slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการเทคโนโลยี PowerPoint Presentation
Download Presentation
บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการเทคโนโลยี

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการเทคโนโลยี - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการเทคโนโลยี. การปรับตัวขององค์การในยุคเทคโนโลยี. องค์กรมีการปรับตัวดังจะเห็นจากตัวอย่างต่อไปนี้ หน่วยงานได้ปรับโครงสร้างองค์การจากแบบลำดับสู่ โครงสร้างระบบเครือข่าย องค์กรขนาดใหญ่ปรับตัวเป็นกลุ่มองค์การขนาดย่อม

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการเทคโนโลยี


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

บทที่ 1ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการเทคโนโลยี

slide2
การปรับตัวขององค์การในยุคเทคโนโลยีการปรับตัวขององค์การในยุคเทคโนโลยี

องค์กรมีการปรับตัวดังจะเห็นจากตัวอย่างต่อไปนี้

 • หน่วยงานได้ปรับโครงสร้างองค์การจากแบบลำดับสู่โครงสร้างระบบเครือข่าย
 • องค์กรขนาดใหญ่ปรับตัวเป็นกลุ่มองค์การขนาดย่อม
 • มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
 • ระบบการเข้าทำงานแบบยืดหยุ่นจะถูกนำมาใช้
slide3
ข้อแนะนำในการเตรียมตัวเข้าสู่ยุค IT
 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นในแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะความต้องการด้านข้อมูลข่าวสาร
    • เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและงบประมาณเพื่อรองรับต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้
slide4
ลักษณะสำนักงานสมัยใหม่ลักษณะสำนักงานสมัยใหม่
 • ลำดับขั้นในการบริหารจะลดน้อยลง
 • การทำงานไม่จำกัดอยู่เพียงภายในสำนักงานเท่านั้น
 • การบริหารมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
 • มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ปฏิบัติงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ กัน
slide5
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน

เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในสำนักงานแบ่งได้เป็น 3 ระดับ

ระดับปฏิบัติการ: มาช่วยในกิจกรรมที่ต้องทำซ้ำ ๆ กัน โดยไม่ต้อมีการตัดสินใจ

ระดับสนันสนุนการทำงานทำงาน: มาช่วยรวบรวมข้อมูล

ระดับบริหาร: มาช่วยในการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

slide6
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสำนักงานประกอบด้วย

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูล

เทคโนโลยีสำนักงาน : อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถช่วย ให้งานสำนักงานสะดวกขึ้น

เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร: ช่วยให้การติดต่อสื่อสารรวดเร็วขึ้น

slide7
ประโยชน์ที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้ IT
 • บุคลากรในส่วนต่าง ๆ สามารถเรียกใช้ข้อมูลรวมกันได้
 • พนักงานสามารถทำงานได้อย่างผู้เชี่ยวชาญ
 • องค์การจะได้ประโยชน์ทั้งการรวมอำนาจและการกระจายอำนาจออกจากส่วนกลาง
 • บุคลากรในภาคสนามจะสามารถรับและส่งข้อมูลจากสถานนี้ใดก็ได้
 • องค์การสามารถปรับแผนงานต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที
slide8
ปัญหาจากการประยุกต์ใช้ IT
 • ข้อจำกัดของระบบเทคโนโลยี
  • การลงทุนครั้งแรกสูงและยังมีค่าใช้จ่ายผูกพันต่อเนื่อง
  • ระบบเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วยังไม่ถึงจุดอิ่มตัว จึงมีปัญหาด้านการพัฒนา
  • ระบบเหมาะสมกับกระบวนการทำงานที่นิ่งและคงที่ งานบางงานอาจไม่เหมาะสม
 • ข้อจำกัดของผู้ใช้
  • ความคุ้นเคยของการเรียนรู้ชอบศึกษาจากเอกสาร (Hard Copy)
  • ภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีความยากต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ
  • ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ว่าคอมพิวเตอร์สามารถทำงานแทนคนได้
slide9
การจัดการเทคโนโลยีสำนักงานการจัดการเทคโนโลยีสำนักงาน

เทคโนโลยีสำนักงาน คือ การนำเอาเทคโนโลยีด้านคอมพวิเตอร์ เทคโนโลยีสำนักงาน และเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร มาใช้ในสำนักงาน เพื่อให้งานสำนักงานทำได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบความต้องการของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการได้

การจัดการเทคโนโลยีสำนักงาน คือ การใช้ต้นทุนต่ำที่สุดในการดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำนักงานเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

การจัดการเทคโนโลยีสำนักงานเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อให้การลงทุนด้านเทคโนโลยีของสำนักงานได้ผลดี

slide10
ข้อแนะนำในการจัดการเทคโนโลยีสำนักงานข้อแนะนำในการจัดการเทคโนโลยีสำนักงาน
 • มีนโยบายในการจัดการเทคโนโลยี
 • มีผู้รับผิดชอบในการจัดการเทคโนโลยี
 • มีการวางแผน การปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า
 • มีการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการปฏิบัติงานอย่างพอเพียง
 • มีการจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน
 • มีการกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • มีการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนงานอย่างหมาะสม
 • มีการวัดผลการดำเนินงานตามกิจกรรม
 • มีการจัดเก็บบันทึกรายละเอียดการดำเนินงานเอาไว้อย่างครบถ้วน
 • มีการรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง
slide11
หลักในการจัดการเทคโนโลยีสำนักงานหลักในการจัดการเทคโนโลยีสำนักงาน
 • คำนึงถึงเป้าหมายหลักขององค์การและวิเคราะห์ผลในการนำเทคโนโลยีมาใช้
 • ตรวจสอบเทคโนโลยีที่ใช้อยู่
 • สร้างระบบสนับสนุนสนการปฏิบัติงานกับเทคโนโลยี
 • เน้นความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้พนักงานได้ทราบ
slide12
ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีมาใช้
 • การขาดการวางแผนที่ดีพอ
 • การนำเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมมาใช้งาน
 • การขาดการจัดการหรือสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง