Parki krajobrazowe wojew dztwa dzkiego
Download
1 / 36

- PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

PARKI KRAJOBRAZOWE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Bolimowski Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich Przedborski Park Krajobrazowy Spalski Park Krajobrazowy Sulejowski Park Krajobrazowy Załęczański Park Krajobrazowy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - noel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Parki krajobrazowe wojew dztwa dzkiego

PARKI KRAJOBRAZOWE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Bolimowski Park Krajobrazowy

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich

Przedborski Park Krajobrazowy

Spalski Park Krajobrazowy

Sulejowski Park Krajobrazowy

Załęczański Park KrajobrazowyPo o enie parku
Położenie Parku

Położony jest na północny wschód od Łodzi, pomiędzy Łodzią, Brzezinami i Strykowem.

Pod względem administracyjnym Park znajduje się na terenie 2 miast :

 • Łódź

 • Brzeziny

Powierzchnia Parku wynosi 11580 ha, a powierzchnia otuliny 3083 ha. Według regionalizacji geograficznej Park położony jest w obrębie Wzniesień

Południowomazowieckich.

Najwyższy punkt na terenie PKWŁ leży na wysokości 284 m n.p.m. (tzw. wzgórze „Radary”, koło miejscowości Dąbrowa). Wzgórza w południowej części Parku opadają wyraźnymi stopniami w kierunku północnym, ku Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej.


Flora
Flora

W granicach PKWŁ stwierdzono

następujące zbiorowiska leśne:

bagienny las olszowy (ols)

łęg

grądu

dąbrowę

kwaśną buczynę

dąbrowę kwaśną

bór mieszany sosnowo-dębowy

bór sosnowy

Największymi zwartymi kompleksami

leśnymi w granicach PKWŁ są:

 • Las Łagiewnicki

 • Las Janinowski

 • Las Poćwiardowski

 • uroczysko Tadzin-Szymaniszki

 • uroczysko Dobieszków


Parki krajobrazowe wojew dztwa dzkiego

Niektóre gatunki są niezwykle

rzadkie, posiadają zaledwie

pojedyncze stanowiska na terenie

Parku, np.

wroniec widlasty - gatunek reglowy (górski)

gatunki grzybów, m.in.

szmaciaka gałęzistego,

sromotnika bezwstydnego,

piestrzenicę kasztanowatą

Stwierdzono tu występowanie:

 • 735 gatunków roślin naczyniowych

 • 71 gatunków, które zaliczone zostały do listy zagrożonych w skali regionu oraz kilka znajdujących się w „Polskiej czerwonej księdze roślin” m.in. rzadki gatunek storczyka - żłobik koralowy

 • 39 gatunków roślin prawnie chronionych


Fauna
Fauna

Borowiaczek

Do ciekawostek należy liczna grupa

występujących tu rzadkich bezkręgowców

typowych dla pogórza, a nawet gór.

W Lesie Łagiewnickim ma stanowisko

trzmiel tajgowy– relikt borealny, umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”.

Do najcenniejszych elementów fauny Polski Środkowej można zaliczyć:

 • traszkę grzebieniastą

 • kumaka nizinnego

 • siniaka

 •  zniczka.

  Na uwagę zasługuje występowanie 13 gatunków nietoperzy, w tym jednego z najrzadszych w Polsce – borowiaczka.


Geologia i geomorfologia
Geologia i Geomorfologia

 • Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich chroni najcenniejszy przyrodniczo i najsilniej wyniesiony fragment Wzniesień Łódzkich.

 • Nie byłoby tego urokliwego zakątka Polski środkowej gdyby nie rzeźbotwórcza działalność lądolodu w plejstocenie. Tutejsza rzeźbazostała ukształtowana podczas zlodowacenia warty ok. 180-150 tys. lat temu.

 • Wysokości bezwzględne przekraczają tu 250 m n.p.m., a największa kulminacja – wzgórze „Radary”koło wsi Dąbrowa – osiąga wysokość 284 m n.p.m.


Parki krajobrazowe wojew dztwa dzkiego

Najlepiej poznanymi fragmentami Parku są rezerwaty przyrody:

 • Las Łagiewnicki,

 • Struga Dobieszkowska  

 • Parowy Janinowskie

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi

mogą być fragmenty krajobrazu

naturalnego i kulturowego zasługujące

na ochronę ze względu na ich walory

widokowe lub estetyczne.

