znanje in kompetence za dinami no podjetni tvo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Znanje in kompetence za dinamično podjetništvo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Znanje in kompetence za dinamično podjetništvo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Znanje in kompetence za dinamično podjetništvo - PowerPoint PPT Presentation


 • 228 Views
 • Uploaded on

Znanje in kompetence za dinamično podjetništvo. doc. dr. Viljem Pšeničny. Maribor, 11.04. 2013. Opredelitev. Dinamična podjetja so v osnovi lahko mala, srednja ali velika, inovativna (hitro rastoča) podjetja, ki bliskovito rastejo in dosegajo nadpovprečne rezultate na posameznih področjih. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Znanje in kompetence za dinamično podjetništvo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
znanje in kompetence za dinami no podjetni tvo

Znanje in kompetence za dinamično podjetništvo

doc. dr. Viljem Pšeničny

Maribor, 11.04. 2013

opredelitev
Opredelitev

Dinamična podjetja so v osnovi lahko mala, srednja ali velika, inovativna (hitro rastoča) podjetja, ki bliskovito rastejo in dosegajo nadpovprečne rezultate na posameznih področjih.

zgodovinsko imensko pojmovanje
Zgodovinsko imensko pojmovanje
 • gazele (Birch, 1987)
 • “dynamos” (Kingston, 1987)
 • “fast growing companies” (Davidsson, 1989)
 • “flyers” (Storey, 1994)
 • “fast-growing firms” (Almus, 2002)
 • dinamična podjetja (Pšeničny, 2002)
 • “rapid growth firms” (Fisher in Reuber, 2003)
 • “high-growth firms” (Delmar et al., 2003)
splo na dejstva o dinami nih podjetjih
Splošna dejstva o dinamičnih podjetjih
 • V povprečju so mala in mlada podjetja, ki predstavljajo od 2 do 3 % vseh podjetji v nekem nacionalnem gospodarstvu.
 • Prispevajo resnično oziroma realno dodano vrednost k nacionalnemu gospodarstvu.
 • Imajo povprečno triletno 20 % letno rast in začnejo z najmanj 20 zaposlenimi.
 • Ustvarijo celotno rast novih delovnih mest.
 • Imajo zelo dobro ciljno usmerjeno tržno politiko.
 • Ovire za njihovo rast: tržne ovire, težave pri pridobivanju finančnih sredstev, težave pri pridobitvi dovolj usposobljenih (predvsem tehnično) novih zaposlenih, težava pri pridobivanju intelektualnih pravic.
 • V povprečju se njihova rast dogodi zelo nepričakovano in bliskovito.
 • Hitra rast je odvisna predvsem od strukture podjetja, podjetnika in njegovega tima oziroma menedžmenta, financ itd.
 • V povprečju svoj intelektualni kapital, ki ga tržijo.
 • Imajo zelo dober menedžment človeških virov in zelo dober ter usposobljen kader zaposlenih.
 • Prisotna so v skoraj vseh dejavnostih oziroma panogah.
 • Biti dinamično podjetje je načeloma fenomen malih in mladih podjetij.
gospodarska rast
Gospodarska rast

Znano je, da vsaj 85 % celotne

gospodarske rasti in vseh novih delovnih

mest v vsaki ekonomiji v določenem

časovnem obdobju ustvari 5 % (ali celo

manj) gospodarskih subjektov oziroma

t. i. dinamičnih podjetij (Birch, 1987)

prispevek dinami nih podjetji
Prispevek dinamičnih podjetji

Dinamična podjetja v določenem obdobju:

 • nadpovprečno hitro rastejo
 • izkazujejo nadpovprečne donose
 • prav tako tudi nadpovprečno zaposlujejo
 • inovirajo in
 • se trajnostno razvijajo.
dejavniki hitre rasti
Dejavniki hitre rasti

Vir: Pšeničny, 2002, povzeto in prirejeno po Mei-Pochtler, 1999

preu evana populacija
Preučevana populacija

Dinamična podjetja so bila izbrana iz baze podatkov o poslovanju vseh

126.976 podjetij v preučevanem obdobju.

Pridobljena je bila baza 4.511 podjetij.

Med njimi:

 • 1.010 samostojnih podjetnikov in
 • 3.501 gospodarskih družb (6,28 % vseh gospodarskih družb)

Skupaj so predstavljala 3,55 % vseh gospodarskih subjektov v Sloveniji v preučevanem časovnem obdobju.

1. Pšeničny, Viljem in Novak, Riko. 2012. Pomen hitre rasti dinamičnih podjetij ter dinamičnega podjetništva v Sloveniji: pregled ugotovitev raziskovalnega dela in poročil v letu

2012. Maribor: Doba, Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije.

2. Vidovič, Danilo. 2011. Obdelava AJPES – podatkovnih zbirk letnih poročil za leta od 2006 do 2010. Maribor: Ministrstvo za gospodarstvo.

dejanski prispevek
Dejanski prispevek

Ta podjetja so v obdobju 2006‒2010:

 • ustvarila 23,7 % vseh čistih prihodkov od prodaje v državi
 • zaposlovala 16 % vseh zaposlenih
 • imela 16 % vsega kapitala
 • izplačala 18,7 % vseh plač in
 • ustvarila 21,8 % vse dodane vrednosti v gospodarstvu.
zna ilnosti dinami nega podjetnika
Značilnosti dinamičnega podjetnika

(1) dinamični podjetnik je v povprečju star med 40 in 49 let,

(2) ima v povprečju višjo izobrazbo,

(3) več kot deset let delovnih izkušenj.

(4) svoje podjetje v večini vodi sam,

(5) brez usposobljenega menedžerskega tima,

(6) ustanovil je eno in edino (dinamično) podjetje,

(7) pričakuje bogato žetveno nagrado za tveganje in

(8) družbeno priznanje oziroma priznanje okolja.

(9) nadpovprečno podjeten,

(10) izjemno inovativen,

(11) delovno-storilnostno usmerjen,

(12) imeti mora lastnosti in znanja menedžerja,

(13) biti povezovalec – integrator,

(14) obvladovati mora »leadership«, imeti karizmo in visoko raven razvitosti čustvene inteligence.

klju ne komptence sedanjosti in prihodnosti
Ključne komptence sedanjosti in prihodnosti

1. sporazumevanje v maternem jeziku;

2. sporazumevanje v tujih jezikih;

3. matematična sposobnost ter osnovne sposobnosti v znanosti in tehnologiji;

4. digitalna sposobnost;

5. učenje učenja;

6. medosebne, medkulturne in socialne sposobnosti ter državljanske sposobnosti;

7. podjetnost;

8. kulturno izražanje.

vloge mened erja
Vloge menedžerja

Mintzberg (1989) in številni drugi opredeljujejo menedžerja kot:

(1) razumski človek,

(2) nadzornik virov podjetja,

(3) avtoriteta,

(4) usmerjevalec,

(5) vzdrževalec »statusa quo«, tradicionalist (konservativec),

(6) mobilizator.

Možina in drugi(2002) ločijo tri kategorije vlog menedžerja:

(1) medosebne: predstavljajo odnose med ljudmi,

(2) informacijske: pridobivanje potrebnih informacij,

(3) odločitvene: uporabo informacij.

vloge mened erja1
Vloge menedžerja

Adizes (2004) ugotavlja, da so uspešni samo menedžerji, ki svoje reakcije oblikujejo v štirih vlogah (t. i. model PAEI):

(1) proizvajalca,

(2) administrator,

(3) podjetnika,

(4) integratorja

Svoje preučevanje je Adizes zaključil z ugotovitvijo, da menedžmenta ne more predstavljati zgolj en človek, ampak komplementarno osebje, to je osebje, ki zna združeno igrati vse štiri vloge.

spretnosti mened erja
Spretnosti menedžerja

Spretnosti menedžerja opredeljujeta Daft in Noe (2001) ter tudi drugi (Adizesetal. 1996; Bruce 2011; Dessler 2011; Pinnow 2011) kot:

(1) konceptualne spretnosti

(v grobem bi jih lahko enačili z vlogo podjetnika – inovatorja),

(2) spretnosti ravnanja s človeškimi viri

(v grobem bi jih lahko enačili z vlogo direktorja – administratorja),

(3) tehnične spretnosti viri

(v grobem bi jih lahko enačili z vlogo tehnika – specialista).

pri akovanja sklep
Pričakovanja - sklep
 • Podjetniški uspeh je funkcija

Uspeh = f (znanje, sposobnosti, motivacija)

 • Podjetniška rast je funkcija

Rast (∆ Y) = f (∆ K , ∆ L, ∆ tn) t

 • Dinamični podjetnik je torej:
  • Vsestransko kompetentna osebnost.
  • PAEI po Adizezu
  • Obvladuje dejavnike rasti in zna delati z ljudmi, denarjem
  • Obvladuje podjetniške spretnosti