Download
szoci lis munka m dszerei az id skor ak ell t s ban n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Szociális munka módszerei az időskorúak ellátásában PowerPoint Presentation
Download Presentation
Szociális munka módszerei az időskorúak ellátásában

Szociális munka módszerei az időskorúak ellátásában

479 Views Download Presentation
Download Presentation

Szociális munka módszerei az időskorúak ellátásában

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Szociális munka módszerei az időskorúak ellátásában (összeállította: Pattyán László)

 2. Rendszerszemlélet és egyénre szabható gyakorlat

 3. A 4-dimenziós Lawton-modell(1983) • „Jóléti” pszichológiai jellemzők • Magatartás kompetenciák • Szubjektív érzékelt körülmények • Objektív körülmények és feltételek

 4. Pszichoszociális tényezők • Autonómia • Bevontság • Elégedettség • Eszmeiség • Belső konszenzus • Közösségi izolációs hatások

 5. Ökológiai tényezők • Lakással való elégedettség (ellátottság) • Megfelelő berendezés, bútorzat • Inger-környezeti minőség • Közösségi megbecsültség, megfelelőség (jóléti szolgáltatások színvonala) (szolgáltatások hozzáférhetősége) (szolgáltatások hiányossága)

 6. Szociális munka – szociális gondozás • Felmérések jelentősége • Állapot és szükségletfelmérés - Önellátó képesség - Mentális állapot - Gondozási, ápolási igények - Foglalkoztatási igény • Gondozási szükséglet mérés (2008)

 7. Szükséglet alapú ellátások kialakulása • Igénybevételi eljárás (intézményvezető mérlegel: szociális helyzet, egészségi állapot, anyagi státusz) (mit javasolnak – mozgástér) • Egyéni gondozási terv készítése (2004) - egyénre szabott ellátás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban • Demencia kórképekkel küzdők speciális ellátása, eltérő normatív támogatás • Időkorúak járadéka (2007): - életkor (62, 62 – 75, 75 - ) - egyedül élés - jövedelemszint (80%, 95%, 130%) • Differenciált normatív támogatás az időskorú anyagi helyzete alapján

 8. Gondozási szükséglet mérés, mint a személyes szolgáltatások igénybevételének jogosultsági feltétele I. • Gondozási szükséglet mérése az igénybevételi eljárás során (2008): - Jogosultságot vagy jogot állapít meg? • Kategóriák (prioritások): - Demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata - 80 évnél idősebb és házi segítségnyújtásban nem részesíthető - 70 évnél idősebb és lakóhelyén közműves víz és villany ellátás nincsen - FOT-ban részesül - Munkaképességét 100%-ban elvesztette, vagy 80%-os egészségkárosodásban szenved

 9. Gondozási szükséglet mérés, mint a személyes szolgáltatások igénybevételének jogosultsági feltétele II. • Gondozási szükséglete meghaladja a 4 órát. • Vizsgálandó szempontok: - Önkiszolgálás, önellátás, mozgásfunkciók, mentális funkciók, érzékszervi funkciók, egészségügyi ellátás (max: 60 pont) - Felügyelet (max 5 pont) - Szociális körülmények (max 5 pont) - Lakás (max 5 pont) - Anyagi helyzet (max 5 pont)

 10. Gondozási szükséglet mérés, mint a személyes szolgáltatások igénybevételének jogosultsági feltétele III. • 40 pont felett napi 4 óra gondozási szükséglet (HGCS logika) • Uniformizál, az egyéni élethelyzetekre nem reagál • Bizonyított kockázatokat ismer el (szakértői, szakorvosi jelentések) • Fontos kategóriák kimaradhatnak, pl.: - elhanyagolás - időskorúakkal kapcsolatos abúzusok - időskorúak bántalmazása - krízisek - félelem - speciális helyzetek (tanyán élők, stb.)

 11. Egyéni gondozási terv • Jelenlegi állapot (eü, mentális, önellátás, stb.) • Szolgáltatások, gondozói feladatok ütemezése • Feladatok, megoldási módok, módszerek • Értékelés az elért állapot tükrében

 12. Előgondozás… Illesztések – felelősség • Kliens szükségletei – intézmények szolgáltatásai • Kliens – környezeti rendszerek felmérése (Előgondozás I.) • Tájékoztatás az intézményes szolgáltatásokról, lehetőségekről, házirend, stb. (Előgondozás II.) • Kísérés, segítés – beilleszkedés támogatása (Nagyon fontos, ha van…)

 13. Igénybevételi eljárás folyamata9/1999. (XI. 24.) SzCsM rend. • Önkéntes, és kérelemre indul • Két szakaszból áll: • Első: Az igénylő tájékoztatása az intézmény működéséről, szabályiról, a gondozás lényegéről, megállapodás tartamáról, stb. • Második a beköltözés előtt: konkrét elhelyezés, behozható tárgyak, házirend, a beköltözés mikéntjéről. • Megállapodás

