Navov lom renie navov ch trhl n ilinsk univerzita v iline strojn cka fakulta stroj rske technol gie
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Únavový lom Šírenie únavových trhlín Žilinská univerzita v Žiline Strojnícka fakulta Strojárske technológie. Bc. Radovan Salaj - dovan21 @gmail.com Bc. Daniel Slab ý - daslab@azet.sk. Obsah. Štádia únavového lomu Šírenie únavových trhlín Rýchlosť šírenia únavových trhlín.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - noah-hendricks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Navov lom renie navov ch trhl n ilinsk univerzita v iline strojn cka fakulta stroj rske technol gie

Únavový lomŠírenie únavových trhlínŽilinská univerzita v ŽilineStrojnícka fakultaStrojárske technológie

Bc. Radovan Salaj - dovan21@gmail.com

Bc. Daniel Slabý - daslab@azet.sk


Obsah
Obsah

Štádia únavového lomu

Šírenie únavových trhlín

Rýchlosť šírenia únavových trhlín


T di navov ho lomu pod a nevratn ch zmien plastickej deform cie 1
Štádiá únavového lomu podľa nevratných zmien plastickej deformácie[1]

Obr.1Štádiá únavového lomu[1]Obr.2Únavový lom [1]:a, makroskopický vzhľad b, mikroskopický vzhľad

 • Štádium zmeny mechanických vlastností v celom objeme (1)

 • Štádium nukleácie únavových trhlín (2)

 • Štádium šírenia únavových trhlín až do náhleho lomu (3)


Bc radovan salaj dovan21 gmail bc daniel slab daslab azet sk

Šírenie únavových trhlín plastickej deformácie[3]

 • Po ukončení nukleačného štádia obsahuje povrch kovu mikrotrhliny, orientované do smeru aktívnych sklzových rovín.

 • Pri ďalšom cyklickom zaťažovaní sa tieto trhlinky navzájom prepájajú a rastú do hĺbky. Na základe energetických pomerov na čelách jednotlivých trhlín sa napokon s pokračujúcim zaťažovaním bude šírit len jedna, tzv. magistrálna únavová trhlina.

Obr.3Štádiá únavového lomu[3]


Bc radovan salaj dovan21 gmail bc daniel slab daslab azet sk

Šírenie únavových trhlín plastickej deformácie[3]

 • Táto sa pri svojom šírení natáča do smeru kolmého na vektor vonkajšieho zaťaženia. Prechod roviny trhliny z aktívnej sklzovej roviny do roviny kolmej k vonkajšiemu zaťaženiu sa označuje ako prechod od kryštalografického šírenia (I. štádium šírenia) do nekryštalografického šírenia (II. štádium šírenia).

Obr.3Štádiá únavového lomu[3]


Renie navov ch trhl n 3
Šírenie únavových trhlín plastickej deformácie[3]

 • Keďže rýchlosť šírenia trhliny v I. štádiu je veľmi malá, počet cyklov potrebných pre jej rozvoj je neporovnateľne väčší ako v II. štádiu. Tento prípad je typický pre hladké telesá bez primárnych vrubov.

 • V prípade existencie ostrých vrubov (konštrukčných, technologických alebo metalurgických) je šírenie únavovej trhliny predstavované len II. štádiom.

 • V oboch štádiách sa únavové trhliny šíria pri bežných teplotách transkryštalicky (cez objem zrna), šírenie trhlín po hraniciach zrn sa až na niekoľko výnimiek vyskytuje len pri zvýšených teplotách.

Obr.5Štádiá únavového lomu[3]


Bc radovan salaj dovan21 gmail bc daniel slab daslab azet sk

Šírenie únavových trhlín plastickej deformácie[2]

Obr. 4 Schéma postupu šírenia únavovej trhliny:

1- prvá etapa - Kryštalografický vznik, rast a postupný odklon

2 - druhá etapa šírenia trhlín - končí záverečným lomom po kritickom zmenšení nosného prierezu súčiastky, konštrukcie.

3 - neefektívne trhliny

4 – plastická zóna na čele trhliny


Lairdov mechanizmus renia navovej trhlin y 2
Lairdov mechanizmus plastickej deformáciešírenia únavovej trhliny[2]

Pri aplikácii ťahovej časti zaťažujúceho cyklu (a,b,c) s postupným rastom napätia na čele v dôsledku vysokej koncentrácie vzniká lokalizovaná plastická deformácia v rovinách max. šmykového napätia, otvára sa čelo trhliny a otupuje sa špica.

Odľahčenie (d) vyvoláva približovanie oboch častí trhliny k sebe vtedy, ak nový povrch, ktorý vznikol pri ťahovom zaťažení nezanikne úplne a v smere maximálneho šmykového napätia ostávajú vytiahnuté výstupky trhliny- sú totožné so žliabkami lomového reliéfu.

Úplné odľahčenie a tlakové zaťaženie vyvoláva priblíženie častí k sebe, súčasne pozorujeme zväčšenie trhliny zodpovedajúce vzdialenosti medzi žliabkami(e).

Obr. 6 Schéma Lairdovho mechanizmu šírenia únavovej trhliny[2]


R chlos renia trhliny 3
Rýchlosť šírenia trhliny plastickej deformácie[3]

 • Na výpočet času potrebného na šírenie únavovej trhliny do porušenia vzorky bolo od roku 1964 bolo vypracovaných až 54 rozličných rovníc, ktoré majú spoločnú predovšetkým súvislosť rýchlosti šírenia únavovej trhliny s parametrami lomovej mechaniky, najmä s amplitúdou súčiniteľa intenzity napätia Ka (Paris)


Bc radovan salaj dovan21 gmail bc daniel slab daslab azet sk

Rýchlosť šírenia trhliny plastickej deformácie[1]

Obr.7 Charakteristiky cyklického zaťaženia[1]

Obr.8 Smithov diagram a základné druhy

cyklického zaťaženia [1]

Amplitúda súčiniteľa intenzity napätia Ka je rozhodujúcou charakteristikou na opis šírenia únavových trhlín v oblasti vysokocyklovej únavy.


Z vislos r chlosti renia navovej trhliny da dn od amplit dy s nite a intenzity nap tia ka
Závislosť rýchlosti šírenia únavovej trhliny da/dN od amplitúdy súčíniteľa intenzity napätia Ka.

Obr.5 Diagram závislosti rýchlosti šírenia únavovej trhliny da/dN od amplitúdy súčiniteľa intenzity napätia Ka[1]


Bc radovan salaj dovan21 gmail bc daniel slab daslab azet sk

Základná prahová hodnota amplitúdy súčiniteľa intenzity napätia Kath[1]

 • Kath – je odpor materiálu voči šíreniu trhlín z pôvodných defektov. Určuje sa podľa medziatómovej vzdialenosti. Ak je prírastok trhliny za jeden cyklus menší než medziatómová vzdialenosť, potom cyklické zaťaženie nie je z fyzikálneho hľadiska dôležité. V praxi to znamená že ak Ka≤Kath sa trhliny nešíria, resp. šírenie je veľmi pomalé.

Tab.1 Hodnoty Kath niektorých materiálov[2]


Vyu itie v praxi
Využitie v praxi intenzity napätia

Napríklad:

 • Môžme určiť prípustnú dovolenú veľkosť trhliny(defektu) v miestach, kde poznáme dovolenú veľkosť cyklického napätia.

 • Vypočítať životnosť, resp. prípustnú veľkosť napätia pre teleso s trhlinou známeho rozmeru.


Obrazov pr loha
Obrazová príloha intenzity napätia


Bc radovan salaj dovan21 gmail bc daniel slab daslab azet sk

Použitá literatúra: intenzity napätia

 • [1] Skočovský, Bokúvka - Náuka o materiáli pre odbory strojnícke, EDIS, 2006

 • [2] Puškár, Hazlinger – Porušovanie a lomy súčastí, EDIS 2000

 • [3] www.mtfdca.szm.sk/subory/unava.pdf

 • [4] http://www.ltmetal.net/teoria/vznik-lomu/


Akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť. intenzity napätia