Hva koster det å la være? - PowerPoint PPT Presentation

hva koster det la v re n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva koster det å la være? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva koster det å la være?

play fullscreen
1 / 19
Hva koster det å la være?
118 Views
Download Presentation
nola
Download Presentation

Hva koster det å la være?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Universell utforming – med flat pedal mot 2025 Hva koster det å la være? Paal Kloster Stavanger kommune/Kommuneplan 18.04.2013

 2. Innhold • Litt om Kommuneplan for Stavanger 2010-2025 • Litt om Kommunedelplan for universell utforming • Mest om nytte av uu-tiltak i barnehager

 3. Bakgrunn • Stavanger formannskap vedtok allerede i 2007 at Stavanger kommune skal lage en egen kommunedelplan for universell utforming • Arbeidet ble utsatt til Kommuneplan for Stavanger 2010-2025 var vedtatt i juni 2011

 4. Bakgrunn • Mål i kommuneplanen:En by preget av åpenhet, inkludering og mangfold. • Strategier: • Benytte mangfold som en viktig ressurs i kommunens arbeid • Ta i bruk gjeldende lovverk på området og arbeide aktivt for å hindre diskriminering • Innarbeide prinsipper for universell utforming i kommunens planer

 5. Kommunedelplan for universell utforming: Planprogram vedtatt 23.10.2012

 6. Stavanger universelt utformet 2025 • Lovfestede krav: Stavanger må arbeide for et samfunn som er utformet for alle • Endringer i befolkningen, med sterkt økende antall eldre over 80 fra 2022 og framover gjør uu-arbeidet nødvendig. Samfunnsskapte barrierer må bygges ned • uu-arbeid er nyttig: Å skape et samfunn utformet for alle gir god samfunnsøkonomisk nytte

 7. KDP-universell utforming • Enkel og strategisk kommunedelplan • Samordning av kommunens arbeid • Prioritere kartlegging og gjennomføring av tiltak

 8. Igangsatte utredninger Samfunnsøkonomiske konsekvenser av planen: • Nytte av uu-tiltak i barnehager • Prosjektstøtte fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet BLD: 240 000,-

 9. Nytte av uu-tiltak • Ta i bruk kost/nytte-kalkulator utviklet av BLD på uu-tiltak i barnehager • Om mulig foreslå tillegg til kalkulatoren

 10. Nytte av uu-tiltak • Kartlegge uu-tilstand i to utvalgte barnehager: • Vågen barnehage (1989), fem avdelinger • Djupamyrå barnehage (1983), fire avdelinger

 11. Vågen barnehage Stavanger sentrum Djupamyrå barnehage

 12. Kost-/nytte av uu-tiltak • Kartlegge behov for ombygging og tilrettelegging • Ombyggings- og tilretteleggingstiltak (arkitekt) • Kostnadsberegne tiltak • Kalkulere nytte av investeringer • Kalkulere nytte for alle barnehager i kommunen

 13. Kost-/nytte av uu-tiltak • I barnehager er akustikk vesentlig • Referansebarnehage: Helt nybygde Vålandshaugen barnehage med svært godt innemiljø og spesielt gode akustiske forhold

 14. Vågen Vålandshaugen Djupamyrå

 15. Kost-/nytte av uu-tiltak • Metode for å fastsette nytte er basert på spørreundersøkelse • Vanskelig for barn å fastsette slik nytte • Ansatte, foreldre og andre brukere må spørres

 16. Takk for oppmerksomheten! paal.kloster@stavanger.kommune.no