1 / 1

Ban an cong nghiep Hoa Phat BA02

Bu00e0n u0103n cu00f4ng nghiu1ec7p BA02 cu00f3 4 chu1ed7 ngu1ed3i, cu00f3 thanh ghu1ebf liu1ec1n bu00e0n. Khung bu00e0n bu1eb1ng thu00e9p su01a1n tu0129nh u0111iu1ec7n, mu1eb7t gu1ed7 Laminate, ghu1ebf u0111u1ec7m nhu1ef1a

Download Presentation

Ban an cong nghiep Hoa Phat BA02

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Bàn ăn công nghiệp Hòa Phát BA02 Thông số kỹ thuật •Kích thướcW1680 x D1200 x H750 mm •Loại Chân bàn •Loại bàn Bàn ăn •Mặt bàn Gỗ Laminate •Bảo hành 12 Tháng Chân sắt Mô tả sản phẩm Bàn ăn công nghiệp có 4 chỗ ngồi, có thanh ghế liền bàn Khung bàn bằng thép sơn tĩnh điện, mặt gỗ Laminate, ghế đệm nhựa Ban an cong nghiep BA02 là dòng sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các nhà ăn canteen bệnh viện, trường học, khu chế xuất hay khu vực nhà ăn tập thể… - - - Sản phẩm được sản xuất bởi Công ty CPNội thất Hòa Phát .

More Related