1 / 29

Dopis – zrcalo odličnosti?

Dopis – zrcalo odličnosti?. DOPIS. SSKJ : krajše uradno ali poslovno pismeno sporočilo krajše: ideal = 1 stran uradno ali poslovno = dokument ( listina z uradno veljavnostjo ). KRATKOST. predvidena formalna določenost omogoča uravnoteženost leve in desne strani

noleta
Download Presentation

Dopis – zrcalo odličnosti?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Dopis – zrcalo odličnosti?

 2. DOPIS • SSKJ: krajše uradno ali poslovno pismeno sporočilo • krajše: ideal = 1 stran • uradno ali poslovno = dokument (listina z uradno veljavnostjo)

 3. KRATKOST • predvidena formalna določenost omogoča uravnoteženost leve in desne strani • več prostora za vsebino • ne presežemo 1 strani

 4. DVA MODELA DOPISOV ABCČ DEG KM KJLL IIHD MOL ABCČ DEG KM KJLL IIHD MOL

 5. ENOTNA ZUNANJA PODOBA glava 1 datum dokum. del glava 2 naslov (zveza) pozdrav podpisnik Besedilo, vsebina dopisa

 6. 2,5 cm Kardeljeva ploščad 5 1000 Ljubljana, Slovenija telefon 01 58 05 100 2,5 cm Dr. Monika Kalin Golob Ljubljana, 14. 11. 2005 Šifra: XXXXX Univerza v Ljubljani prorektor prof. dr. Ivan Svetlik Kongresni trg 2 1000 Ljubljana Zadeva: Poročilo o vpisanih študentih Zveza: vaša šifra 09-167/2005 z dne 15. 9. 2005 Pošiljamo vam podatke o študentih, vpisanih v št. letu 2005/06, kot ste zahtevali. Prosimo, da upoštevate opombe, ki jih navajamo v Prilogi 1. Iz tabele je razvidno, da ...

 7. 2,5 cm 2,5 cm Kardeljeva ploščad 5 1000 Ljubljana, Slovenija telefon 01 58 05 100 Dr. Monika Kalin Golob Ljubljana, 14. 11. 2005 Šifra: XXXXX Univerza v Ljubljani prorektor prof. dr. Ivan Svetlik Kongresni trg 2 1000 Ljubljana Zadeva: Poročilo o vpisanih študentih Zveza: vaša šifra 09-167/2005 z dne 15. 9. 2005 Pošiljamo vam podatke o ... Zelo dolg obvezni del obrazca, neuravnoteženost s podpisnikom, manj prostora za vsebino (1 stran?)

 8. GLAVA DOPISA • OBRAVNAVAMO JO KOT POVED • Kot besedilno enoto, ki se Začne z veliko začetnico in konča s piko. • Vse druge sestavine so pisane z malo, razen lastnih imen, končna pika in vejice odpadejo.

 9. ENA BESEDILNA ENOTA Fakulteta za družbene vede Kardeljeva pl. 5 1000 Ljubljana tel.: 01 58 05 100 faks: 01 58 05 112 ni končne pike, ni pik ali vejic ob koncu besedilnih podenot

 10. ENA BESEDILNA ENOTA Univerza v Ljubljani prorektor prof. dr. Ivan Svetlik Kongresni trg 2 1000 Ljubljana tel.: 01 23 45 889 faks: 01 99 88 776 ni končne pike, ni pik ali vejic ob koncu besedilnih podenot

 11. ENA BESEDILNA ENOTA Prof. dr. Ivan Svetlik Univerza v Ljubljani Kongresni trg 2 1000 Ljubljana tel.: 01 23 45 889 faks: 01 99 88 776 ni končne pike, ni pik ali vejic ob koncu besedilnih podenot

 12. ogovor naslovnika • naslov dokumenta • zadeva, predmet NASLOV DOPISA • TRI MOŽNOSTI NASLAVLJANJA:

 13. NASLOV DOPISA – 1. • Spoštovana gospa Olga Dolžan! • Spoštovana gospa Zajec! • Spoštovani gospod prof. dr. Janko Kos! • Spoštovani! ne krajšamo imen, množinska oblika za oba spola  vikanje LOČILO?  klicaj ali vejica

 14. Spoštovani! Vzvezi z dopisom, poslanim 13. 7. 2005, Vas obveščam, da ... Spoštovani, v zvezi z dopisom, poslanim 13. 7. 2005, vas obveščam, da ... NASLOV DOPISA – 1.

