slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
讀 輕聲 的差別 PowerPoint Presentation
Download Presentation
讀 輕聲 的差別

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
nora-tyler

讀 輕聲 的差別 - PowerPoint PPT Presentation

168 Views
Download Presentation
讀 輕聲 的差別
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 讀輕聲的差別

 2. 定去 定去遐 tiānnkhìhia 定去矣 tiānn--khì--ah

 3. 怪人 一个怪人 kuài-lâng 欲怪人 behkuài--lâng

 4. 無去 伊無去台北 bôkhì 物件無去矣 bô--khì--ah

 5. 買無 伊買無著 bé-bô 你買無? bé--bô

 6. 後日 後日才閣講 āu-ji̍t/li̍t 後日欲去宜蘭 āu--ji̍t/li̍t

 7. 食人 散食人 sàn-tsia̍h-lâng 伊真愛食人 tsia̍h--lâng

 8. 做人 做人成好 tsò-lâng 敢做人矣? tsò--lâng

 9. 驚人 厝內真驚人 kiann-lâng 實在真驚人 kiann--lâng

 10. 驚死 你遮爾驚死 kiann-sí 予你驚死 kiann--sí

 11. 出來 趖出來 sô--tshut-lâi 叫伊出來 kiòitshut--lâi

 12. 過去 已經過去矣 kuè-khì 你有過去廟裡無? kuè--khì

 13. 歇十分鐘