ศักยภาพอำเภอโขงเจียม
Download
1 / 9

 น้ำตก  ภาพเขียน 3,000 ปี  ธรรมชาติ - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

ศักยภาพอำเภอโขงเจียม.  การค้า  จุดผ่อนปรน. ชายแดน. แหล่งท่องเที่ยว. แหล่งน้ำ. ประชากร.  น้ำตก  ภาพเขียน 3,000 ปี  ธรรมชาติ.  แม่น้ำโขง  แม่น้ำมูล. 30,211 คน (ไม่มากนัก). ข้อมูลทั่วไปอำเภอโขงเจียม. ประกอบด้วย - 5 ตำบล - 52 หมู่บ้าน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '  น้ำตก  ภาพเขียน 3,000 ปี  ธรรมชาติ' - norman-benton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ศักยภาพอำเภอโขงเจียม

 การค้า

 จุดผ่อนปรน

ชายแดน

แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งน้ำ

ประชากร

 • น้ำตก

 •  ภาพเขียน 3,000 ปี

 • ธรรมชาติ

แม่น้ำโขง

แม่น้ำมูล

30,211 คน

(ไม่มากนัก)


ข้อมูลทั่วไปอำเภอโขงเจียมข้อมูลทั่วไปอำเภอโขงเจียม

 • ประกอบด้วย

  - 5 ตำบล

  - 52 หมู่บ้าน

 • เนื้อที่ประมาณ 549 ต.ร.ก.ม. / 371,250 ไร่

 • หมู่บ้านตามแนวชายแดน

  - 16 หมู่บ้าน

ข้อมูลองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

 • เทศบาลตำบล 1 แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนตำบล 5 แห่ง

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

1. ข้าว

2. มันสำปะหลัง

3. มะม่วงหิมะพานต์

4. ยางพารา


ข้อมูลการท่องเที่ยว ปี 2552

1. จำนวนนักท่องเที่ยว 140,335 คน

2. รายได้ 5,769,365 บาท (ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติผาแต้ม)

3. สถานที่ท่องเที่ยว

- อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

- อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

- แม่น้ำสองสี

- น้ำตกทุ่งนาเมือง

- น้ำตกห้วยพอก

- น้ำตกเถาวัลย์ยักษ์

- ผาชนะได

- ป่าดงนาทาม

- วัดถ้ำเหวสินชัย

- วัดถ้ำคูหาสวรรค์

- วัดถ้ำ ปาฏิหาริย์

4. การเกิดปรากฏการบั้งไฟพญานาค เกิดขึ้นเมื่อวันออกพรรษา 15 ค่ำ เดือน 11 โดยสามารถชมได้ที่บริเวณ ริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านตามุย ม. 4 ต.ห้วยไผ่ , บ้านห้วยสะคาม ม. 3 ต.โขงเจียม และบริเวณริมแม่น้ำโขงหน้าที่ว่าการอำเภอโขงเจียม


ข้อมูลการถือครองเอกสารสิทธิ์ในที่ดินข้อมูลการถือครองเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน

1. โฉนดที่ดิน = 2,247 แปลง

- เนื้อที่ 12,335 ไร่

2. นส.3 = 3,009 แปลง

- เนื้อที่ 23,507 ไร่

3. นส.3ก = 268 แปลง

- เนื้อที่ 2,985 ไร่

4. ใบจอง = 713 แปลง

- เนื้อที่ 7,510 ไร่

5. สค.1 = 2,247 แปลง

- เนื้อที่ 11,504 ไร่

รวมพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ 

- 8,484 แปลง

- 57,841 ไร่


ข้อมูลสถานบริการและสถานประกอบการฯข้อมูลสถานบริการและสถานประกอบการฯประเภทฉาย

 • สถานบริการ = ไม่มี

 • สถานประกอบการ จำนวน 33 แห่ง ดังนี้

  * ร้านวีดีโอเกม 5 แห่ง

  * ร้านอินเทอร์เน็ต 1 แห่ง

  * ร้านคาราโอเกะ 1 แห่ง

  * ร้านคาราโอเกะ(ตู้หยอดเหรียญ) 26 แห่ง

 • สถานประกอบการเทปวัสดุโทรทัศน์ประเภท

  เช่า แลกเปลี่ยน

  * จำนวน 2 ร้าน

 • ที่พักโรงแรม* จำนวน 15 แห่ง


ปรับยุทธศาสตร์ให้สอดรับกันปรับยุทธศาสตร์ให้สอดรับกัน

แนวทางแก้ไข

 ยุทธศาสตร์ด้านการค้า

 ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว

 ยุทธศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ

 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง


ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

1. สภาพปัญหา

1.1 ปัญหาที่ดินทำกิน

- โดยเฉพาะปัญหาที่ดินราษฎรทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม และแก่งตะนะ

- การบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์และป่าสงวนแห่งชาติ

1.2 ปัญหาด้านการท่องเที่ยว

- ยังไม่มียุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ชัดเจน

- ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและประชาชน

1.3 ปัญหาสังคม

- การทะเลาะวิวาทในหมู่วัยเรียน

- ครอบครัวแตกแยก บิดามารดาไปทำงานต่างจังหวัดไม่ได้อยู่เลี้ยงดูบุตร

2. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

2.1 ด้านปัญหาที่ดินทำกิน

- ต้องให้มีการพิสูจน์สิทธิในที่ดินว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร เพื่อที่จะได้

กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปได้ถูกต้อง

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีภารกิจโดยตรงต้องให้ความสำคัญและจริงจัง

ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะและป่าสงวนแห่งชาติ

- สร้างจิตสำนึกให้ชุมชน ห่วงแหนรักษาป่าและที่สาธารณะ

2.2 ปัญหาด้านการท่องเที่ยว

- ควรมีการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม

- ควรเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยภาครัฐ โดยให้

ภาคเอกชนมีส่วนร่วมและเพิ่มบทบาทให้มากขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถ

ดำเนินการได้เอง

2.3 ปัญหาสังคม

- ควรขยายผลโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองให้เป็นรูปธรรม

- บูรณาการทำงาน ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน

- ควรให้ผู้นำทุกระดับเป็นแกนนำขับเคลื่อนด้านคุณธรรมนำคนเข้าวัด

ขัดเกลาจิตใจ โดยเฉพาะวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง




จุดแข็ง (ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนStrengths)

มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

จำนวนมาก

2. เป็นอำเภอชายแดน

มีโรงแรม/ร้านอาหาร รองรับ

ให้บริการนักท่องเที่ยว

มีรถโดยสารประจำทาง

หลายเส้นทาง

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

2. พื้นที่หมู่บ้านห่างไกล

3. ประชาชนในพื้นที่ความรู้น้อย

4. ที่ดินทำกินของราษฎรไม่มี

เอกสารสิทธิ์

โอกาส (Oppertunities)

1. มีนักท่องเที่ยวเดินทาท่องเที่ยวตลอดปี

2. อำเภอใกล้เคียงมีสถานที่เชื่อมโยง

เส้นทางท่องเที่ยว

3. หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน

การจัดกิจกรรมในพื้นที่

4. มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อน

บ้าน

5. มีจุดผ่อนปรนทางการค้า ซื้อขาย

แลกเปลี่ยนกัน ระหว่าง ไทย – ลาว

ภัยคุกคาม (Threats)

1. มีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

2. ปัญหายาเสพติด

3. เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติทุกรูปแบบ

4. ปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มมวลชนใน

พื้นที่

การวิเคราะห์ปัญหา(SWOT) ของอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี


วิสัยทัศน์ อำเภอโขงเจียม

“เสริมสร้างหมู่บ้าน / ชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สู่สังคมที่มีคุณภาพ”

พันธกิจ

1.เสนอปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะ ของอำเภอให้

จังหวัดทราบ

2.รักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็ง

3.สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว

4.การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่าง

รวดเร็วทั่วถึง

5.ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ดำรงชีวิต

6.พัฒนาระบบการให้บริการ เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

7.ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข

8.บูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน


ad