 14. Szociális esetmunka – és a mentálhigiénés munkatárs…. • Ki végzi? • Mi a különbség a szociális gondozás és a szociális esetmunka között? • Rendszerszemlélet az idősekkel végzett szociális munka során - Az időskorú és a család (szerepek, funkciók, diszfunkciók) - A család támogató funkciója, családdal végzett szociális munka

 15. Szociális munkás feladatok • Állapot és szükségletfelmérés (jogviszony létesítése, igénybevételi eljárás) – kliens centrikusság • Képviselet • Mentális segítés, támogatás • Foglalkoztatás • Mentálhigiénés szolgáltatások • Szabadidő (hasznos időtöltés) • Ügyintézés • Ügyintézés • Ügyintézés….

 16. Szociális munkás feladatok - másként • Szolgáltatás tervezés • Szociális kutatás – szükségletfelmérés • Forrásteremtő munka • Szolgáltatások közösségi integrációja, kapcsolatépítés a rokonokkal, hozzátartozókkal • Ellátott-jogi védelem • Marketing • Szolgáltatás fejlesztés, új irányelvek keresése • Minőségbiztosítás • Stb.

 17. Szociális csoportmunka • Foglalkoztatás, szocioterápia • Mentálhigiénés munka (kiscsoport, fejlesztő foglalkozások, nagycsoport) • Konfliktusok kezelése • Önsegítő csoportok segítése • TEAM munka - interdiszciplináris team hatékonyságának záloga: rendszeres konzultáció, átlátható folyamatok, tiszta munkakörök – ezek kölcsönös ismerete, vezetés-vezetők, egységes közös célok.

 18. Közösségi szociális munka • Érdekvédelmi munka segítése • Érdekképviseleti Fórum • Lakóönkormányzat • Nyugdíjasklubok munkájának támogatása • Idősek kölcsönös segítségnyújtást biztosító szervezeteinek segítése • „Közösségi ellátás” – a helyi közösség gondozó funkciója

 19. Álladóság – egyensúly – változásKrízisek időskorban • Biológiai öregedés - szociális produktivitás hanyatlása • Számos változás éri az időskorút • Ezek egy része normatív folyamat • Másra szorulás élménye (gondozásra, gondoskodásra szorulás) • A krízis záloga: kétségbeesés, vagy érettség -integráció

 20. A krízis okai • Nem megfelelő a probléma észlelés • Nincsen probléma megoldási mód • Terhelt a személyiség • Egyszerre több probléma, vagy időben összetorlódik (krízismátrix) • Korábban fel nem dolgozott trauma

 21. A krízis függ • Attól, hogy a személyiségfejlődés milyen korszakában érinti az egyént • Aktuálisan milyen pszichés állapotban van • Milyen a probléma érzékenysége (korábban volt –e ilyen problémája, és hogyan oldotta meg?) • Van – e olyan személy, aki segíteni tud?

 22. A krízisben lévő jellemzése • Figyelme a problémára irányul, azt felnagyítja • Érzelmi reakciói labilisak, erős kapaszkodási igény • Mindennapi tevékenysége alacsony hatásfokú • Átalakulnak emberi kapcsolatai • Nincsen jövőképe • Ismereteit nem képes rendszerezni

 23. Önértékelés - önkép • Testvázlat, funkciók, gondolkodás, szerepek változása ⇒ önmaga elutasítása ⇒ identitáskrízis (topmodell öregedése, zseni öregedése) (Zalatnay kontra Csernus)

 24. Önértékelés megőrzése • „Én” új megközelítése (aktuális szerepektől függetlenül) • Idősödés elfogadása (aktív részvétel) • Célok és elvárások átértékelése • Objektív visszatekintés a múltra

 25. Életciklusok (Laslett) • Tanulás, testi fejlődés • Család, karrier, következő generáció • Idősödés – testi, szellemi funkciók megtartottak, szociális funkciók változnak • Testi, szellemi leépülés – gondoskodás igénye

 26. VÁLTOZÓK • A világ, mint egész • A család • Munkavégzés • Lakóhely - környezet

 27. Az alkalmazkodás típusai • Konstruktív (új célok, élethelyzet) • Dependens (csökkenő aktivitás, kapcsolatok, sodródik) • Védelembe vonuló (visszavonul, izolálódik) • Rosszindulatú (másokat okol – gyűlöli őket) • Öngyűlölő (saját magát hibáztatja)

 28. I. A világ, mint egész • Megélt élet integrálásának képessége • Idő aktuális megélése: - Lineáris: születéstől a halálig (ennek eljövetele foglalkoztatja, közeledik) - Ciklikus: napi tevékenység, ismétlődő aktivitások (ezeket újra és újra megélheti) • Társadalmi változások, okok: - politikai, társadalmi változások viharai - Gerontokrácia vége: az időskor tapasztalati értéke csökken (fiatal vezetők, politikusok) (50-en túl nehéz elhelyezkedni)