Na terenie Parku utworzono dwie takie

formy:

 • ZPK Górna Mrożyca

 • ZPK Sucha Dolina w Moskulach


Dziedzictwo kultury
Dziedzictwo kultury przyrody:

 • Kościół w Niesułkowie

 • Kościół mariawicki w Grzmiącej

 • Dwór w Byszewach


Za cza ski park krajobrazowy utworzony 1978 roku
Załęczański Park Krajobrazowy przyrody:utworzony 1978 roku


Parki krajobrazowe wojew dztwa dzkiego

 • Zadaniem Parku jest ochrona niepowtarzalnego krajobrazu przyrody:jurajskich wapiennych ostańców kryjących w sobie wiele form krasu, żywiących osobliwą faunę i florę oraz urokliwego odcinka rzeki Warty określonego jako najpiękniejszy i najwartościowszy przyrodniczo w stosunku do całego jej biegu.

 • Obszar ZPK obejmuje północno-wschodnią część Wyżyny Wieluńskiej będącej częścią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej  zwanej Jurą Polską.


Parki krajobrazowe wojew dztwa dzkiego

 • Jurajskie skały ukazują się na powierzchni gruntu na szczytach ostańców wapiennych, na krawędzi doliny Warty. Powstały one podczas pozyskiwania przez zamieszkałą tu ludność kamienia wapiennego do wykorzystania jako budulec, bądź do wypału w prymitywnych piecach. Wiele takich "wapienników" pozostało do dziś jako atrakcja turystyczna, a zarazem charakterystyczny element krajobrazu Parku.

 • W kamieniołomach można podziwiać głębokie przekroje geologiczne jurajskich wapieni, kopalne zjawiska krasowe oraz skamieniałości zwierząt morskich, głównie amonitów, gąbek, małży, belemnitów i jeżowców, z których szczątków powstała cała skalista jurajska płyta.


Parki krajobrazowe wojew dztwa dzkiego
Na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego występują 33 gatunki roślin podlegających ochronie, w tym 21 objętych ochroną ścisłą.

Najbardziej charakterystyczne dla Parku, wyróżniające ten obszar w krajobrazie Polski Środkowej są rośliny muraw napiaskowych, kserotermicznych i naskalnych.

 • Znaczną część powierzchni Parku, około 49% zajmują lasy.

 • Dominują siedliska borowe. W większości są to monokultury sosnowe o słabej kondycji, na bardzo ubogim piaszczystym podłożu. Szczególnie dotyczy to lasów we wnętrzu "Wielkiego Łuku".


Parki krajobrazowe wojew dztwa dzkiego

Pomniki Przyrody występują 33 gatunki roślin podlegających ochronie, w tym 21 objętych ochroną ścisłą.

W Załęczańskim Parku Krajobrazowym jest 13 pomników przyrody. Najciekawsze z nich to:

"Góra Świętej Genowefy"

"Granatowe Źródła"

"Ujście Suchej Strugi"

"Żabi Staw"

formy kopalne w kamieniołomie przy "Jaskini Ewy"

Rezerwaty

Dla zachowania najcenniejszych walorów przyrodniczych Parku i jego otuliny utworzono na jego terenie rezerwaty przyrody.

 • Rezerwat geologiczny "Węże"

 • Rezerwat leśny "Dąbrowa w Niżankowicach"


Dziedzictwo kulturowe
Dziedzictwo kulturowe występują 33 gatunki roślin podlegających ochronie, w tym 21 objętych ochroną ścisłą.

Na terenie parku zachowały się również interesujące zabytki techniki. Najcenniejszym jest drewniany wodny młyn w Kępowiźnie z XIX w. Zachowały się również prymitywne piece do wypału kamienia wapiennego, tzw. wapienniki.

 • Obok wielu wartościowych znalezisk najcenniejsze zabytki archeologiczne to datowane na II-III w.n.e. dwa okazałe kurhany położone na krawędzi doliny Warty w Przywozie. Przypuszczalnie pochowano w nich miejscowych wodzów plemiennych.

 • Kościółki typu wieluńskiego znajdują się w Łaszewie Rządowym oraz poza terenem parku w pobliskim Grębieniu, Popowicach, Gaszynie, Kadłubie i Wierzbiu.


Park krajobrazowy miedzyrzecza warty i widawki utworzony 1989 roku
Park Krajobrazowy Miedzyrzecza Warty i Widawki występują 33 gatunki roślin podlegających ochronie, w tym 21 objętych ochroną ścisłą.utworzony 1989 roku

 • Obszar parku wyróżnia się w swym otoczeniu urozmaiconą rzeźbą terenu. Szczególnie malowniczo prezentują się przełomowe odcinki doliny Warty, na powierzchni których ukazują się stare utwory wapienne. W obrębie dolin można zaobserwować 3 terasy akumulacyjne.

 • W strefach przystokowych widoczny jest wypływ wód podziemnych na powierzchnię w postaci licznych wysięków, młak, wycieków i źródeł warstowo - przelewowych.

 • Meandrujące rzeki, liczne starorzecza, obszary wydmowe i torfowiska to kolejne, cenne przyrodniczo i krajobrazowo obszary parku.


Parki krajobrazowe wojew dztwa dzkiego

 • Lasy w Parku stanowią tylko niespełna 25% ogólnej powierzchni. Przeważają sztucznie wprowadzone zbiorowiska borowe.

 • Roślinność segetalna reprezentowana jest przez tak interesujące gatunki jak

 • misiurek drobny,

 • goździec okółkowy,

 • połonicznik kosmaty,

 • jaskier polny, miłek letni,

 • miłek szkarłatny,

 • Rośliny rzadkie w skali kraju stanowią 20% całej flory.

 • Najliczniejsze wśród nich są gatunki muraw kserotermicznych i ciepłolubnych okrajków.

  Rezerwaty

 • Rezerwat florystyczny "Winnica"

 • Rezerwat torfowiskowy "Korzeń"

 • Rezerwat leśny "Hołda"

 • Rezerwat bagienny "Grabica"


Dziedzictwo kulturowe1
Dziedzictwo kulturowe powierzchni. Przeważają sztucznie wprowadzone

Kościół pw. św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic w Strońsku

Dwór w Chojnem


Przedborski park krajobrazowy utworzony w 1998 roku
Przedborski Park Krajobrazowy powierzchni. Przeważają sztucznie wprowadzone utworzony w 1998 roku


Parki krajobrazowe wojew dztwa dzkiego

 • Ochrony wymagają walory przyrodniczo-krajobrazowe, głównie najbardziej naturalnych terenów w dolinie Pilicy i jej dopływów, rozległe  kompleksy leśne i borowe (pozostałości Puszczy Pilickiej) oraz pasmo wypiętrzeń jurajskich i kredowych .

Rezerwaty

 • leśny „Bukowa Góra

 • stepowy „Murawy Dobromierskie”

 • leśny „Oleszno”,

 • torfowiskowy „Piskorzeniec”

 • leśny „Czarna Rózga

 • leśny „Ewelinów”


Parki krajobrazowe wojew dztwa dzkiego

Lesistość parku wynosi 64%. głównie najbardziej

Główne zbiorowiska leśne występujące w PPK i jego otulinie to:

 • kontynentalny bór mieszany

 • suboceaniczny bór sosnowy

 • łęg olszowo-jesionowy,

 • bór bagienny,

 • dąbrowa świetlista

 • grąd subkontynentalny.

  Dominującą grupa siedlisk są siedliska borowe.

Na terenie parku występują 3 gatunki, ściśle chronione w skali Europy.

Są to:

 • obuwik pospolity,

 • salwinia pływająca,

 • sasanka otwarta


Fauna1
Fauna głównie najbardziej

 • Spośród występujących na terenie PPK gatunków owadów 20 gatunków jest chronionych ustawowo w Polsce.

 • W wodach Pilicy i Czarnej Włoszczowskiej występuje 23 gatunków ryb słodkowodnych.

  Z wyżej wymienionej liczby 3 gatunki objęte są ochroną gatunkową:

 • piekielnica,

 • koza,

 • różanka.

168 gatunków ptaków objętych jest ścisłą ochroną gatunkową.

Gatunki umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt to:

 • bąk,

 • błotniak zbożowy,

 • orlik krzykliwy,

 • bielik

 • kropiatka.


Parki krajobrazowe wojew dztwa dzkiego

 • Na obszarze Przedborskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny występuje 40 gatunków ssaków, które należą do sześciu rzędów: owadożernych, nietoperzy, zającokształtnych, gryzoni, drapieżnych oraz parzystkopytnych.

 • Wśród tyć gatunków 17 objęto ochroną gatunkową.

 • Niektóre z nich jak 

 • bóbr europejski

 • smużka

 • wydra

 • umieszczone są w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.


Parki krajobrazowe wojew dztwa dzkiego

Rezerwaty przyrody na terenie otuliny występuje 40 gatunków ssaków, które należą do sześciu rzędów: owadożernych, nietoperzy, zającokształtnych, gryzoni, drapieżnych oraz parzystkopytnych. Przedborskiego Parku Krajobrazowego

 • Bukowa Góra

 • Murawy Dobromierskie - stepowy,

 • Piskorzeniec - torfowiskowy 

 • Czarna Rózga

 • Oleszno

  Na terenie otuliny Przedborskiego Parku Krajobrazowego

 • Ewelinów leśny

Na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego znajdują się 33 pomniki przyrody w postaci pojedynczych drzew lub ich skupisk oraz głaz narzutowy.


Sulejowski park krajobrazowy utworzony w 1994 r
Sulejowski Park Krajobrazowy otuliny występuje 40 gatunków ssaków, które należą do sześciu rzędów: owadożernych, nietoperzy, zającokształtnych, gryzoni, drapieżnych oraz parzystkopytnych. utworzony w 1994 r


Parki krajobrazowe wojew dztwa dzkiego

Spośród zwierząt kręgowych podlegających ochronie ścisłej i częściowej stwierdzono 8 gatunków ryb,m.in.

