slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rezultate per Vezhgimin dhe Diskutime ne Fokus Grup Per matjen e ndikimit te projektit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rezultate per Vezhgimin dhe Diskutime ne Fokus Grup Per matjen e ndikimit te projektit

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Rezultate per Vezhgimin dhe Diskutime ne Fokus Grup Per matjen e ndikimit te projektit - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Rezultate per Vezhgimin dhe Diskutime ne Fokus Grup Per matjen e ndikimit te projektit “ Asistence Teknike dhe Trajnime per permiresimin e dhenies se Sherbimeve Publike ne nivel te Qeverisjes Vendore . ” EuropeAid/123506/C/SER/AL. 1. Produktet. 2. Metodopllogjia. 3.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rezultate per Vezhgimin dhe Diskutime ne Fokus Grup Per matjen e ndikimit te projektit' - nolan-copeland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Rezultate per

VezhgimindheDiskutime ne FokusGrup

Per matjen e ndikimitteprojektit

“AsistenceTeknikedheTrajnime per permiresimin e dhenies se SherbimevePublike ne nivelteQeverisjesVendore.”

EuropeAid/123506/C/SER/AL

slide2

1

Produktet

2

Metodopllogjia

3

GjetjeBiznesi

4

Sygjerime-Permiresim, Biznesi

5

KonkluzioneBiznesi

6

ProblematikaBiznesi

7

Gjetjeteqytetareve

8

Konkluzioneproblematikaqytetar

9

Gjetjetnenpunesit

10

Konkluzioneproblematikanepunes

11

Krahasim me vezhgimetemepareshme

12

Sugjerime per veprim

13

Si perfundim

Fund

Si perfundim

slide3

Produktet

1

 • Raportmbiprocedurat e licensimit-Kenveshtrimiibizneseve
 • Raportmbiprocedurat e licensimit-Kenveshtrimiiqytetareve
 • Raportmbiprocedurat e elicensimit-- Kenveshtrimiizyratereve
 • Raportmbidiskutimet ne fokusgrupe
 • Databazetedhenash ne SPSS dhe ACCESS
 • Perpunime ne SPSS tetedhenavenga 3 pyetsoret ne SPSS
 • Raport final qeinkludongjetjengatregrupet e fokusimit, bizneset, qytetaretdhezyrtaret
slide4

Metodollogjia

 • MBULIMI GJEOGRAFIK DHE SASIOR
   • 35 lokacione: 10 bashki, 22 komuna, 3 njesipilote
   • 455 pyetsore: 175 Biznese, 175 qytetare, 105 zyrtare
   • 35 fokusgrupe: 272 pjesemarres
 • MBULIMI DEMOGRAFIK BIZNESI
   • PefaqsimiGjinor:
   • PerfaqsimiiGrupmoshave:
   • NiveliiEdukimit:

2

Femra

33%

Meshkuj

67%

Deri 25 vjec

7%

26-40 vjec

48%

41-55 vejc

40%

Mbi 56 vjec

5%

Arsimimesem

48%

ArsimiLarte

28%

Arsim 8 vjecar

16%

Te tjere

8%

slide5

Metodologjia

 • CESHTJET E TRAJTUARA NGA PYETSORI I BIZNESIT
  • Akesindajinformaconit
  • Cilesia e informacionittepublikuar
  • Cilesia e informacionit verbal
  • Cilesia e sherbimitpranezyrave
  • Kanalet e informaciont
  • Sygjerime per permiresim
 • CESHTJE TE TRAJTUARA NGA PYETSORI I QYTETAREVE
  • Familjariteti me zyratdheprocedurat
  • Kanalet e informacionit
  • Opinion e per cilesine e informaciont, sherbimindheeficensenpraneketyrezyrave
 • CESHTJE TE TRAJTUARA NGA PYETSORI PER ZYRTARET
  • Ceshtjeterutines se perditshme
  • Nevoja per trainime
  • Permiresimetemundshme
 • CESHTJE TE TRAJTUARA NE DISKUTIME ME GRUPE TE FOKUSUARA
  • Ligjshmeria, organizimi, procedurat
  • Sherbimi, strafi
  • Informacioniaksesindajtij
  • Mendime per permiresimeteefektiviteit

