slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Trzciana, 14.05.2014 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Trzciana, 14.05.2014 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (realizacja) oraz 2014-2020 (zamierzenia). Trzciana, 14.05.2014 r. Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Trzciana, 14.05.2014 r.' - norman-patrick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (realizacja) oraz 2014-2020 (zamierzenia)

Trzciana, 14.05.2014 r.

stan realizacji regionalnego programu operacyjnego wojew dztwa podkarpackiego na lata 2007 2013
Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
slide3
RPOWP 2007-2013 jest realizowany z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 198 786 957 euro.

Układ osi priorytetowych RPO WP na lata 2007-2013 (alokacja EFRR w mln euro uwzględniająca dodatkowe środki z KRW i DT)

slide4
Ogłoszone konkursy wniosków

– stan na 8 maja 2014 r.

Od początku wdrażania RPO WP ogłoszono łącznie 73 konkursy wniosków w 8 osiach priorytetowych.W ramach przeprowadzonych naborów złożono 4 717 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 6 989,13 mln PLN.

slide5
Stan realizacji RPO WP

*W przypadku wniosków o dofinansowanie formalnie poprawnych, podano łączną kwotę dofinansowania z EFRR i budżetu państwa (w mln PLN).

Źródło: KSI SIMIK (07-13).

slide6
Umowy z beneficjentami

Podpisano 2 317 umów/decyzji o wartości ogółem 8 004,06 mln PLNna łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości

4 786,63mln PLN, co stanowi96 % alokacji EFRRna realizację RPO WP.

slide7
Podpisane umowy/ wydane decyzje (na podstawie limitu) wg osi priorytetowych RPO WP – stan na 8 maja 2014r. 1/2
slide8
Podpisane umowy/ wydane decyzje (na podstawie limitu) wg osi priorytetowych RPO WP – stan na 8 maja 2014r. 2/2
slide9
Płatności i certyfikacja

Od 1 stycznia 2014r.na rzecz beneficjentów przekazano środki w łącznej wysokości 210,93 mln PLN.

Od początku uruchomienia Programu przekazano środki w wysokości 4 138,27 mln PLN, w tym w ramach zaliczek 1 389,99 mln PLN.

W ramach Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej zadeklarowano 4 967,24mln PLNwydatków kwalifikowanych, w tym EFRR stanowi kwotę 3 960,5 mln PLN, tj. 981,07 mln euro.

Komisja Europejska zrefundowała środki w wysokości764,26 mln euro.

slide10
INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013

Wykaz zawiera 86 projektów kluczowych na łączną kwotę dofinansowania z EFRR wynoszącą 1 286,76 mln PLN, co stanowi 26,9%alokacji środków UE w ramach RPO WP.

slide11
Zarząd zawarł pre-umowy zewszystkimi beneficjentami przygotowującymi indywidualne projekty kluczowe w ramach RPO WP.

Dotychczas podpisano 82 umowy o dofinansowanie projektów kluczowych w ramach RPO WPna kwotę dofinansowania 1 273,31 mln PLN.

Zakończono realizację 21 projektów kluczowych na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 247,62 mln PLN.

slide13
Realizacja RPO w województwie podkarpackim oznacza: 1/2
 • 4 602 miejsca pracy
 • 763 wspartych przedsiębiorstw
 • 1 334 nowych produktów/usług
 • 273,05 km wybudowanych/przebudowanych dróg gminnych
 • 701,15 km wybudowanych/przebudowanych dróg powiatowych
 • 124,69 km wybudowanych/przebudowanych dróg wojewódzkich
 • 75,05 km przebudowanych linii kolejowych
 • 81 zakupionych jednostek taboru komunikacji miejskiej
 • 888 uruchomionych usług on-line
 • 9 609 608 osób korzystających z usług on-line
 • 943,19 km wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej
 • 1 547,24 km wybudowanej sieci kanalizacyjnej

Najwięcej spośród 16 RPO

Najwięcej spośród 16 RPO

slide14
Realizacja RPO w województwie podkarpackim oznacza: 2/2
 • 32,46 wybudowanych, wyremontowanych lub przebudowanych wałów przeciwpowodziowych
 • 43 210 osób objętych ochroną przeciwpowodziową
 • 157 zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof
 • 124 wybudowanych/przebudowanych obiektów szkół
 • 38 501 uczniów korzystających z wspartej infrastruktury
 • 29 przebudowanych instytucji ochrony zdrowia
 • 470 230 specjalistycznych badań medycznych wykonanych zakupionym sprzętem
 • 101 wspartych obiektów/zbiorów dziedzictwa kulturowego
 • 115,25 zrewitalizowanych obszarów
slide16
Cel RPO WP 2014-2020

Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju województwa

ring fencing zasada koncentracji tematycznej rodk w w ramach rpo wp 2014 2020
Ring–fencingzasada koncentracji tematycznej środków w ramach RPO WP 2014-2020

UP - 50-59% środków EFRR na cele 1,2,3,4

UP - 15-20% środków na cel 4

UP - 20-22% środków EFS na cel 9

podej cie terytorialne instrumenty
Zintegrowane/Regionalne Inwestycje Terytorialne (ZIT/RIT)

Koperty finansowe

Preferencje Przestrzenne (bazujące na wyznaczonych w SRWP OSI)

Podejście terytorialne - instrumenty

slide25
ZIT dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020

+

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Jednostki wchodzące w skład ROF:

Miasto Rzeszów, gminy: Głogów Małopolski, Trzebownisko, Czarna, miasto Łańcut, gmina Łańcut, Krasne, Chmielnik, Tyczyn, Boguchwała, Świlcza, Czudec oraz Lubenia

zit dla rzeszowskiego obszaru funkcjonalnego
Alokacja
 • 72,8 mln euro
 • (3,4% całkowitej alokacji RPO WP)
 • Tryb wyboru projektów - pozakonkursowy

ZIT dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

rit dla regionalnych biegun w wzrostu
RIT dla regionalnych biegunów wzrostu
 • Alokacja
 • 158,3 mln euro
 • (7,5% całkowitej alokacji RPO WP)
 • Tryb wyboru projektów - pozakonkursowy
slide28
Główne zasady ZIT/RIT

Granice obszaru funkcjonalnego nie są tożsame z formalną kwalifikowalnością geograficzną projektów realizowanych w ramach ZIT/RIT. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach konsensus może obejmować przedsięwzięcia (np. liniowe, sieciowe) których zasięg wykracza poza obszar funkcjonalny, z zastrzeżeniem, że zasadnicza część przedsięwzięcia zlokalizowana jest w jego granicach. Decyzję w ww. zakresie podejmuje MOF.

Co do zasady, gminy wchodzące w skład MOF/ROF, nie będą mieć możliwości aplikowania o środki finansowe na te same typy projektów w formule ZIT/RIT oraz poza formułą ZIT/RIT.

Podstawą interwencji w ramach ZIT/RIT będzie opracowanie przez każdy MOF Strategii– dokumentu określającego najważniejsze przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na danym terytorium.

Kluczowe kryterium kwalifikowania projektów do realizacji w formule ZIT/RIT stanowi zintegrowany charakter projektów.Inwestycja zintegrowana, co do zasady, powinna być zlokalizowana na terenie co najmniej trzech gmin.

5. W ramach ZIT/RIT interwencja zostanie skierowana na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej ośrodków z wykorzystaniem ich wewnętrznych atutów.

koperty finansowe 1
Koperty finansowe /1/
 • W RPO WP 2014-2020 dla części obszarów problemowych zostanie wydzielona dedykowana alokacja w ramach:
 • - OP 6 PI 8.2, 9.2, 10.4
 • - OP 7 PI 8.5, 8.7, 8.9
 • 4 % całkowitej alokacji RPOWP (w tym 1,5% EFS) – ok. 84,4 mln euro
 • Tryb wyboru projektów – konkursowy
projekt rpo wp 2014 2020 zosta pozytywnie zaopiniowany przez
Projekt RPO WP 2014-2020 został pozytywnie zaopiniowany przez
 • Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pismem z dnia 13 lutego 2014 r.,
 • Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 19 lutego 2014 r.,
 • Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w dniu 25 lutego 2014 r.,
 • Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 26 lutego 2014 r.
 • Międzyresortowy Zespół ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE w dniu 20 marca 2014 r.
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 8 kwietnia 2014 r.
 • 10 kwietnia br. został wysłany do Komisji Europejskiej za pomocą systemu informatycznego SFC 2014
slide32
Harmonogram dalszych prac nad RPO WP 2014-2020
 • Negocjacje projektu RPO WP 2014-2020 z Komisją Europejską – II – IV kwartał 2014 r.

Zgodnie z art. 29 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.:

  • Komisja przedstawia swoje uwagi w ciągu trzech miesięcy od daty przedłożenia Programu. Państwa członkowskie dostarczają Komisji wszystkich niezbędnych dodatkowych informacji oraz, w stosownych przypadkach, wprowadzają zmiany w projekcie Programu,
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy Komisja przyjmuje każdy Program nie później niż sześć miesięcy po jego przedłożeniu przez państwo członkowskie, pod warunkiem że wszystkie uwagi przedstawione przez Komisję zostały odpowiednio uwzględnione, jednak nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2014 r. lub przed przyjęciem przez Komisję decyzji przyjmującej umowę partnerstwa.
 • Prace nad dokumentem uszczegóławiającym RPO WP 2014-2020 – II – IV kwartał 2014 r.
 • Przyjęcie RPO WP 2014-2020 przez KE, a następnie przez ZWP – IV kwartał 2014 r.
ad