 15. Spoštovani! V zvezi z dopisom, poslanim 13. 7. 2005, Vas obveščam, da ... Draga Alenka, vabim Te/te na predstavitev svoje nove knjige ... NASLOV DOPISA – 1. POLURADNO, ZASEBNO URADNO

 16. NASLOV DOPISA – 2. • POIMENUJEMO VRSTO BESEDILA • ZAPISNIK • VABILO • OKROŽNICA NEKATERE VRSTE BESEDIL LOČILO?  LOČIL NI, DELUJE KOT NASLOV

 17. NASLOV DOPISA – 3. • POIMENUJEMO VRSTO BESEDILA IN DODAMO PRED NJEGA PREDMET: ali ZADEVA: • PREDMET: Prošnja za ... • ZADEVA: Pritožba glede ... NEKATERE VRSTE BESEDIL  običajno se posameznik obrača na institucijo LOČILO?  LOČIL NI, DELUJE KOT NASLOV

 18. Kombiniranje naslovov • Ne! Vsak dopis ima en sam naslov. Zadeva: Predlog za imenovanje Spoštovani! Obveščamo Vas, da je bil Vaš predlog za imenovanje umaknjen z dnevnega reda včerajšnje seje. izbrati en sam naslov, kombinirati s pozdravom

 19. ZAKLJUČEK DOPISA • MOŽNOSTI ZAKLJUČKOV: • POVSEM AVTOMATIZIRANI: S spoštovanjem; Lep pozdrav; Lepo Vas pozdravljam; • Z odličnim spoštovanjem; • DRUGAČNI: S prisrčnimi pozdravi; V upanju na čimprejšnji odgovor Vas lepo pozdravljam. LOČILA in ZAČETNICE

 20. PODPISNIK Lep pozdrav! (lastnoročni podpis) Mag. Mojca Novak, direktorica ŽIG

 21. PODPISNIK S spoštovanjem! (lastnoročni podpis) Mojca Novak, univ. dipl. ekon. direktorica ŽIG

 22. Jezikovni stil • objektiviziranost, • ekonomičnost (gospodarnost) in • kratkost (zgoščenost) izražanja.

 23. Objektiviziranost • jedro besedišča so nezaznamovane besede • kot poseben sloj so značilni administrativni ali drugi strokovni izrazi (odvisno od vsebine in naslovnika) • čustveno obarvane besede se štejejo za stilno šibkost • težnja k logičnosti

 24. BREZOSEBNO IZRAŽANJE • Predlagan je bil naslednji dnevni red … • Prijave se sprejemajo do … • Pritožba se zavrne. • OSEBNO: • Predsednik je predlagal … • Prijave sprejemamo … • Sodišče zavrača pritožbo. TRPNIK

 25. Gospodarnost izražanja • TAKOJ K STVARI • Z AVTOMATIZMI, KI SE SKLICUJEJO NA PREJŠNJE DOPISOVANJE ali KI NAPOVEDUJEJO, ZAKAJ PIŠEMO DOPIS Spoštovani! Prosimo, da nam posredujete osebne podatke, in sicer: Preljubi stric, podobe pisane jeseni so me spomnile, kako mineva čas – že leto je, kar se ti nisem oglasil

 26. Avtomatizmi • AVTOMATIZMI NASTAJAJO POD VPLIVOM OBJEKTIVNIH STILOTVORNIH DEJAVNIKOV • SO DEL URADOVALNEGA JEZIKA • POGOSTO PO KRIVICI KRITIZIRANI • UPORABLJAMO JIH KOT ŽE PRIPRAVLJENE FORMULACIJE, KI NAM PRIHRANIJO ČAS ZA VSEBINSKO NATANČNOST

 27. Kratkost in zgoščenost • vljudnostne fraze • bonton • patetika • ne ponavljajmo stvari, ki so razvidne iz obveznih sestavin Spodaj podpisani prosim zgornji naslov ... Z dolžnim spoštovanjem!

 28. Uradnost in vljudnost? • SEVEDA! • Pritožbo vložiti v 8 dneh! • Prosimo vas, da morebitno pritožbo vložite v osmih dneh po prejemu odločbe. • Popust zagotovljen! • Z veseljem bomo upoštevali 20-odstotni popust.

 29. Osebna nota • da, vendar v posebnih dopisih: • prilagajanje naslovniku in okoliščinam • KDO piše • KAJ • KOMU • S KAKŠNIM NAMENOM

More Related