z kladn slo ky logistick ho zen
Download
Skip this Video
Download Presentation
ZÁKLADNÍ SLOŽKY LOGISTICKÉHO ŘÍZENÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 83

ZÁKLADNÍ SLOŽKY LOGISTICKÉHO ŘÍZENÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

ZÁKLADNÍ SLOŽKY LOGISTICKÉHO ŘÍZENÍ. 1.Zákaznický servis - logistické služby 2.Logistický výkon 3.Logistické náklady. 1. ZÁKAZNÍCKÝ SERVIS. Definice zákaznického servisu Tvorba hodnoty vnímaná zákazníkem Složky zákaznického servisu Logistické služby Měření služeb zákazníkům.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZÁKLADNÍ SLOŽKY LOGISTICKÉHO ŘÍZENÍ' - novia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z kladn slo ky logistick ho zen

ZÁKLADNÍ SLOŽKY LOGISTICKÉHO ŘÍZENÍ

1.Zákaznický servis - logistické služby

2.Logistický výkon

3.Logistické náklady

1 z kazn ck servis
1. ZÁKAZNÍCKÝ SERVIS
 • Definice zákaznického servisu
 • Tvorba hodnoty vnímaná zákazníkem
 • Složky zákaznického servisu
 • Logistické služby
 • Měření služeb zákazníkům
definice z kaznick ho servisu
DEFINICE ZÁKAZNICKÉHO SERVISU

Je proces, který probíhá mezi:

 • kupujícím
 • prodávajícím
 • a třetí stranou.

Výsledkem tohoto procesu je přidaná hodnota, která zvyšuje hodnotu výrobků nebo služby, které jsou předmětem směny.

p idan hodnota
Přidaná hodnota
 • Ekonomický pohled – hodnota prodejů minus hodnota nákupu tj. obchodní marže
  • Zvýšení přidané hodnoty - růst ceny
  • Přidaná hodnota se realizuje při prodeji – pokud prodejce produkt neprodá – nevytvořil žádnou přidanou hodnotu
 • Logistický pohled – z hlediska přidané hodnoty - formy – místa a času
  • Forma – požadovaný výrobek
  • Místo – výrobek se posouvá k zákazníkovi až do místa spotřeby
  • Čas – přidaná hodnota času – pozdější dodávky nemají pro zákazníka význam

To se realizuje v hodnotovém řetězci – integrace LŘ – snižování nákladů, zrychlení MT

hodnota vn man z kazn kem
Hodnota vnímaná zákazníkem
 • Pevný vztah se zákazníkem = podnikové aktiva
 • Problém na trhu:
  • Síla značky a image firmy KLESÁ s důvodu
   • Větší informovanosti zákazníka o alternativách
   • Věrnost značce je pomíjivá

Co to znamená:

Budovat pevný vztah se zákazníkem

budov n vztahu se z kazn kem
Budování vztahu se zákazníkem

Znamená:

 • Udržet si zákazníka – loajalita
 • Poznat jeho nejvyšší hodnotu
 • Zaměřit se na procesy – přinášející hodnotu
 • Cíl – zvýšit hodnotu vnímanou zákazníkem
 • Zaměřit se na ty vlastnosti výrobků které pokládá zákazník za nejdůležitější

Hodnota (vnímaná zákazníkem) rovná se:

 • Cena výrobků
 • Další přínosy pro zákazníka
co z kazn k pot ebuje aby se vr til
Co zákazník potřebuje aby se vrátil?
 • Dodržíte své sliby
 • Jste ochotni pomoci
 • Vzbuzujete důvěru
 • Jednáte se zákazníkem individuálně
slide9
Každý má své cíle

Kdo je zákazník?