 • strzebla,

 • koza,

 • różanka , 

  KOZA


Spalski park krajobrazowy utworzony w 1995 roku
Spalski Park Krajobrazowy podlegających ścisłej ochronie ,m.in.utworzony w 1995 roku


Parki krajobrazowe wojew dztwa dzkiego

W okresie zaborów Lasy Spalskie upodobali sobie jako miejsce polowań carowie rosyjscy, a w okresie międzywojennym Spała stała się miejscem wypoczynku prezydenta II Rzeczypospolitej.

W okresie II wojny światowej  Lasy Spalskie były miejscem potyczek partyzanckich, a w lesie pod Anielinem zginął słynny major Hubal.

 • Spalski Parku Krajobrazowy jest atrakcyjny zarówno pod względem walorów przyrodniczych

 • fragmenty starej Puszczy Pilickiej,

 • dolina rzeki Pilicy,

 • rezerwaty przyrody,

 • chronione gatunki fauny i flory,

 • ośrodek hodowli żubrów,

 • parki zabytkowe

 • pomniki przyrody

 • jak i walorów dziedzictwa kulturowego.

Szaniec Hubala


Dziedzictwo kulturowe2
Dziedzictwo kulturowe miejsce polowań

Spalski Park Krajobrazowy wraz z otuliną położony jest na prastarym, historycznym szlaku z Pomorza, Wielkopolski i Kujaw poprzez południowa część Mazowsza do Małopolski.

Zamki:

ruiny zamku

w Inowłodzu

Obiekty sakralne

 • kościół p.w. św. Idziego w Inowłodzu z XI wieku - jeden z najstarszych polskich zabytków budownictwa sakralnego.

 • kościół p.w. św. Michała Archanioła w Inowłodzu

 • zespół klasztorny O.O. Filipinów w Studziannie Poświętnem

 • kościół p.w Matki Bożej Królowej Polski w Spale


Bolimowski park krajobrazowy utworzony w 1986 roku
Bolimowski Park Krajobrazowy miejsce polowań utworzony w 1986 roku


Najwa niejsze walory parku
Najważniejsze walory Parku miejsce polowań

5 rezerwatów przyrody:

„Rzeka Rawka"

„Kopanicha”

„Ruda-Chlebacz”

„Puszcza Mariańska”

„Siwica”

 • około 1000 gatunków roślin naczyniowych,

 • 87 gatunków roślin rzadkich i chronionych,

 • 163 gatunki zwierząt chronionych, m.in.

 • ryś,

 • bóbr,

 • wydra,

 • bocian czarny,

 • zimorodek,

 • bielik,

 • orlik krzykliwy


Najwa niejsze walory parku cd
Najważniejsze walory Parku cd. miejsce polowań

Obszary Natura 2000:

 • „Dolina Rawki”,

 • Polany Puszczy Bolimowskiej,

 • Dolina Grabinki,

 • Łąki Żukowskie.

 • 62 gniazda bociana białego,

 • siedliska bobrów w dolinie Rawki,

Daniele - o wdzięcznej łacińskiej nazwie „Dama Dama”, przybyłe do Europy z Azji Mniejszej, są jedną z osobliwości Puszczy Bolimowskiej. Sprowadzone tu w XVII wieku, znalazły doskonałe warunki i zadomowiły się na stałe. Ich stado, zwane „chmarą” ocenia się na około 30 sztuk.


Fauna2
Fauna miejsce polowań

Z innych ssaków, żyjących w Parku warto m.in. wymienić:

 • jenota,

 • kunę leśną,

 • wydrę,

 • rzęsorka rzeczka - jedynego w Polsce jadowitego ssaka

 • bobra.

  Stwierdzono występowanie 656 gatunków owadów. Zaliczają się do nich efektowne motyle:

 • paź królowej,

 • witeź żeglarz,

 • mieniak stróżnik,

a także liczne chrząszcze, np.:

 • kozioróg dębosz

 • rohatyniec


Fauna3
Fauna miejsce polowań

Znaleziono również motyle znajdujące się na Czerwonej Liście:

 • Acathopsyche citra

 • Spatalia argentina - wymieniany jako gatunek w Polsce już nie występujący.

Zatem dolina rzeki Grabinki, gdzie go odkryto, jest w tej chwili jedynym stanowiskiem tego motyla w kraju.


Dziedzictwo kulturowe3
Dziedzictwo kulturowe miejsce polowań

Pałac w Nieborowie

Akwedukt, Arkadia

Świątynia Diany, Arkadia