Szociális munka módszerei az időskorúak ellátásában - PowerPoint PPT Presentation

szoci lis munka m dszerei az id skor ak ell t s ban n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Szociális munka módszerei az időskorúak ellátásában PowerPoint Presentation
Download Presentation
Szociális munka módszerei az időskorúak ellátásában

play fullscreen
1 / 42
Szociális munka módszerei az időskorúak ellátásában
425 Views
Download Presentation
niveditha
Download Presentation

Szociális munka módszerei az időskorúak ellátásában

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Szociális munka módszerei az időskorúak ellátásában (összeállította: Pattyán László)

 2. Rendszerszemlélet és egyénre szabható gyakorlat

 3. A 4-dimenziós Lawton-modell(1983) • „Jóléti” pszichológiai jellemzők • Magatartás kompetenciák • Szubjektív érzékelt körülmények • Objektív körülmények és feltételek

 4. Pszichoszociális tényezők • Autonómia • Bevontság • Elégedettség • Eszmeiség • Belső konszenzus • Közösségi izolációs hatások

 5. Ökológiai tényezők • Lakással való elégedettség (ellátottság) • Megfelelő berendezés, bútorzat • Inger-környezeti minőség • Közösségi megbecsültség, megfelelőség (jóléti szolgáltatások színvonala) (szolgáltatások hozzáférhetősége) (szolgáltatások hiányossága)

 6. Szociális munka – szociális gondozás • Felmérések jelentősége • Állapot és szükségletfelmérés - Önellátó képesség - Mentális állapot - Gondozási, ápolási igények - Foglalkoztatási igény • Gondozási szükséglet mérés (2008)

 7. Szükséglet alapú ellátások kialakulása • Igénybevételi eljárás (intézményvezető mérlegel: szociális helyzet, egészségi állapot, anyagi státusz) (mit javasolnak – mozgástér) • Egyéni gondozási terv készítése (2004) - egyénre szabott ellátás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban • Demencia kórképekkel küzdők speciális ellátása, eltérő normatív támogatás • Időkorúak járadéka (2007): - életkor (62, 62 – 75, 75 - ) - egyedül élés - jövedelemszint (80%, 95%, 130%) • Differenciált normatív támogatás az időskorú anyagi helyzete alapján

 8. Gondozási szükséglet mérés, mint a személyes szolgáltatások igénybevételének jogosultsági feltétele I. • Gondozási szükséglet mérése az igénybevételi eljárás során (2008): - Jogosultságot vagy jogot állapít meg? • Kategóriák (prioritások): - Demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata - 80 évnél idősebb és házi segítségnyújtásban nem részesíthető - 70 évnél idősebb és lakóhelyén közműves víz és villany ellátás nincsen - FOT-ban részesül - Munkaképességét 100%-ban elvesztette, vagy 80%-os egészségkárosodásban szenved

 9. Gondozási szükséglet mérés, mint a személyes szolgáltatások igénybevételének jogosultsági feltétele II. • Gondozási szükséglete meghaladja a 4 órát. • Vizsgálandó szempontok: - Önkiszolgálás, önellátás, mozgásfunkciók, mentális funkciók, érzékszervi funkciók, egészségügyi ellátás (max: 60 pont) - Felügyelet (max 5 pont) - Szociális körülmények (max 5 pont) - Lakás (max 5 pont) - Anyagi helyzet (max 5 pont)

 10. Gondozási szükséglet mérés, mint a személyes szolgáltatások igénybevételének jogosultsági feltétele III. • 40 pont felett napi 4 óra gondozási szükséglet (HGCS logika) • Uniformizál, az egyéni élethelyzetekre nem reagál • Bizonyított kockázatokat ismer el (szakértői, szakorvosi jelentések) • Fontos kategóriák kimaradhatnak, pl.: - elhanyagolás - időskorúakkal kapcsolatos abúzusok - időskorúak bántalmazása - krízisek - félelem - speciális helyzetek (tanyán élők, stb.)

 11. Egyéni gondozási terv • Jelenlegi állapot (eü, mentális, önellátás, stb.) • Szolgáltatások, gondozói feladatok ütemezése • Feladatok, megoldási módok, módszerek • Értékelés az elért állapot tükrében

 12. Előgondozás… Illesztések – felelősség • Kliens szükségletei – intézmények szolgáltatásai • Kliens – környezeti rendszerek felmérése (Előgondozás I.) • Tájékoztatás az intézményes szolgáltatásokról, lehetőségekről, házirend, stb. (Előgondozás II.) • Kísérés, segítés – beilleszkedés támogatása (Nagyon fontos, ha van…)

 13. Igénybevételi eljárás folyamata9/1999. (XI. 24.) SzCsM rend. • Önkéntes, és kérelemre indul • Két szakaszból áll: • Első: Az igénylő tájékoztatása az intézmény működéséről, szabályiról, a gondozás lényegéről, megállapodás tartamáról, stb. • Második a beköltözés előtt: konkrét elhelyezés, behozható tárgyak, házirend, a beköltözés mikéntjéről. • Megállapodás

 14. Szociális esetmunka – és a mentálhigiénés munkatárs…. • Ki végzi? • Mi a különbség a szociális gondozás és a szociális esetmunka között? • Rendszerszemlélet az idősekkel végzett szociális munka során - Az időskorú és a család (szerepek, funkciók, diszfunkciók) - A család támogató funkciója, családdal végzett szociális munka

 15. Szociális munkás feladatok • Állapot és szükségletfelmérés (jogviszony létesítése, igénybevételi eljárás) – kliens centrikusság • Képviselet • Mentális segítés, támogatás • Foglalkoztatás • Mentálhigiénés szolgáltatások • Szabadidő (hasznos időtöltés) • Ügyintézés • Ügyintézés • Ügyintézés….

 16. Szociális munkás feladatok - másként • Szolgáltatás tervezés • Szociális kutatás – szükségletfelmérés • Forrásteremtő munka • Szolgáltatások közösségi integrációja, kapcsolatépítés a rokonokkal, hozzátartozókkal • Ellátott-jogi védelem • Marketing • Szolgáltatás fejlesztés, új irányelvek keresése • Minőségbiztosítás • Stb.

 17. Szociális csoportmunka • Foglalkoztatás, szocioterápia • Mentálhigiénés munka (kiscsoport, fejlesztő foglalkozások, nagycsoport) • Konfliktusok kezelése • Önsegítő csoportok segítése • TEAM munka - interdiszciplináris team hatékonyságának záloga: rendszeres konzultáció, átlátható folyamatok, tiszta munkakörök – ezek kölcsönös ismerete, vezetés-vezetők, egységes közös célok.

 18. Közösségi szociális munka • Érdekvédelmi munka segítése • Érdekképviseleti Fórum • Lakóönkormányzat • Nyugdíjasklubok munkájának támogatása • Idősek kölcsönös segítségnyújtást biztosító szervezeteinek segítése • „Közösségi ellátás” – a helyi közösség gondozó funkciója

 19. Álladóság – egyensúly – változásKrízisek időskorban • Biológiai öregedés - szociális produktivitás hanyatlása • Számos változás éri az időskorút • Ezek egy része normatív folyamat • Másra szorulás élménye (gondozásra, gondoskodásra szorulás) • A krízis záloga: kétségbeesés, vagy érettség -integráció

 20. A krízis okai • Nem megfelelő a probléma észlelés • Nincsen probléma megoldási mód • Terhelt a személyiség • Egyszerre több probléma, vagy időben összetorlódik (krízismátrix) • Korábban fel nem dolgozott trauma

 21. A krízis függ • Attól, hogy a személyiségfejlődés milyen korszakában érinti az egyént • Aktuálisan milyen pszichés állapotban van • Milyen a probléma érzékenysége (korábban volt –e ilyen problémája, és hogyan oldotta meg?) • Van – e olyan személy, aki segíteni tud?

 22. A krízisben lévő jellemzése • Figyelme a problémára irányul, azt felnagyítja • Érzelmi reakciói labilisak, erős kapaszkodási igény • Mindennapi tevékenysége alacsony hatásfokú • Átalakulnak emberi kapcsolatai • Nincsen jövőképe • Ismereteit nem képes rendszerezni

 23. Önértékelés - önkép • Testvázlat, funkciók, gondolkodás, szerepek változása ⇒ önmaga elutasítása ⇒ identitáskrízis (topmodell öregedése, zseni öregedése) (Zalatnay kontra Csernus)

 24. Önértékelés megőrzése • „Én” új megközelítése (aktuális szerepektől függetlenül) • Idősödés elfogadása (aktív részvétel) • Célok és elvárások átértékelése • Objektív visszatekintés a múltra

 25. Életciklusok (Laslett) • Tanulás, testi fejlődés • Család, karrier, következő generáció • Idősödés – testi, szellemi funkciók megtartottak, szociális funkciók változnak • Testi, szellemi leépülés – gondoskodás igénye

 26. VÁLTOZÓK • A világ, mint egész • A család • Munkavégzés • Lakóhely - környezet

 27. Az alkalmazkodás típusai • Konstruktív (új célok, élethelyzet) • Dependens (csökkenő aktivitás, kapcsolatok, sodródik) • Védelembe vonuló (visszavonul, izolálódik) • Rosszindulatú (másokat okol – gyűlöli őket) • Öngyűlölő (saját magát hibáztatja)

 28. I. A világ, mint egész • Megélt élet integrálásának képessége • Idő aktuális megélése: - Lineáris: születéstől a halálig (ennek eljövetele foglalkoztatja, közeledik) - Ciklikus: napi tevékenység, ismétlődő aktivitások (ezeket újra és újra megélheti) • Társadalmi változások, okok: - politikai, társadalmi változások viharai - Gerontokrácia vége: az időskor tapasztalati értéke csökken (fiatal vezetők, politikusok) (50-en túl nehéz elhelyezkedni)

 29. Krízishelyzetek • Középkorúak válsága: szellemi, testi, libidó csökkenés (40 évtől) • Nagy Sándor szindróma • Elveszett világ (kiüresedett jelen) • Szociális regresszió, izoláció (megözvegyülés, nyugdíjazás, család elköltözik) • Szociális leépülés szindróma (környezet negatív hatása – csökkentértékűségét befogadja önképébe) • Peter Pan: korához képest irreálisan fiatalosan viselkedik

 30. II. A CSALÁD • Pozitív érzelmi kapcsolati viszonyok • Kapcsolat iránti vágy: idősek otthona, házasságkötések – gyakran krízishez is vezet, ha a környezet nem tudja elfogadni • Generációk közötti szolidaritás : - közös tevékenység - pozitív érzelmi kapcsolat - elvi és gyakorlati egyetértés

 31. A CSALÁD • Hosszú távú kölcsönös elköteleződés • Lakóhely közelsége • Kölcsönös intimitás A kapcsolat a szolidaritás – reciprocitás és az autonómia – dependencia tényezői között alakul ki.

 32. Szülő – gyermek kapcsolat (Boga B) • Elsődleges érzelmi távolság (betegség előtti kapcsolatuk) • Másodlagos: akut reakció – figyelem, aggódás, felelősség, féltés, fizikai segítség • Harmadlagos: gondozás – a gondozó belefárad, konfliktus a gondozottal, más családtagokkal, az időskorú „tárgy” státusba kerül

 33. Kapcsolatok • Válás – tárgyvesztés • Status allergicus: kirázza a hideg a másiktól… • Üres fészek szindróma (fizikai távolság – függetlenség – kötődés) • Szendvics szituáció • Ledőlt zsarnok • Megkínzott, bántalmazott szülő szindróma (abúzus: fizikai, szexuális, pszichikai, finanszírozási, egészségügyi, általános) • Lear király szindróma (idősek kisemmizése) • „Elengedett kéz” gyermek nyaralni megy, a szülőnek átmeneti rosszullétei vannak • Kaliforniai lány (nem törődik a szülőkkel, majd kritizálja az ellátást – pl. idősek otthonában)

 34. Kapcsolatok • Gyász – tárgyvesztés • Patológiás gyász (egyedül marad, nem képes feldolgozni) • Nyugdíjazási szindróma (szomatizáció, depresszió)

 35. III. LAKÓHELY • Megszokás (50 évig egy lakókörnyezet…) • Szükséges helyek könnyű megközelítése • Fizikai biztonság • Privát elkülönülés lehetősége • Tágasság (szubjektív…) • Könnyű tájékozódás, átláthatóság • Ingergazdagság

 36. LAKÓHELY • Lakótelep szindróma, Diogenes szindróma • Pszichoszociális hospitalizmus (kórház, idősek otthona) az autonómia korlátozott – depresszió, önelhanyagolás, érzelmi elsivárosodás (súlyos esetben halálvárás) • Totális intézmény elve (E. Goffman) az intézmény strukturálja a napi élet területeit • Időskori hajléktalanság (vulnerabilitás), mentális zavarok

 37. Időskori demenciával küzdők ellátása • Demencia: az értelmi képességek fokozatos elveszítésének folyamata (memória, gondoskodás, önellátás, adekvát viselkedés, érzelmek kontrollja) • Típusai: • Alzheimer-kór (diffus cerebralis atrophia) (50 – 60%) • Vascularis demencia (20-30%) • Demencia Senilis, Epilepsziás demencia, Poszttraumás demencia, Demencia paralytica progressiva, Toxikus demencia, Pseudo demencia

 38. Folyamata • Emlékezet gyengülése • Tájékozatlanság • Figyelem gyengülése • Gondolkodása lassul • Érzelmi világ változik • Személyiség megváltozik

 39. Demens beteg gondozása I. • Környezeti tényezők (nyugalom, megszokott környezet, BIZTONSÁGOS környezet) • Intenzív gondozást biztosító részleg, gondozási egység • Tágas belső tér, a személyzet ne legyen elkülönítve, szabadban való mozgás lehetősége, színgazdagság, világítás, eszközök

 40. Demens beteg gondozása II. • Depresszió, szorongás, érzelmi zavarok megértése, kezelése

 41. Családsegítés (1993. évi III. tv) • 64. § (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. • (2) A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

 42. Családsegítés (1993. évi III. tv) A családsegítés keretében biztosítani kell • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, • a szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, • a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, • közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, • a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. • A családsegítés keretében végzett tevékenységnek …a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira.