4 hospod sk politika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
4. Hospodářská politika PowerPoint Presentation
Download Presentation
4. Hospodářská politika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

4. Hospodářská politika - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

4. Hospodářská politika. Rozpočtová politika Daňová soustava Pojištění Monetární politika. Hospodářská politika státu. Jde o souhrn cílů, nástrojů a opatření, které ovlivňují ekonomický vývoj státu Cíle: Optimální hospodářský růst země – růst HDP Přirozená míra nezaměstnanosti (2 – 5 %)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '4. Hospodářská politika' - noble-osborne


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4 hospod sk politika

4. Hospodářská politika

Rozpočtová politika

Daňová soustava

Pojištění

Monetární politika

hospod sk politika st tu
Hospodářská politika státu

Jde o souhrn cílů, nástrojů a opatření, které ovlivňují ekonomický vývoj státu

Cíle:

 • Optimální hospodářský růst země – růst HDP
 • Přirozená míra nezaměstnanosti (2 – 5 %)
 • Cenová stabilita (inflace do 2 %)
 • Vyrovnanost obchodní a platební bilance
rozpo tov politika
Rozpočtová politika

Týká se hospodaření s veřejnými financemi.

Principy hospodaření:

 • Nenávratnost – není zákonný nárok na vrácení zaplacených daní
 • Neekvivalentnost – žádný občan nečerpá služby či dávky ve stejné výši, v jaké zaplatil daně
 • Nedobrovolnost – placení daní je povinnost daná zákonem
 • Solidárnost – bohatí platí více, jsou solidární s chudými
rozpo tov politika1
Rozpočtová politika

Nástrojem je státní rozpočet, který se sestavuje na každý rok ve formě zákona a může být:

 • Vyrovnaný příjmy = výdaje
 • Přebytkový příjmy > výdaje
 • Schodkový příjmy < výdaje

Schodkový rozpočet zvyšuje státní dluh, zadlužuje další generace

Účty státního rozpočtu vede ČNB

Státní rozpočet navrhuje vláda, schvaluje parlament

.

kam jdou na e dan
Kam jdou naše daně

http://www.budovanistatu.cz/

Den daňové svobody

Jako den daňové svobody se označuje pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občana. Do té doby naopak veškerý příjem připadá státu

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/dane-v-cr-a-v-eu/dane-v-cr/den-danove-svobody/

st tn rozpo et
Státní rozpočet
 • Příjmy
 • Přímé a nepřímé daně
 • Sociální pojištění
 • Kolky, clo, poplatky
st tn rozpo et1
Státní rozpočet
 • Výdaje
 • Obrana a bezpečnost státu (armáda, policie, hasiči)
 • Státní správa (státní úřady, ministerstva, vláda, parlament)
 • Školství, zdravotnictví, kultura, sport
 • Národní hospodářství – dotace podniků, státní investice (dálnice, školy)
 • Příspěvky do mezinárodních organizací – EU
 • Sociální zabezpečení – důchody, podpory v nezaměstnanosti, nemocenské a sociální dávky
 • Bytová politika – stavební spoření
 • Zdravotní pojištění hrazené za vybrané skupiny občanů (důchodci, děti, studenti, nezaměstnaní na ÚP)
mandatorn v daje
Mandatorní výdaje

Jsou ty, které je stát povinen ze zákona platit.

Patří mezi ně např.:

 • Důchody, sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti
 • Zdravotní pojištění – např. za důchodce, studenty, děti, ženy na mateřské, nezaměstnané
 • Podpora stavebního spoření
da ov soustava
Daňová soustava

Daně představují významný zdroj příjmů státního rozpočtu.

 • Stát potřebuje vybrat co nejvíce peněz
 • Poplatníci chtějí odvádět co nejméně daní
slide10
Daně

Přímé daně

Platí se z příjmu nebo majetku, poplatník podává sám za sebe daňové přiznání na FÚ a daň přímo uhradí

Výjimkou je daň ze závislé činnosti, kdy daň vypočítává a odvádí zaměstnavatel

slide11
Daně

Nepřímé daně

Platí se při nákupu zboží a služeb, jsou součástí ceny a kupující je hradí prodávajícímu, který pak odvádí daň státu.

Tyto daně zdaňují spotřebu – čím více nakoupíš a spotřebuješ, tím více zaplatíš

z kladn pojmy
Základní pojmy
 • Poplatník – osoba, z jejíchž peněz se daně platí
 • Plátce – osoba, která daň odvádí státu
 • Základ daně – částka, z které se vypočítává daň
 • Sazba daně – procentní podíl, který se vypočítává ze základu daně
 • Daň – vypočtená částka ze základu daně
da z p jmu fyzick ch osob
Daň z příjmu fyzických osob

Poplatníkem jsou fyzické osoby, které mají na území ČR trvalé bydliště

Předmětem daně jsou všechny peněžní i nepeněžní příjmy:

 • Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) - § 6
 • Příjmy z podnikání (rozdíl mezi příjmy a výdaji) –

§ 7

 • Příjmy z kapitálového majetku (připsané úroky) - § 8
 • Příjmy z pronájmu (rozdíl mezi příjmy a výdaji) –

§ 9

 • Ostatní příjmy (dědictví, dary) - § 10
da ov p izn n
Daňové přiznání
 • Zdaňuje se celkový základ daně, který se může upravit o odpočitatelné položky, např. dárcovství krve (Kč 2000), příspěvek na penzijní připojištění, životní pojištění, dary, úroky z hypotečního úvěru či úvěru ze stavebního spoření
 • Z upraveného základu daně se vypočte daň ve výši 15 %, která se sníží o daňové slevy (poplatník, děti, invalidní důchod, student)
 • Daň po slevě se musí v termínu podání DP zaplatit (31. 3.)
da z nemovit ch v c
Daň z nemovitých věcí

Je spojena s vlastnictvím nemovitých věcí a zahrnuje:

 • Daň z pozemků
 • Daň ze staveb a jednotek

Poplatníkem je majitel nemovitých věcí

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok

Platí se do konce května podle stavu k 1. 1.

da z nabyt nemovit ch v c
Daň z nabytí nemovitých věcí
 • Jednorázová přímá daň, kterou se zdaňuje úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci.
 • Sazba daně činí 4 % z nabývací hodnoty
da silni n
Daň silniční
 • Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla používaná k podnikatelské činnosti
 • Poplatníkem je majitel uvedený v technickém průkazu vozidla
 • Sazba daně:

Osobní automobily – objem válců

Nákladní automobily - hmotnost vozidla a počet náprav

da z p idan hodnoty
Daň z přidané hodnoty
 • Jde o nepřímou daň, která tvoří součást ceny výrobků a služeb a je vybírána při téměř každém prodeji
 • Poplatníkem je kupující, plátcem je prodávající
 • Sazby daně :

- základní 21 %

- snížená 15 %

 • Daň se platí pouze z té částky, kterou přidá plátce k výrobku
spot ebn da
Spotřební daň

Jde o nepřímou daň, která je vybírána při výrobě a dovozu vybraných druhů zboží:

 • Paliva a maziva
 • Líh a lihoviny
 • Pivo, víno
 • Tabákové výrobky

Sazby daně jsou stanoveny pro každý druh výrobků v závislosti na měrných jednotkách, nezávisí na ceně výrobků

poji t n
Pojištění

Minimalizuje rizika v běžném občanském životě

klient platí pravidelně určitou pojistnou částku, ale nikdy neví, zda tuto částku dostane nazpět ve formě pojistného plnění.

z konn poji t n
Zákonné pojištění

Je dáno zákonem

 • zákonné pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla
 • sociální a zdravotní pojištění
soci ln poji t n
Sociální pojištění

Další zdroj příjmů státního rozpočtu, těmito příjmy se zabývá správa sociálního zabezpečení

Hradí se z něj:

 • nemocenské a sociální dávky
 • důchody (starobní, invalidní, vdovské)
 • podpory v nezaměstnanosti, rekvalifikace, dotace na nová pracovní místa
zdravotn poji t n
Zdravotní pojištění

Tímto pojištěním se zabývají zdravotní pojišťovny a hradí se z něj:

 • Lékařské výkony (pobyt v nemocnicích, ambulance)
 • Léky
 • Pobyt v lázních a lázeňská péče
 • Doprava nemocných

Za děti, studenty, ženy na mateřské, nezaměstnané na ÚP a důchodce platí toto pojištění stát ze státního rozpočtu

dobrovoln poji t n
Dobrovolné pojištění

Klient si sám určí, jaké pojištění, na jakou částku a jak dlouho bude platit

 • pojištění osob (úraz, životní pojištění, penzijní připojištění)
 • autopojištění (havarijní, pojištění skel, osob)
 • pojištění majetku (domácnost, nemovitost, odpovědnost za škody)
 • cestovní připojištění
 • pojištění podnikatelů
monet rn m nov politika
Monetární – měnová politika

Zajišťuje stabilitu měny – Česká národní banka (nezávislá banka), která plní tyto funkce:

 • má monopol na tisk peněz, vydává peníze do oběhu a stahuje je z oběhu
 • kontroluje množství peněz v oběhu
 • vede účty státního rozpočtu
 • určuje kurz domácí měny k ostatním měnám
 • provádí bankovní dohled nad obchodními bankami, poskytuje jim úvěry
bankovn syst m dvou rov ov
Bankovní systém - dvouúrovňový

1. úroveň

Centrální banka - Česká národní banka – nezávislý, nepodnikatelský subjekt, má plnou pravomoc k provádění měnové politiky, ale i zodpovědnost za její úspěšnost. Sídlo v Praze, nejvyšším řídícím orgánem je bankovní rada v čele s guvernérem

2. úroveň

Obchodní banky - podnikatelské subjekty, jejich cílem je zisk, vykonávají veškeré bankovní operace, na něž mají licenci, většinou se jedná o akciové společnosti, u nás se zahraniční účastí

slide28
Měna

Měna – peněžní soustava určitého státu

Měnový kurz – cena měnové jednotky jednoho státu vyjádřená v peněžní jednotce jiného státu

Kurzovní lístek – soupis kurzu nejdůležitějších měn k určitému datu

Valuty – bankovky a mince cizího státu

Devizy – pohledávky v cizí měně

Devalvace – oficiální snížení kurzu měny daného státu vůči všem ostatním měnám (za cizí měnu zaplatíme více)

Revalvace – oficiální zvýšení kurzu měny daného státu vůči všem ostatním měnám (za cizí měnu zaplatíme méně)

vznik bank
Vznikbank

Klenotníci ve středověké Anglii začali poskytovat ostatním lidem novou službu – úschovu peněz ve svých trezorech, vydávali ji potvrzení o vkladu peněz - začátek úvěrového vztahu. Postupně se část obchodníků specializovala na tento druh podnikání – vznikly první banky a bankovnictví

Potvrzení o vkladu se začalo používat místo hotových peněz – vznikla směnka, postupně bankovky. Dříve byly kryty zlatem, dnes již žádná měna není podložena zlatem, bankovky mají nucený oběh

Stát postupně zřídil tzv. cedulovou (emisní, centrální) banku, která získala výhradní právo emitovat bankovky a která odpovídá za množství peněz v oběhu a celkovou měnovou politiku.

pasivn operace obchodn ch bank
Pasivní operace obchodních bank

Banka přijímá peníze (vklady), je v dlužnické pozici

Vklady

 • termínované vklady – úročeno vyšším procentem
 • netermínované vklady – úročeno velmi nízkým procentem (BÚ, sporožira)
aktivn operace obchodn ch bank
Aktivní operace obchodních bank

Banka poskytuje úvěry (půjčuje peníze), vystupuje v roli věřitele

Hlavním cílem těchto operací je:

 • Výnosnost úvěru – stanoví takové úroky z úvěru, aby vydělala
 • Návratnost úvěru – banka se jistí proti případnému nesplacení závazků
aktivn v rov operace obchodn ch bank
Aktivní úvěrové operace obchodních bank

Jištění proti nesplacení

 • Bonita klienta – schopnost a ochota splatit závazek
 • Majetkové poměry – čistý příjem ze zaměstnání, podnikání
 • Zástava nemovitostí (hypoteční úvěr)
 • Ručitelé
 • Vinkulace vkladu (zablokování vkladu na účtu ve prospěch věřitele pro případ nesplácení úvěru)

RPSN – roční procentní sazba nákladů (všechny náklady spojené s úvěrem, nejen úrok, ale i poplatky)

b n et
Běžný účet

Příkaz k úhradě (jednorázový, trvalý)

 • Klient dává příkaz bance, aby z jeho účtu zaplatila určitému subjektu určitou částku (písemně, telefonicky, elektronicky)

Povolení k inkasu

 • Majitel učtu svolí, aby jiný subjekt čerpal z jeho účtu určité částky (důležité je stanovit limit čerpání)

Kontokorentní účet

 • Běžný účet, na kterém banka povolí čerpat do mínusu, vysoký úrok
platebn karty mastercard visa
Platební karty - MasterCard, VISA

Vydávají se k běžným účtům:

 • výběr hotovosti z bankomatu
 • platba za nákup v obchodech, přes internet

Karta může být:

 • debetní – lze čerpat vlastní prostředky pouze do výše zůstatku na účtu
 • kreditní - čerpají se peníze banky, pokud jsou splaceny k určitému datu, neplatí se úrok, v opačném případě vysoké úročení
e xekuce
Exekuce
 • Dlužník nesplácí půjčky, úvěry, nekomunikuje s věřitelem
 • Zabavení majetku v místě trvalého bydliště
 • Exekutor se musí prokázat průkazem
 • Musí se pustit do bytu
 • Nelze zabavit věci osobní potřeby, ledničku, pračku, sporák, snubní prsteny
osobn bankrot
Osobní bankrot

Osobní bankrot neboli oddlužení splátkovým kalendářem

 • Způsob, jak se zbavit dluhů, které už dotyčný nemůže splácet.
 • Musí mít práci a do pěti let splatit alespoň třicet procent dlužné částky.
 • K dispozici mu zůstane tzv. nezabavitelné minimum.