slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktualne rozwiązania prawne dotyczące palenia tytoniu w miejscu pracy – stan i problemy interpretacyjne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktualne rozwiązania prawne dotyczące palenia tytoniu w miejscu pracy – stan i problemy interpretacyjne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Aktualne rozwiązania prawne dotyczące palenia tytoniu w miejscu pracy – stan i problemy interpretacyjne - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Aktualne rozwiązania prawne dotyczące palenia tytoniu w miejscu pracy – stan i problemy interpretacyjne. Eliza Iwanowicz Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi Konferencja szkoleniowa WSSE w Olsztynie, 14.05.2009r. O czym będzie mowa???.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aktualne rozwiązania prawne dotyczące palenia tytoniu w miejscu pracy – stan i problemy interpretacyjne' - nubia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Aktualne rozwiązania prawne dotyczące palenia tytoniu w miejscu pracy – stan i problemy interpretacyjne

Eliza Iwanowicz

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Konferencja szkoleniowa WSSE w Olsztynie, 14.05.2009r.

o czym b dzie mowa
O czym będzie mowa???

Kontrowersje wokół interpretacji przepisów „antytytoniowych”

Kontrola i przestrzeganie uregulowań problemu palenia tytoniu w polskich zakładach pracy

Wg badań KCPZwMP IMP w Łodzi

 • Polskie ustawodawstwo dot. palenia tytoniu w zakładach pracy
 • Interpretacja tych przepisów wg Sądów Administracyjnych
ograniczenia palenia tytoniu w zak adach pracy w polsce wynikaj z dw ch grup akt w prawnych
Mających na celu ochronę zdrowia przed następstwami palenia tytoniu

USTAWA z dn. 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.96.10.55 z zm.)

Mających na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

KONSTYTUCJA RP z dn. 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dn. 16.07.1997r.)

KODEKS PRACY - USTAWA z dn. 26.06. 1974r. (Dz.U.98.21.94 z zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ W SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY z dn. 26.09. 1997 r. (Dz.U.03.169.1650)

Ograniczenia palenia tytoniu w zakładach pracy w Polsce wynikają z dwóch grup aktów prawnych
ograniczenia palenia tytoniu w zak adach pracy wg ustawy antytytoniowej
Ograniczenia palenia tytoniu w zakładach pracy wg „Ustawy antytytoniowej”
 • Art. 5. 1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych poza pomieszczeniami wyodrębnionymi i odpowiednio przystosowanymi:
  • 3) w pomieszczeniach zakładów pracy oraz innych obiektów użyteczności publicznej, a w małych, jednoizbowych lokalach gastronomicznych - poza wyraźnie wyodrębnionymi miejscami.
  • 1a. Za wprowadzenie zakazu palenia tytoniu w miejscach, o których mowa w ust. 1, odpowiedzialny jest właściciel lub użytkownik obiektu.
slide6

Ograniczenia palenia tytoniu w zakładach pracy wynikające z aktów prawnych mówiących o zapewnianiu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

 • KONSTYTUCJA RP z dn. 2.04.1997 r.

(Dz. U. z dn. 16.07.1997r.)