2

slide6

GjetjeBiznesi

 • AKSESI NDAJ INFORMACIONIT eshte ne niveletepelqyeshme per shumicen e perfaqsuesvetekesajkategorie ne nivelin 70%. Aksesindajinformacionit me tespecifikuarpak me problematik.
 • INFORMACIONI I PUBLIKUAR eshte ne niveletepelqyeshme per njemazhorance ne nivelin 63%. Cilesia e informacionittepublikurbie ne niveltedetajuar
 • INFORMACIONION VERBAL eshteipozitivishtperceptuarnganjeshumicembi 75%. Vleresimiicilesise se informacionit verbal ne niveltedetajuarbiegjithashtu
 • KANALETEINFORMACIONIT me teperdururamomentalishtjanevetezyrat, media dheteafermit. Ka rritjeteperdorimittekanalevemodere e bashkohoresibroshurat, e tabelat informative. Preferencat per kanalet e informacionitnukjaneplotesishtteadresuara.Vihet re njezhvendosje e preferencave per kanalet e informacionitdrejtburimevemodernepertejasajqemomentalishtofrohetsi media, interneti, format promocionalesibroshura, fletpalosjeetj. Preferencatjanedinamike..megjithatevihen re perpjekje per tiadresuarato
 • CILESIA E SHERBIMIT ne zyrat e licensimiteshteperceptuarpozitivisht me njemazhorancereth 75% ne lidhje me oraret e funksionimittezyrave, sjelljes se zyrtareve, aksesitndajndertesesperkatese, poreshteperceptuarnegativisht ne lidhje me infrastrukturenmbeshtetese per temundesuarnjeinteraksionsa me efikas (disenjimi I sportelitprites)

3

slide7

GjetjeBiznesi

Cilesesia e informacionit Verbal

Cilesesia e informacionittePublikar

0.6%

0.6%

Pa Pergjigje

Pa Pergjigje

1.7%

5.1%

Nuk e di

Nuk e di

3

7.4%

S’jamdakort

S’jamdakort

23.3%

S’jam I sigurte

S’jam I sigurte

10.8%

23.3%

Jam Dakort

Jam Dakort

79.5%

47.7%

Kanalete marrjes se informacionit

Preferencat per marrjen e informacionit

1.7%

Te njohur

17%

-

6.7%

3%

Me telefonngazyrtare

+

2%

+

Meterialeligjore

10.1%

+

Broshura, fletpalosje

9%

25.3%

-

Direktngazyrtaret

45%

31.5%

+

7%

31.5%

Pankartatabela

2%

+

37.1%

Interneti

+

16%

40.9%

Media

slide8

Sygjerime-Permiresim, Biznesi

Sygjerimeqelidhen me MBESHTETJEN INFRASTRUKTURORE –soft

Sygjerimeqelidhen me CILESINE e informacionit

Zhvendosjee kerkesavengakerkesa me tegjeneralizuara e modesitesiaksesindajinformacionit ne KERKESA ME TE PROFILIZUARA E PERMBAJTESORE

4

Te tjera

1.7%

Sjelljehijshmendajklientit

12.9%

Volum ne Informacion

18.5%

Akses per Informacion

18.5%

22.5

Cilesiinformacioni, I qarte, I plote, I sakte

Amjente me tepershtateshme ne zyrat e sherbimeve

23.6%

slide9

KonkluzioneBiznesi

 • SHUMICA E GRUPIT PERFAQSUES PER KOMUNITETIN E BIZNESIT ESHTE E KENAQUR NE PERGJITHESI me procedurat e licensimit ne lidhje me cilesine e informacionittepublikuar, verbal, cilesine e sherbimit.
 • KA NJE HARMONIZIM TE METEJSHEM TE KANALEVE TE INFORMACIONIT TE PERDORURA ngamarresit e sherbimitdheofruesit e sherbimittelicensimit
 • MegjithateKA PROBLEMATIKA TE CILAT DUHEN ADRESUAR

