Die kontekstuele vraag oor krismis van map jacobs
Download
1 / 17

Die kontekstuele vraag oor Krismis van Map Jacobs - PowerPoint PPT Presentation


 • 463 Views
 • Uploaded on

Die kontekstuele vraag oor Krismis van Map Jacobs . J. CONSTABLE (WESTON SEKONDêR ) LOK 23 Februarie 2013. Wat sê die statistiek?. G em. % vir Vraag 14 = 60% 49 skole met gem. % laer as 55%. Waarmee sukkel ons kinders?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Die kontekstuele vraag oor Krismis van Map Jacobs' - noreen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Die kontekstuele vraag oor krismis van map jacobs

Die kontekstuelevraagoorKrismis van Map Jacobs

J. CONSTABLE (WESTON SEKONDêR)

LOK

23 Februarie 2013


Wat s die statistiek
Wat sê die statistiek?

 • Gem. % virVraag 14 = 60%

 • 49 skole met gem. % laer as 55%


Waarmee sukkel ons kinders
Waarmee sukkel ons kinders?

 • Gebrekkigealgemenewoordeskat: verandering, uiteenlopendestadiums, oortuigend, geloofwaardig

 • Literêreterme: ironie, karakterbeelding,

  toneelaanwysings, simboliesebetekenis, ens.

 • Verbandtusseninhoud en tema

 • Die rol/eienskappe/optredevan karakters

 • Eiemeningformuleer


Wenke van die hoofnasiener
Wenke van die Hoofnasiener

 • Onderrigbasieseinhoud

 • Deurlopendekorttoetseoor die inhoud

 • Werkmeerkontekstuelevraeuit – leerdersmoetdit self uitwerken ditmoet in klasverbandbespreek en nagesien word.

 • Deurlopendebesprekingsoor die teks


Wat doen skole wat 70 behaal
Watdoenskolewat 70%+ behaal?

 • Lees (met besprekings) heleboek in klas; duur 1 – 2 maande

 • Kantaantekeninge/ aantekeninge in werkboek

 • Gereeldetoetse (kleinhoeveelhede, kerninligting)

 • Koppel aanMondeling (voorbereidetoesprake)

 • Hoë-vlakbespreking; lêverbande

 • Vaslegging van literêreterme


Onderrig basiese inhoud
Onderrigbasieseinhoud

Die 2012-vraag:

 • Inhoudsvrae: 14.1; 14.2; 14.3; 14.6.2; 14.8; (9 punte)

 • Tegniese en oopvrae: 14.4; 14.5; 14.6.1; 14.7; 14.9; 14.10; 14.11; 14.12;14.13; 14.14 (16 punte)

  Gevolgtrekking: basieseinhoudalleen is niegenoegnie.


Hoe kan ons gebrekkige woordeskat aanspreek
Hoe kanonsgebrekkigewoordeskataanspreek?

 • Klasbesprekings

 • Interne vraagstelling (take, toetse, eksamens)

 • Leer die toepaslikewoordeskat van die boek:

  • Name van karakters en plekke

  • Woordeomoor die tekstepraat / skryf

  • Literêreterme


Lees en kantaantekeninge
Lees en kantaantekeninge

 • Toneel1 (p. 1-4)

 • Toneel10 p. 47-52

 • Nommerdie reëls van die teks (5 .. 10 .. 15)


Gereelde toetse
Gereeldetoetse

 • Kortinhoudstoets – vaslegging

 • Kontekstuelevrae – korttoetse

 • Vraeagter in teks

 • Interne en eksterneeksamenvrae

 • Leerdersstelvrae op?


Ho vlak bespreking
Hoë-vlakbespreking

 • Inhoud – koppelaan lees en aantekeninge

 • Literêreterme

 • Taal/terme van genre

 • Termeen funksie van bou/struktuur/fases

 • In teks/boekie

 • Vergelyk NKV

 • Vergelykvraestelle


Vaslegging van liter re terme
Vaslegging van literêreterme

November 2012

 • Hoe verskilkarakters se handeling en dialoog?

 • Hoe dranaamgewing by tot karakterbeelding.

 • Ruimte

 • Doelvan dialoogin die drama

 • Sosio-politiekeagtergrondvan die drama

 • Waarom is La Guma se handeling in die toneelaanwysingsnoodsaaklik?

 • Haal die spreekbeurtaanwat die tema die besteweergee.

 • Gaan Map se lewenásewejaar in die tronkpositief of negatiefwees? Motiveer.

 • Verklaar die ironie in La Guma se woorde en verduidelik hoe ditaan die einde steeds vir Map en Cavernelisgeld.


Vaslegging van liter re terme1
Vaslegging van literêreterme

Maart 2012

 • Hoe verskilTommy se woorde in r. 1 van syoptrede in r. 16?

 • Kies die eienskapwat by die karakter pas.

 • Hoe word die neweteksaangedui?

 • Wat is die funksievan die neweteks?

 • Hoe sluit die teenstellendewoordeaan by Cavernelis?

 • Hoe sluitsekerewoorde/verwysings by dietemavan … aan?

 • Watterkaraktereienskapblykuit die karakter se taalgebruik?

 • Teen wattermilieuvind die gesprekplaas?

 • BeïnvloedBlanchie se woordehaar pa positief of negatiefteen die einde? Motiveer.

 • Is Map se antwoordgeloofwaardig?


Vaslegging van liter re terme2
Vaslegging van literêreterme

November 2011

 • Wat is die simboliesebetekenis van die syfersewe?

 • Wat word die kursiefgedruktewoordegenoem?

 • Verduidelik die ironie in die karakter se woorde.

 • Hoe sluit die taalgebruik by die milieuaan?

 • Verduidelik die sosio-maatskaplike en politiekeagtergrond.

 • Hoe sluit die reëls by die temaaan?

 • Bewysdat Tommy se woorde en dadenieooreenstem.

 • Dink jydatBlanchie se optrede in reël … geloofwaardig is?

 • Vindjy Map se veranderinggeloofwaardig?

 • Hoe verteenwoordig die twee name twee uiteenlopende stadiums in sylewe?


Vaslegging van liter re terme3
Vaslegging van literêreterme

Maart 2011

 • Watterpotensiaal het Blanchie en Map gehad?

 • Watterimplikasie het die eerste twee sinnevan r. 13?

 • Hoe het die townships ontstaan?

 • Beskryf die omstandighede in die townships.

 • Watterironie is daar in die uiteindes van Map en Cavernelis?

  Nov. 2010

 • BewysdatCavernelishulverblyf in die township as tydelikbeskou.

 • Verduidelik hoe Maud se woorde ‘n profetiesevooruitskouingna die einde van drama is.

 • Dekmantel, verwyt, afsydigheid.


Vaslegging van liter re terme4
Vaslegging van literêreterme

Maart 2010

 • Waardeur word die wisselendeemosieveroorsaak?

 • Wat dui die dubbelenaamgewingaan?

 • Wat is die verhoudingtussen die twee karakters?

 • Hoekom is Cavernelis se woorde ironies?

 • Gee ‘n voorbeeld van taalgebruikwat as Kaapsbeskoukan word.

 • Waarom is die taalgebruikfunksioneel en ironies?

 • Waarom is die gebruik van die ellips en herhalingfunksioneel?


Vaslegging van liter re terme5
Vaslegging van literêreterme

November 2009

 • Teen watteragtergrondspeel die uittrekselaf?

 • Simboliek van name.

 • Waarom is die monoloogfunksioneel?

 • Watteroordeelsfouten watterinvloed het die oordeelsfout op sekerekarakters?

 • Dink jyMap se bekering is eg? Motiveer.


Baie dankie
Baiedankie