1 / 19

Hva koster det å la være?

Universell utforming – med flat pedal mot 2025. Hva koster det å la være?. Paal Kloster Stavanger kommune/Kommuneplan 18.04.2013. Innhold. Litt om Kommuneplan for Stavanger 2010-2025 Litt om Kommunedelplan for universell utforming Mest om nytte av uu-tiltak i barnehager. Bakgrunn.

nola
Download Presentation

Hva koster det å la være?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Universell utforming – med flat pedal mot 2025 Hva koster det å la være? Paal Kloster Stavanger kommune/Kommuneplan 18.04.2013

 2. Innhold • Litt om Kommuneplan for Stavanger 2010-2025 • Litt om Kommunedelplan for universell utforming • Mest om nytte av uu-tiltak i barnehager

 3. Bakgrunn • Stavanger formannskap vedtok allerede i 2007 at Stavanger kommune skal lage en egen kommunedelplan for universell utforming • Arbeidet ble utsatt til Kommuneplan for Stavanger 2010-2025 var vedtatt i juni 2011

 4. Bakgrunn • Mål i kommuneplanen:En by preget av åpenhet, inkludering og mangfold. • Strategier: • Benytte mangfold som en viktig ressurs i kommunens arbeid • Ta i bruk gjeldende lovverk på området og arbeide aktivt for å hindre diskriminering • Innarbeide prinsipper for universell utforming i kommunens planer

 5. Kommunedelplan for universell utforming: Planprogram vedtatt 23.10.2012

 6. Stavanger universelt utformet 2025 • Lovfestede krav: Stavanger må arbeide for et samfunn som er utformet for alle • Endringer i befolkningen, med sterkt økende antall eldre over 80 fra 2022 og framover gjør uu-arbeidet nødvendig. Samfunnsskapte barrierer må bygges ned • uu-arbeid er nyttig: Å skape et samfunn utformet for alle gir god samfunnsøkonomisk nytte

 7. KDP-universell utforming • Enkel og strategisk kommunedelplan • Samordning av kommunens arbeid • Prioritere kartlegging og gjennomføring av tiltak

 8. Igangsatte utredninger Samfunnsøkonomiske konsekvenser av planen: • Nytte av uu-tiltak i barnehager • Prosjektstøtte fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet BLD: 240 000,-

 9. Nytte av uu-tiltak • Ta i bruk kost/nytte-kalkulator utviklet av BLD på uu-tiltak i barnehager • Om mulig foreslå tillegg til kalkulatoren

 10. Nytte av uu-tiltak • Kartlegge uu-tilstand i to utvalgte barnehager: • Vågen barnehage (1989), fem avdelinger • Djupamyrå barnehage (1983), fire avdelinger

 11. Vågen barnehage Stavanger sentrum Djupamyrå barnehage

 12. Kost-/nytte av uu-tiltak • Kartlegge behov for ombygging og tilrettelegging • Ombyggings- og tilretteleggingstiltak (arkitekt) • Kostnadsberegne tiltak • Kalkulere nytte av investeringer • Kalkulere nytte for alle barnehager i kommunen

 13. Kost-/nytte av uu-tiltak • I barnehager er akustikk vesentlig • Referansebarnehage: Helt nybygde Vålandshaugen barnehage med svært godt innemiljø og spesielt gode akustiske forhold

 14. Vågen Vålandshaugen Djupamyrå

 15. Kost-/nytte av uu-tiltak • Metode for å fastsette nytte er basert på spørreundersøkelse • Vanskelig for barn å fastsette slik nytte • Ansatte, foreldre og andre brukere må spørres

 16. Takk for oppmerksomheten! paal.kloster@stavanger.kommune.no

More Related