slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การจำหน่ายพัสดุและการรับบริจาค PowerPoint Presentation
Download Presentation
การจำหน่ายพัสดุและการรับบริจาค

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

การจำหน่ายพัสดุและการรับบริจาค - PowerPoint PPT Presentation


  • 58 Views
  • Uploaded on

การจำหน่ายพัสดุและการรับบริจาค. โดย ฝ่ายพัฒนาและบริหารสินทรัพย์. การจำหน่ายพัสดุ. หลักฐานประกอบการจำหน่ายพัสดุ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

การจำหน่ายพัสดุและการรับบริจาค


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การจำหน่ายพัสดุและการรับบริจาคการจำหน่ายพัสดุและการรับบริจาค

โดย

ฝ่ายพัฒนาและบริหารสินทรัพย์

slide2

การจำหน่ายพัสดุ

หลักฐานประกอบการจำหน่ายพัสดุ

1. เอกสารการตรวจสอบพัสดุประจำปี พร้อมรายงาน 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (ต้องออกโดยจังหวัดเท่านั้น ยกเว้นหน่วยงานย่อยต้องมี คำสั่งมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดแนบมาด้วย) 3. รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ 4. ตารางรายงานผลการสอบหาข้อเท็จ (คณะกรรมการต้อง กรอกรายละเอียดของพัสดุที่จะจำหน่ายให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อทุกหน้าด้วย)

slide3

หลักฐานประกอบการจำหน่ายหลักฐานประกอบการจำหน่าย

5. ภาพถ่ายพัสดุที่จะขอจำหน่ายทุกรายการ (ภาพสีหรือขาวดำก็ได้) 6. รายการยานพาหนะ (รถยนต์/รถจักรยานยนต์) ให้ถ่ายภาพสีเท่านั้น ลงเลขเครื่อง เลขตัวรถ ด้วยกระดาษกาวส่งมาพร้อมภาพรถ 7. การขอจำหน่ายพัสดุให้ปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1003/ว 430 ลงวันที่ 10 พ.ค. 254 ดังนี้

slide4

หลักฐานประกอบการจำหน่ายหลักฐานประกอบการจำหน่าย

- ให้หน่วยงานติดต่อผู้มีอาชีพรับซื้อของเก่า จำนวน 2 - 3 ราย เพื่อให้คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ โดยให้อ้างอิงบุคคลหรือนิติบุคคลพร้อมแนบสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนา ใบประกอบการ (ถ้ามี) ประกอบด้วย - หากคณะกรรมการเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ให้กำหนดเป็นราคากลางในการขายทอดตลาดต่อไป 8. ให้หน่วยงานปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ.) 0421.3/ว 257 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552

slide5

หลักฐานประกอบการจำหน่ายหลักฐานประกอบการจำหน่าย

1. ให้ส่วนราชการดำเนินการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการ ขายทอดตลาด โดยถือปฏิบัติตามแนวทางการขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 509 – มาตรา 517

มาตรา 509 การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยเคาะไม้ หรือด้วยกิริยาอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถ้ายังมิได้แสดงเช่นนั้นอยู่ตราบใด ท่านว่าผู้สู้ราคาจะถอน คำสู้ราคาของตนเสียก็ยังถอนได้

slide6

หลักฐานประกอบการจำหน่ายหลักฐานประกอบการจำหน่าย

มาตรา 510 ผู้ซื้อในการขายทอดตลาดจะต้องทำตามคำโฆษณาบอกขาย และตามความข้ออื่น ๆ ซึ่ง ผู้ทอดตลาดได้แถลงก่อนเผดิมการสู้ราคาทรัพย์สินเฉพาะรายไป

มาตรา 511 ท่านห้ามมิให้ผู้ทอดตลาดเข้าสู้ราคา หรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคา ในการขายทอดตลาดซึ่งตนเป็นผู้อำนวยการเอง

slide7

หลักฐานประกอบการจำหน่ายหลักฐานประกอบการจำหน่าย

มาตรา 512 ท่านห้ามมิให้ผู้ขายเข้าสู้ราคาเอง หรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคา เว้นแต่จะได้แถลงไว้โดยเฉพาะในคำโฆษณาบอกการทอดตลาดนั้น ว่าผู้ขายถือสิทธิที่จะเข้าสู้ราคาด้วย

มาตรา 513 เมื่อใดผู้ทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งมีผู้สู้ราคาสูงสุดนั้นยังไม่เพียงพอ ผู้ทอดตลาดอาจถอนทรัพย์สินจากการทอดตลาดได้

slide8

หลักฐานประกอบการจำหน่ายหลักฐานประกอบการจำหน่าย

มาตรา 514 ผู้สู้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้ แต่ขณะเมื่อมีผู้อื่นสู้ราคาสูงขึ้นไป ไม่ว่าการที่ผู้อื่นสู้นั้นจะสมบูรณ์หรือมิสมบูรณ์ ประการใด อีกประการหนึ่งเมื่อใดถอนทรัพย์สินรายนั้นจากการขายทอดตลาด ผู้สู้ราคาก็พ้นความผูกพันแต่ขณะที่ถอนนั้นดุจกัน

slide9

หลักฐานประกอบการจำหน่ายหลักฐานประกอบการจำหน่าย

มาตรา 515 ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องใช้ราคาเป็นเงินสด เมื่อการซื้อขายบริบูรณ์ หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ใน คำโฆษณาบอกขาย

มาตรา 516 ถ้าผู้สู้ราคาสูงสุดละเลยเสียไม่ใช้ราคาไซร้ ท่านให้ผู้ทอดตลาดเอาทรัพย์สินนั้นออกขายอีกซ้ำหนึ่ง ถ้าและได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและ ค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้สู้ราคาเดิมคนนั้นต้องรับผิดในส่วนที่ขาด

slide10

หลักฐานประกอบการจำหน่ายหลักฐานประกอบการจำหน่าย

มาตรา 517 ถ้าเงินรายได้ในการทอดตลาดส่วนหนึ่งส่วนใดค้างชำระอยู่ เพราะเหตุ ผู้ทอดตลาดละเลยไม่บังคับตามบทในมาตรา 515 หรือมาตรา 516 ไซร้ ท่านว่า ผู้ทอดตลาดจะต้องรับผิด

slide11

หลักฐานประกอบการจำหน่ายหลักฐานประกอบการจำหน่าย

2.การประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด ให้ส่วนราชการทำการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยอาศัยหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใดในการประกอบการพิจารณา ดังนี้ 2.1 ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทำการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม

slide12

หลักฐานประกอบการจำหน่ายหลักฐานประกอบการจำหน่าย

2.2 ราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้ง ของพัสดุ กรณีไม่มีจำหน่ายทั่วไป

ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการด้วย

slide13

การรับบริจาค

หลักฐานประกอบการรับบริจาค

1. หนังสือหรือเอกสารของผู้ที่ประสงค์จะบริจาค

2. เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพครุภัณฑ์ ที่จะขอรับบริจาค

3. รายงานผลการตรวจสภาพครุภัณฑ์ที่จะขอรับบริจาค

4. เอกสารการได้มาของครุภัณฑ์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน

slide14

หลักฐานประกอบการขอรับบริจาคหลักฐานประกอบการขอรับบริจาค

5. รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่บริจาคตามแบบ ขอรหัสควบคุมครุภัณฑ์ เช่น ยี่ห้อ ชนิด แบบ ลักษณะ เลขเครื่อง เลขทะเบียน จำนวน ราคา

6. แนวทางการรับบริจาคต้องเป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1003/ว 478 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 ดังนี้ - ทรัพย์สินที่รับบริจาคต้องเป็นของใหม่

slide15

หลักฐานประกอบการขอรับบริจาคหลักฐานประกอบการขอรับบริจาค

- ผู้บริจาคมีเงื่อนไขกับทางราชการอย่างใดหรือไม่ - ทรัพย์สินที่รับบริจาคเป็นประโยชน์กับ ทางราชการหรือไม่ โดยคำนึงถึงผลตอบแทน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต - คณะกรรมการให้ความเห็นประกอบด้วยว่า สมควรรับไว้ใช้ราชการหรือไม่ - ผู้บริจาคมีเอกสารสิทธิ์สมบูรณ์หรือไม่

slide16

ถ้าไม่หลับ....

มีคำถามไหมครับ?

THANK YOU