1 / 12

Kurprojektet –

Kurprojektet –. kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning Ett led i regeringens psykiatrisatsning. SOFINT. Definition. Psykiskt funktionshinder Svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden

nuncio
Download Presentation

Kurprojektet –

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kurprojektet – kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning Ett led i regeringens psykiatrisatsning SOFINT

 2. Definition • Psykiskt funktionshinder • Svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden • Funnits eller kan antas komma att bestå under längre tid. SOFINT

 3. Uppdraget • Uppdrag till Försäkringskassan i samverkan med: • Arbetsförmedlingen • Sveriges kommuner och landsting (SKL) • Socialstyrelsen • Slutrapport 1 juni 2013 SOFINT

 4. 13 beviljade ansökningar t.o.m. augusti 2011 Sollefteå Bollnäs Örebro Karlskoga Fagersta Karlstad Västervik Göteborg, Centrum Kalmar Varberg Karlskrona Halmstad Helsingborg

 5. Syfte Gemensam kunskapssatsning för personal på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och psykiatrin. SOFINT

 6. Mål • Kunskapssatsningen ska leda till: • Att kunskapen om rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning ökar • Ökad samverkan och samsyn gällande metoder och förhållningssätt • Ökade kunskaper om varandras kunskapsbaser och begrepp • Långsiktigt arbete • Ökad förståelse för hur det är att leva med en psykisk funktionsnedsättning. SOFINT

 7. Samordningsförbunden • Återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. • Ett centralt perspektiv är de lokala behoven. • Involveras i arbetet – samordna, extra medel. SOFINT

 8. IPS – Individual Placement and Support • Evidensbaserad • Riktas till personer med psykisk funktionsnedsättning • Arbetscoach följer från psykiatrin till arbetsplatsen • Utgår från personens egen vilja att arbeta • Psykiatrin, vänner, familj och myndigheter involveras i arbetsplanen • Vanligt arbete är målet SOFINT

 9. Karlskoga • Gemensam uppstart/chefsdag tillsammans med PRIO-projektet • Handläggarseminarie 1 feb 2012 - Samverkan, samsyn och samarbete - Broschyren Samordna rehabiliteringen • Handläggarseminarie 2 april 2012 - Bemötandefrågor - Attitydambassadörer • Uppföljningsseminarium för chefer okt 2012 - Lösningsfokuserade diskussioner kring det som framkommit under de första seminarierna. Konkreta planer för hur man arbetar vidare inom resp organisation. SOFINT

 10. Uppföljning • Webbaserad enkät • Samtliga deltagare • Efter avslut och efter sex månader • Upplevd nytta av genomförd kunskapssatsning • den egna kunskapen • samverkan mellan organisationerna • Uppföljningsrapport SOFINT

 11. Utvecklingsplan • Säkerställa fortsatt kunskapsförsörjning och samverkan • Gemensam utvecklingsplan • Sex veckor efter avslut • Hur ska kunskapssatsningen tas till vara på lång sikt? SOFINT

More Related