 • Konečný spotřebitel
 • Odběratel v řetězci

Hodnota poskytovaná zákazníkovi (HPZ)-poměr mezi:

 • Vnímané přínosy - vyšší než
 • Celkové náklady na držení výrobků
  • Náklady na skladování
  • Náklady na provoz
  • Náklady na údržbu
slide10
Jak zvýšit hodnotu vnímanou zákazníkem?
 • Maximalizovat poměr mezi těmito dvěma faktory tzn:
  • Zvýšit hodnotu výrobku
  • Snížit náklady

Logistika je nástroj jak zlepšit – čitatelei jmenovatele

Například maloobchodní prodej:

Měřítko hodnoty poskytované odběrateli dodavatelem je vliv na:

 • Růst tržeb
 • Růst zisku
jak zv it hodnotu poskytovanou z kazn kovi pomoci logistick ch proces
Jak zvýšit hodnotu poskytovanou zákazníkovi pomoci logistických procesů?

Včasné dodávky

Zkrácení dodací lhůty

Pohotová reakce

Vnímané

přínosy

Hodnota poskytovaná

zákazníkovi

Méně zásob

Menší objednací

náklady

Nízké náklady z

deficitu zásob

Vnímané

Oběti

(cena)

(náklady)

determinanty spot ebitelsk p idan hodnoty
Hodnota produktu

Hodnota služeb

celková

spotřebitelská

hodnota

Hodnota personálu

Hodnota image

spotřebitelská

přidaná

hodnota

Finanční náklady

Časové náklady

celkové

spotřebitelské

náklady

Energie

Psychické náklady

Determinanty spotřebitelské přidané hodnoty
p ed n n mi vytvo en hodnoty z kazn kovi znamen
Předání námi vytvořené hodnoty zákazníkovi znamená:
 • Akt fyzického předání
 • Schopnost pružné odezvy
 • Propojení informačního systémů
  • Zkrácení času vyřízení objednávek
  • Zkrácení času dodání
  • Sledování stavu zásob u odběratele
 • Přidaná hodnota místa (blíže k zákazníkovi)
 • Přidaná hodnota formy (dotváření výrobků)
slide14
Zákaznický servis
 • Z procesního hlediska – jsou účastníkům dodávkového řetězce – LŘ
  • poskytovány významné přínosy z přidané hodnoty a to nákladově efektivním způsobem.
z kaznick servis
Zákaznický servis

Zákaznický servis:

 • výstupem logistického systému
 • představuje pojítko mezi marketingovou a logistickou funkcí podniku.

Zákaznický servis je součástí celkové spokojenosti zákazníka definovaný marketingem

pohled na z kaznick servis slu by z kazn k m
POHLED NA ZÁKAZNICKÝ SERVIS – SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM
 • Organizačním kontextu – soubor funkcí zařazených do konkrétního uspořádání např. útvar služeb
 • Odraz očekávané určité výkonnosti např. počet vyexpedovaných zakázek do 24 hod
slide17
Hodnototvorný proces jenž je součásti podnikové filosofie.

Pohlíží se jako na proces směny buď:

 • jednorázový,
 • dlouhodobý ,
 • jehož výsledkem je přidaná hodnota sdílená účastníky transakce
hodnototvorn et zec
HODNOTOTVORNÝ ŘETĚZEC

Hodnototvorný řetězec - je modelem zachycujícím tok tvorby přidané hodnoty.

Přidaná hodnota je vytvářená prostřednictvím aktivit, jejichž seskupení tvoří procesy.

preference hodnotov ho et zce
PREFERENCE HODNOTOVÉHO ŘETĚZCE

Předpokládá:

 • dodavatel i odběratel znají aktuální stav hodnoty vnímané zákazníkem tzn.
  • informace o vlastnostech výrobků či služby které považuje zákazník za nejdůležitější
 • dodavatel zná jakým způsobem vytváří hodnotu odběratel, který poskytuje hodnotu svým zákazníkům
 • odběratel zná jak vytváří hodnotu všichni jeho dodavatelé

Nutnou podmínkou je uvolnění toku informací.

hodnototvorn proces
HODNOTOTVORNÝ PROCES

Proces lze definovat jako posloupnost aktivit (operací) vytvářejících přidanou hodnotu.Tyto procesy lze:

