slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktuální možnosti podpory podnikání v OPPI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktuální možnosti podpory podnikání v OPPI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Aktuální možnosti podpory podnikání v OPPI - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Agentura CzechInvest. Aktuální možnosti podpory podnikání v OPPI. Základní charakteristika CI. - Státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - Ř ídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Působnost nejen v Praze, ale také ve všech krajských městech

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Aktuální možnosti podpory podnikání v OPPI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Agentura CzechInvest

Aktuální možnosti podpory podnikání v OPPI

z kladn charakteristika ci
Základní charakteristika CI
 • - Státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně
 • -Řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • - Působnost nejen v Praze, ale také ve všech krajských městech
 • - Poradenství v oblasti strukturálních fondů EU
 • - Poskytují konzultace a formální návod jak získat dotace na podporu
 • podnikání
 • - Podpora přílivu přímých zahraničních investic do ČR
 • - Identifikuje podnikatelské nemovitosti, spolupracuje při tvorbě Národní
 • databáze brownfieldů

- Spolupracuje s regionálními partnery, vysokými školami, municipalitami

op podnik n a inovace 2007 2013
OP Podnikání a inovace (2007 – 2013)
 • - Navazuje na Operační program Průmysl a podnikání 2004 – 2006
 • - Realizace na celém území ČR s výjimkou hlavního města (sídlo je možné mít
 • v Praze)

- Spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a

 • souvisejících službách s cílem zkvalitnit infrastrukturu, zvýšit inovační činnost
 • - Zavádění nových technologií či podpořit vstup MSP na zahraniční trhy
 • - Odvětvové vymezení dle CZ-NACE (dříve OKEČ)
 • - Peníze vypláceny ve formě zpětných dotací
 • -Povinnost alespoň 2 leté historie (u většiny programů)
aktu ln spu t n v zvy
Aktuálně spuštěné výzvy

Harmonogram příjmu RŽ aktuálních programů OPPI

Program Příjem RŽ

Inovace - Patent 01.09.2011- 30.09.2012

Rozvoj 15.01.2012 -28.02.2012

ICT a strategické služby 01.10.2011 - 15.01.2012

ICT v podnicích 16.01.2012 - 17.02.2012

GESHER/MOST 17.11.2011 - 20.01.2012

Eko-energie předpoklad leden/únor

rozvoj v zva iii prodlou en
Rozvoj – Výzva III. prodloužení

Napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Zavedením nové moderní technologie mohou firmy výrazně snížit spotřebu energií. Projekty mohou tedy žadatelé realizovat pouze v regionech se soustředěnou podporou státu na léta 2007-2013.

Výše dotace

- Dotace 1 – 20 mil. Kč , % ze způsobilých výdajů

Příjemci dotace

- Malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období

- Aktivity (projekt) podniku se projevují ve Zpracovatelském průmyslu dle CZ-NACE

Způsobilé výdaje

- Dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů a zařízení včetně software zajišťujícího jejich funkčnost, které nebyly předmětem odpisu

- Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí souvisejících s nákupem strojů a zařízení

inovace projekt na ochranu pr v pr myslov ho vlastnictv v zva ii
INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Výzva II.

Získání průmyslově-právní ochrany nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů (v zahraničí a ČR), průmyslových vzorů a ochranných známek ( v zahraničí).

Výše dotace

0,04 – 1 mil. Kč

- 45 % pro malé a střední podniky, fyzické osoby

- 55 % pro malé a střední podniky spolupracující s VŠ

a veřejnými výzkumnými institucemi

- 75 % pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce

Příjemce podpory

- MSP, fyzické osoby, veřejné výzkumné instituce, VŠ

Jaké výdaje lze podpořit

 • Náklady na oprávněné zástupce
 • Překlady
 • Správní poplatky
ict a strategick slu by v zva iii prodlou en
ICT a Strategické služby – Výzva III. prodloužení

Zaměřen na rozvoj informační a znalostní společnosti a je určen všem podnikům, které chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb

Výše dotace

- Dotace 1,5 až 100 mil. Kč, u projektů realizovaných převážně v regionech se soustředěnou podporou státu (viz. příloha č. 9) až 150 mil. Kč

Příjemci dotace

- Všechny podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost

Podporované aktivity

- Vývoj software

 • Zakládání a rozvoj center sdílených služeb a zakládání a rozvoj datových center s výrazným mezinárodním zaměřením, centrum oprav high-tech výrobků a technologií

VARIANTA I - Mzdy, pojistné (hrubé mzdy na nově vytvořených místech, povinné odvody na soc zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a státní politiku zaměstnanosti)

VARIANTA II - Hmotný majetek a jeho technické zhodnocení a nehmotný majetek (nákup a rekonstrukce staveb, pozemky, hardware, software, licence, knowhow)

Pro obě varianty - nájem pozemků a budov, služby poradců, expertů a studie

program ict v podnic ch iii v zva prodlou en
Program ICT V PODNICÍCHIII. Výzva - prodloužení

Umožňuje získat prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v malých a středních podnicích. Nákupem nové technologie může dojít k úspoře el. energie.

Výše dotace

-- 0,35 - 10 mil. Kč, míra podpory 40-60%

Podporované aktivity

-- Pořízení či rozšíření informačních systémů za účelem zefektivnění vnitřního chodu či vnějších vztahů podniku

Způsobilé výdaje

-- Hardware a sítě, ostatní stroje a zařízení, software a data

-- práva duševního vlastnictví, služby poradců, povinná publicita

Příjemce dotace

-- MSP

-- 2-letá podnikatelská historie, podporované NACE

eko energie v e pouze p edpoklad
EKO-ENERGIE (vše pouze předpoklad)
 • Předpokládané vyhlášení leden/únor 2011
 • Pouze pro MSP

Podporované aktivity (vyjmuty OZE, pouze úspory energie a MVE)

Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie

--modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti

-- zavádění a modernizace systémů měření a regulace

-- modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla

-- zlepšování tepelně technických vlastností budov, s výjimkou rodinných a bytových domů

-- využití odpadní energie v průmyslových procesech

-- zvyšování energetické účinnosti zaváděním kombinované výroby elektřiny a tepla

Malé vodní elektrárny

nemovitosti v e pouze p edpoklad
Nemovitosti (vše pouze předpoklad)

Cíl:

-- Vytvoření funkčního trhu podnikatelských nemovitostí

-- Regenerace brownfields pro podnikání

--Rekonstrukcí objektu dojde k celkové úspoře energií a ke zlepšení investičního a

životního prostředí

Podporovaná aktivita

--rekonstrukce objektu: velikost min. 500 m2 podlahové plochy po realizaci projektu, rekonstrukce objektu na podnikatelský objekt;

Jaké výdaje je možné podpořit

--projektová příprava a dokumentace

-- kupní cena nemovitosti

-- příprava území (hrubé terénní úpravy, přeložky, demolice atd.)

-- výstavba a rekonstrukce podnikatelských nemovitostí

-- odstranění nevyužitých staveb

-- inženýrské sítě a účelové komunikace

gesher most
GESHER/MOST

Cílem programu GESHER / MOST je podpora mezinárodní spolupráce českých a izraelských podniků v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji. Dílčím cílem je růst konkurenceschopnosti českých firem vytváření nových inovovaných produktů a služeb

Výše podpory 0,5 – 4 mil

Míra podpory

Podporovaná činnost Míra podpory

Aplikovaný výzkum 50 %

Experimentální vývoj 25 %

Příjemce dotace

Podnik jakékoliv velikosti

Vybrané podporované oblasti

- Informační a komunikační technologie,

- Udržitelné a čisté technologie,

- Zemědělské a potravinářské technologie,

- Biotechnologie a zdravotnické techniky

- Moderní strojírenství – nových materiálů, nanotechnologií, kybernetiky nebo robotiky.

u ite n odkazy zdroje informac
Užitečné odkazy Zdroje informací

Nápověda v eAccountu

Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI

-obecná část – Společné přílohy

-zvláštní část http://www.czechinvest.org/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-oppi

www.czechinvest.org

www.mpo.cz

www.mpo-oppi.cz

Regionální kanceláře CzechInvest

Zelená linka: 800 800 777

slide14

Děkuji za pozornost

Ing. Blanka Miksová

Ředitelka regionální kanceláře

pro Středočeský kraj a Prahu

Tel: 296 342 553, 724 335 117

blanka.miksova@czechinvest.org

praha@czechinvest.org