mikrotalasna holografija

Kada su elektromagnetni talasi u infracrvenoj kroz ultraljubičsti nivo frekvencije i kada je fotografski film ili ploča korišten na ravan interferncije, hologram je proizveden na film. Ovaj hologram je slika oblika interferencije. Kada svijetlosni laser prođe kroz hologram, rezultat je trodimnzionalna projekcija objekta od kojeg je hologram napravljen. Projektovana slika se ovdje ponaša kao nazvana hologram.