1 / 7

אמינים

אמינים. אלו הם בסיסים של תרכובות הפחמן- בסיסים אורגנים. נגזרות של אמוניה NH 3 RNH 2 אמין ראשוני R 1 R 2 NH אמין שניוני R 1 R 2 R 3 N אמין שלישוני. אמינים. תכונות פיזקליות:

nowles
Download Presentation

אמינים

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. אמינים אלו הם בסיסים של תרכובות הפחמן- בסיסים אורגנים. נגזרות של אמוניה NH3 RNH2אמין ראשוני R1R2NH אמין שניוני R1R2R3N אמין שלישוני

  2. אמינים תכונות פיזקליות: 1)באותה מסה מולרית נקודת הרתיחה יורדות במעבר משלישוני לשניוני לראשוני. ההבדל בין האמין השלישוני לשניוני הוא גדול מאד ביחס להבדל בין הראשוני לשניוני( יחס ישר למספר קשרי מימן). נקודת רתיחה: ראשוני > שניוני > שלישוני. בהשוואה לכוהלים וחומצות במסה מולרית שווה : נקודת רתיחה: RCOOH>ROH>RNH2 החמצן יותר אלקטרושלילי מהחנקן. 2) מסיסות טובה במים , יוצרים קשרי מימן ומגיבים בתגובת חומצה בסיס. ככל ש-R מתאריך, המסה עולה, המסיסות במים קטנה. עד 6 אטומי פחמן מסיסות טובה

  3. אמינים חוזק הבסיסים: השוני בחוזק הבסיס של האמינים מוסבר באמצעות השפעתה של הקבוצה האלקילית , שהיא קבוצה דוחה אלקטרונים. קבוצה זו מגבירה את יכולתו של זוג האלקטרונים הלא קושרים לקלוט H+ וכמובן ליצוב היון החיובי על ידי הקטנת צפיפות המטען החיובי של RNH3+. NH3< RNH2<R1R2NH<R1R2R3N אנלין בסיס חלש יותר מאמוניה מאחר והאלקטרונים הלא קושרים של החנקן משתתפים האל איתור של הטבעת הבנזנית.

  4. אמינים תכונות כימיות: בסיסיות האמינים נובעת מיכולתו של זוג האלקטרונים הלא קושרים לקלוט H+ כמו באמוניה. RNH2 + H2O RNH3+(aq) + OH- (aq) תגובה עם חומצה: RNH2 + HCl RNH3+Cl- מלח אמין הידרוכלורי מסיס במים

  5. אמינים הכנת אמינים: תגובה בין אלקיל הלידים ואמוניה- CH3CH2Br + NH3 CH3CH2NH2 המשך- CH3CH2Br + CH3CH2NH2 (CH3CH2)2NH

  6. חומצות אמיניות מולקולה בה נוכחות שתי קבוצות פונקציונליות ( קרבוקסילית ואמינית). למולקולות אלו חשיבות רבה: הן מונומרים של חלבונים. H2NRCOOH הן יכולות להתרכב בניהן וליצור שרשרות פולימריות. תכונות: א. מוצקים בעלי נקודות היתוך גבוהות. ב.מסיסות טובה בממיסים קוטבים. ג. דו קוטב קבוע.

  7. חומצות אמיניות ד. בהוספת חומצה: +H3NRCOO-(aq) + H3O(aq) +H3NRCOOH(aq)+ H2O (aq) ה. בהוספת בסיס: +H3NRCOO-(aq) + OH-(aq) H2NRCOO-(aq)+ H2O (aq) ו.נקודה איזואלקטרית : הנקודה בה אין תנועה של חומצות אמיניות בשדה חשמלי.

More Related