 • hodnotit z pohledu produktivity
 • hodnotit z pohledu průběžné doby trvání
 • optimalizovat s cílem růst Pp a zkrácení času

Každý proces má vstupy a výstupy, které mohou být součásti vstupů jiného procesu.

slo ky z kaznick ho servisu
SLOŽKY ZÁKAZNICKÉHO SERVISU
 • Předprodejní složky – souvisí většinou s politikou či strategií organizace v oblasti servisu.
  • Mohou mít vliv na to jak zákazníci vnímají organizaci jaká je jejich úroveň spokojenosti
  • Tyto složky nemusí se týkat přímo logistiky
p klady p edprodejn slo ky
PŘÍKLADY PŘEDPRODEJNÍ SLOŽKY
 • Písemné prohlášení o politice zákaznického servisu
 • Předání písemného prohlášení zákazníkům
 • Organizační struktura – útvar služeb, útvar logistiky
 • Manažerské služby – pomoc při reklamním prodeji, při řízení zásob apod.
 • Pružnost systému – reakce na nahodilé události
prodejn slo ka
PRODEJNÍ SLOŽKA

Prodejní složky - ty složky které jsou většinou spojovány s pojmem zákaznický servis resp. logistické služby (užší pojetí):

 • Úroveň vyčerpání zásob – dostupnost produktu
 • Informace o stavu objednávky
 • Rychlost vyřízení objednávek dle stanovených podmínek
 • Rovnoměrnost cyklů objednávky – doba od objednání do přijetí zakázky
slide26
Speciální řešení dodávek- extra objednávky
  • Snadnost objednání – např. přehlednost objednávkových formulářu
  • Substituce produktu – v případě, že objednané zboží není na skladě
poprodejn slo ky
POPRODEJNÍ SLOŽKY

Poprodejní složky - zabezpečují podporu produktů nebo služby poté, co je zákazník obdržel.

 • Instalace, záruka, opravy a náhradní díly – důležité při nákupu produktů
 • Sledování produktů – evidence prodávaných produktů
 • Vyřízení stížností, reklamací, vrácení zboží
 • Náhrada produktů
 • Reverzní logistika - zpětná
v znam z kaz servisu p i z sk v n strategick v hody
VÝZNAM ZÁKAZ. SERVISU PŘI ZÍSKÁVÁNÍ STRATEGICKÉ VÝHODY

Zákaznický servis:

 • Výstupem logistiky a představuje klíčové pojítko mezi marketingovou a logistickou funkcí
 • Podporuje prvek „místa“ v rámci marketingového mixu
 • Přispívá k vytváření a udržování loajality a spokojenosti zákazníků
 • Přispívá k odlišení se od konkurence
logistick slu by
LOGISTICKÉ SLUŽBY

Strategii rozvoje a uplatňování logistických služeb jenž by měly obsahovat:

 • Uznání logistických služeb jako proces přesahující hranice podniku.
 • Měření výkonu služeb by mělo být zaměřeno na kupujícího
slide30
Vyvinout a zavést celopodnikové měření zajišťující přesné a včasné monitorování klíčových oblastí
 • Akceptovat postup sledování vlivů vstupujících do oblastí služeb z vnějšího prostředí.apod.
formulace c l logistick ch slu eb
Formulace cílů logistických služeb

Vyžaduje odpovědět na tyto otázky:

 • definice a rozsah logistických služeb
 • definice prodejních situací ve kterých se logistické služby mohou stát rozhodujícími parametry nákupu
 • identifikace působení účinků různých úrovní logistických služeb
slide32
zjišťování nákladů na každou úroveň logistických služeb
 • stanovení relativního významu logistických služeb v porovnání s jinými nástroji odbytu
 • stanovení relativního významu logistických služeb do rámce ostatních stupňů hodnototvorného procesu
prvky logistick ch slu eb
PRVKY LOGISTICKÝCH SLUŽEB

Logistické služby jsou součásti zákaznického servisu prostřednictvím kterých vnímá zákazník logistický výkon.

prvky logistick ch slu eb1
PRVKY LOGISTICKÝCH SLUŽEB
 • Dodací čas(lhůty) - vyjadřuje časový interval, který uplyne od předání objednávky zákazníkem až po dodání resp.dostupnosti zboží u zákazníka
slide35
Cyklus objednávky tvoří:
 • podání objednávky zákazníkem(Tp)
 • zadání objednávky do systému(Tz)
 • vyřízení objednávky(Tv)
  • kompletace a balení zboží pro expedici(Tv)
  • doba přepravy(Tv)
  • vlastní proces předání.(Tv)

Průměrná délka dodacího cyklu(DC) tvoří: Tp+Tz+Tv

slide36
2.Dodací spolehlivost - vyjadřuje dodržování dodacích termínů (lhůt dodání).

Faktory ovlivňující dodací spolehlivost jsou:

 • organizace práce
 • úroveň vyčerpání zásob (řízení zásob.
 • řízení dopravy apod.
slide37
3.Dodací flexibilita - vyjadřuje schopnost pružně reagovat na požadavky zákazníků, které nelze vyřídit v rámci obvyklého dodavatelsko distribučního systémů.

Např. z důvodů

- speciálních požadavků na balení, dopravní varianty atd.

-reklamních akcí

slide38
4.Dodací kvalita - vyjadřuje dodací přesnost podle způsobů, množství a stavu dodávky. Je dána:
 • minimálním počtem nesprávných zásilek,
 • nepoškozením zásilek
 • nechybějícími a nezpožděnými doklady k zásilce, apod.
slide39
5.Poskytování informací - informování zákazníka kde se právě zakázka nachází.

Prvky logistických služeb je nutné definovat a kontrolovat na každém stupni logistického řetězce

m en logistick ch slu eb
MĚŘENÍ LOGISTICKÝCH SLUŽEB

Ukazatele vztahující se ke kvalitě a míře spokojenosti např.

 • dostupnost výrobků - procento objednávek, které jsme schopni pokrýt z existujících zásob PO(počet objednávek) děleno Z(existující zásoby)
 • frekvence dodávek
 • procento nevyřízených objednávek
slide41
procento neúplných objednávek
 • poškození produktů
 • kvalita obalů apod.
hlavn probl my nespokojenosti z kazn ku se slu bami
Hlavní problémy nespokojenosti zákazníku se službami
 • Selhání deklarovaných služeb
 • Špatná kvalita managementu
 • Nedostatečné předávání informací
 • Neschopnost dosáhnout požadované flexibility
logistika jako marketingov zbra
Logistika jako marketingová zbraň

Logistika ovlivňuje kvalitu obchodních vztahů zabezpečením:

 • Dodávek podle požadavků zákazníka
 • Dostupnosti zboží v místě určení podle potřeb zákazníka
 • Bezchybnosti a komplexnosti dodávek
 • Pohotovosti dodávek při nepředvídaných okolnostech a potřebách zákazníka
slide44
Rychlé realizace objednávek při co nejnižších nákladech pro poskytovatele i zákazníka
 • Minima zásob při dodržování termínu dodávek
 • Poklesu nákladů na zásoby – ty jsou nahrazeny informacemi
 • Spokojenosti zákazníků kvalitními službami
zen vztah se z kazn kem crm
ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKEM -CRM

CRM – Customer Relationschip Management)

 • Představuje filosofii,strategii či přístup konkrétní firmy k jejim zákazníkům.
 • Lze chápat jako snahu firmy o navázaní, udržení a další rozvoj kontaktů se zákazníky.
slide46
Cílem řízení tohoto vztahu je:
  • Vybudovat loajální vztah klienta k firmě.
  • Získat informace o jeho preferencích,záměrech a přáních.

Tím pružně reagovat na změny na trhu a dostat se do čela těchto změn.(být zajímavější pro klienta)

faktory zen crm
FAKTORY ŘÍZENÍ CRM
 • PROCESY – znát a popsat jednotlivé transformační procesy ve firmě.
 • INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE –technologie přiřazené k procesům
 • LIDSKÉ ZDROJE – odborníci ovládající procesy a technologie
 • KOMUNIKACE-schopnost,mluvit,sestavit tiskové zprávy, obsluha call centra apod.
itvcrm information technology value customer relationship management
ITVCRM – INFORMATION TECHNOLOGY VALUE CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
 • KONCEPT CRM – který řídí vztahy:
  • Producentů
  • Prodejců
  • Zákazníků

Na bázi hodnotového pojetí.

Řízení vztahů v logistickém řetězci.

c l zen tohoto vztahu
CÍL ŘÍZENÍ TOHOTO VZTAHU
 • Je vedle absolutní metriky produkované adresné hodnoty pro zákazníka role image této hodnoty v jeho očích(zda plní jejich očekávání, přání, potřeby touhy apod.)
 • Vysoká hodnotová úspěšnost,efektivnost a konkurenceschopnost tvůrců hodnot pro majitele(podnikatelské subjekty)
 • relační hodnoty pro zaměstnance tvůrců hodnot
 • Efektivní vztah tvůrců hodnot i zákazníků k sociálnímu a životnímu prostředí
2 logistick v kon
2. LOGISTICKÝ VÝKON

Měření ve 2 úrovních:

 • Zásobovat odběratele rychle a pružně (výstupní resp. výkonová stránka logistiky)
  • Účinek dlouhodobější ale vyšší přínos
 • Poskytovat logistický výkon s optimálními (minimálními) náklady (vstupní stránka logistiky)
  • Účinek rychlejší ale omezený rozsah

Ovlivněno – chápáním logistiky a rozvojem podniku např. srovnávat – náklady při vlastním výkonu

t i rozm ry v kon
Tři rozměry výkonů
 • Využitelnost
  • Sleduje využití vstupních zdrojů procesů (finančních , fyzických vstupu apod.)
   • Ukazatelé spotřeby – např. spotřeba hodin lidské práce
   • Využití plochy skladu
   • Využití strojové techniky – kapacita strojů, hodinová výkonnost apod.
slide53
Produktivity – hodnotí se jak se změní produktivita při změně faktoru
  • Produktivita živé práce – počet zpracovaných objednávek za 1 hod. práce
  • Počet složených palet za den apod.
 • Efektivnost – hodnotí se skutečný výstup s normovaným výstupem
  • Počet expedic za časový úsek
  • Počet vychystaných objednávek
m en v konu
Měření výkonu
 • Velikost prodeje
 • Množství objednávek
 • Výnosy
 • Obrat skladu
 • Počet expedicí
3 logistick n klady
3.LOGISTICKÉ NÁKLADY

Jsou hlavním kritériem návrhu logistického systému především s pohledu minimalizace resp. optimalizace nákladů.

Jako kritérium minima resp.optima celkových logistických nákladů se bere poměr mezi náklady a úrovní služeb.

informace o n kladech
INFORMACE O NÁKLADECH
 • MĚLY BY ZODPOVĚDĚT TYTO OTÁZKY:
  • JAK LOGISTICKÉ NÁKLADY OVLIVŇUJÍ ZISK PODNIKU?
  • JAKÉ NÁKLADY JSOU SPOJENY S VYŠŠÍ ÚROVNI ZÁKAZNICKÉHO SERVISU?
  • JAKÁ VÝŠE ZÁSOB JE OPTIMÁLNÍ?
  • KOLIK REGIONÁLNÍCH SKLADŮ POUŽÍVAT?
slo en logistick ch n klad
SLOŽENÍ LOGISTICKÝCH NÁKLADŮ

Do logistických nákladů počítáme veškeré náklady, které se vyskytují v celém logistickém řetězci a to:

 • od zdrojů(surovin, materiálů, polotovarů)
 • až po distribuci hotových výrobků konečnému uživateli
v znam a anal za celkov ch n klad
VÝZNAM A ANALÝZA CELKOVÝCH NÁKLADŮ
 • Logistické náklady představují více jak 25% veškerých nákladů souvisejícím s podnikáním ve výrobních podnicích.
 • Analýza celkových nákladů je klíčovým prvkem v řízení logistických funkcí
 • Ovlivňují ekonomiku hospodaření podniku
 • Rozhodování o progresivních přepravních systémech
 • Volba mezi veřejným dopravcem a vlastní dopravou
slide59
Ovlivňují výši úrovně poskytovaných služeb zákazníků.
 • Zvyšovat dodávky nebo zásoby
 • Změnit způsob vyřizování objednávek
 • Změnit způsob balení apod.
len n logistick ch n klad
ČLENĚNÍ LOGISTICKÝCH NÁKLADŮ

1. Náklady na řízení systémů - tj. náklady na formování, plánování a kontrolu oběhových procesů včetně nákladů na dílčí funkce plánování výrobních programů, řízení výroby, dispoziční činnosti.

slide61
2. Náklady na zásoby - tyto náklady vznikají:
 • udržováním zásob,
 • vázáním kapitálových nákladů na udržování zásob, pojištění, znehodnocení apod.
 • Náklady při nedostatku zásob – kdy nemůžeme uspokojit zákazníka
slide62
3. Náklady na skladování - náklady na udržování skladovacích kapacit v pohotovosti, náklady na uskladňovací a vyskladňovaní procesy.

4. Náklady na dopravu - náklady na vnitropodnikovou a mimopodnikovou dopravu.

5. Náklady na manipulaci - na balení, manipulační operace apod

slide63
Náklady na zpracování objednávek
  • náklady na komunikaci
  • náklady na manipulaci s materiálem
  • náklady na balení
  • náklady na příjem a expedici
  • náklady na sytém řízení
n kladov kalkulace
NÁKLADOVÁ KALKULACE

1.Přímé logistické náklady

 • náklady na dopravu
 • náklady na skladování
 • náklady na nákup surovin a dílů
 • některé položky nákladů na zpracování objednávek a zásoby
slide65
2.Nepřímé logistické náklady vyplývají s alokace kapitálových prostředků do logistického procesu

např. dopravních a skladovacích zařízení (sazba stanovena pro tento účel by se měla pohybovat mezi běžnou úrokovou mírou a výnosností kapitálů při jiném použití

3.Ostatní režijní náklady

n kladov vazby
NÁKLADOVÉ VAZBY
 • VÝZNAM
  • PRO MARKETINGOVÉ ROZHODOVÁNÍ
  • PRO FINANČNÍ ŘÍZENÍ SLOŽEK LOGISTICKÉHO SYSTÉMU
 • NAPŘ.ZVÝŠENÍ ZISKU LZE DOCÍLIT
  • SNÍŽENÍM NÁKLADŮ NA UDRŽOVÁNÍ ZÁSOB
  • ZLEPŠENÝ ZÁKAZNICKÝ SERVIS GENERUJE VYŠŠÍ OBRAT
n kladov zen logistick ch innost
NÁKLADOVÉ ŘÍZENÍ LOGISTICKÝCH ČINNOSTÍ
 • STANDARDNÍ NÁKLADY – jsou takové náklady, které vznikají za přesných technicko-organizačních podmínek stanovených v plánech.
 • ROZPOČTY-používá se u jednorázových specifických úkolů, kde je obtížné definovat ukazatel měření jednotky práce.
slide69
NORMY PRODUKTIVITY- prostřednictvím ukazatelů produktivity např.počet exped.objednávek/počet došlých objednávek apod.
 • ŘÍZENÍ PODLE ČINNOSTÍ- sledování nákladů podle činností(activity-based costing, metoda ABC).Sledují se náklady podle požadavků výrobků nebo zákazníků
klakulace dle aktivity
KLAKULACE DLE AKTIVITY