5

slide10

ProblematikaBiznesi

 • CILESIA E INFORMACIONIT teofruar
 • INFRASTRUKTURA MBESHTETESE brendazyrave:
 • disenjimiinteligjentisportelit
 • MUNGESA TOTALE E INFORMIMIT tenjeperqindjetevogel
 • NIVELI I KUPTUESHMERISE tegrupit - sherbimmarres:
 • rreth 20% e pergjigjevembiceshtjetendryshmekanetheksin e pasigurise
 • MUNGESA E INTERAKSIONIT dhefeedback-utdypalesh
 • EshteinevojshemaktivizimiiME SHUME KANALEVE TE INFORMACIONIT MODERNE

6

slide11

Gjetjeteqytetareve

 • QytetaretjanegjithshtuteFAMILJARIZUAR ME PROCEDURAT DHE ZYRAT E LICENSIMIT
 • ATA JANE DERI DIKU TE INFORMAUR NE LIDHJE ME PRODUKTET E ZYRAVE. Vetemrreth 30% e teanketuarvejaneteqarte per oferten e zyravelicensore. Shumica e tyrekaneinformaciontepjeshem (60 perqind).
 • Shumica e tyrepreferontaMARRE INFORMACIONIN NE LIDHJE ME KETO PROCEDURA PARAPRAKISHT dhekanalet e informacionitjanetengjashme me atoteidentifikuarangabiznesi – zyratperkatese, tabelat informative, broshurat, teafermitetj
 • CILESIA DHE AKSESI NDAJ INFORMACIONT sitermat, instruksionetdhepublikimetjaneperceptuar ne njeshumicembi 75% pozitivishtsikursengaperfaqsuesit e biznesit
 • CILESIA E SHERBIMIT sisjellja e zyrtareveporedheniveliorgnizativ I eshtevleresuarpozitivishtngashumica e teintervistuarve (rreth 66% e tyre)
 • EFICENCA E ZYRTAREVE le per tedeshiruar ne syte e qytetareve: zyrtaretjanepjeserishtderi ne joeficente -67%, zyrtaretnukarrijnet’eshpjegojne me saktesi -61%
 • TARIFAT E LICENSIMIT nukjaneakoma ne nivelet e deshiruaramegjithese ka permiresim
 • DISA ASPEKTE ORGNIZATIVE JANE PARE TE NDERTHURURA ME AKTIVITETE INFORMALE

7

slide12

Gjetjeteqytetareve

Opinionembiaktivitetin e zyrtareve

Opinionembiasistencengjatelicensimit

6.3%

74.9%

25.1%

32.6%

61.1%

Termatdhekushtetjanete

kuptueshme

Sherbimieshteefektiv

Per termat e vendosura

Po

7.4%

38.9%

53.7%

85.1%

14.9%

Jo

Jane kompetentdhe

shpjegojnecdogjesakte

Shpegimet e aplikimitjanetekuptueshme

3.4%

30.9%

65.7%

Jane tesjellshem

%10.9

89.1%

5.7%

Rregullatjanetekuptueshme

45.7%

48.6%

7

Perpiqen per zgjidhjen e cdoceshtje

Opinionembiprocedurat e licensimit

Po

Pjeserisht

Jo

61.7%

38.3%

Tarifat e licensimt

Jane telidhura me kontakte

informaledhelobing

Po

54%

76%

24%

Jo

Jane lehtesishttearriteshme

8%

43.4%

56.6%

Normal

Jane transparente

38%

Larte

84.6%

15.4%

Shume e larte

Jane temireorganizuara

slide13

Konkluzioneproblematikaqytetar

 • Qytetaretjane ne pergjithesiteFAMILJARIZUAR DHE TE KENAQUR ne maxhorancedhe ne pergjithesi me menyren e organizimitteproceduravedheaksesinndajinformacionit ne pergjithesi.
 • Ceshtja e EFICIENCES SE ZYRTAREVE duhetadresuar me efikasiet.
 • KORRELACIONI I PROCEDURAVE TE LICENSIMIT ME LOBIZMA DHE KONTAKTE JO FORMALE.
 • MARRJA E INFORMACIONIT MBI PROCEDURAT E LICENSIMIT KRYESISHT NGA ZYRA E TAKSAVE NDERKOHE qekerkohetnjesherbimdisafunksionalinjesise se licensimitqelidhet me zgjidhjen e teknikaliteteve, problematikavetendryshme, licensiminsi procedure dhedhenien e informacionittepergjithshme
 • Vihet re MUNGESA E CENTRALIZIMIT TE PROCESIT DHE MONITORIMITtetij.

8

slide14

Gjetjetnenpunesit

 • NIVELI I AUTOMATIZIMIT teproceduravepranezyravetelicensimit le akoma per tedeshiruar. Vetem26% e teintervistuarveoperojnenennjerrjetlokaltendertuarplotesisht. Vetem41% e teintervistuarveeshte e paisurmjaftueshem me paisjekompjuterike.
 • PREZENCA E SOFTEVE SPECIFIKE- INEKZISTENTE.
 • LINCENSIM MANUAL pjeserutinesper 67% teintervistuarve
 • PROCESI I LICENSIMIT perceptuarsieficientvetemnga25% e teintervistuarve
 • PERMIRSIMI ORGANIZTIV I MENJEHERSHEM ESHTE I NEVOJSHEM pothuajsene tegjithanivelet e permendurakuautomatizimiiproceduravedhekordinimit e kooperimiibrendshem, rritja e monitorimit, me teperzgjedhura
 • PERMIRESIMI I NEVOJSHEM PER PROCEDURAT E LICENSIMIT ka lidhje me cilesine e informacionit, aksesin e informacionitsidhedisenjimin e pikes se sportelit. Sugjerimet e sherbimofruesitjane ne harmoni me atotesherbim-marresve.
 • Fushat e identifikura per TRAINIM: rritja e njohurise ne lidhje me procedurat e licensimit, aplikimiimjeteveteautomatizuaraper licensim, njohurilegjislative
 • PERMIRSIME TE NEVOJSHME NE NIVEL STRATEGJIK DHE KULTURE ORGANIZATIVE tenjesise: rritja e kompetencesprofesionale, pergjegjise, transparences, udheheqjeste forte me vizion

9

slide15

Gjetjenenpunesit

Zvillim I legjislacionit per mbeshtetjen e licensimit

6%

Ritja e performances dheprofesionalizmit

e departamenteveperkatese

6%

6.8%

Tjera

Zhvillimi I regullorvetebrendeshme

Trajnim per sherbime

ndajklientit

22.3%

23.3%

Trajnim per ligjshmerine e sherbimitqeofrohet

Zhvillimi I sakte I materialeve informative per procesin e licensimit

53.9%

26.2%

Trajnimperprogramet e rejakompjuterike

Krijimi I qendraveunike per licensimin

55.9%

30.1%

Trajnim per procedurat e licensimit

Rritjha e monitorimitdhekontrollit

95.1%

33%

Koordinimdhebashkepunimit midis njesive administrative

34%

Automatizimizyravetelicensimitrrjetekompjuterike, programespecifike

61.2%

1%

Tjera

Besim

20.4%

9

LidershipVizion

per teardhmen

20.4%

SjelljastafitndajKlienteve

22.3%

22.3%

Transparence

Volumi I Informacionit

38.8%

Rezultatetedukshme

43.7%

Organizimi I zyrave ne recepsion

38.8%

44.7%

AksesindajInformacionit

Pergjegjshmeri

41.7%

Perkushtim, profesionalizem, seriozitet ne pune

58.3%

Cilesia e Informacionittedhene

56.3%

slide16

Konkluzioneproblematikanenpunesit

 • “I ZOTI E DI ME MIRE SE KU I PIKON CATIA”
 • Nenpunesitjane me pesimistetdhe me kritiketnga 3 kategorite e intervistuara

Nderproblematikat do tepermendnim

 • MANGESI KOMPETENCASH ORGANIZATIVE brendanjesise
 • MUNGESE EFICENCE DHE PROFESIONALIZMI
 • MUNGESE MBESHTETJE INFRASTRUKTURURE kompjuterikedheimplementimiteteknologjise se informacionit
 • NEVOJE PER TRAINIM qeadresontegjithaketo
 • NEVOJE PER PERMIRESIM TE PROCEDURVE TE LICENSIMIT ne lidhje me cilesine e informacionit, aksesindhesherbimin (disenjimiistruktures se sportelit)

10

slide17

Krahasim me vezhgimetemepareshme

 • RRITUR NIVELI I PERGJITHSHEM I KENAQESISE ne lidhje me procedurat e licensimitduke perfshireketumaterjalin e publikuar, informacionin verbal, sherbiminpraneketyrezyrave, perceptimin ne lidhje me tarifat, sjelljen e stafit
 • RRITUR NIVELI AUTOMATIZIMIT TE PROCEDURAVE porakoma ka shume per tebere
 • RRITUR NDERGJEGJSIMI NE LIDHJE ME NEVOJEN PER AFTESI TE METEJSHME tenjesive ne niveladministrativ/organizativ, kapacitetburimeshnjerzoredheinfrastrukturor
 • Zhvendosje e PREFERENCES SE KANALEVE DHE BURIMEVE TE INFORMACIONIT DREJT FORMAVE ME MODERNE siinterneti, media, metodatpromocionalengatedyjapaletsherbimmarrestdhesherbimofruesit.
 • Sherbim-marresitsherbejnegjithnje e me shumesishtyseDREJT SOFISTIKIMIT DHE PERDORIMIT TE GJERE TE TEKNOLOGJIVE TE INFORMACIONIT
 • FokusimiDREJT CILESISE PERMBAJTESORE
 • Harmonizimimetejshemiperzgjedhjes se kanaleveteinformacionit

11

slide18

Krahasim me vezhgimetemeparshme

Paisja me mjetetekompjuterizuara

Permisimereferuarproceduravetelicensimitnenpunesit

Eficenca e proceduravetelicensimitsipasnenpunesve

Aktuale

1%

24.3%

Te tjera

ProceduratjaneEficente

Aktuale

75.7%

20.4%

Sjelljazyrtareve

ndajklienteve

ProceduratnukjaneEficente

10%

22.3%

Volumi I Informacioit

19%

E mjaftueshme

Me pare

NukPlotesonkerkesat

Organizimi I zyrave

ne recepsion

43.7%

Mungojneplotesisht

9%

44.7%

Aksesindaj

Informacionit

37%

11

Me pare

58.3%

Cilesia e Informacionit

tedhene

21%

Aktuale

Me pare

slide19

Krahasim me vezhgimetemeparshme

Cilesesia e informacionit Verbal

0.6%

Pa Pergjigje

Aktuale

1.7%

Me pare

Nuk e di

7.4%

S’jamdakort

6%

10.8%

S’jam I sigurte

30%

79.5%

Jam Dakort

63%

11

slide20

Krahasim me vezhgimetemeparshme

Permisimene lidhje me procedurat e licensimitbiznesi

1.7%

Te tjera

12.9%

Sjelljazyrtarevendajklienteve

17%

18.5%

Volumi I Informacioit

17%

Organizimi I zyrave ne recepsion

23.6%

14%

18.5%

AksesindajInformacionit

26%

11

22.5%

Cilesia e Informacionittedhene

21%

Aktuale

Me pare

slide22

Si perfundim

 • PROCEDURAT E LICENSIMIT JANE PERCEPTUAR PERGJITHESISHT POZITIVISHT DHE ME MIRE SE NE REZULTATE TE MEPARSHME KERKIMORE
 • KATEGORITE SPECIFIKE KANE PROBLEMATIKA DHE VECORI PERKATESE QE DUHEN ADRESUAR NE MENYRE SA ME TE PERSONALIZUAR DHE ME KUJDES SIKURSE ME LART PERMENDUR
 • DISA NGA CESHTJET ME SHPESH TE PERMENDURA SI OBJEKT PERMIRESIMI REZULTOJNE:
 • cilesia e informacionittekerkuar, ofruar,
 • eficiencadheprofesionalizmi, koordinimiinenpunesvetezyravedhevetenjesive,
 • niveliiautomatizimitteprocedurave, mbeshtetja me teknologjiinformacioni e proceseve,
 • infrastrukturabrendanjesive (ambjentet e sherbimit)

13