  • Art. 66. pkt. 1. Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.
slide7
KODEKS PRACY - USTAWA z dn. 26.06.1974r. (Dz.U.98.21.94 z zm.)
  • Art. 233. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarneoraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej, a także zapewnić środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ W SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY z dn. 26.09.1997 r. (Dz.U.03.169.1650)
  • § 111. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana.
slide8
ZAŁĄCZNIK NR III DO ROZPORZĄDZENIA „WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ HIGIENICZNOSANITARNYCH”
  • Rozdział 7 Palarnie
  • § 40. 1. Palenie tytoniu w zakładach pracy jest dozwolone wyłącznie w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach (palarniach) wyposażonych w dostateczną ilość popielniczek.
  • 2. Palarnie powinny być usytuowane w sposób nienarażający osób niepalących na wdychanie dymu tytoniowego.
  • § 41.W palarni powinno przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni podłogi na każdego pracownika najliczniejszej zmiany korzystającego z tego pomieszczenia, z tym jednak, że powierzchnia poszczególnych pomieszczeń przeznaczonych na palarnie nie powinna być mniejsza niż 4 m2.
  • § 42.W palarni należy zapewnić przynajmniej dziesięciokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny.
  • § 1. 3.Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny być ogrzewane, oświetlone i wentylowane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami.
  • § 1. 4.Wysokość pomieszczeń higieniczno-sanitarnych nie powinna być w świetle mniejsza niż 2,5 m. Dopuszcza się zmniejszenie wysokości pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do 2,2 m w świetle - w przypadku usytuowania ich w suterenie, piwnicy lub na poddaszu.
slide9
ZAŁĄCZNIK NR III DO ROZPORZĄDZENIA „WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ HIGIENICZNOSANITARNYCH”
  • § 3.2. Pracodawca zatrudniający do dwudziestu pracowników powinien zapewnić im co najmniej ustępy i umywalki, a także warunki do higienicznego przechowywania odzieży własnej (domowej), roboczej i ochronnej oraz do higienicznego spożywania posiłków. Jeżeli w zakładzie pracy takiego pracodawcy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i prace brudzące lub nie występują szczególne wymagania sanitarne, miejsca do spożywania posiłków, przechowywania odzieży oraz umywalki mogą znajdować się w jednym pomieszczeniu.
slide10
Zakłady pracy zatrudniające do 20 pracowników stanowiły 71% wszystkich firm objętych ewidencją pionów higieny pracy PIS w 2007 roku. [1]
interpretacja wymienionych przepis w antytytoniowych przez s dy administracyjne
Interpretacja wymienionych przepisów antytytoniowych przez Sądy Administracyjne
 • Interpretacja ta wynika m.in. z następujących wyroków Sądów Administracyjnych:
   • z dn. 24.01.2003r. – IISA/Łd 1887/99
   • z dn. 7.06.2002r. – SA/Bk 230/02
   • z dn. 4.04.2007r. – I OSK 892/06
slide13
Wprowadzenie całkowitego zakazu palenia na terenie firmy może być postrzegane jako przejaw dyskryminacji pracowników palących
 • Wprowadzenie całkowitego zakazu palenia tytoniu (bez zapewnienia palarni na terenie zakładu pracy) będzie skutkowało tym, że przy każdorazowym wyłamaniu się grupy pracowników z tego zakazu osoby niepalące będą eksponowane na dym tytoniowy
 • Pracodawca zatrudniający przynajmniej 20 pracowników jest zobligowany do założenia palarni spełniającej wymagania Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp
interpretacja wymienionych przepis w antytytoniowych przez pa stwow inspekcj pracy
Interpretacja wymienionych przepisów antytytoniowych przez Państwową Inspekcję Pracy
 • Interpretacja wg Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, np.:
  • z dn. 20.06.2007r. – GNP/112/4560-311/07/PE
slide15
Pracodawca nie ma obowiązku tworzenia palarni w swoich oddziałach, w których liczba pracowników jest mniejsza niż 20. W ww. opinii PIP kryterium zatrudnienia należy odnosić osobno do każdego z oddziałów zlokalizowanych w różnych punktach geograficznych, a nie do ogólnego stanu zatrudnienia firmy. [3]
kontrowersje wok interpretacji przepis w ograniczaj cych palenie tytoniu w zak adzie pracy
Kontrowersje wokół interpretacji przepisów ograniczających palenie tytoniu w zakładzie pracy
 • § 111. 1. Rozporzadzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp mówi, iż pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne.
  • Natomiast pojawiają się wątpliwości, czy palarnie można w ogóle zaliczyć do pomieszczeń higieniczno – sanitarnych.
 • Art. 5. 1. Ustawy antytytoniowej zabrania palenia wyrobów tytoniowych poza pomieszczeniami wyodrębnionymi i odpowiednio przystosowanymi w pomieszczeniach zakładów pracy
  • Tak więc nie ma tu bezpośredniego nakazu założenia palarni
 • § 40. 1. Załącznika III do Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp podaje, iż palenie tytoniu w zakładach pracy jest dozwolone wyłącznie w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach (palarniach)
  • Tak więc z tego zapisu trudno wywnioskować, że w zakładach pracy nie można wprowadzać całkowitego zakazu palenia, tak wiec że palarnia mus być
slide18
§ 2. art. 207 Kodeksu Pracy mówi, że pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (…).
  • Zwraca się uwagę, że ciążący na pracodawcy obowiązek stwarzania higienicznych i bezpiecznych warunków pracy zasadniczo przeczy tezie o dopuszczalności palenia tytoniu.
 • Art. 20 Konstytucji RP mówi, iż społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Stawia się pytanie, czy czasem nakaz tworzenia miejsc do palenia nie narusza konstytucyjnie chronionej wolności gospodarczej
 • § 41.2 Załącznika III do Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp mówi, iż w palarni powinno przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni podłogi na każdego pracownika najliczniejszej zmiany korzystającego z tego pomieszczenia (…).
  • Właściwe przygotowanie palarni wg tego przepisu wymaga wcześniejszego zdobycia informacji nt. liczby palących pracowników, natomiast zwraca się uwagę, iż to stoi w sprzeczności z art. 27 ust. 1 Ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), który zabrania przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
kontrola i przestrzeganie uregulowa problemu palenia tytoniu w polskich zak adach pracy
Kontrola i przestrzeganie uregulowań problemu palenia tytoniu w polskich zakładach pracy
kontrola uregulowa problemu palenia tytoniu w polskich zak adach pracy 2
Kontrola uregulowań problemu palenia tytoniu w polskich zakładach pracy [2]
 • Na podstawie badania zrealizowanego w 2006r. przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi na zlecenie Ministerstwa Zdrowia (Projekt „Utworzenie Ogólnopolskiej sieci zakładów pracy uwalniających się od dymu tytoniowego” nr 41/MP/2006/312/3734, Umowa z 14. 09. 2006)
 • Badanie przeprowadzone techniką wywiadu kwestionariuszowego na próbie 611 przedsiębiorstw z terenu całego kraju
 • Wylosowana próba dobrana została jako reprezentatywna dla ogółu przedsiębiorstw w Polsce, zatrudniających pow. 50 pracowników (z wyłączeniem ochrony zdrowia oraz edukacji w/g sekcji PKD)
slide21
Odpowiedź na pytanie:

„Jakie uregulowania dotyczące miejsc palenia tytoniu aktualnie obowiązują w Państwa przedsiębiorstwie? Jeżeli obowiązuje więcej niż jedno takie rozwiązanie, proszę wskazać wszystkie aktualne.”

N = 571

slide23
Odpowiedź na pytanie:

„Czy w minionych dwóch latach instytucje kontrolujące przedsiębiorstwo (m.in. PIS, PIP) zgłaszały uwagi dotyczące uregulowań problemu palenia tytoniu w Państwa firmie?”

N = 607

literatura
Literatura
 • Stan sanitarny kraju 2007. Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa 2008.
 • Raport z realizacji projektu 41/MP/2006/312/3734 (umowa z 14. 09. 2006), finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia pt. „Utworzenie Ogólnopolskiej sieci zakładów pracy uwalniających się od dymu tytoniowego”, Kierownik zadania: dr Elżbieta Korzeniowska [raport niepublikowany].
 • Rzeczpospolita z 27.06.2007r. – Dodatek „Dobra Firma”.