Systém ABC ( activity based costing) :

 • Přiřazuje náklady dle relativní spotřeby zdrojů na činnosti
 • Založen na:
  • Výstup spotřebovává aktivity
  • Aktivity spotřebovávají zdroje
  • Zdroje spotřebovávají náklady
 • Dva typy činností
  • Přímé – spotřebovávané v provozu
  • Nepřímé – podporují provoz, nejsou přímo spotřebovávaný procesem
slide72
Activity based Costing – systém
 • Obecná definice
 • Dávající informace o nákladech na jednotlivé:
  • Produkty
  • Služby
  • Zákazníky
  • Regiony
  • Distribuční kanály
slide73
ABC metoda:
 • Měří náklady a výkonnost nákladových objektů, aktivit a zdrojů
 • Nákladové objekty – spotřebovávají aktivity a aktivity spotřebovávají zdroje
 • Náklady zdrojů jsou přiřazeny aktivitám na základě jejich užití těchto zdrojů
 • Náklady aktivit jsou znovu přiřazeny nákladovým objektům (výstupům) na základě proporcionálního užití těchto aktivit nákladovými objekty.
slide74
Nákladové objekty:
  • Cíl kalkulace
  • Výstup ABC modelu
  • Příklad – zákazník, produkt, dodavatel, distribuční cesta
slide75
Aktivity (activities), česky činnosti,
 • část procesů firmy (proces je sled aktivit).
 • Například:
  • činnost nakupovat, získat zákazníka
  • nastavit stroj,
  • naplánovat provedení výroby,
  • vést účetnictví,
  • zabalit produkt,
  • udržovat databázi
  • prostě cokoliv, co Vaše organizace konkrétně dělá
  • co je potřeba udělat pro nákladový objekt – nákladový objekt spotřebovává aktivity (!).
slide76
Zdroje (resources) jsou vstupem do ABC modelu (nákladové objekty jsou výstupem).
 • Zdroje:
 • které vykonávají práci, vykonávají aktivity, při kterých se samy spotřebovávají.
 • Například:
  • zaměstnanci,
  • stroje, zařízení, počítače, budovy, energie, materiál.
  • Opotřebováním nebo spotřebováním zdroje vzniká náklad
slide77
Příčiny vzniku nákladů (cost drivers) jsou díky dvěma fázím ABC kalkulace dvojí:
 • Příčiny spotřeby činností
  • Spojením činností s nákladovými objekty
   • Udávají, kolik se spotřebuje aktivity na nákladový objekt.Kromě běžné objemové příčiny přímých nákladů například – hodiny, strojhodiny, koruny práce
   • Existují příčiny nesouvisející s objemem přímými náklady
    • Například:
    • počet nastavení strojů,
    • počet materiálových položek,
    • počet technologických změn, počet nových produktů, zákazníků, počet objednávek,
slide78
Příčiny spotřeby zdrojů:
  • Jsou spojením zdrojů s aktivitami,
  • Udávají, kolik se spotřebuje zdrojů na aktivitu
  • jsou příčinou, jejímž důsledkem je náklad na určitou aktivitu.
  • Příkladem může být:
   • počet lidí,
   • metrů čtverečních,
   • počet kusů,
   • obecně tedy cokoliv, co souvisí se spotřebou či opotřebením zdroje, nikoliv jenom s objemem přímých nákladů
slide79
Logika ABC:
 • obsluha našeho zákazníka (příčina) nás stojí peníze (důsledek),které vyjadřujeme slovem náklady
 • tyto náklady jsou důsledkem provádění určitých činností, pro zákazníka MBAK ne všech a ne všech stejně (příčina);
 • kolik se spotřebuje pro zákazníka kterých činností udávají příčiny spotřeby činností
slide80
- činnosti jsou příčinou spotřeby určitých konkrétních zdrojů;
  • kolik se spotřebuje na každou činnost kterých zdrojů udávají příčiny spotřeby zdrojů
ad