1 / 7

VISUALITZACIÓ DE LA JERARQUIA I DE L’EVOLUCIÓ TEMPORAL

VISUALITZACIÓ DE LA JERARQUIA I DE L’EVOLUCIÓ TEMPORAL. 2.3.P. Un organigrama correcte des del punt de vista didàctic ha de tenir dues condicions clarament visibles que defineixin la seva estructura: La jerarquia i la temporalitat dels elements.

Download Presentation

VISUALITZACIÓ DE LA JERARQUIA I DE L’EVOLUCIÓ TEMPORAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. VISUALITZACIÓ DE LA JERARQUIA I DE L’EVOLUCIÓ TEMPORAL 2.3.P • Un organigrama correcte des del punt de vista didàctic ha de tenir dues condicions clarament visibles que defineixin la seva estructura: • La jerarquia i la temporalitat dels elements. • En un organigrama que es llegeix de dalt a baix: • El de primer nivell o més antic, ha de situar-se a la part superior. • Els de segon nivell o recents, a la part mitjana. • Els de tercer nivell o més recents, a la part inferior. • En un organigrama que es llegeix d’esquerra a dreta: • El de primer nivell o més antic, ha de situar-se a la part esquerra. • Els de segon nivell o recents, a la part mitjana. • Els de tercer nivell o més recents, a la part dreta. • En un organigrama que es llegeix del centre a la perifèria: • El de primer nivell o més antic, ha de situar-se al centre. • Els de segon nivell o recents corresponen a la segona corona. • Els de tercer nivell o més recents a la part més exterior. Nota: en alguns organigrames històrics i , sobretot, en els de caire geològic, la lectura temporal es sol fer de baix a dalt; el més antic es situa a la part inferior de l’organigrama i els més recents es disposen a les parts mitjanes i superiors. Recursos Didàctics en Geografia Organigrames teòrics Professorat

  2. VISUALITZACIÓ DE LA JERARQUIA I DE L’EVOLUCIÓ TEMPORALSegons la lectura de dalt a baix 2.3.P NIVELLS DE JERARQUIA EVOLUCIÓ TEMPORAL 1r nivell Antic 2n nivell Recent 3r nivell Més recent Recursos Didàctics en Geografia Organigrames teòrics

  3. VISUALITZACIÓ DE LA JERARQUIA I DE L’EVOLUCIÓ TEMPORALSegons la lectura de l’esquerra a la dreta 2.3.P EVOLUCIÓ TEMPORAL Antic Recent Més recent NIVELLS DE JERARQUIA 1r nivell 2n nivell 3r nivell Recursos Didàctics en Geografia Organigrames teòrics

  4. VISUALITZACIÓ DE LA JERARQUIA I DE L’EVOLUCIÓ TEMPORALSegons la lectura de dins a fora 2.3.P 3r nivell MésRecent NIVELLS DE JERARQUIA EVOLUCIÓ TEMPORAL 2n nivell Recent 1r nivell Antic 2n nivell Recent 3r nivell MésRecent 3r nivell MésRecent Recursos Didàctics en Geografia Organigrames teòrics

  5. NIVELLS DE JERARQUÍA EVOLUCIÓ TEMPORAL 1r nivell Antic 2n nivell Recent 3r nivell Més recent 2.3.P Recursos Didàctics en Geografia Organigrames teòrics

  6. EVOLUCIÓ TEMPORAL Recent Antic Més recent NIVELLS DE JERARQUIA 1r nivell 2n nivell 3r nivell 2.3.P Recursos Didàctics en Geografia Organigrames teòrics

  7. 3r nivell MésRecent NIVELLS DE JERARQUIA EVOLUCIÓ TEMPORAL 2n nivell Recent 1r nivell Antic 2n nivell Recent 3r nivell MésRecent 3r nivell MésRecent 2.3.P Recursos Didàctics en Geografia Organigrames teòrics

More Related