Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gregor Danev, koordinator projekta PUN2000 Mirjam Gorkič in sodelavci Območne Enote NG PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gregor Danev, koordinator projekta PUN2000 Mirjam Gorkič in sodelavci Območne Enote NG

Gregor Danev, koordinator projekta PUN2000 Mirjam Gorkič in sodelavci Območne Enote NG

167 Views Download Presentation
Download Presentation

Gregor Danev, koordinator projekta PUN2000 Mirjam Gorkič in sodelavci Območne Enote NG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RAZVOJ Z NARAVOOhranjena narava kot endogeni potencial skladnega razvoja regij- primer celostne teritorialne naložbe in izhodišč varstva narave -SEVERNA PRIMORSKA REGIJANova Gorica,31.5.2013 Gregor Danev, koordinator projekta PUN2000 Mirjam Gorkič in sodelavci Območne Enote NG Sektor za ohranjanje narave

 2. Izhodišča Izhodišča EU: • Stališča Komisije (positionpaper on programmingof CSF Funds 2014-2020): EU finančna sredstva morajo preseči umetno vzpostavljene birokratske ovire in razviti močan integralni pristop. Koncentriranje finančnih sredstev na prioritete za maksimiranje rezultatov in ne drobljenje virov do nerazpoznavnosti. Narava in raba naravnih virov: ukrepi učinkovite rabe naravnih virov in prilagoditve na klimatske spremembe so nezadostniin ne upoštevajo „ekosistemskega pristopa“ za doseganje sinergij za izboljšanje upravljanja z vodnimi viri, varstvo narave in biodiverzitete. Ukrepi: zelena infrastruktura, zeleni koridorji za podporo biodiverziteti in drugim ekosistemskim storitvam (pitna voda, pridelava zdrave hrane, zaščita, raba naravnih materialov, turizem, rekreacija, zdravje,..)

 3. Ustaviti upad biodiverzitete – revitalizacija ekosistemov – globalni prispevek ŠEST CILJEV Vizija 2050 in strategija ohranjanja biodiverzitete do 2020 Kartiranje in vrednotenje ekosistemskih storitev z namenom ustavitve neto izgub biodiverzitete in ekosistemskih storitev : metodologija ugotavljanja vplivov EU projektov in vzpostavitev kompenzacijskih shem in PES sistemov 1. Izboljšanje implementacije in spoštovanje EU zakonodaje 2. Revitalizacije in ohranjanje ekosistemov in zelena infrastruktura 3. Trajnostno in sonaravno kmetijstvo, gozdarstvo 4. Trajnostno ribištvo 5. Boj proti invazivnim vrstam 6. Prispevki k globalnemu zmanjšanju biodiverzitete

 4. Vizija Pohorje 2030 Razvita v okviru projekta NATREG www.natreg.eu/pohorje, po zaključku projekta v pogonu Skupine za Pohorje, ZRSVN in lokalnih skupnosti ter nosilcev gospodarstva (turizem). V sklopu projekta izvedenih približno 70 dogodkov za namene razvoja Vizije Pohorje, ki vsebuje 6 strateških ciljev, operativne cilje in akcijski načrt. VISOKA KAKOVOST ŽIVLJENJA LOKALNEGA PREBIVALSTVA OHRANJENA NARAVA IN KRAJINA SONARAVNI TURIZEM IN USMERJEN OBISK OKOLJU IN UPORABNIKU PRIJAZNA RABA NARAVNIH VIROV OKOLJU IN UPORABNIKU PRIJAZNA MOBILNOST TER UREJENA PROMETNA INFRASTRUKTURA OHRANJENA KULTURNA DEDIŠČINA IN LOKALNA IZROČILA

 5. Celostna teritorialna naložba – Geopark Karavanke in Pohorje

 6. REGIONALNI RAZVOJ IN VARSTVO NARAVE SEVERNO PRIMORSKE REGIJE Temelji na prepoznavanju razvojnih potencialov goriške razvojne regije.  Eden izmed potencialov je tudi ohranjena narava z naravnimi vrednotami in veliko biotsko in krajinsko pestrostjo • Soča s pritoki - celostno upravljanje porečja in participativno odločanje o razvojnih potencialih Soča je med najbolj prepoznavnimi potenciali na katerem že danes temelji  del turistične ponudbe. Hkrati pa je reka s pritoki potencial tudi drugih možnih rab npr. energetske rabe, vir pitne vode; ob visokih vodah predstavlja nevarnost poplav, ob suši pa je vir vode za namakanje.  Da bi ustrezno uskladili vse interese hkrati pa ohranili njene poglavitne značilnosti  bi morali zasnovati celostno upravljanje vseh deležnikov  vključno z čezmejnimi prostorom.   

 7. Celostna teritorialna naložba TNP Implementacija Zakona o TNP glede skladnega regijskega razvoja. • GEOPARK Idrija z UNESCO dediščino Povezava UNESCO Idrija z naravnimi vrednotami in bogato biotsko pestrostjo – ustanovitev GEOPARKa Idrija in razvoj produktov v povezavi z obema UNESCO statusoma.

 8. REGIONALNI RAZVOJ IN VARSTVO NARAVE SEVERNO PRIMORSKE REGIJE UKREPI VARSTVA NARAVE oz. VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE (ZO): (BIODIVERZITETA, VODA, NARAVNE VREDNOTE, ZAŠČITA) • vzdrževanje in revitalizacije ekosistemov (vodni viri, turizem, varovalni gozdovi), • ekosistemskestoritve, • varstvo občutljivih delov narave; ZELENO oz. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI (ZO): (TURIZEM, REKREACIJA, DUHOVNA SPROSTITEV) • usklajevanje obiska, razporejanje, vodenje obiskovalcev, usmerjanje, • razvijanje informacijskih centrov, opazovališč, ter druge dodatne infrastrukture za obiskovalce, • Vzpostavitev umetnih poligonov za doživljanje in učenje o naravi;

 9. REGIONALNI RAZVOJ IN VARSTVO NARAVE SEVERNO PRIMORSKE REGIJE • SONARAVNA RABA NARAVNIH VIROV: • (VODA, MATERIAL, ZAŠČITA, HRANA) • usmerjanje rabe v pridelavo zdrave hrane, obnovljivih zalog pitne vode, visokokvalitetnih naravnih materialov (les) , vzpostavitev/obnova naravnih retenzijskih površin (zadrževanje vode) • mreženje in razvoj inovativnih produktov in razvoj blagovnih znamk (TNP, GEOPARK,…), • raba naravnih virov z ohranjanjem zaščitne funkcije • IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKAVE: • vodenje in učenje v naravi, ureditve, • ekosistemske storitve in monetarizacija, • razvoj produktov, mreženje in blagovne znamke;

 10. Povabilo ZRSVN in TNP SEVERNO PRIMORSKI regiji Sodelovanje pri pripravi regijskih projektov že v začetni fazi „t.i. neuradnem postopku“ zaradi izboljšanja kvalitete in izvedljivosti projektov NARAVA DRUŽBA RAZVOJ

 11. POMEN PARTNERSKEGA NAČELA in PRIPADNOSTI REZULTATOM • VIZIJA POHORJE 2030