 29. Krízishelyzetek • Középkorúak válsága: szellemi, testi, libidó csökkenés (40 évtől) • Nagy Sándor szindróma • Elveszett világ (kiüresedett jelen) • Szociális regresszió, izoláció (megözvegyülés, nyugdíjazás, család elköltözik) • Szociális leépülés szindróma (környezet negatív hatása – csökkentértékűségét befogadja önképébe) • Peter Pan: korához képest irreálisan fiatalosan viselkedik

 30. II. A CSALÁD • Pozitív érzelmi kapcsolati viszonyok • Kapcsolat iránti vágy: idősek otthona, házasságkötések – gyakran krízishez is vezet, ha a környezet nem tudja elfogadni • Generációk közötti szolidaritás : - közös tevékenység - pozitív érzelmi kapcsolat - elvi és gyakorlati egyetértés

 31. A CSALÁD • Hosszú távú kölcsönös elköteleződés • Lakóhely közelsége • Kölcsönös intimitás A kapcsolat a szolidaritás – reciprocitás és az autonómia – dependencia tényezői között alakul ki.

 32. Szülő – gyermek kapcsolat (Boga B) • Elsődleges érzelmi távolság (betegség előtti kapcsolatuk) • Másodlagos: akut reakció – figyelem, aggódás, felelősség, féltés, fizikai segítség • Harmadlagos: gondozás – a gondozó belefárad, konfliktus a gondozottal, más családtagokkal, az időskorú „tárgy” státusba kerül

 33. Kapcsolatok • Válás – tárgyvesztés • Status allergicus: kirázza a hideg a másiktól… • Üres fészek szindróma (fizikai távolság – függetlenség – kötődés) • Szendvics szituáció • Ledőlt zsarnok • Megkínzott, bántalmazott szülő szindróma (abúzus: fizikai, szexuális, pszichikai, finanszírozási, egészségügyi, általános) • Lear király szindróma (idősek kisemmizése) • „Elengedett kéz” gyermek nyaralni megy, a szülőnek átmeneti rosszullétei vannak • Kaliforniai lány (nem törődik a szülőkkel, majd kritizálja az ellátást – pl. idősek otthonában)

 34. Kapcsolatok • Gyász – tárgyvesztés • Patológiás gyász (egyedül marad, nem képes feldolgozni) • Nyugdíjazási szindróma (szomatizáció, depresszió)

 35. III. LAKÓHELY • Megszokás (50 évig egy lakókörnyezet…) • Szükséges helyek könnyű megközelítése • Fizikai biztonság • Privát elkülönülés lehetősége • Tágasság (szubjektív…) • Könnyű tájékozódás, átláthatóság • Ingergazdagság

 36. LAKÓHELY • Lakótelep szindróma, Diogenes szindróma • Pszichoszociális hospitalizmus (kórház, idősek otthona) az autonómia korlátozott – depresszió, önelhanyagolás, érzelmi elsivárosodás (súlyos esetben halálvárás) • Totális intézmény elve (E. Goffman) az intézmény strukturálja a napi élet területeit • Időskori hajléktalanság (vulnerabilitás), mentális zavarok

 37. Időskori demenciával küzdők ellátása • Demencia: az értelmi képességek fokozatos elveszítésének folyamata (memória, gondoskodás, önellátás, adekvát viselkedés, érzelmek kontrollja) • Típusai: • Alzheimer-kór (diffus cerebralis atrophia) (50 – 60%) • Vascularis demencia (20-30%) • Demencia Senilis, Epilepsziás demencia, Poszttraumás demencia, Demencia paralytica progressiva, Toxikus demencia, Pseudo demencia

 38. Folyamata • Emlékezet gyengülése • Tájékozatlanság • Figyelem gyengülése • Gondolkodása lassul • Érzelmi világ változik • Személyiség megváltozik

 39. Demens beteg gondozása I. • Környezeti tényezők (nyugalom, megszokott környezet, BIZTONSÁGOS környezet) • Intenzív gondozást biztosító részleg, gondozási egység • Tágas belső tér, a személyzet ne legyen elkülönítve, szabadban való mozgás lehetősége, színgazdagság, világítás, eszközök

 40. Demens beteg gondozása II. • Depresszió, szorongás, érzelmi zavarok megértése, kezelése

 41. Családsegítés (1993. évi III. tv) • 64. § (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. • (2) A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

 42. Családsegítés (1993. évi III. tv) A családsegítés keretében biztosítani kell • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, • a szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, • a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, • közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, • a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. • A családsegítés keretében végzett tevékenységnek …a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira.