slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การนำนโยบาย การควบคุมคุณภาพน้ำสู่การปฏิบัติ PowerPoint Presentation
Download Presentation
การนำนโยบาย การควบคุมคุณภาพน้ำสู่การปฏิบัติ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

การนำนโยบาย การควบคุมคุณภาพน้ำสู่การปฏิบัติ - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

การนำนโยบาย การควบคุมคุณภาพน้ำสู่การปฏิบัติ. โดย นางจิตสุภา ไตรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำ. วันที่ 22 มิถุนายน 2552. การประปาส่วนภูมิภาค. ภาพรวมการมีน้ำประปาใช้ทั้งประเทศ. วิสัยทัศน์ของ กปภ. “ เป็นองค์กรชั้นดี เพื่อปวงชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และได้มาตรฐาน ”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การนำนโยบาย การควบคุมคุณภาพน้ำสู่การปฏิบัติ' - niveditha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การนำนโยบายการควบคุมคุณภาพน้ำสู่การปฏิบัติการนำนโยบายการควบคุมคุณภาพน้ำสู่การปฏิบัติ

โดย

นางจิตสุภา ไตรธรรม

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำ

วันที่ 22 มิถุนายน 2552

การประปาส่วนภูมิภาค

slide2
ภาพรวมการมีน้ำประปาใช้ทั้งประเทศภาพรวมการมีน้ำประปาใช้ทั้งประเทศ
slide3

วิสัยทัศน์ของ กปภ.

“เป็นองค์กรชั้นดี เพื่อปวงชนที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และได้มาตรฐาน”

slide4

นโยบายด้านการควบคุมคุณภาพน้ำของ กปภ.

“ผลิตน้ำประปาที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกปภ. อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา”

 • คุณภาพของน้ำประปาแบ่งได้เป็น 4 ด้าน

1. ด้านกายภาพ (Physical Characteristics)

2. ด้านเคมี (Chemical Characteristics)

3. ด้านสารพิษโลหะหนัก (Heavy Metal Characteristics)

4. ด้านแบคทีเรีย (Microbiological Characteristics)

slide8

หมายเหตุ : ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550

ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน.ที่มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550

slide9

พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค พ.ศ. 2551

เนื่องจาก น้ำประปา เป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่ได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

ทุกหน่วยงานต้องเฝ้าระวัง และควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาของ กปภ. เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ดังนี้ ;

slide10

1. ให้สำนักงานประปาเขตและสำนักงานประปาในสังกัด ตรวจคุณภาพน้ำเป็นประจำ และเก็บใบตรวจคุณภาพน้ำไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงต่อผู้ร้องเรียน ในกรณีถูกร้องเรียนว่าผลิตน้ำไม่สะอาด

2. ผู้จัดการประปาต้องควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และต้องปฏิบัติตามวิธีการควบคุมภายในเกี่ยวกับการควบคุมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของ กปภ. และความสะอาดในบริเวณโรงกรองน้ำทุกวัน รวมถึงการระบายน้ำล้างท่อ (Blow Off) หลังจากการซ่อมท่อ

3. สำนักงานประปาเขต สำนักงานประปา และทุกหน่วยงานในสังกัด กปภ. ต้องร่วมกันวางกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และบทลงโทษสำหรับผู้ที่ละเลยขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่ง กปภ.มีคู่มือระบบการควบคุมคุณภาพน้ำและแหล่งน้ำ (น้ำดิบ) ฉบับปรับปรุง ปี 2551 แจ้งทุกสายงานถือปฏิบัติแล้ว ทั้งนี้ ให้สำนักตรวจสอบทำการตรวจในเรื่องของความเสี่ยงที่บางสำนักงานประปาอาจละเลยการควบคุมระบบผลิตด้วย

slide11

การควบคุมคุณภาพน้ำของ กปภ. มี 3 ระดับ

สำนักงานประปา งานผลิต/ป.ศักยภาพมี นว.ประจำ

จาร์เทสต์ ความขุ่น pH Res.Cl2แบคทีเรีย(อย่างง่าย) และรายการที่คุณภาพน้ำมีปัญหาเช่น Mnความกระด้าง และสาหร่าย เป็นต้น

สำนักงานประปาเขต งานพัฒนาคุณภาพน้ำประปา ปฏิบัติตามวิธีการมาตรฐาน และปี 2552 จะนำการระบบ LIMS มาใช้ (กำลังจัดหาผู้รับจ้าง)

สำนักงานใหญ่ กองควบคุมคุณภาพน้ำ ปฏิบัติตามวิธีการมาตรฐาน และปี 2552 จะนำระบบ LIMS มาใช้ รวมถึงการจัดซื้อเครื่อง GC ใหม่ ทำให้เริ่มทำรายการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

slide12

ปัจจุบัน ได้จัดทำ “การควบคุมภายในด้านคุณภาพน้ำ” ตามแนวทางบริหารความเสี่ยงของ กปภ. ที่สำคัญทุกกระบวนการทำงานต้องมีการทำคู่มือปฏิบัติงาน คือ

เขียนในสิ่งที่ทำ แล้ว ทำในสิ่งที่เขียน

slide13

นักวิทยาศาสตร์ประจำสำนักงานประปาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ประจำสำนักงานประปาศักยภาพ

 เป็นผู้นำร่องการควบคุมคุณภาพน้ำในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิผลแก่ กปภ. มีหน้าที่หลัก

- เฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบ สังเกตเหนือจุดสูบ จุดสูบ รวมถึงแหล่งกำเนิดมลพิษในบริเวณใกล้เคียง

- ทำจาร์เทสต์หาปริมาณสารเคมีที่เหมาะสม เพื่อให้การใช้สารเคมีมีประสิทธิภาพสูงสุด ออกสู่ สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

- เก็บตัวอย่างน้ำอย่างถูกวิธี เพื่อส่งให้ ปปข. และ กคน. ตรวจวิเคราะห์

- วิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ น้ำในระบบผลิต และน้ำในระบบจำหน่าย

- การรายงานผลการวิเคราะห์ตามความเป็นจริง / ประชาสัมพันธ์ด้านคุณภาพน้ำ

(แม้จะทำงานที่สำนักงานประปาซึ่งมี นว.คนเดียว แต่ก็ยังมีพี่เลี้ยงและเพื่อนร่วมงานซึ่งได้แก่ พี่ ๆ เพื่อน ๆ จาก ปปข. และ กคน. รวมถึง ฝทน. ที่พร้อมจะให้คำปรึกษา)

slide14
นักวิทยาศาสตร์ประจำ ปปข.

จัดเป็นทีมงานที่สำคัญในการควบคุมคุณภาพน้ำซึ่งมีความใกล้ชิดกับระดับปฏิบัติการ

คือสำนักงานประปาในสังกัด สามารถรู้ปัญหาและแก้ไขได้รวดเร็ว มีหน้าที่หลัก

(ฝทน. มีความยินดี และพร้อมจะให้การสนับสนุนแก่ น้อง ๆ ทุกคนหากต้องการความช่วยเหลือ)

 • เป็นพี่เลี้ยงให้สำนักงานประปาในสังกัด
 • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามวิธีมาตรฐาน / ความถี่ที่กำหนด
 • การรายงานผลการวิเคราะห์ตามความเป็นจริง โดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหา

ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์ส่งให้ส่วนกลางเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหาร

รับทราบหาแนวทางแก้ไขอย่างถาวรต่อไป

 • หากต้องการเครื่องมือ / แนวทางแก้ไขปัญหา / ข้อมูลอื่นใด ให้ประสาน กคน.
 • ขอให้นำวิธีการแก้ไขปัญหาที่ทำสำเร็จมาเผยแพร่ให้ได้รับรู้กันมากขึ้น / ส่งให้ กคน.

นำลงเว็บไซต์ (เนื่องจาก กปภ. กำลังจัดทำ KM/LO ทั้งองค์กร)

slide15
นักวิทยาศาสตร์ประจำ กคน.
 • ต้องทันต่อวิทยาการต่างๆที่ก้าวหน้าอยู่เสมอ และดำเนินการในโครงการวิเคราะห์แบคทีเรียอย่างง่ายให้แล้วเสร็จ พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน
 • งานส่งเสริมวิชาการ ความรับผิดชอบหลักคือ การออกสเป็คเครื่องมือ
 • ต้องมีความรอบคอบ และดำเนินการให้แล้วเสร็จตามความต้องการใช้งาน

ของผู้ขอเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วต้องลงใน เว็บไซต์เผยแพร่ทันที

 • งานพัฒนาคุณภาพน้ำความรับผิดชอบหลักคือการตรวจวิเคราะห์ด้านกายภาพ

เคมีและแบคทีเรีย รวมถึงหาวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

slide16
นักวิทยาศาสตร์ประจำ กคน.(ต่อ)
 • งานมลภาวะน้ำความรับผิดชอบหลักคือ การตรวจวิเคราะห์ด้านสารเป็นพิษ
 • และดัชนีมลภาวะ
 • ต้องแม่นเรื่องข้อมูล มีความถูกต้อง/รวดเร็ว และประสานทุกหน่วยให้ได้ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ และร่วมจัดทำโครงการ LIMS ให้สำเร็จ
 • ต้องวางแผนการเก็บตัวอย่างให้ชัดเจนและตรวจวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว (กรณีที่ผล

การตรวจเกินเกณฑ์มาตรฐานต้องรีบรายงานทันที) และเร่งดำเนินการตรวจ

วิเคราะห์รายการใหม่ๆให้มากขึ้น

 • งานสารสนเทศคุณภาพน้ำความรับผิดชอบหลักคือ การรายงานผลข้อมูล

คุณภาพน้ำให้ผู้บริหารทราบ และตรวจติดตามคุณภาพน้ำของ กปภ.

รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

slide17

นักวิทยาศาสตร์ประจำสำนักงานประปาเขตนักวิทยาศาสตร์ประจำสำนักงานประปาเขต

 เป็นทีมงานที่สำคัญในการควบคุมคุณภาพน้ำซึ่งมีความใกล้ชิดกับระดับปฏิบัติการคือสำนักงานประปาในสังกัด สามารถรู้ปัญหาและแก้ไขได้รวดเร็ว หน้าที่หลัก

- เป็นพี่เลี้ยงให้สำนักงานประปาในสังกัด

- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามวิธีมาตรฐาน / ความถี่ที่กำหนด

- การรายงานผลการวิเคราะห์ตามความเป็นจริง โดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหาต้องเก็บรวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์ส่งให้ส่วนกลางเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ หาแนวทางแก้ไขอย่างถาวรต่อไป

- หากต้องการเครื่องมือ / แนวทางแก้ไขปัญหา / ข้อมูลอื่นใด ให้ประสาน กคน.

- ขอให้นำวิธีการแก้ไขปัญหาที่ทำสำเร็จมาเผยแพร่โดยส่งให้ กคน. นำลงเว็บไซต์

(ฝทน. มีความยินดี และพร้อมจะให้การสนับสนุนแก่ น้อง ๆ ทุกคนหากต้องการความช่วยเหลือ)

slide18

นักวิทยาศาสตร์ประจำกองควบคุมคุณภาพน้ำนักวิทยาศาสตร์ประจำกองควบคุมคุณภาพน้ำ

งานส่งเสริมวิชาการ

ความรับผิดชอบหลัก คือ การออกสเป็คเครื่องมือ

ต้องมีความรอบครอบ และดำเนินการให้แล้วเสร็จตามความต้องการใช้งานของผู้ขอเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วต้องลงใน เว็บไซต์เผยแพร่ทันที

งานพัฒนาคุณภาพน้ำ

ความรับผิดชอบหลักคือ การตรวจวิเคราะห์ด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย รวมถึงหาวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ต้องทันต่อวิทยาการต่างๆที่ก้าวหน้าอยู่เสมอ และดำเนินการในโครงการวิเคราะห์แบคทีเรียอย่างง่ายให้แล้วเสร็จ พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน

slide19

นักวิทยาศาสตร์ประจำกองควบคุมคุณภาพน้ำ (ต่อ)

งานมลภาวะน้ำ

ความรับผิดชอบหลัก คือ การตรวจวิเคราะห์ด้านสารเป็นพิษและดัชนีมลภาวะ

ต้องวางแผนการเก็บตัวอย่างให้ชัดเจนและตรวจวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว (กรณีที่ผลการตรวจเกินเกณฑ์มาตรฐานต้องรีบรายงานทันที) และเร่งดำเนินการตรวจวิเคราะห์รายการใหม่ๆ ให้มากขึ้น

งานสารสนเทศคุณภาพน้ำ

ความรับผิดชอบหลัก คือ การรายงานผลข้อมูลคุณภาพน้ำให้ผู้บริหารทราบ และตรวจติดตามคุณภาพน้ำของ กปภ. รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง-จัดทำรายงานรวดเร็ว และประสานทุกหน่วยให้ได้ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ และร่วมจัดทำโครงการ LIMS ให้สำเร็จ

slide20

กล่าวโดยสรุป

 • การจัดการเรื่องคุณภาพน้ำ
   • ต้องมีเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอ
   • มีงบประมาณสนับสนุนการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
   • สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว
   • สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที
   • การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ
   • ความร่วมมือ-ร่วมใจในการทำงานร่วมกัน
slide21
Q & A

ขอบคุณที่ตั้งใจรับฟัง ......

โทรศัพท์ : 0-2551-8600

e-mail : chitsuphat@pwa.co.th

......จบการนำเสนอ