slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
כלכלת ישראל – קובץ נתונים PowerPoint Presentation
Download Presentation
כלכלת ישראל – קובץ נתונים

play fullscreen
1 / 85

כלכלת ישראל – קובץ נתונים

128 Views Download Presentation
Download Presentation

כלכלת ישראל – קובץ נתונים

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. כלכלת ישראל – קובץ נתונים

 2. תהליך הצמיחה הכלכלית

 3. תקופות משנה 1972-1950 • שיעור שנתי ממוצע – 10% • שנים יוצאות דופן: - • צמיחה מהירה: 1951 – 30%; 1954 – 19.4%; 1968 – 15.4%. • צמיחה איטית: משבר כלכלי 1952-53; המיתון 1966 – 67.

 4. תקופות משנה (המשך) 2003-1973 • שיעור שנתי ממוצע – 5%. • עשור וחצי "אבודים" (1989-1975) – 3-2 אחוזים לשנה (1987 – 6.1%). • שנות ה-90 הראשונות (1996-1990) – 6% (94' ו-95' – קרוב ל-7%). • מאז 1997 – 2% (2000 – 7.5%; 2001 ו-2002 – צמיחה שלילית).

 5. גידול התוצר העסקי, התשומות והפריון הכולל (%)

 6. גידול התוצר העסקי, התשומות והפריון הכולל, 2003-1996 (%)

 7. התפתחות תשומות העבודה אוכלוסיה וכוח עבודה

 8. גידול האוכלוסייה • האוכלוסייה היהודית • 1947 – 630 אלף נפש • 2003 – 4,984 אלף נפש • הגידול השנתי הממוצע – 3.8% • האוכלוסייה הלא-יהודית • 1950 – 167 אלף נפש • 2003 – 1.7 מיליון נפש • הגידול השנתי הממוצע – 4.5%

 9. הרכב האוכלוסייה הממוצעת, 2003 אוכלוסייה קבועה ממוצעת – 6.7 מיליון נפש

 10. העלייה לישראלממוצע שנתי, אלפים

 11. השתתפות בכוח העבודה לפי גיל ומין - 2002

 12. התפתחות כוח העבודה האזרחי

 13. השתתפות של גברים בכוח העבודה לפי גיל

 14. השתתפות של נשים בכוח העבודה לפי גיל

 15. השתתפות בכוח העבודה שלגילאי 54-25ישראל וארצות OECD

 16. השתתפות בכוח העבודה של גילאי 54-25ישראל וארצות OECD - 2000

 17. הניצולת של כוח העבודהאבטלה ותעסוקה חלקית

 18. שיעור האבטלה לאורך זמן 1992 1967

 19. עובדים זרים (אלפים)

 20. הסדרים מוסדיים בשוק העבודה – ישראל וארצות OECD בסוף שנות ה-90

 21. הרכב כוח העבודה לפי שנות השכלה

 22. התפלגות המועסקים לפי משלח יד

 23. התפתחות מלאי ההון

 24. משקל ההשקעות בתוצר העסקי

 25. הפריון הכולל

 26. השינויים בפריון הכולל

 27. שיעור החזרה למשלח יד מקורי בקרב העולים • עולי 1981-1979 • בקרב אקדמאים בעלי מקצועות חופשיים – 60-50 אחוזים • בקרב רופאים – 100 אחוזים • עולי שנות ה-90 • בקרב אקדמאים – 33 אחוזים • בקרב בעלי מקצועות חופשיים וטכניים – 40 אחוזים (מהנדסים – 22%, רופאים – 65%)

 28. הצמיחה הכלכלית בשנים האחרונות חידוש הצמיחה כיצד?

 29. צמיחת התוצר העסקי

 30. צמיחת התוצר העסקי

 31. צמיחת התוצר העסקי (המשך)

 32. שנות ה-70: צמיחה איטית ועליית משקלה של הממשלה במשק(אחוזי תל"ג)

 33. "ממשלה גדולה על המשק"(אחוזי תוצר)

 34. המשקל היחסי של המגזר הציבורי במשק בשנים האחרונות(אחוזי תוצר)

 35. המשקל היחסי של המגזר הציבורי – ישראל וארצות OECD – 2003(אחוזי תוצר)

 36. תמורות מבניות הרכב המקורות והשימושים ההרכב הענפי של התוצר והתעסוקה מאזן התשלומים

 37. הרכב המקורות

 38. הרכב השימושים

 39. הרכב ענפי של התוצר

 40. הרכב ענפי של התעסוקה

 41. הגירעון בחשבון הסחורות, השירותים וגורמי הייצור (ממוצע שנתי)

 42. מאזן התשלומים – צרכים ומקורות(ממוצע שנתי)

 43. השימוש בעודף המקורות(מ' $, ממוצע שנתי)

 44. משבר האינפלציה ותוכנית הייצוב

 45. שיעור אינפלציה שנתי, ממוצע

 46. שיעור אינפלציה שנתי, ממוצע

 47. האינפלציה העולמית

 48. שנות ה-70: צמיחה איטית ועליית משקלה של הממשלה במשק(אחוזי תל"ג)

 49. החוב החיצוני והפנימי • החוב החיצוני – • לפני 1967 – 20% מהתוצר • בתחילת שנות ה-70 – 50-40 אחוזי תוצר • ב-1985 – 84% מהתוצר • החוב הפנימי – • ב-1970 – כ-50% מהתוצר • בשיא המשבר – כ-140% מהתוצר

 50. תוכנית הייצוב – המרכיב הריאלי • קיצוץ חד בגירעון בתקציב המדינה – 1.5 מיליארד דולר, כ-7.5% מהתל"ג – ע"י: - • ירידה חדה בהוצאות הביטחון • קיצוץ ניכר בסובסידיות למוצרי יסוד (חלקם התייקרו ב-75-60 אחוזים) • קיצוץ בתמיכות לייצוא (בעקבות הפיחות שנכלל בתוכנית) • קיצוץ בהוצאות רווחה (רק חמישית מהקיצוץ הכולל) • העלאות מסים מסוימות • קיצוץ בכוח האדם בשירות המדינה בשיעור של 3%